Store og små begivenheder
          i Strib - Røjleskov sogn

     
ifølge de lokale aviser        fra år 1899 og 1900

Middelfart Avis
    den 10 de Januar 1899
Fra Strib.
Vi kunne i Dag som et glædeligt Faktum meddele, at vor Henstilling om at søge Oplysningen i Strib forbedret, er bleven taget til Følge.
 Gæsterne ved Koncerten paa Strib Færgegaard i Søndags overraskedes paa en behagelig Maade, ved at der paa Vejen op til Hotellet i et Træ var bleven anbragt en stor og vellysende Lygte, saa at man uden Vanskelighed kunde finde frem og tilbage.
 

 

Middelfart Avis
den 15 de Januar 1899
(Annonce)
Strib Færgegaard,
Søndag den 15de Jan. Kl.4S -
 uden Hensyn til Vejret: Koncert
(en Trio) .
O.Aabye-Hansen

 

                 Middelfart Avis
                    
den 8de Februar 1899
Det ny Færgeleje ved Strib.
Ogsaa Sandpumperen "Sandormen" forlader nu Strib. I Morgen Torsdag sejler den til Kallundborg for at tage fat der. I Gaar og i Dag har Mandskabet været i Færd med at indlade alle de mange Jernrør, der er benyttede ved den Landvinding, som alt er sket ved Strib.
      Omridsene til de ny Dæmninger ere nu færdige, men hele det indvendige Parti skal opfyldes med Sand, der ligesom det tidligere Fyld hentes fra Lillebelts Bund, hvorfra "Sandormen", naar den om nogen Tid vende tilbage til Strib, skal suge det op.
    I Mandags har det stærke Højvande gjort en Del Skade paa Dæmningen, idet det trods den anbragte Fang-dæmning har bortslikket ca. ½ Al. af den yderste Kant.
    Man er derfor nu travlt beskæftiget med Anbringelsen af det projekterede Glacis, der skal bygges ud mod Søen, og hvortil de nødvendige Sten alt findes paa Pladsen.
   Samtidig arbejdes der med en Damprambuk paa Ned-ramning af Pæle til Færgelejet, men Arbejdet gaar kun smaat fremad, idet Rambukken ikke formaar at nedslaa mere end 13 -14 Pæle daglig.

 

     Middelfart Avis
        
den 21de Januar 1899
Efterlysning
En lille glathaaret, mørkebrun Tævehund med hvidt Bryst, hvide Poter og hvid Halespids, lydende Navnet "Rette" er bortkommen. For Tilvejebringelse eller Oplysninger dertil, udloves en Dusør. Man bedes henvend sig til 
           Politiassistent  Olsen,   
                                               Strib

         

     Middelfart Avis
           den 8de Februar 1899
Trafikken over Lillebælt
. Som et Vidnesbyrd om, hvor stærk Trafikken over Lillebælt fra Aar til Aar forøges, kan vi anføre, at Juletrafikken denne Gang har været ca. 10 pCt. større end Aaret forud, samt at der i Januar Maaned d.A. er overført ca. 1,200 flere Vogne end Januar i Fjor eller ca. 40 flere pr. Dag. I Januar 1898 overførtes ca. 5,900 Vogne, i Aar er overført 7,200 Vogne. Det største Antal Vogne der hidtil er overført i en Maaned, er godt 8,000. Det vil altsaa ses, at man allerede i Januar, skønt denne Maaned langt fra bringer den største Trafik, i betænkelig Grad nærmer sig Maksimum af den befordrede Vognmængde.

 

      Middelfart Avis
             den 11te Februar 1899
(Annonce)
Løsøre-Auktionpaa Cathrinebjerg.
Fredag den 17de Marts d.A. Formd. Kl. 10,
lader Forpagter Jul paa Grund af Forpagtningsafstaaelse bortsælge ved offentlig Auktion Paa Cathrinebjerg en Del Besætning og Inventar, hvoraf fremhæves: Folkesenge, Sengeklæder, Borde, Stole, 1 Hakkelsesmaskine, 1 Rensemaskine, 1 Tærskemaskine, 1 Kværn, 1 Frøsaamaskine, 1 Radrenser, 2 Dobbeltplove, 5 a 6 Svingplove, Seletøj, 40 Køer, 8 Heste, 40 Grisesøer, Høns, 1 Char-á-bane, 7 Arbejdsvogne m. m. m.
     Med Betalingen, der erlægges her paa Kontoret til Herredsfuldmægtig Fønss, gives vederhæftige Købere Kredit i 6 Uger.
      Vends Herredskontor i Middelfart
            den 16 Februar 1899.
                                                  Møller.

 

         Middelfart Avis 
            den
11te Marts 1899
Skat år 1898: Strib.
Enkefru Schmidt 65.00 (86,65). Konsortiet Strib Badehotel (25,43). Fiskerne H.Sørensen 22,50 (4,03). P.Hansen 12,50 (2,20). J.Sørensens Enke 12,50 (1,48). L.Svendsens Hus (1,23). Murermester Jansen (0,83). R.Rasmussen (0,40). Jens Rasmussens Hus (0,13). Brødrene Gulløv (0,10) .Fyrb. J.Larsen (0,3). Assistent A.Lehmann 3,75. Bromand R.Andersen 7,50. Stationsforstander Sander 32,50. Hotelvært Aaby-Hansen .Matros P.Andersen 5,00. H.Svendsen 7,50. Portør E.Hansen 5,00. Fisker A.H.Andersen 2,50. Pudser R.Bendiksen 2,50. Forvalter Schmidt 7,50. Matros H.Jensen 2,50. Portør Pedersen 2,50. Overp. Andersen 5,00. Assistent Nielsen 7,50 Assist. Stubmann 7,50. Politiassistent Olsen 2,50. Formand Rasmussen 5,00. Ingeniør Jørgensen 17,50. Ingn. Thomsen 17,50. Portør Mortensen 3,5. Pudser R.Madsen 2,50. Brugsuddeler Thomsen 2,50 

         

Middelfart Avis
den 12te Marts 1899
Strib Færgegaard.
Søndag den 12. Marts

Kl. 4
- 6
uden hensyn til Vejret:
Koncert
(en Kvartet)
Klaver: Fru Reinecke, Violin: Hr. Schwartz, Violoncel: Hr. C.Hansen, Klarinet: Hr. Reinecke.
O.Aabye-Hansen
 

 

Middelfart Avis
    den 16de Marts 1899
Bekjendtgjørelse
De Medlemmer af Brugsforeningen for Strib, Røjle Mose og Omegn, som ønske deres Kontrabøger reviderede for Regnskabet 5te April 1897 S 12te April 1898, bedes aflevere dem inden den 29de ds. i Uddelingslokalet.
Strib, den 13 de Marts 1899.
Bestyrelsen

 

                Middelfart Avis
                               den 14de Marts 1899
En Hval i Lillebelt. Fra flere Sider er der meddelt os, at en stor Hval Søndag Morgen med fuld Kraft kom styrende gennem Bæltet fra Strib efter.

 

Middelfart Avis
den 19. Marts 1899
Et Parti plejltærsket
Sædehavre
er til Salgs hos
Peder Jensen    
Kustrup

         

   Middelfart Avis
            den 5te April 1899
   Koncerten paa Strib. 2. Paaskedag havde samlet saa mange Mennesker, at den flinke Vært paa Færgegaarden havde Møje med at skaffe Plads til dem alle. I det hele taget rørte der sig i Mandags paa dette stærkt søgte Badested et saadant Liv, at man meget godt kunde tro sig hensat til et af Hovedstadens mest søgte Forlystelsessteder. Ret længe varer det forøvrigt ikke før Hr. Aaby-Hansen kan skaffe Plads til en hel Del flere Mennesker, end der i Mandags var samlet i Strib. Den store ny Pavillon, hvorpaa der for Tiden arbejdes med fuld Kraft, er alt under Tag, og den vil rimeligvis i Løbet af nogle Uger staa fiks og færdig.
           

 

       Middelfart Avis
                   den 13 April 1899
Strib Badeetablisement,
hvis officielle Indvidelse først vil ske paa Lørdag, aabnes allerede i Torsdags for det store Publikum, idet den driftige Vært, Hr. Aabye-Hansen, ved de sidste Par Dage at lade arbejde Dag og Nat paa Installeringen, havde bragt det dertil, at den store Koncertsal alt Store Bededag var færdig til at modtage besøgende.
     Hr. Aabye-Hansen nøjedes dog ikke med at indbyde paa de ny Lokale, men havde samtidig engageret hele Fredericia Regimentsmusik, der fra Kl. 4 - 7 gav en stærk besøgt Koncert i Etablissmentet. Og at den Ide slog godt an, fremgik bl. a. deraf, at Etablissmentet i Løbet af Eftermiddagen var besøgt af over 700 Mennesker.
     De populære Musikstykker, som Orkesteret udførte, gjorde sig godt i det store Lokale, hvor der synes at være tilvejebragt en særdeles heldig Akustik.

 

          Middelfart Avis
                     den 27de April 1899
Badeetablissementet "Strib Færgegaard" staar nu færdigt til at modtage Gæster for den kommende Badesæson. Det er, som tidligere meddelt, i det forløbne Aar opført en stor Pavillon, og mange ny Smaavillaer, Hotellet er ombygget og Have og Park er anlagt.

 

Middelfart Avis
den 28de April 1899
I Morgen (Store Bededag) aabnes Koncertsalen paa Strib
Koncert
fra Kl. 4
-7 af
hele
Fredericia Regimentsmusik
Dirigent: Stabshornist Larsen
Gratis Entré
O.Aabye Hansen.

 

      Middelfart Avis
    
 
den 2den Maj. 1899
Staurby Skov brænder !
Meldtes der os i Gaar Eftermiddags Kl. henad 7. Og at Rygtet ikke talte usandt, fremgik af, at der fra Skoven slog en vældig Røgsøjle mod Himlen.
     Heldigvis havde Ilden ikke faaet tilstrækkelig fat til at ødelægge den smukke Skov. Gnister fra et forbikørende Lokomotiv havde antændt Grønsværet paa Jærn-baneskraaningen mel-lem Vandværket og Vogterhuset i Skoven, og herfra bredte Flammerne sig til nogle Træstubbe samt et par mindre Træer. Men en større Styrke, der fra Strib var udsendt for at slukke Ilden, fik Bugt med den, inden den udviklede sig videre, saa at Skaden heldigvis blev ubetydelig.
     Ogsaa Middelfart Brandvæsen var bleven alarmeret og stod parat til Udrykning, da et Par udsendte Stafetter bragte Melding om, at Ilden var slukket. Mandskabet blev da afmønstret.
efterfølgende: ...
      Branden opdagedes først af Beboerne i det nærliggende Vogterhus, og Ledvogteren samt Skovfogeden i Forening med et Par andre Mænd, der ligeledes havde bemærket Røgen, ilede da til og foretog saa energisk Slukningsforsøg, at Ilden, skjønt den paa dette Tidspunkt flammede højt i Vejret, i forholdsvis kort Tid var dæmpet .
    Fra Strib blev med det ordinære Aftentog udsendt en Kolonne Arbejder for at medvirke ved Slukningen, og da Toget passerede ganske langsomt gennem Skoven, omspændt af den stærke Røg. Men da Banearbejderne erfarede, at deres Hjælp var overflødig, fortsatte de med Toget til Middelfart, hvorfra de returnerede til Strib med Drasine.
     Saa snart det rygtedes, at der var Ild i Skoven, saas Masser af Cyklister fra Middelfart jage ud til Brandstedet, ligesom en Mængde af de unge Middelfartere, der tilbragte Eftermiddagen i Skoven, hurtigt samledes der.

