Store og små begivenheder
          i Strib - Røjleskov sogn

     
ifølge de lokale aviser        fra år 1895 til år 1898
 

  Middelfart Avis
     den 2den Februar 1895.
- Galeasen "Meta", der strandede ved Kappelsbjerg Onsdag Aften, var endnu ikke Fredag Aften kommen af Grunden, og dette vil næppe heller ske, før der indtræder et meget stærkt Høivande.
Fredag Eftermiddag ved 5-Tiden kom en af Dampfærgerne ved Strib herover for at gjøre et Forsøg, men det mislykkedes fuldstændigt. Uagtet der benyttedes stærke Staaltrosser, sprang disse dog fire Gange som Sytraade, uden at den grundstødte Galease rørte sig af Pletten. Efter nogen Tids Forløb opgav Dampfærgen Arbeidet og stod efter Strib. Forhaabentlig vil den gjentage Forsøget; det vilde ihvert Fald være heldigt for Skipperen, om den gjorde det. Han er en fattig Mand, der ikke let vil kunne taale de Tab, som dette ulykkelige Tilfælde paafører ham.

 
     

    Middelfart Avis
        den 21de Februar 1895.
- En ung kvindelig Læge gik forleden, skriver "Nyb.Av." fra Frederits til Strib over Isen.

        den 26de Februar 1895.
- Endel af Isen i Kattegat har ved Tøveiret løsnet sig og foraarsage en stærk Isdrift, som har været til Hindring for Beltoverfarterne. Iltoget Søndag Eftermiddag fra Kjøbenhavn var meget forsinket over Storebelt og kom først til Middelfart Kl. 5. Da Toget kom til Strib, viste det Sig umuligt at overføre de Reisende, da Dampfærgen sad fast ude i Beltet.
   De Reisende returnerede derfor til Middelfart, hvor de toge ind paa de herværende Hoteller.
Først Mandag Morgen kom færgen ved indtraadt Strømskifte fri af Isen og seilede til Strib. Af Mangel paa Proviant havde den maattet sende en Isbaad iland efter Fødevarer.
   Isbryderen med Tog 64 sidder endnu (Søndag Aften) fast i Lillebelt

 

  Middelfart Avis
    den 28de Februar 1895.
- "En Reisende" skriver følgende i "Fyens Tidende" for Tirsdag:
   Søndag Aften ankom vi til Frederits hvor vi gik ombord for at blive ført over til Strib. Efter en halv Times Seilads sad vi fast, og det tog 13 (tretten) Timer inden vi naaede over.
   Vi var omtrent 100 Mennesker ombord. Det eneste, der kunde faaes at spise, var Beskøiter og tør Skinke, og Beholdningen heraf slap hurtigt op. Af Drikkevarer kunde foruden lunken Vand kun faaes Vin og Kognak, hvilket var saa meget mere ubehageligt for mig, som er Afholdsmand.
Vilde det virkeligt være et urimeligt Forlangende at stille Statsbanernes Bestyrelse , at den under saa extraordinære Forhold sørgede for, at der var Restauration ombord

 

          Middelfart Avis
                    den 16de Marts 1895.
Løsøre-Auktion   paa Kathrinebjerg
   Mandag den 1ste April og Tirsdag den 2den April d.A. hver Dags Formiddag Kl. 10. lader Forpagter Schultz paa Kathrinebjerg paa Grund af Forpagtningsafstaaelse bortsælge ved offentlig Auktion den paa Gaarden værende Besætning bestaaende af omtr. 50 Malkekøer, 15 Kvier, 3 Tyre 14 Kalve af en fortrinlig Malkerace, 14 Heste, omtr. 40 Svin, nogle Grise, Faar samt Inventar, hvoraf fremhæves: Arbeidsvogne, en Møllevogn, en Mælkevogn med Fjedre, en Arbeidsfjedervogn, et Lokomobil med Hus, Tærskeværk med 4-Hestes Omgang, en Saamaskine (Stubbekjøbing), en Frøsaamaskine, en Ring-tromle, Glattromle, Svenskharve, Danskharve, Sæddedækkere, Plove, Hesteriver, Seletøi, Meieri- og Bryggeriinventar, Transportspande, Folkesenge, Sengeklæder, Kakkelovne, Komfurer, indmurede Kobber og Jerngryder, Kjøkkenborde, Skabe m.m. samt endel Mølleriinventar, saasom Billejern (svenske og danske), en ny Børstemaskine, Sække, Sækkevogne, Vægte, Høns, Ænder m.m.m.
Besætningen sælges den første Dag Middag Kl. 12.
   Med Betalingen, der erlægges her paa Kontoret til By- og Herredsfuldmægtig Fønss, gives vederheftige Kjøbere Kredit: 6 Uger.
            By- og Herredskontoret i Middelfart
                              den, 15de Marts 1895        Møller

