Middelfart Venstreblad
                den 22.Juni 1915

    Den utætte Beholder ved Strib Vandværk   - Maskrinfabriken maa betale.
.....
    Sagens Anledning var følgende: I Sommeren 1911 havde Aktieselskabet Hurup Jærnstøberi og Maskinfabrik af Nyborg, forskellige Arbejder i Entreprise ved Opførelsen af Strib Vandværk og havde overdraget Opførelsen af Vandtaarnet samt en Beholder af Jærnbeton til Murrermester M.Chr. Nielsen. Strib. Da Nielsen vilde aflevere sit Arbejde, viste det sig, at Be-holderens Bund var utæt, hvor-for Aktieselskabet nægtede at modtage Arbejdet og betale det forfaldne Vederlag. Nielsen foretog forgæves Forsøg paa at tætne Beholderen, hvorefter Aktieselskabet fuldførte dette Arbejde paa Nielsens Bekost-ning. Ved Overretten blev Aktieselskabet dømt til at betale Nielsen 2219 Kr. med Renter, Medens Sagsomkost-ningerne for begge Retter ophævedes.

                                                              Middelfart Venstreblad
                                                                         den 20. Juni 1936.
                                        Strib Vandværk fejrer Jubilæet paa Vandet.
En herlig Sejltur på Lillebælt med Landgang og Fest i Strib.
      Der var ca. 200, der havde fulgt Indbydelsen til at deltage i Strib Vandværks Jubilæumsfest i Gaar, Kl. 2,20 sejlede »Jyden« i det dejlige Sommervejr ud fra Strib, og Turen gik først til Snoghøi, hvor man indtog Kaffen.
   Her bød Formanden, Fabrikant Skov, velkommen til Interessenter og Gæsterne, Sogneraadsformand P.N.Petersen, Gdr. Byskov Ovesen, Lærer Petersen, Ingeniør Bille-Andersen og Værkets Maskinpasser, Gdr. Marius Jørgensen.
    Efter en Sang talte Værkets første Formand, Slagtermester Olsen, for og om Værket, fortalte om Bryderier og Glæder, man i de 25 Aar har haft, og takkede de Mænd, der gennem Aarene havde ofret sig for Sagen, og som hver især havde udrettet et godt Arbejde og naaet et fint Resultat.
    Lærer Petersen fortalte et Par morsomme Historier, hvoraf den ene et Causeri over Strib Vandværk, og denne modtoges med vild Begejstring.
   Fabrikant Skov talte nu for Strib, Forstander Stoumann for Bestyrelsen, som han takkede, fordi den havde arrangeret denne Fest. Sogneraadsformanden talte for Strib, som han ønskede vilde gaa en lys Fremtid i Møde, Overportør Mortensen talte for Lærer Petersen, der havde glædet Selskabet, og for Sogneraad og Bestyrelse, Representant P.Hansen talte for Damerne og H.Jensen for Fædrelandet.
    Ind imellem Talerne priste man i Sang Pionererne fra de første Aar og Ingeniør Bille-Andersen, der med heldig Haand havde projekteret den store Udvidelse, samt Værkets sidste Formand, Overmatros Augustsen, der var kommet til Stede.
    Derefter sejlede man en dejlig Tur Fænø rundt og forbi Løverodde og Skærbæk, og paa Turen bødes der paa Forfriskninger, til Damerne Konfekt og Is.
   Ved Halvotte-Tiden var man hjemme, og før man gik i Land sang man »Der er et yndigt Land«, og Fabrikant Skov takkede alle, der var taget med.
    Turen var sluttet, og der var kun een Mening om denne, at den havde været ualmindelig vellykket. Den næste Glæde for Intressenterne bliver Eftergivelsen af Vandafgifen i Oktober Kvartal.

                                       Middelfart Venstreblad
                                                                           den 13. Februar 1940
                       
Strib Vandværk -  Danmarks bedste og billigste.
                        Værket eftergiver paany to Kvartalers Vandafgift.

    Strib Vandværk holdt i Aftes sin aarlige Generalforsamling paa »Pnuel«
   
Formanden Fabrikant Skov bød velkommen, og til Ordfører og Skriftfører valgtes Slagterm. Olsen og H.Jensen. Formanden aflagde Beretning og udtalte, at Aaret begyndte med store Vanskeligheder paa Grund af den lange Tørkeperiode. Man udsendte Løbesedler om, at ingen maatte bruge Havevanding med Slange uden at dette meddele dette til Bestyrelsen, Det bevirkede, at mange meldte sig, og dette gav god Indtægt. Formanden bad Interessenterne bruge Bruser baade af økonomiske og havemæssige Grunde. Han omtalte de mange Forbedringer, der var blevet udført ved Værket, og der har siden ikke været en Dags Standsning. Man har faaet større Afløbsrør og i det hele taget holdt alt i Orden. Da Status har været meget god, har Bestyrelsen vedtaget at kvittere to Kvartalers Afgift i 1940. ...
      M.S.Mortensen takkede Bestyrelsen for det fine Resultat, og der blev af flere foreslaaet forhøjet Løn til Formand og Kasserer, men begge frabad sig dette, og Formanden udtalte Bestyrelsens Glæde over den Tak, der blev udtrykt.
     Formanden aflagde ligeledes Regnskabet, der balancerede med 7498 Kr. Vandafgiften indbragte 6160 Kr., medens der for Elektricitet er betalt 3449 Kr. og Reparationer og Vedligeholdelse 2201 Kr. Aarets Overskud var på 1362 Kr., hvorefter Formuen var 82. 542 Kr. og Gælden kun 2974 Kr.
    Til Bestyrelsen genvalgtes Fabrikant Skov, H.Jensen, Slagterm. Olsen og Murerm. A.Olsen med Købmand Rasmussen som Suppleant. til Revisor genvalgtes Bagerm. H.P.Jensen,
    Efter at Protokollen var godkende, samledes man om at smukt Kaffebord, og ved dette udtaltes der igen nogle anerkende Ord til Bestyrelsen adresseret til Formanden for »Landets« bedste og billigste Vandværk