 

        Middelfart Avis
            
9de Maj. 1899
Demontrationsfest.
(uddrag) Atter i Søndags demonstrerede og fæstede Middelfart-egnens Socialdemokrater. Denne Gang var Festen henlagt til Strib, hvor de syv røde Foreningsfaner fra Festen i Middelfart forrige Søndag paany vare udfoldede, supplerede med fire andre.
     Til Festplads havde man valgt en græsbevokset smukt beliggende Grusgrav i Strib Plantage. Medens største Delen af Deltagerne vel behageligt strakte sig op ad de grønklædte Bakkeskraaninger og læskede Tørsten ved Hjælp af en Bajer, udmalede D’hrr. Jeppesen-Borgbjerg og Marott med mørkeste Farver, som stod til deres Raa-dighed, det nuværende Samfunds Usselhed og de ublide Kaar, som det byder Arbejderne.
      Jeppesen-Borgbjerg udtalte bl.a. at det havde glædet ham ind i Sjælen at se de tre socialistiske Landbofaner fra Brenderup, Veilby og Nørre-Aaby. Det viser at der i det bløde moderate Fyn ogsaa er god Jordbund for Socialismen.....
Videre omtalte han Socialisternes Forslag om en Bevilling af ½ Mill. Kr. til Hjælp for Arbejdsløse. Der er Tusinder, som gerne vil arbejde, men som ikke kan faa noget at bestille. Heller ikke dette Forslag vilde man vedtage.
     Skaf os derfor flere Socialister ind paa Rigsdagen, saa skal der nok ske en Forandring i Tingene. Der er moderate Fynboere nok paa Rigsdagen. Lad os faa dem erstattede med nogle Socialdemokrater. ...
Redaktør Marott fra Odense fortsatte. ...
      Samtidig med at Bønderne ved Hjælp af Maskinernes Udvikling gennemfører vore Teorier om Fællesdrift, modarbejder de vedblivende de socialistiske Principper. Ingen tror mere paa Socialistforskrækkelsen end Bønderne, skønt faktisk Socialismen er den eneste Vej, ad hvilken de i Gæld til op over Ørene siddende Gaardmænd kan faa deres Kaar bedre.
       Talerne fortsatte endnu en Tid lang.
       Derpaa dandsedes der i den ny Koncertpavillon.
   Mødet, der indlededes og afsluttedes af Formanden for Veilby Landarbejderforening, Tømrer Hansen, Røjle Mose, havde samlet ca. 300 Deltagere i alle Aldre.

 

 Middelfart Avis
    
den 9de Maj. 1899
Atter Brand i Staurby Skov.
Søndag Eftermiddag Kl. mellem 2 og 3 udbrød der atter Ild i Staurby Skov, denne Gang i Granskovene ved Rubæks-mølle, Ilden opdage-des kort efter, at Eksprestoget østfra havde passeret Stedet, idet Banevogter E.Nielsen, Vogter-hus Nr. 48, saa en stærk Røg slaa op fra Skoven. Samtidig blev Baneformand Nielsen fra Strib og disse to Mænd, tildels i Forening med den tilkaldte Pudser Carl Petersen naaede ved en resolut Optræden forholdsvis hurtigt at faa Ilden slukket, saa at den af Formand Nielsen tilkaldte Arbejdsko-lonne fra Strib kun behøvede at lægge den sidste Haand paa Ar-bejdet. ...
    Ilden hærgede denne Gang en Strækning paa ca. 1½ Skpr. Land og over et Hundrede 15 - 16 Aar gamle Graner gik i Løbet. ...
    Der er næppe Tvivl om, at Lokomotivet i Søndags har været Brandstifteren, og det er da sikkert Gnisterne fra Eks-prestoget, som har afsted-kommet Skaden.

 

   Middelfart Avis
          den 19de Maj. 1899
Havnearbejderne ved Strib
skrider kun langsomt frem, og da Sandpumperen, efter hvad der fortælles, er bleven afhændet til den ene af de tre Mænd, som ejede den, maa man nu hente Fyld paa Trillebøre fra en temmelig fjernt liggende Grusgrav i Plantagen.
   Forøvrigt udtalte en sagkyndig forleden, at de udbyggede kostbare Pælemoler ikke vil kunde staa sig i en Vinter med stærk Drivis i Bæltet.
Alt bærer hen imod Broen !

         

Middelfart Avis
                 den 9de Maj. 1899
  Strib Badeetablissement.
  I Løbet af det sidste Aarstid er som bekendt den gamle Strib Færgegaard og Arealet der omkring undergaaet en ret imponerende Forandring. Hvor før Færgegaarden laa overskygget af gamle Elletræer, og den fra Krigen tilbagestaaende Skanse dominerede Omgivelserne, har der efterhaanden rejst sig et moderne Badeetablis-sement, som ved Bibeholdelsen af den over Stedet hvilende Idyl byder paa al den Komfort og alle de Bekvemmelig-heder, Nutidens Mennesker kan ud-pønse.
     Etablissementet staar nu parat til at modtage de mange Badegæster, som det er beregnet paa, ligesom dets Restauration er færdig til at betjene de Hundreder af besøgende, som nogle Timer vil slaa sig ned paa dette smukke Sted. Og i Lørdags kunde det Konsortium, (den 6. maj) der har anlagt Etablissementet, 11 Mænd fra Frederits og andre Dele af Landet, med ikke uberettiget Stolthed vise det frem for en Samling indbudte Pressemænd fra Jylland, Fyn og Sjælland.
   Under Ledelse af Konsortiets Formand, Borgmester Scharling, Fre-derits, samt dets øvrige Medlemmer, vandrede Selskabet fra det ene kønne Udsigtspunkt til det andet for derpaa at foretage en Spadseretur langs den smukke Forstrand og videre af de over Arealet anlagte Alle'r til den lille Granskov, der hører til Eta-blissementet, og som forøvrigt byder paa flere ret interessante Partier.

    Til Slutning samledes man til en flot

 

 

 

 

 

 Middag i den ny Restaurationsbygning, hvor der blev holdt en Række Taler og fremsat de bedste Ønsker for det ny Etablissement. Talernes Række indledes af Borgmester Scharling, der gav en Del Oplys-ninger om det ny Etablissementets Tilblivelse. Det fremgik deraf, at Konsortiet til at begynde med havde stillet sig et langt beskednere Maal end det nu har naaet.
     Da det en skønne Dag rygtedes, at Ejeren af Strib Odde vilde sælge, traadte forskellige Mænd i Frederits sammen og købte Arealet, der var ca. 89 Tdr. Ld. stort, for 85,000 Kr. Det var Konsortiets Hensigt at modernisere den gamle Færgegaard, saa at den kunde danne et midlertidigt Opholdssted for Folk, der ønskede Hvile og Fred. Murermestrene Johansen og Rasmussen tog fat derpaa under Ledelse af Arkitekt Jacobsen, nu i Odense, og de opførte en Tilbygning til Færgegaarden. Det kostede ca. 16,000 Kr.
    Det øvrige Areal blev derefter udstykket til Villagrunde, og der blev anlagt Veje, Nordre Alle, Søndre Alle osv. Hertil anvendtes 6,000 Kr. Saa skulde Færge-gaarden monteres, og dette i Forbindelse med Monteringen af den nu anlagte Musikpavillon har kostet 20,000 Kr.
     Det viste sig imidlertid snart, at det var umuligt at have Restauration og Hotel paa samme Sted, og man blev derfor nødt til at opføre den ny Restauration, der toges i Entreprise af Tømrermestrene M.Petersen og Nielsen i Frederits. Summen for denne Pavillon vil, efter hvad Borgmester Scharling i Lørdags oplyste, løbe op til ca. 20,000 Kr., saa at Konsortiet nu er naaet til en Sum paa 150,000 Kr. Foreløbig menes det at kunne blive

 

 staaende derved, men Konsortiet er dog forberedt paa, at det nuværende Badehotel med Tiden muligvis maa afløses at et Kurhus, saa at det øvrige Areal efterhaanden vil blive fyldt med Smaavillaer. I dette Øjemed har det med Bibeholdelse af Strib Skov udstykket Arealet i 209 Parceller, og det har endog været saa forsynlig at udlægge en lille Trekant til Opførsel af et Kapel for den eventuelle Villabys Beboere. Saavidt Borgmester Scharling og det Fremtidsperspektiv, han oprullede for de tilstedeværende Journalister. Nogen Tid vil det dog vistnok tage, inden man naar saa vidt. Men at man bevæger sig hen derimod, fremgaar af, at Konsortiet alt af Arealet har solgt 10 Villagrunde og 14 andre Byggegrunde, ligesom der til Statsbanen er afgivet Jord for ca. 9,000 Kr. I alt har man nok solgt Grunde for ca. 60,000 Kr. Af Villaer er der nu af Murermester Johansen opført fem, hvoraf den ene, den saakaldte Cotage med 20 Værelser, er udlejet til Badeetablissementets Vært, Hr. Aaby-Hansen, for 1800 Kr. aarlig. Hr Aaby-Hansen har derved naaet at faa henved 40 Væ-relser til Udleje med nogle og halvfjerds Senge.
    Ved den for Konsortiets Medlemmer og Pressens Mænd arrangerede Middag bød Hr. Aabye-Hansen, paa følende:
                            Menu.
Consommé royal.                    
{ Old pale Shrry.
                                           
{ Chateau St. Alpe
Pigvar, sauce hollandaise        Hochheime.
Lammcotelet á la Nelson
Slik-Asparges, rørt Smør.             Apollinaris.
Gratin af Brisler og Champinons.
                                           Pommery & Greno sec.
Parfait Prins Pychler. Old.           sød Madeira.
Caffe                                        Cognac & Liqueur.

     Under Middagen muciserede hele Fredericia Regimentsmusik.                              

         

       Middelfart Avis
          Søndag den 13de Maj. 1899
I avisen var der daglig et referat af begivenhederne for 50 aar siden
        (Af Kaptajn Claudius Madsen).
.......
    I Fredericia laa disse syv Batailloner rundtom paa Byens aabne Pladser, dog især paa den indre Side af Voldskrænten, hvor de grov sig Huler til Hvilepladser, de fleste med Bøssen i Favnen og altid rede til at tage imod den ventede Storm.
    Overførslen skete i den første Tid til og fra Strib, men da Fjenden rykkede nærmere og af og til ramte de store Færger med Soldater, maatte Overførselen foregaa fra og til Baaringvig, hvor en stor Bro blev bygget.
  Batteriet paa Stribs Odde var i de Dage forsynet med otte lange 84-pundige og fire 36-pundige Kanoner; endskønt de var fjærnet 3,200 Alen fra Oprørernes nærmeste Batterier nordfor Sandalshuset, gjorde de dog udmærket Virkning.
I Møllebugten og udfor Trelde Skov laa desuden nogle Kanonbaade.
    Samme Dag havde Overgeneralen med Stab taget Ophold i Veilby Præstegaard ved Middelfart og herfra indløb en Ordre til et ret omfattende Udfald fra alle Porte i Fredericia
    Opgaven var at komme til Kundskab om, hvor de fjendtlige Værker laa, om muligt ødelægge dem og overhovedet overtyde sig om Fjendens Stilling.