         

    Middelfart Avis
            den 14de April 1895.
(Annonce)
         "Stutterigaarden
"
i Veilby Sogn, Vends Herreder overtaget at 1ste Prioritetshaveren og kan kjøbes paa billige Betingelser, naar man i Løbet af denne Maaned personlig henvender sig til Godsforvalter Selmer paa Søndergaarde ved Aarup Station. Areal 133 Tdr. Land, hvoraf Pløieland 80 Tdr.L. Eng 10 Tdr.L. Skov 33 Tdr.L. Fæstehuse 9 Tdr.L. Resten Have. Hartkorn 8 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. 1¾ Alb. Gammelskat 90 Kr 79 Øre. Grundmurede Bygninger, paavises af Bestyrer P.L.Madsen.

 

   Middelfart Avis
          den 24de April 1895.
(Annonce)
Lørdag den 27de April, Eftermiddag Kl. 6. Sælges Veigræsset paa Røile Bylaugs Veie H.M.Andersen, Røile. Jørgen Madsen.

        den 27de April 1895.
(Annonce)
De som ville paatage sig at modtage og dræbe de i Veilby Sogn indsamlede Oldenborrer anmodes herved om inden 10de Mai at meddele det til en af Sogneraadets Medlemmer, som giver nærmere Oplysninger.
Veilby Sogneraad, den 2den Mai 1895.

   ▲Om et problematisk Sognerådsvalg       

           Middelfart Avis
               
den 3die Mai 1895.
(Annonce)
            Skrædderforretningen
                      i Aulby
anbefales til Omegnens ærede Beboere Alle slags Stoffer modtages til Forarbeidning. Prøver haves i stort Udvalg fra de billigste til de fineste Stoffer.
Hele Klædninger leveres i Løbet af faa Dage. Alt garanteres flot og solidt syet.

              
den 4de Mai 1895.
(Annonce)
     Aktietyren "Thorvald", maa ikke bedække foreløbig.                             Bestyrelsen.

 

  Middelfart Avis
         den 17de Mai 1895.
- For et Par Aar siden gaves der Tilladelse til at Cykler maatte medtages som Reisegods paa Statsjernveiene.Derimod havde Dampskibene hidtil taget Fragt.
    Nu har dog det forenede Dampskibsselskab givet Tilla-delse til, at reisende Cyklister kunne faa deres Maskiner befordrede gratis med Skibene paa indenlandske Ruter und-tagen mellem Kjøben-havn og Helsingør.

 

      Middelfart Avis
                den 18de Mai 1895.
- For faa Dage siden har en hos Gaardfæster i Staurby tjenende 17-18 aarig Knægt gjort Forsøg paa Voldtægt mod en lille 9aarig Pige.
    Sagen blev meldt til Politiet og Fyren forsvandt, men i Torsdags blev han af Politiassistent Bosse anholdt og indsat i Arresten her i Byen.
    Det er den samme Slubbert, som for et Par Aar siden stak Ild paa Gaardeier Mads Hansens Gaard i Bubbel, som fuldstændig nedbrændte.
    Han blev dengang idømt et Par Aars Forbedringsarbeide, men det har kun hjulpet saare lidt paa ham.

         

 Middelfart Avis
        den 29de Mai 1895.
- Cirkus Busch, der har et Personale paa 350 Herrer og Damer, samt 160 Heste, passerede Tirsdag Formid-dag med Extratog Middelfart Station paa Veien til Kjøbenhavn.

 

          Middelfart Avis
                      den 31te Mai 1895.
- Undertegnede Sogneraad agter, saafremt antagelig Pris opnaaes, og fornøden Appro-bation erholdes, at bortsælge Veilby Skoles Jordlod, omtr. 8 Tdr. Land a' 10.000
Alen.
    Lysthavende bedes henvende sig til Sogneraadet, som giver nærmere Oplysning.
Veilby Sogneraad, den 30te Mai 1895.