 

     Middelfart Avis
              den 19de Maj. 1899
(Annonce)
        
Badehotellet
      "Strib Færgegaard"

1ste Kl. Restaurant.
Hver Dag fra 10 - 2 stort Udvalg af Frokostretter fra 0,50; 2 - 7 Diner a 1,50 og 2 Kr. a la carte hele Dagen.

Hver Søndag, Tirsdag og Fredag Koncert af 7de Regimets Musikkorps.

I Pinsen
anbefale Værelse med fuld Pension 3.50 pr. Dag.
                                O.Aabye-Hansen.

                   for 50 aar siden
          (Af Kaptajn Claudius Madsen)
.... Der var i de fire Bombadementsdage haglet 750 store Bomber ned over den ulykkelige By. Fra Voldene var der i de fire Dage udskudt 78 Bomber og 57 Kugler mod Fjendens Batterier.
   Den største Del af Byens Indbyggere var flygtede til Fyen, hvor de med stor Gæstfrihed modtoges først i Middelfart og de omliggende Landsbyer, men senere tyede de ogsaa længere ind paa Fyn, hvis vestlig Del jo forud havde meget stærk Indkvartering af Soldater. ...

 

       Middelfart Avis
                 den 20de Maj. 1899
     Lokalskuet i Røjle.
Vejlby Sogns Kvægavlsforening afholdt i Gaar et ret imponerende Lokalskue paa Gaardejer Hans Michael Andersens Mark i Røjle. Af Foreningens 185 kaarede Køer var fra 25 Besætninger mødt 104. Desuden fremstilledes begge Foreningens Tyre: "Thorvald", et prægtigt Exemplar af Marslev-Holøv-Stammen, og "Flux", der er af Brændekilde-Vædde-Stammen, og som ikke giver sin Kollega noget efter. Endelig var mødt 15 Ungkreaturer efter "Thorvald" samt 3 efter "Flux" og en Sønnedatter efter "Thorvald". ....

 

      Middelfart Avis
               den 21de Maj. 1899
                  for 50 aar siden
          (Af Kaptajn Claudius Madsen).
   For at oplive Soldaterne fik Brigade-musiken Ordre til daglig at spille nogle Eftermiddagstimer paa en fri Plads i Fredericia, men denne Opmuntring gik hurtig fløjten, thi Bomber og Granater, som endnu af og til susede ind over Byen, ødelagde Musikkens Takt, og da en Bombe faldt ned midt i Musikkorpset og dræbte en gammel Spillemand, fik Brigademusikken Lov til at tage til Fyn.

         

    Middelfart Avis
           den 24de Maj. 1899
Vore
   Forlystelsesetablissementer
 har ikke lidt saa meget under Vejret i Pinsen, som man skulde havde antaget. Besøget paa Fænø løb 1. Pinsedag op til 300 Mennesker,
og Eftermiddagskoncerten paa Strib 2. Pinsedag var den bedst besøgte Koncert, som nogensinde har været afholdt der, og det vil jo endda ikke sig saa lidt.

        Strejke paa Strib
.
 Ca. 50 Jordarbejdere ved det ny Færgeleje paa Strib har Fredag Formiddag nedlagt Arbejdet.
Arbejdet genoptoges i Gaar Morges.

 

         Middelfart Avis
                     den 25de Maj. 1899
                         for 50 aar siden
                (Af Kaptajn Claudius Madsen).
Torsdag den 24de Maj 1849 om Eftermiddagen blev der fra Oldenborgs Bastion, fra Stribs Batteri og fra Kanonbaaden rettet en hæftig Ild mod Volden omkring det nedbrændte Blokhus ved Strandvejen. Den største Del af Volden blev nedskudt.

                          den 1ste Juni 1899
         
Dampbaaden "Lillebelt"
er, i F. "Fred. Av.", nu endelig solgt til "Mariager Dampbaadsselskab" paa følgende Betingelser. "Lillebelt" overtages af Mariagerselskabet fra den 27ds. Købesummen er 8000 Kr., hvoraf 3000 Kr. er erlagt kontant ved Overtagelsen. Resten 5000 Kr. betales senest 1. Aug. d. A. og forrentes indtil den Tid med 6 pCt. p.A. Hvis Restkøbesummen ikke rettidig erlægges, har Dampskibsselskabet "Lillebelt" Ret til at beholde de 3000 Kr. og fordre Baaden tilbageleveret.

 

     Middelfart Avis
              den 2den Juni 1899
Gudstjeneste.
Søndag den 4de Juni.
(1. Sønd. e. Trin.)
Middelfart Kirke, Kl. 2
Vejlby Kirke, Kl. 9½ (Skriftemaal) Stutterigaarden, Kl. 2½.
....
            den 3die Juni 1899
                  
Strib
           
Grundlovsfest
afholdes Mandag d. 5. Juni 1899.
          Koncert
fra Kl. 4½ S 7½ af
           Fredericia  
      Regimentsmusik.

Dirigent: Stabshornist Larsen
Entré-Bal i Koncertsalen Kl. 8½ S 12½
    Om Aftenen stor Illumination
                        
O. Aabye-Hansen.

         

       Middelfart Avis
                den 7de Juni 1899
   Grundlovsfesten paa Strib
 i Mandags var arrangeret i al Beskedenhed. Hr. Aabye-Hansen havde sørget for, at de mange, som i det smukke Sommervejr søgte ud til Badestedet, bleve underholdte med god Musik, men iøvrigt overlodes til hver enkelt at fejre Dagen, som man bedst kunde.
     I Koncertsalen var henad Aften Fællesmaaltid for ca. 150 Medlemmer af Vejle sønderjyske Forening som havde foretaget Udflugt til Strib, samt for enkelte Medlemmer af Middelfart sønderjyske Forening, der sluttede sig til dem. Der blev ved denne Lejlighed holdt en Række Taler, og navnlig fandt en Tale, som Pastor Melbye fra Vejle holdt for Grundloven, stærk Tilslutning. ....

                     for 50 aar siden
            (Af Kaptajn Claudius Madsen).
   Mandag den 4de Juni 1849 kastede Oprørene mange Bomber og Granater mod Kastellet i Frederits og Broerne ved Strib, som dog sjældent ramtes.

 

       Middelfart Avis
                 den 14de Juni 1899
    Det ny Færgeleje ved Strib,
 Opfyldningsarbejdet veddet ny Færgeleje er nu saa vidt fremskredet, at det vil være tilendebragt i Løbet af næste Uge. Fyldet tages som tidligere meddelt paa en Bakke, der ligger paa den anden Side Banen, og som har været beplantet med Graner, der omstyrtes, efterhaanden som Udgravnin-gen skrider fremad. Det har været et besværligt Arbejde at faa denne Fyld transporteret, idet man af Hensyn til de idelige Tograngeringer ved Strib ikke har kunnet lægge Spor fra Grusgraven til Opfyldningsstedet, man har maattet føre Fylden pr. Trillebør til sit Bestemmelses-sted.
     Ogsaa Stensætningen ud mod Søen er nu i alt væsentlig færdig, og tilbage staar saa Tømrerarbejdet, der er bleven fuldstændig standset ved Lock-outen. Som Følge af denne Standsning har det lange Udsigter med Arbejdets Aflevering, der efter Bestemmelsen skulde have fundet Sted i næste Maaned.

 

       Middelfart Avis
                 den 18de Juni 1899
              Kabelfabrikken.
 Tre Medlemmer af Bestyrelsesraadet for Kabelfabrikken, Grossererne Raffel og Alfred Benzon samt Direktør Schemann fra Osnabrück toge i Gaar Kabelfabrikken i Øjesyn. En Del af Aktionærerne var ligeledes til Stede ved denne Lejlighed. Herrerne afsluttede Dagen paa Strib.

                    for 50 aar siden
          (Af Kaptajn Claudius Madsen).
Mandag den 18de Juni 1849saas det fra Fredericias Volde, at Oprørerne havde bygget Barakker baade nord og syd for Voldene, nemlig ved Trelde - og Fuglsang-kove. Det lod altsaa til, at man indrettede sig det hjemligt. Vejret var ofte koldt og regnfuldt, saa at der var ret uhyggeligt i Fæstningen, hvor de fleste Tobaks- og Kornmarker dannede et fælt Ælte.Oprørerne lod af og til Bomber springe mod Strib og Kanonbaadene, Overførselen fra Fyn til Fredericia skete nu ogsaa fra Baaringvig, men for intet af de ti Steder var der Udsigt til at faa tegnet Livsforsikring. ...

         

       Middelfart Avis
                 den 1ste Juni 1899
                    for 50 aar siden
          (Af Kaptajn Claudius Madsen)
Tirsdag den 19de Juni 1849 talte jeg paa Fredericias elleve Bastioner: 103 større og mindre Kanoner med tilhørende, omtr. 40,000 Bomber, Granater, Kugler og Kardæscher. Det fortaltes, at der var 100,000 Pd. Krudt, saa der var jo stort Forraad til et længere Forsvar. Der var ogsaa sørget godt for anden Menneskeføde, idet der i Fæstningens Magasin fandtes 20fede Stude, 56,000 Pd. haardt Brød, 50,000 Pd. saltet og røget Kød, 10,000 Pd. Gryn, 1000 Pd. Ærter, 4000 Pd. Salt og ca. S 17,000 Potter Brændevin. Der var desuden mange Hundrede Tønder Havre og 50,000 Pd. Hø og Halm. .....for 50 aar siden

 

       Middelfart Avis
                den 20de Juni 1899
     En Vogn i Vejgrøften.
    Paa Landevejen ved Staurby jog i Søndags to Cyklister uden at ringe forbi et Køretøj, hvorpaa befandt sig et større Selskab af Voksne og Børn. Da Kusken ikke var bleven varskoet, havde han ikke Hold paa Dyrene, der blev op-skræmmede af de forbifarende Cyklister. Vognen kom derved for langt over paa den ene Side af Vejen, saa at baade Køretøj og de derpaa værende Personer væltede ned i Vejgrøften. Mærkværdig nok slap alle uskadte fra denne Tur; men det forefaldne Tilfælde indeholder en kraftig Opfordring til Cyklister om at bruge Klokken inden de passerer Køretøjer.

 

      Middelfart Avis
              den 20de Juni 1899
                  for 50 aar siden
(Af Kaptajn Claudius Madsen).
   Onsdag den 20de Juni 1849 gjorde jeg igen en lille Vandring gennem den ødelagte Del af Fredericia. Enkelte af de stakkels Indbyggere saas mellem Ruinerne, ligesom søgende efter et og andet. Der fandtes dog intet Bohave; hvad der af den Slags var "reddet", laa i Stabler paa forskjellige aabne Pladser og paa Kirkegaarden, men der blev det jo hjemsøgt baade af Soldater og det daarlige Vejr (med Regn), som var fremherskende i den sidste Halvdel af Juni.
     Oprørerne havde hver Dag en Raptus - de sendte, især kort efter Solopgang, Bomber mod Strib og mod Kanonbaadene, men de fik livligt Svar fra Fæstningen.

         

   Middelfart Avis
          den 22de Juni 1899
              for 50 aar siden
(Af Kaptajn Claudius Madsen).
Torsdag den 21de Juni 1849. ...
Hvad Ingen Vidste var, at Krigsraadet i Vejlby Præste-gaard var enedes om, at nu var Timen kommen til, at der kunde tænkes paa et Udfald fra Frederits. Ræders Brigade, der laa paa Als, gik paa denne Dag ombord fra Tagenæs og sejlede til Faaborg og Assens, hvorfra de fire Batallioner under Generalmajor de Meza mar-cherede til Egnen mellem Middelfart og Assens
... Fredag den 22de Juni 1849 var Skydningen fra Oprørerne ved Fredericia saa livlig mod Strib, at Overførselen af Afde-lingerne var saare vanskelig,  -

 

 

              Middelfart Avis
                            den 23de Juni 1899
              Gudstjeneste.
             
Søndag den 25de Juni.
              Middelfart
Kirke, Kl. 10,
              Vejlby
Kirke, Kl. 9½. (Skriftemaal)
              Strib
Ventesal, Kl. 2 ¾.
              Fælleshaab
, Kl. 2 ¾.....

                             for 50 aar siden
                  (Af Kaptajn Claudius Madsen).
   Lørdag den 23de Juni 1849 skrev jeg i min Dagbog i Fredericia: Vi har nu faaet en ny Hule, som vi har kaldt "Bombenborg"; den er ret vakker, men ikke bombefri, thi den er kun dækket af Halvdelen af en Port, der er "reddet" fra en af de nedskudte Bygninger, ikke langt fra Prinsensport. Den kan lige netop dække os mod en Del af den Ruskregn, som det staar ned i disse Dage. Vejret er ret trist, og da Uvirksomhed er mig haardt imod, saa har jeg slet ingen Opmuntring - hele vor Kompagnikasse med Materialet til mit Maanedsregnskab gik til Bunds, da vi forleden kom fra Fyn; den (Kassen) ligger midt i Lillebælt mellem Strib og Fredericia, en oprørsk Granat gik gennem Takkelagen paa den af Færgerne, der førte os over, Skuden slingrede og der blev lidt Hovedløshed hos adskillige, som slyngedes over i Læsiden, hvor saa Kassen væltede ud og sank. Min Kaptajn (Adolph v. Sperling) er utrøstelig og jeg ikke mindre, thi hvordan i Verden slipper vi over Maanedsregnskabet ?
Forresten tyder det nu paa, at der meget snart vil ske noget.

 

  Strib. Strib.
           Fredag den 23de Juni 1899
                    (St. Hansaften)

  ►
stor St. Hansfest.
Kl. 7
- 9: Koncert af Fredericia Regimentsmusik (Dirigent Hr. Stabshornist Larsen). - Kl. 9 - 1: Entrébal i Koncertsalen. Stor Illumination. - Kl. 10½: Stort Festfyrværkeri. Fyrværkeriet indeholder Sæsonens Nyheder. Kun store pragtfulde Numre. - En Æresport af Ild (Direktør Kjær gaar gennem Æresporten, idet den brænder). - To pragtfulde Kongeglorier, købt af Kunstfyrværker Lerande i Neapel - Syngende Fontainer, osv. osv.

 

         

         Middelfart Avis
            
Onsdag d.4. Juli 1899
                     for 50 aar siden
(Af Kaptajn Claudius Madsen).
blev en Dag, som vil leve i dansk Krigshistorie, thi paa den Dag holdtes det afsluttende Krigsraad i Veilby Præstegaard ved Middelfart ....
    Krigsraadet omfattede følgende Medlemmer: Generalerne Bülow, Schleppegrell, Moltke, Rye, de Meza, Obersterne Ph. Ræder, Fibiger, Schlegel, Kommandør Garde af Søetaten og Stabchefen, Oberstløjtnant Flensborg. Krigsministeren (General C.F. Hansen) havde allerede sidst i Juni været i Vejlby Præstegaard og der var bleven drøftet forskellige Planer, saasom: 1) at samle Hæren paa Als og derfra overvælde den i Sundeved staaende Del af "Rigshæren" eller 2) samle Hæren paa Fyn og sprænge Oprørshæren udenfor Fredericia Krigsministeren fraraadede at gaa mod Dybbølbanke, hvorimod han var stemt for en Landgang paa Stenderup Hage eller Snoghøj og derfra falde Oprørerne i Ryggen eller ogsaa sende flere tropper til General Ryes Korps og gaa imod de ved Aarhus staaende Rigstropper. General Bülow foretrak at gaa imod Oprørshæren ved Fredericia og Krigsministeren gav ham fuld Raadighed m.H.t. Maaden, hvorpaa det skulde ske. ... 
   Man vidste nøjagtig Oprørshærens Styrke, nemlig: fjorten Batailloner Fodfolk, ti Eskadroner Dragoner, to 12-pundige, fire 6-pundige Feltbatterier og henved et halvt Hundrede Stk. Fæstnings-skyts. Man formoder, at den største Del af de 16.000 Mand stod mellem Jegum og Egeskov, altsaa nordvest for Fæstningen, tre Batailloner Fodfolk stod imellem Erritsø - Snoghøi - Skærbæk.
    Ved Krigsraadet d. 4. Juli hos gamle Pastor Ascani i Vejlby Præstegaard forkastedes Planen om Landgang ved Snoghøi.

 

           Middelfart Avis
                 Torsdag den 5te Juli 1899
                           for 50 aar siden
(Af Kaptajn Claudius Madsen).
fik vi i Fredericia Syn for Sagen om, hvad der skal ske - sidste Nat er her overført Dragoner fra Fyn, og nu i Aften har jeg set Overgeneralen, saavelsom General Rye, Schleppegrell, Moltke og de Meza Kl. 3 Eftermiddag skrev jeg endvidere i min Dagbog: "Vi skulle ud"! Kl. 6 i Aften skulle vi forlade vore Huler og opstilles paa Gaden som en Brigade - Gud med os! ...

                 Fredag den 6te Juli 1899
(Af Kaptajn Claudius Madsen).
indlededes for os i Fredericia allerede Torsdag Aften Kl. 7 - 8 paa den Tid stod de forskellige Brigader opstillede i Gaderne, hvori der var lagt Halm, for at Fodslagene ikke skulle høres (Feltartilleriet havde sine Hjul omvundne med Halm) ... "I Nat jage vi Oprørerne bort ! Hold Eder brav - I maa ikke skyde før i se det hvide i Øjnene paa vore Fjender ! " ... Alt gik saa hurtigt, at der ikke var Tid for Enkeltmand til at fatte andet end: Fremad ! Naturligvis var der hyppige Standsninger, men da Solen ved 3-Tiden viste sit Dagskær i Nordøst, var Sejren øjensynlig vor ! ... I Sejrsglæde blev dog mangt et Øje vaadt over de mange faldne Kammerater, især var det for os alle et bittert Budskab: General Rye er falden ! Man vilde dog nødig tro det, men da vi hen paa Eftermiddagen kom tilbage til Fæstningen, fik vi den sørgelige Vished. (Næste Dag var jeg med til at bære Generalens Lig fra det Hus i den nordlige Del af Byen, hvor han var bleven indlagt, til den nærliggende Kirke.) ...
      Kong Frederik den 7de takkede Hæren i følgende hjærtelige Ord: " ... I har vundet en Sejr, der vil mindes i Danmarks Historie. -  Soldater ! Jeg bringer Eder min og Fædrelandets varme Tak. Min Tak til de faldne Helte og fremmest iblandt disse General Rye ..."

 

     Middelfart Avis
       
Søndag den 8. Juli 1899
                 for 50 aar siden
(Af Kaptajn Claudius Madsen).
var alle Soldater i Fredericia til stor Ligparade, den største Jordfæstelse i Nutiden fandt da Sted, idet mere end 500 faldne nedlagdes i den store Kæmpegrav, paa Trinitatis Kirkegaard, hvor Gravlægningen skete lagvis af de faldne Soldater i Uniform. Faldne Officerer og Menige kom i samme Grav; mellem hvert Lag strøedes et Lag Melkalk. Kl. 12 holdt Feltprovst Bojsen en gribende Tale i Kirken, hvor Ryes Kiste stod tilligemed flere af de faldne Officerers. Af Listen over dem kan nævnes et Par her fra Egnen: Hans Nielsen, Gamborg, og Hans Jørgensen, Røjlehus, begge af 3. Jægerkorps.
     Paa Kirkegaarden i Middelfart jordfæstedes mange af dem, der som saarede førtes til Fyen, især til Lasarethet paa "Billeshave." ... Det sidste Krigsaar var der ogsaa Lazareth paa "Hindsgavl"
 

 

     Middelfart Avis
            den 13de Juli 1899
Koncerten paa Strib
Tirsdag Aften havde samlet mange Tilhørere. Det var Musikdirektøren selv, Stabsser-gent Larsen, som førte sin prægtige Violin i den smukke Kvartet (1ste Violin, Flygel, Klarinet og Bratsch).
   Bl. a. udførtes: Jægervise af "Hans Healing", Romance af "Faust", Udtog af "Vilhelm Teel" o. fl.
Der var omkring300 Tilhørere.

         

   Middelfart Avis
        
  
den 25de Juli 1899
Ullykkestilfælde. I Lørdags Aftes er Lars Rasmussens Enke i Staurby kommen alvorlig til Skade. Hun befandt sig sammen med flere andre paa en Enspænderbefordring, der kørte henad Staurby Gade. Her blev Hesten sky for nogle Karle, som laa i Vejgrøften, og væltede Vognen. Lars Rasmussens Enke faldt saa uheldigt, at hun i Faldet brækkede den ene Arm. Derimod slap de andre, som befandt sig paa Vognen, der-iblandt Enkens Søn, som kørte Hesten, uskadte fra Uheldet

   Kristelig Ynglingeforening
for Veilby Sogn, der ejer et Bibliothek paa ca. 400 Bind, har i Aar faaet bevilget 30 Kr. af det paa Finansloven anviste Beløb til Folke- og Sognebibliotheker

  Middelfart Avis
  
   
den 30te Juli 1899
Alle Lodsejere af Vejlby Møl-lemae, Nordvest for Aaen ind-bydes til at møde i Indhegningen ved Kildegaard (Krogengen kaldet) Tirsdag den 1ste Aug. Kl. 3½ Eftm., hvor Hede-selskabets Ingeniør vil komme til Stede og forelægge Prospekt og Over-slag samt give andre mulige Oplysninger. Alle bedes møde, da der den Dag gerne kulde tages endelig Bestemmelse.         
      Udvalget.

 

       Middelfart Avis
                        den 29de Juli 1899

Kolding Fjords Dampskibs-Selskab
            
  Gyldig fra 3die Juni.
Hver Søndag.
Fra Kolding til Middelfart, Strib og Fredericia
             Kl. 10 Form., 2 og 6 Eftmd.
Fra Strib til Kolding via Fredericia og Middelfart
             Kl. 3 ¼, 7 og 10 Eftmd.
Fra Fredericia via Middelfart
            Kl. 3½ 7 ¼ og 10 Eftmd.
Fra Middelfart til Strib og Fredericia
            Kl. 11½ Form. 4 og 8 Eftmd.
Fra Middelfart via Fænø eller Løverodde til Kolding
           Kl. 4.8 og 10 ¾ Eftm.
Fra Fredericia til Strib
           Kl. 2, 2½, 3, 4 ¾, 5 ¼, 6 ¼ og 8 ¾.
Fra Strib til Fredericia
          Kl. 2 ¼, 2 ¾, 3 ¼, 4½, 5, 5½, 6, 6½, 7, 8½ og 10.
Hver Tirsdag og Fredag:
Fra Kolding til Middelfart, Strib og Fredericia
         Kl. 10 Form.
Fra Strib til Fredericia og Middelfart
        Kl. 5 og 10 Eftmd.
Fra Middelfart til Strib og Fredericia
        Kl. 12 og 6.
Fra Fredericia til Strib
       Kl. 2, 2½, 4 7 og 8½.
Fra Strib til Fredericia
       Kl. 2 ¼, 3, 5, 8 og 10.

Baaden Kl. 10 Aften fra Strib fortsættes til Kolding (se Fartplanen af 3die Juni) En Baad kan i Reglen daglig udlejes ved Henvendelse til  P. Hansen & Bay, Kolding.
Obs. Alle tidligere Fartplaner ugyldige .

 

         Middelfart Avis
                   den 5. August 1899
Det omfattende Sporanlæg ved Strib
er nu i alt væsentlig færdig. Medens der tidligere fri Hovedsporet udgik fire Sidespor, to til hver af de hidtilværende Dampfærgelejer, bliver der nu kun et Sidespor fra Hovedsporet, og fra dette Sidspor udgaar saa atter seks forskellige Spor, to til hvert Dampfærgeleje.
    Dette Arrangement har imidlertid medført at man er bleven nødt til at anbringe Sidesporet betydelig længere fra Stationen end hidtil, og dette vil atter bevirke, at Rangeringen af Jernbanevognene tager længere Tid. Man mener, at hvert Tog, der skal overføres med eller fra Færgen, vil forsinkes mindst et Par Minutter. Da Opholdet ved Strib allerede nu er uforholdsmæssigt langt, taaler det ganske vist ikke yderligere at forlænges, men derved er intet at gøre, før man gaar til at ophæve hele Færgeoverfarten og erstatte den med en fast Bro over Lillebælt.
   De tre gamle Sidespor er allerede forsvundne, og det fjerde er man i Færd med at optage.
   Samtidig er der, trods Lock-out’en, med Kraft arbejdet paa Portalen til Damp-færgelejet og Færgeklappen. Det er en Smedemester fra Svendborg, som har dette Arbejde i Entreprise, og det er alt vidt fremskredet.
   Saa snart Lock-out’en hæves., og man atter kan tag fat paa Tømrerarbejdet, vil det derfor ikke vare længe, før det ny Damp-færgeleje staar fuldt færdigt.

         

  Middelfart Avis
 
    
den 2den August 1899
Sprunget af Toget.
Da Eks-prestoget, som afgik Søndag Nat Kl. 2,55 fra Strib til Nyborg, var passeret Skrillinge Bakke mellem Middelfart og Nørre Aaby St., sprang plud-selig en Passager ud af 3. Kl. Kupe, medens Toget var i fuld Fart. De andre i Kupeen værende Passagerer gjorde straks Anskrig til Togpersonalet, som derpaa fik Toget stand-set, hvorefter det kørte tilbage for at erfare Mandens Skæbne. Nogle dyb Spor i Gruset viste Stede, hvor han var sprungen ud, men Manden var if. "Fre-derits. Tid." ikke at opdage; han var skyndsomst forduftet.
   Til denne ligesaa gaade-fulde som dumdristig Hand-ing kunde der saaledes ikke skaffes nær-mere Forklaring.

 

      Middelfart Avis
                   den 9de August 1899
Skaaret Pulsaaren over
. Ved Aftenunder-holdningen paa Strib i Tirsdags Aftes var en af Kellnerne saa uheldig, just som han gik op ad en Trappe med en Del Flasker og Glas, at falde og jage den ene Haand ned i Skaarene af de sønderslaaede Glas, hvorved han fik Pulsaaren skaaret over. En foreløbig Forbinding blev øjeblikkelig anlagt, hvorpaa han færgedes over til Frederits for at komme til Læge. Ved Ankomsten hertil var han imidlertid saa udmattet af det lidte Blodtab, at han maatte indlægges paa Sygehuset.

    
        
den 10de August 1899
Opdaget.
Det er nu lykkedes Politiet at faa Fingre i den Mand, som forleden Nat sprang af Toget ved Skrillinge Bakke. Det er if. "Fs.Socdm." en Arbejder, som var beskæf-tiget ved Kollonnearbejde i Nærheden af Strib; han vil nu blive draget til Ansvar for sin natlige Færd.

 

      Middelfart Avis
           
den 23de August 1899
Svømmeren fra Strib.
Den tidligere her i Bladet omtalte Portør, der var anholdt, fordi han optraadte paa usømmelig Maade under Badningen ved Strib, har nu faaet sin Dom. Den lyder paa 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød. I Følge Præmisserne til Dommen skal han ved den nævnte Lejlighed være optraadt paa følgende Maade: En Søndag Eftermiddag i Juni var Portøren sammen med nogle andre Personer gaaet ud at bade i Nærheden af Strib paa et Sted, hvor Jærnbanesporet kun ligger i en Afstand af 20 - 30 Alen fra Strand-bredden. Da han saa Eftermiddagstoget komme, gik han nogle Skridt hen imod det og stillede sig op, mens Toget passerede, helt afklædt som han var, i en Afstand af omtr. 25 Alen fra Toget med Front imod det og svingede med Armene; Vandet naaede ham ikke til Knæerne. Portøren er i F. "F. Sttd." tiltalt efter Straffelovens § 185 for ved uterlig Forhold at have givet offentlig Forargelse
.

 

    Middelfart Avis
            den 9de August 1899

   Aftenunderholdning paa Strib
.
Tirsdag og Onsdag Aften giver Skuespiller Otto Lagoni sammen med sin smukke og indtagne Frue en Aftenunderholdning af deklamatorisk-musikalsk Art paa Stribs stærkt besøgte Badehotel. Med Værtens kendte Rundhaandethed er Adgan-gen til at overvære Aftenunderhold-ningen gratis, ikke blot for Badegæsterne, men for enhver, som har Lyst til at komme til Stede. Foruden en Del Koncertnumre, som Hr. Lagoni med Omhyggelig uddannet Teknik og sin Kunst vil foredrag paa Klaver, byder Programmet baade paa muntre og alvorlige Ting, og det er sammensat med megen Smag.
  Vi anbefaler i høj Grad vore Læsere at nyde godt af denne uventede Kunstnydelse i Hotellets lyse store Pavillon.
  Aftenunderholdningen om Tirsdag-en træder i Stedet for den til denne Aften averterede Koncert.

 

    Middelfart Avis
          den 11te August 1899

   Aftenunderholdningen paa Strib.
Et begejstret Publikum og fuldt Hus har i de forløbne Aftener fulgt Hr. og Fru Lagonis Optræden paa Badehotellet i Strib. Navnlig har den smukke Frue gjort megen Lykke, naar hun til sin Mands Akkompagnement let og graciøst foredrog sine smukke Sange. To Aftener endnu gentages Aftenunderholdningen med nyt Program. Bl. a. vil Fru Lagoni foredrage Jean Richepins berømte Sang "Moderens Hjær-te", der i Vinter i Yvette Guilberts glimrende Gengivelse begejstre-e Københavnerne. Endvidere vil Sceneinstruktør Hr. cand. phil. Jens Pedersen oplæse Karl Larsens morsomme Fortælling "Hof-drengen".
   Fulde Hus, maa der være disse Aftener; de flinke unge Kunstnere fortjener dette.
 

 

     Middelfart Avis
             
den 22de August 1899
Panden knust.
Gaardejer Jens Hansen Rasmussen paa Vejlby Mark vilde i Lørdags Eftermiddags lukke en Hoppe med sit Føl ind i Stalden. I det samme slog Hoppen ud efter en anden Hoppes Føl, som netop kom forbi, og ramte derved desværre Jens Hansen Rasmussens 6-aarige Søn, der ved Siden af Faderen. Barnet fik et farligt Slag i Panden, saa at der blev et stort Hul og Pandebenet trykkedes ind, samtidig med at Hjærnevædsken flød ud. Man nærede derfor kun ringe Haab om at kunne redde Bar-nets Liv. Dr. Trolle, som hurtig blev tilkaldt, udtog imidlertid 3 - 4 Splinter af Hjærnen og rettede Pandebenet samt anlagde en saa heldig Forbinding, at Barnet efter et Par Dageat have henligget i en Døs, i Gaar var hel kvik, samtidig med at Feberen forsvandt og Appetitten vendte tilbage. De bedrø-vede Forældre begynder derfor at nære Haab om, at de skal faa Lov til denne
Gang at beholde deres lille Søn.

         

           Middelfart Avis
               
den 16de September 1899
Broen over Lillebælt.
Fredericia er utrættelig i sine Bestræbelser for at dæmme op for en Forbedring af Trafikforholdene over Lillebælt. Næppe er den ny Indenrigsminister bleven udnævnt, før Byraadet bemyndiger Borgmesteren til skriftligt at meddele ham, at Broen over Lillebælt vil være en Ruin for Fredericia, samt at Raadet ikke skønner, at Broen er nødvendig.
       Det røber ikke megen Tillid til Byens Evner, at Fredericia Byraad afgiver en saadan Falliterklæring som dets klynkende Skrivelse faktisk er. Thi dersom Raadet har ret i sin Paastand om, at Fredericia vil gaa til Grunde, hvis Broen anlægges, maa Byen jo ikke være andet end en kunstig Drivhusplante, der visner ved det første Vindstød, og det er da mere end letsindigt at tilsidesætte Hensynet til det øvrige Land for at holde den i Live.
     Lovgivningsmyndighederne vilde derfor næppe heller lade sig lede af de hysteriske Udbrud fra Fredericia. Ligesom de i sin Tid ikke tog i Betænkning at ophæve den med Aarhundreders Hævd bestaaende Færgefart mellem Middelfart og Snoghøj fordi man fandt, at Trafikkens Udvikling krævede det, saaledes vil de selvfølgelig nu, da Trafikkens Udvikling nødvendigvis medfører Anlægget af Lillebælts-broen, ikke tage i Betænkning at gaa bort fra den i knap et Trediedel Aarhundrede bestaaende Dampfærgefart mellem Fredericia og Strib ..... Kan Raadet ikke overtale Ministeren til helt at opgive Broen, beder det ham i hvert Fald virke for, at denne lægges paa et Sted, saa at Fredericia kan blive bevaret som Centralpunkt. Altsaa, naar blot Fredericia By bliver ved Fadet, har det aldeles intet at sige, om hele Trafikken skal lide derunder. Det er en saa forældet og snæversynet Bypolitik, at man maa undre sig over, at den kan komme offentlig frem i Slutningen at det oplyste 19. Aarhundrede.

 

  Middelfart Avis  
 den 22de September 1899
   Udflugt.
I Lighed med andre større Eta-blissementer foretog, i Følge "Fred. Avis", Funktionærerne ved Strib Badehotel med deres Hustruer og Forlovede, Leverandø-rerne samt enkelt andre indbudne i Mandags en Udflugt til Fænø. Damp-baadens Ejer, havde med megen Velvillie stillet Baaden til Disposition ligesom Ho-tellets Kvartet spillede gratis, og Leveran-dørerne og Direktør Aabye-Hansen havde vist Velvillie hver paa sin Maade. Del-tagerne, ca. 50 sejlede først til Fænø, hvor der blev drukket Kaffe og gjort Ophold et Par Timer. Vejret var desværre ikke det bedste, men Humøret holdtes alligevel brillant oppe. Kl. 6,30 sejlede man tilbage til Strib, hvor der spistes til Aften. En fornøjelig Stemning herskede ved Bordet, og alle de holdte Taler gik ud paa at prise saavel Chefen som Personalet for den gode Be-handling, man nyder paa Strib, og man-ge gode Ønsker udtaltes for Etablissementet. Efter Bordet dansedes til langt ud paa Natten. Hele Festen var særdeles vel-lykket og gjorde sine Ledere megen Ære.

 

      Middelfart Avis
         den 26de September 1899
Nyt Fyrtaarn
. Paa Strib Odde lader Fyrvæsenet for Tiden opføre et Fyrtaarn, hvortil der allerede er bygget et overordentlig solidt Fundament. Taarnet, der skal afløse det Fyr, der nu findes paa Bakkeskrænten i Nærheden af Strib Koncertsal, bliver 60 Fod højt, og den Soliditet, der præger Taarnets Fundament, skal gennemføres ved hele Taarnets Indretning.
   Det er det første Skridt til Lillebælts Oplysning. Det næste bliver efter Forlydende Anlægget af et Fyr paa Fænø Kalv, den ubeboede Ø, der ligger vest for Fænø. Muligvis skal der ogsaa sættes et Fyr paa Lyngs Odde.

                den 26de September 1899
150 til 200 fuldtladede Godsvogne
var i Søndags ophobede paa begge Sider af Lillebælt, den ene Halvdel i Fredericia, den anden i Strib, Anledningen dertil var, at en af Færgerne over Storebælt som Følge af et Uheld i Fredags foreløbig maatte tages ud af Farten. Da Godsvognene under disse Omstændigheder foreløbig ikke skulde ekspederes længere end til Odense, var der ingen Grund til at anvende Ekstratog, det sædvanlige Middel til at fremme Forsendelsen. Resultatet blev derfor, at den store Mængde Godsvogne paa forbavsende kort Tid ophobede sig i Strib og Frederits, afgivende et slaaende Bevis paa, hvilken enorme Dimensioner, Trafikken over Lillebælt efterhaanden har antaget.

   
 

 

 
 

                                                     Middelfart Venstreblad
    
                                                                                                 den 4. Oktober 1899
    Paa Grund af den forøgede Sejlads ved Lillebæltsoverfarten foreslaas Personalet forøget med 4 Matroser og Fyrbødere. Paa Grund af det nye 3. Færgeleje ved Strib foreslaas Brokarlenes Antal forøget med 2, hvor hos der foreslaas ansat endnu 1 Brokarl i Fredericia.
    Til en ny Dampfærge til Lillebælt fore-slaas paa Finansloven bevilget 360,000 Kr. Her om hedder det i Finanslovsforslaget Motiver: I de sidste 4 Aar har Dampfær-gerne udført henholdsvis 7643, 8466, 9104 og 10367 rejser (Tur og Retur). Trafikken over Lillebælt har derfor nu naaet en saadan Størrelse, at den kun med Vanskelighed lader sig bestride med de til Raadighed ved Overfarten værende tven-de Hjuldampfærger og en Skruedamp-færge. Denne sidste, der kun kan medtage indtil 5 Vogne, er egentlig beregnet til at benyttes som Reserve, men man har set sig nødsaget til at bruge den som tredie løbende Færge i en stor Del af Aaret. Da det kan forudses, at det inden ret lang Tid vil blive umuligt at bestride Trafikken tilfredsstillende med det forhaanden væren-de Materiel, skal man foreslaa, at der anskaffes en ny Hjuldampfærge af samme Type, som de nu til Lillebæltsoverfarten benyttede Hjuldampfærger, og at der i samme Øjemed bevilges et Beløb af 360,000 Kr.
    Strib Station foreslaas paa Finansloven rykket op fra 6. til 5. Klasse. Der foreslaas tillige ansat en ny Overportør ved Statio-nen. Til anlæg af et Vandværk ved Stationen til Lokomotivernes Vandforsyning foreslaas bevilget 22,000 Kr. Lokomo-tivernes Vandforsyning paa Strib Station er nu i høj Grad utilfredsstillende, idet den baade er utilstrækkelig under stærk Trafik, og Vandet er desuden af en saadan Be-skaffenhed, at det kun i ringe Grad egner sig til brug i Lokomotiverne. Dette skyldes navnlig Vandets saltholdig, der stadig forøges, idet der Aar for Aar trænger mere Saltvand igennem til de Brønde, fra hvilke Vandforsyningen nu sker. Disse Forhold medfører store Vanskeligheder for Togenes rettidige fremførelse, idet Lokomotiverne, selv for de hurtigst kørende Tog, ofte maa efterfyldes med Vand under vejs, hvilket tillige foraarsaget forøgede Udgifter til Kul og Olie paa Grund af de hyppige opfyringer og den betydelige Mængde Vand, der føres med Dampen ud gennem Skorstenen. For at raade Bod paa disse Ulemper, har man ladet udarbejde en Plan til Vandforsyning fra en ikke langt fra Stationen liggende Kilde, hvis Vand er egnet til Lokomotivbrug. Pumpestationen til oppumpning af Vandet tænkes anlagt et Sted, hvor Ledningen føres ind paa Banens Grund. I de 22,000 Kr. er ikke medregnet Omkostningerne ved de forøgede Arealerhvervelser samt Erstat-ning for Rørledningens anlæg over Mar-kerne.

         

Strib
Søndag den 17de September
stor Høstfest
Kl. 4 - 7: Koncert i Koncertsalen          
Kl. 8 - 10: Koncert paa Hotellet.           
Kl. 10 ¼ afbrændes et stort, pragtfuldt
Fest - Fyrværkeri
af Kunstfyrværker Diedriksen
Stor Illumination

Gratis Entre.
Kl. 9 -1 Entre-Bal i Koncertsalen

 

  Middelfart Avis
     den 20de Oktober 1899
Dampfærgen paasejlede en Jagt.
Tirsdag Aften ved Nitiden paasejlede en af Damp-færgerne i Lillebælt under den tætte og tungtliggende Taage en Jagt. Dennes Bovspryd led Molest, men forøvrigt slap den forholdsvis heldigt fra Sammen-stødet.
    Jagten blev af Dampfærgen indbugseret til Strib.
   I Gaar var der i Middelfart Søretsforhør i Sagen.

       den 1ste November 1899
En Sælhund blev i Tirsdags skudt i Sejlløbet i Lillebælt af Fisker Henry Thomsen, Strib.
     Den heldige Skytte faar, foruden det fede Dyr og det smukke Skind, en af de første Dage tilsendt Præmien (3 Kr.) for Halen, som ved Kaptajn Claudius Madsen er indsendt til Zoologisk  Museum.

 

         Middelfart Avis
              
den 21de Oktober 1899
Sammenstødet mellem Dampfærgen og Galea-sen.
Den af Dampfærgen udfor Stribs Odde paasejlede Galease var "Familiens Haab", Kaptajn Hansen af Nykøbing p. F. Skibet var paa Rejse til Strib med Sten.
    Da Sammenstødet fandt Sted, var Luften ganske vist noget diset, men Taagen var dog ikke tættere, end at begge Fartøjer, længe før Sammenstødet fandt Sted, kunde se hverandre.
    "Familiens Haab" sejlede imidlertid med ringe Vind, og dette i Forbindelse med den stærke Strøm bevirkede, at Kaptajnen kun havde ringe Styr paa Fartøjet.
    Efter hvad Besætningen om Bord mener, fremkaldtes Sammenstødet ved, at Dampfærgen, der førtes af Kapt. Dalgas, i Forbifarten sejlede foran Galeasen og ikke bag om denne. Var dette sket, vilde Sammenstødet have kunnet undgaas.
    Kaptajnen paa "Familiens Haab" kan forøvrigt prise sig lykkelig ved, at han slap fra Sammenstødet med Tabet af sit Bovspryd. Dampfærgen kunde lige saa godt have sejlet hele Skibet i Sænk, idet Kapt. Hansen paa det nævnte Tidspunkt var saa godt som afskaaren fra at komme af Vejen for Færgen.
    "Familiens Haab", der i Gaar var færdig med at losse sin Last, vil nu blive kølhalet ved Strib.
     

 

      Middelfart Avis
  
         den 21de Oktober 1899
   
En Klapjagt
foretoges i Tirsdags paa Strib Konsortiets og Enkefru Schmits Jorder; der nedlagdes i F. "Frd. Av." 9 Harer og 1 Agerhøne             

 

     Middelfart Avis
  
      
den 4de November 1899
Ildløs i Strib. Fredag Morgen ved Femtiden opdagede man fra Dampfærgen, at der var Ildløs i Bager Hansens Ejendom ved Strib, den gamle Færgegaard. Man fik i en Fart Bager Hansen gjort opmærksom paa Faren, og han styrtede op paa Loftet, hvor Ilden var udbrudt. Man da han kom derop, var der allerede her en saa stærk Røg, at han hurtigt maatte trække sig tilbage for ikke at blive kvalt. Der var derfor ikke andet for ham at gøre end snarest at faa Familien ud af det brændende Hus, og da Ilden havde bredt sig med rivende Fart, maatte man derfor flygte derfra næsten i det blotte Linned. Hele Huset var i Løbet af kort Tid nedbrændt, saa at der ikke var meget at gøre for Sprøjten fra Veilby, da den naaede til Brandstedet.
      Alt Ejerens Indbo med Undtagelse af et Klædeskab brændte, og da han kun havde lavt assureret, lider han desværre et følgelig Tab samtidig med, at hans Virksomhed for længere Tid er standset.
      Aarsagen til Ildens Opkomst er endnu ubekendt. Ejendommen var forsikret i Landbygningernes Brand-forsikring for 4550 Kr.

Middelfart Avis
den 9de December 1899
Lærerkaldelse.
Til Lærer ved Røjle-Taarup Skole er kaldet Lærer Nørgaard ved Thyregod Skole, Vejle Amt.

(Annonce)                                                                                           
Fint

Bordsmør

fra

Hovedgaarden
Billeshave.

Tilførsel flere Gange ugentlig.
J.Wiboltt

       Middelfart Avis
           den 12te December 1899
Bekjendtgjørelse
Løsøre, Auktion ved Strib
Torsdag den 21de Decbr.
d.A., Form. Kl. 10, bortsælges efter Begæring af Kuratorerne i Hotelforpagter Aabye Hansens Konkursbo af Strib, ved offentlig Auktion samme Steds, de Boet tilhørende Løsøreeffekter, hvoraf fremhæves: 1 Salonbord, Stole, 2 Malerier, 2 Jernsenge, 1 Bogreol, Kar, Ballier, Krukker, 1 Vægt med Lodder, 1Tøjpresse, 1 Brødmaskine og Boets Vinlager, bestaaende af Rødvin, Rhinskvin, Portvin, Sherry, Madeira, Champagne, Rom, Cognac, Likører m.m.m.
Med Betalingen, der erlægges her paa Kontoret til Herredsfuldmægtig P.Fønss, gives vederhæftige Købere Kredit i 6 Uger.
     Vends Herredsfogedkontor i Middelfart,
                  den 7. Decbr. 1899.

                                         Møller.

              den 15de December 1899

Gudstjeneste
          Søndag den 17de Decbr.
          (3. Sønd. i Advent)
           ...
           Vejlby Kirke Kl. 9½ (Skr.)
           Strib Ventesal Kl. 2 ¾

 
            Middelfart Avis
                   den 13de December 1899
En Kobberbryggerkedel en Rulle,1 Kakkelovn, to Sengesteder, en Malkevogn, nogle Kar og Øltønder m.m. er til Salgs i Røjle Taarup Skole.
         

   Middelfart Venstreblad
            
den 2den Januar 1900
Aarets første Jærnbaneuullykke
fandt Sted ved Strib Station, idet en Kedelpasser ved Navn Pedersen, der boede i Røjle Skov, blev overkørt af et Rangertog, saa han døde kort Tid efter. Den uhyggelige og sørgelige Ulykke skete omkring ved Kl. 5. Det var mørkt i Vejret, og der var mørkt paa Stationspladsen - hvor Belysningsforholdene er elendige, en Omstæn-dighed, der maa tages i Betragtning til Forklaring af, at Ulykken har kunnet finde Sted S da Pedersen ved at gaa over Stationspladsen blev kørt ned af en Vognrække, som en Maskine langsomt skubbede foran sig. Paa Grund af Mørket har han ikke set Vognene. Hjulene gik over den ene Arm, der tilligemed begge Ben over Knæet blev kørt af ham.
   Den afdøde var en ædruelig og paalidelig Mand. Han efterlader sig Hustru og 4 Børn i smaa Kaar.

 

Middelfart Venstreblad
         
den 12te Januar 1900
Tilskadekommende Arbejdere
. En Kularbejder, der var beskæftiget med at læsse Kul af ved Strib, kom i Efter-middag til Skade ved en Kran. han fik Hovedet slemt forslaaet og førtes til Middelfart Sygehus. To Jærnbane-arbejdere, der skulde hjælpe den tilskadekommende hen i Dræsinen, som førtes af en Rrangervogn, er ligeledes komne til skade. Deres Kvæstelser er mindre betydelige.
   Efter hvad der senere meddeles os, er den ene af sidstnævnte Arbejdere ogsaa kommen paa Sygehuset.

 

Middelfart Venstreblad
              den 13de Januar 1900
Ulykken ved Strib i Gaar gik til paa den Maade, at da Depotarbejder Lars Hansen var bleven ramt af en Kæde i Hovedet, førte to af hans Kammerater, Karl Petersen og Niels Klausen, ham til en Drasine for at køre ham paa Sygehuset. Et Rangerlokomotiv, der var kørt ind paa et fejlt Spor, paakørte imidlertid til alt Uheld Dræsinen, og de tra Mænd blev derfor slynget i Grøften, mens en fjerde Mand, som var med, slap ved at springe af den.
   Med et Ekstratog blev de tre tilskadekomne derefter ført til Middelfart Sygehus, hvor de befinder sig ret vel efter Omstændighederne. Petersen er slemt forslaaet i Ansigtet, og Klausen har faaet den ene Hæl knust.

         
 

Middelfart
   Venstreblad

     
den 27de Januar 1900
     ostdampskibet "Frejr", der sejler paa Korsør - Kiel, ankom i Dag til Strib for at føre Dampfærgen ved Lille-bæltsoverfarten "Hjalmar" til Værksted i Helsingør, hvor den skal have en ny Skrue sat ind. "Hjalmar" knække-de Skruen for et Par Dage siden og maa saaledes bug-seres frem

     

    Middelfart Venstreblad   
                  den 17de Maj 1900
Dagmar Hansen.
     Et Forlydende i "Fred Dagbl." vil vide, at Vær-ten paa Strib Badehotel agter at anlægge Sag imod Hr. Pastor Løgstrup i Frederits, fordi denne i en Bladartikel har udtalt om Hotellet: "Det er et Sted hvor den Frækhed, som Københavns Politi forbyder, faa Lov til at tumle sig ! Der kan hæderlige Mennesker virkelig ikke komme, i alt Fald ikke, før der bliver luftet godt ud."
     Værten vil kræve en Erstatning af 2000 Kroner.

                den 18de Maj 1900
     Dagmar Hansen skal Lørdag og Søndag Aften optræde paa Strib Badehotel.
  

     

     Middelfart Venstreblad
                       den 28de Maj 1900
     Socialdemokratisk Fest.
Efter Indbydelse af Arbejderforeningen "Fremad" holdt man Søndag Efter-middag en stor socialdemokratisk Fest ved Strib. Fra Middelfart og navnlig fra Fredericia var der mødt en Mængde Deltagere, der Kl. lidt over 4 samledes paa Stationspladsen, hvorfra man under 16 røde Fa-ner og Bannere marcherede i Procession om til Fest-pladsen i Skoven.
     Her var vel samlet 5 a 600 Mennesker Formanden bød velkommen og gav Ordet til Redaktør Marott, Odense, der i et langt Foredrag gjorde Rede for Socialismens Maal. Folketingsmand R.M.Klausen holdt derefter det samme Foredrag som ved Mødet i Odense. Derefter Spisning og Bal.

 
                     
 

Middelfart Venstreblad
             den 28de Maj 1900
Røjle Mejeri
holdt i Lørdags General-forsamling, hvor man til Formand for Mejeriet genvalgte Amtsraadsmedlem Th.Jensen i Kustrup. Efter General-forsamlingen fejrede man Mejeriets 15-aarige Fødselsdag. Th. Jensen gav en Oversigt over Virksomheden i de forløbne 15 Aar og den Udvikling, som i denne Aarrække er foregaaet. Proprietær Schmidt fra Strib takkede Mejeribestyrer Møller for det Arbejde, han har gjort for Mejeriet - han har været dets Bestyrer, siden det begynd-te sin Virksomhed.

     

         Middelfart Venstreblad
                                den 17de Juli 1900
En Kendelse.
      Nogle Enge ved Vejlby er jævnlig bleven oversvømmede af Julby Aa. Et Interessentskab besluttede forleden at bøde paa Skaden og tog fat paa Udtørring og Afledning. Tre af Lodsejerne nægtede imidlertid, at et Dige maatte føres hen over deres Grund, og hermed var alt Arbejdet spildt. En Landvæsens-kommision, bestaaende af Overretsassessor Møller, Th.Jensen, Kustrup, og P.O.Pedersen, Harrendrup, forsøgte at forlige de stridende Parter, men kun den ene Lodsejer var villig. Kommissionen kendte da for Ret, at de to andre skulde afstaa Jord til Diget.

     

Middelfart
       Venstreblad

         den 26de Juli 1900
  Enkekejserinde Dagmar har skænket Reservefører Søren-sen, Maskinmester Nielsen, Styrmand Petersen og Assi-stent Jensen ved Storebælts-overfarten samt Styrmand Greiffenberg og Overfyrbøder Nielsen ved Lillebæltsoverfar-ten nogle Gaver i Form af Brystnaale, Uhre og Cigaret-etui.

 

Middelfart
          Venstreblad

        den 8de August 1900
     Nogle Fiskere ved Vejlby Fed anlagde forleden Sag mod en Mand, der havde drevet ulovligt Bundgarnsfiskeri. Han undskyldte sig med, at han havde erhvervet Ret til at fiske af en Husejer fra Vejlby Fed , men da det oplystes, at vedkommende Mand ikke ejer Huset længere, hjalp Udstykningen ikke. Den indstævnte dømtes til at betale en passende Erstatning, og en Mand, der paa hans Vegne havde fisket, dømtes til at betale 5 Kr. i Sagsomkostninger sammen med indstævnte.

               den 8de August 1900
Koncert.
   Paa Søndag er der fin Koncert paa Strib, idet Operasanger Theo-dor West vil synge i Koncertsalen der nede. For Middelfarterne har Koncerten en særlig Tiltræknings-kraft derved, at Hr. West er vort Byesbarn.
      Den smukke Basstemme, Hr. West raader over, har han i flere Aar faaet uddannet hos Udlandets bedste Lærere.

Middelfart Venstreblad
                 den 20de August 1900
Koncert paa Strib.
    Det var en stor Nydelse at høre vort Bysbarn Hr. Operasanger Theodor West i Aftes paa Strib. Den unge Mand er i Besiddelse af en sjælden blød og fyldig Bas, som han efter et Par Aars Studietid i Berlin har faaet udmærket Herredømme over. Hr. West er engageret til Operaen i Colmar, Elsass, og vil vel der erhverve sig den dramatiske Evne, som det i det mindste forekom os, han noget manglede. Særlig gjorde dette sig gældende i Operapartierne af "Figaro", der ikke blev sungne med tilstrækkeligt Liv. Det dybe, tungsindige, som i "Bjærgmanden", lykkedes bedst.
   Frk. Nehammer sang smukt og med megen For-staaelse, særlig de 2 Romancer af Heyse og "med en Primula veris" af Greig. Ogsaa Klaveret blev smagfuldt behandlet.
     Publikum var velvilligt og takkede de optrædende ved en livlig Applaus og Fremkaldelser, som blev belønnede med et Par Ekstranumre; derimod kunde det ikke modstaa Fristelsen af de opstillede Borde, og trods Koncertgiverens Henstilling om kun at lade servere mellem Sangnumrene, var der under selve Sangene livlig Knalden med Ølpropper o. l. Det forekommer os dog, at der fra Værtens Side kunde have været vist nogen mere Hensynsfuldhed saavel mod Sangerne som mod Publikum, saa at Serveringen ikke var foregaaet med saa megen Larm. Lad os haabe, at Hr. West, næste Gang han glæder os med en Koncert, tager Skridtet fuldt ud og lejer Koncertsalen, saa at den Slags illusionsbrydende For-styrrelser ikke forekommer.

Middelfart Venstreblad
           den 13de September 1900
Høstfest.
    Vejlby Sogns Foredragsforening havde i Gaar Eftermiddags arrangeret en meget stilfuld Høstfest i Røjle Forsam-lingshus, der i Dagens Anledning var nydelig pyntet med Guirlander, Grønt og Flag. Over Døren var anbragt 2 Havre-neg over en Le og en Rive, og det blev spøgende bemærket, at der kun manglende en selvbindende Høstma-skine for at gøre Billedet af Nutidens Høst fuldendt. Ved 6 Tiden samledes et festligt Publikum om Bordene, hvor Madkurvene tømtes. Mejeribestyrer Møl-ler bød velkommen og ønskede, at der maatte hvile en glad Stemning over Festen, saa Deltagerne kunde tage gode Indtryk med sig hjem.
    Pastor Larsen, Vejlby, talte om Høsten og den Velsignelse, der laa i Arbejdet med at bjærge Markens rige Afgrøder. Redaktør Ejlersgaard, talte for Danmark, Lærer Larsen Staurby, for Sønderjyderne og Gaardmand Hans Larsen i Staurby, for Tjenestefolkene. Forskellige Sange blev afsungen.
    Om Aftenen holdtes et meget livligt Bal under hvilket nogle af vore gamle Folkelege toges op. Det fortjener at nævnes, at Husbønder og Tyender samledes i glad Forening om denne Fest.

    Middelfart Venstreblad
              den 18de September 1900
Færgeuheld.

     Da Færgen "Ingeborg" i Søndags Aftes Kl. 7½ overførte Middagstoget fra Køben-havn, skete i den tætte Taage og Mørket - Strømmen var tilmed stærk - det Uheld, at Færgen løb imod den søndre Havnemole i Fredericia (mellem Strømbade-anstalten og Indløbet til Handelshavnen). Skønt Færgen kun gik med halv Kraft, og det straks blev givet Ordre til at stoppe og bakke, splintrede den dog fuldstændig Bolværket og løb 6 - 8 Alen ind i Stenglaciet. Stødet var saa voldsomt, at det kunde høres helt over under Erritsø Land.
     De ca. 150 Passagerer, der var om Bord, blev selvfølgelig ikke saa lidt forskrækkede, adskillige af dem faldt om, da Skibet tørnede imod, og Forskrækkelsen blev ikke mindre, da en Ordre fra Færgens Fører blev forstaaet, som om Skibet var i Færd med at synke, Imidlertid var der ingen Fare paa Færde. De to Vogne, der var om Bord, stod godt faste. - Faren for, at disse skulde løsnes, var vel nærmestliggende. Et Øjeblik efter laa i Følge "Fredericia Dagblad" "Ingeborg" i Lejet. Færgen havde mærkværdigvis ikke taget nogen nævneværdig Skade. Selv om den havde faaet et Hul, vilde den ikke være sunket, da den har vandtætte Rum, og forøvrigt har jo Hr. Emil Opffer fornylig konstateret, at Færgens Redningsbaade er i god Orden.

 

Middelfart
         Venstreblad

     
den 28de September 1900
  Den berømte
                 Luttermann-Kvintet
 
afholder med Assistance af Violinist-inden Miss Torbett og Pianisten Max Frøbert en Koncert paa Strib Tirsdag Aften Kl. 7.


         
den 3die Oktober 1900
    Luttermann-Koncerten
                           paa Strib.

      Trods den Berømmelse, som ikke uden Grund er gaaet forud for Lutter-mann-Kvinteten, var det ikke noget stort Publikum, der i Aftes havde ind-fundet sig paa Strib. De 100 Men-nesker, der var, blev ikke skuffede, thi det var en stor Nydelse at høre de forskellige Præstationer. Vi kan ikke afgøre, hvad der kom højest, enten Hr. Max Frøhnerts Klaverspil, Miss Ollie Torbetts Violin eller Luttermann-Kvin-tetens Sang, hver for sig var det god og lødig Kunst der præsteredes.


          
den 23de Oktober 1900
Ingen Anerkendelse.

  Vejlby Sogns Syge- og Hjælpefore-ning holdt i Søndags ekstraordinær Generalforsamling i Røjle-Taarup Sko-le, hvor det med 32 St. imod 26 ved-toges ikke at søge Statsanerkendelse 

   Middelfart Venstreblad
            den 2den November 1900
Vejlby Sogn.
   De 20,000 Kr., der af forskellige Privatmænd i Vejlby Sogn er tegnet til den omtalte Bane, siges at være tegnet paa Betingelse af, at Banen kommer til at gaa nord om Vejlby.


     Middelfart Venstreblad

                den 28de November 1900
    Sogneraadsvalget i Vejlby.
   De moderate i Vejlby Sogn holdt Mandag Aften Møde i Røjle Forsamlingshus. Selvføl-gelig var der almindelig Enighed iblandt de tilstedeværende moderate Vælgere om, at man burde gøre alt for, at Venstre og Social-emokraterne ikke skulde sejre. Om Kandidat-listen var der derimod ikke saa let at blive enige. Resultatet blev, at Gmd. Jens Petersen, Munkgaard, Husmand Peder Jensen, Kustrup, Gmd. N.A.Nielsen, Brændeskov, Gmd. Lars Larsen, Guldbjerggaard og Gaardmand Søren Pedersen i Røjle blev Mødets Kandidater.
      Listen er karakteristisk derved, at den netop har faaet Plads til en eneste Husmand, der naturligvis har den rette Farve; alle de øvrige Pladser besætter Gaardmændene, endskønt de kun udgør ca. Halvdelen af Vælgerne. Gmd. Søren Pedersen i Røjle er den Limpind, hvorpaa man vil søge at fange Venstremænd. Det vil dog sikkert ikke lykkes.
     Der i moderate Kredse en Del Misfornøjelse med den opstillede Liste.

    Middelfart
            Venstreblad

      den 28de November 1900

Dømt Skovrider.
  
 Gaardbestyrer O.H.Olsen fra Staurby kørte i Fjor Vinter med et Læs Halm hen ad Vejen, og bagefter Vognen kørte en Skovrider paa sin Cykle og kimede. Olsen tog ingen Notits heraf, men holdt sin lige Kurs hen ad Vejen, saa Skovrideren havde Besvær med at komme forbi. Skovrideren skrev en Klage til Politimesteren, og i denne kaldte han uden videre Gaardbestyreren for en Krakiler. Dette er ikke lovligt, og ved en Dom, der blev afsagt i Mandags, er Skovrideren dømt til at betale en Bøde til Statskassen paa 10 Kr. Udtalelsen kendes tillige død og magtesløs.

        Middelfart Venstreblad
                  den 3die December 1900
Højskolen og Hæren.

   Paa Strib Badehotel afholdtes i Lørdags fra Kl. 2 Eftermiddag til over Midnat et Møde mellem 5 Højskolemænd (deriblandt Ludvig Scrøder, Askov, og Alfred Poulsen, Ryslinge) og 31 Officerer (hvoriblandt vi nævner: Kommandør Weiss, Oberst Lund samt Kaptajnerne Dahlerup og D. Petersen), der mødte med Krigsministeriets Billigelse
      Mødet var indkaldt af Forstander Scrøder og dets væsentligste Punkt en Opfordring til Officererne om at hjælpe til Dannelsen af en bedre Tone i Hæren end den, der almindeligvis raader. erklærede sig villige til at arbejde for den gode Tones Fremme, lovede Højskolemændene at gøre deres til at udvikle Ungdommens Lyst og Vilje til at hjælpe med ved Landets Forsvar.
   Man tør vel nok gaa ud fra, at Mødet , der var strængt fortroligt, og som skal efterfølges af flere lignende Sammenkomster, ikke betyder mere, end hvad der siges, og at Befæstningsrumlerne ikke her har vundet Forbundsfæller hos vore konservative Højskolemænd ?

Middelfart Venstreblad
       den 6te December 1900
Sogneraadsvalget i Vejlby.
 
 I Aftes holdtes et godt besøgt Møde i Røjle Forsamlingshus for at fastsætte den samlede Oppositions Liste. Efter nogen Forhandling vedtoges det at opstille Gaardbestyrer Hans Pedersen, Christiansdal, Skomager Henrik Han-sen Røjle, Husmand Jens Mathisen, Billeshave Skov, Møller Madsen, Ku-strup, og Tømrer H.E.Hansen, Røjle Mose. Alle de her nævnte Mænd er gode Demokrater, som sikkert vil gøre, hvad der staar i deres Magt for at lede Kommunens Sager i frisindet Retning. Listen kan gennemføres, naar enhver frisindet Mand giver Møde paa Valg-dagen og stemmer paa disse Mænd. Listen bør følges fuldtud, ellers hjælper man kun Modstanderne til Sejr.

                     Middelfart Venstreblad
                                      den 11te December 1900
Sogneraadsvalget i Vejlby
.
    Det blev en temmelig lang Akt,. den, der i Gaar udspilledes i Røjle. Fra Kl. 10 om Formiddagen til Kl. 10½ Aften haledes Valget ud, og endelig efter 12 Timers Forløb kunde man forkynde Resultatet der blev en Sejr for de moderate; kun en Mand af Venstres Liste blev valgt.
      Valgte blev Gmd R.A.Nielsen, Brændeskov, 143 St., Gmd. Jens Pedersen, Munkgaard, 142 St.., Gmd. Søren Pedersen, Røjle, 126 St., Gmd. Lars Larsen, Guldbjerggaard, 120 St., Gmd. Møller Madsen, Kustrup, (V.) 110 St.
Derefter havde:
     Hmd. Jens Mathiesen, Billeshave Skov, 108 St., Gaardbestyrer Hans Pedersen, Chriatiansdal, 99 St., Tømrer Niels Jørgen Povlsen, Vejlby Mark, 74 St., Skomager Henrik Hansen, Røjle, 63 St., Hjulmd. H.Andersen, Kustrup, 34 St.
    Sogneraadet i Vejlby bestaar nu af 10 Gaardmd, og en Husmd. og det er ret karakteristisk, at den eneste Husmand de moderate havde paa deres Liste blev skubbet ud. Missionsmændene havde opstillet Tømrer Niels Jørgen Povlsen, Vejlby Mark og ,Hjulmd. H.Andersen, de tjente selvfølgelig til at give Splittelse i Valget. Smaafolk i Vejlby Sogn behøver endnu 6 Aar til at lære, at vil de opnaa noget bør de gaa mere samlede til Valg.
           Af 346 Vælgere stemte 237.

             Middelfart Venstreblad
                        
den 11te December 1900
Død ved at løbe Panden mod et Træ.
   
 En ældre Mand, Fyrbøder ved Dampfærgerne Anton Madsen i Frederits, var forrige Søndag, da han vilde gaa gennem Skoven paa Strib, saa uheldig at løbe Panden mod et Træ. Først i Lørdags mærkede han dog alvorligt Mén af Uheldet, og i Søndags maatte han indlægges paa St. Joseops Hospital, hvor han i F. "Fr. Dagblad" samme Nat afgik ved Døden. Den afdøde efterlader sig Hustru, men ingen ukonfirmerede Børn.

    Lavvande i Bælterne. I Store og Lille Bælt var Vandstanden i Søndags Morges meget lav, endog indtil 2½ Fod under daglig Vande, hvad der i ikke ringe Grad besværliggjorde Vognfærdselen fra og til Færgerne paa begge Sider af Bælterne.Færgerne Kl. 10 Formiddag fra Fredericia blev hængende paa Bunden i Lejet ved Strib, og først efter en Del Besvær lykkedes det at hale Skibet til Klappen og faa Forbindelse med Land. Det korresponderende Tog til Nyborg forsinkedes dog ikke i væsentlig Grad.