 

(Annonce)
          Statsbanedrift Byggearbeide
.
- Arbeidet ved udvidelsen af Lokomotivpersonalets Opholdsværelse paa Strib Station udbydes herved til Overtagelse i Henhold til Betingelser og Teg-ninger, der henligger til Eftersyn paa 4de Banesektions Kontor i Fredericia og paa Middelfart Station.
Tilbudene modtages paa førstnævnte Sted indtil 6te Juni Kl.12 Middag.
             Baneafdelingen, den 27de Mai 1895.

         
   

                Middelfart Avis
                               den 15de Juni 1895.
- Om den Omstændighed, at Færdselen over Lillebælt i de senere Aar stedse er bleven større og større, og at man derfor nu for Morgen-Eksprestogenes vedkommende har sat to Dampfærger i gang, skriver »Aftenbladet«, at det er en Kendsgerning, at Stationerne ved Strib og Frederits er aldeles blokerede af Gods, som man vanskeligt i rette Tid kan faa over Bæltet med de Befordringsmidler, man har ved Haanden. For faa Aar tilbage undersøgte man Forholdene for Anlægget af en fast Bro over Lillebælt, og man fandt, at en saadan meget let for en ikke uhyre Sum kunne bygges. Den skulle da udgaa fra et Punkt vest for Middelfart og Snoghøj, og man har planlagt en Hængebro, der, kan naa over det omtrent 1.000 Alen brede Bælt. De ledende Mænd inden for Jernvejsadministrationen stiller sig velvillig til Tanken. Rejsen til Jylland og Tyskland ville forkortes betydelig med en Bro, og da Tid er Penge, saa ville ogsaa det være et Moment, som turde komme i betragtning ved overvejelserne af bygningen af en Bro over Bæltet. I længden vil man ikke kunne
med Dampfærgen. Tiden kræver hurtigere Befordringsmidler.

   
         

    Middelfart Avis
       den 3die September 1895.
 Lørdag Eftermiddag saa Portør Rasmussens Søn, Røile Mose, en Sælhund ligge og sole sig paa en Sten ved Stranden.
     Drengen hentede hurtigt en Bøsse, nedlagde Dyret og skar Halespidsen af den.
   Han vidste, at naar denne sendes til Kjøbenhavn, faaer han 3 Kr. i Præmie.

 

      Middelfart Avis
            den 23de Oktober 1895.
Med Exprestoget passerede Mandag Middag Hertugen og Hertuginden af Chart-res, Prindsesse Marguerite af Orleans og Prindsen af Ioinville Middelfart Station paa Veien fra Barnedaaben ved Hoffet til Frankrige.

              den 25de Oktober 1895.
- Natten mellem Onsdag og Torsdag passerede Kronprindsen og Kronprindsessen af Sverige og Norge med Extratog Middelfart Station paa Veien til Tyskland.        

     

          Middelfart Avis
                     den 6te Novbr.1895.
- Embedet som Skolelærer i Staurby, Veilby Sogn i Vends Herred, bliver ledigt til 1ste Januar 1896. Indtægter opgives saaledes:
      Kornløn 6 Tdr. Rug, 35 Tdr. Byg efter Kapitaltaxt Vederlag for Smaaredsel 1 Td. 7 Skpr. 2 Fdk. Byg Offer og Akcidenser omtr. 350 Kr. Arvefæsteafgift af Staurby Smedie 1 Td. 1 Skp Byg. For afstaaet Jord til Gymnastikplads 8 Kr. Skolepenge omtr. 24 Kr. 6 Favne Brænde til Skolen og eget Brug. 128 Lpd. Hø, 192 Lpd. Halm. Fri Bolig for en givt Lærer. Jordlod paa omtr. 6 Tdr. Land og Hartkorn 7 Skpr. 3 Fdk. 1¼ Alb.
    Der er indgivet Andragende om, at Aulby, som hører til Staurby Skoledistrikt, men hvorfra dog Børnene paa Grund af den kortere Vei midlertidigt søge Veilby Skole, maa blive henlagt til Veilby Distrikt samt om, at Beboerne saa længe deres Børn undervises af Læreren i Veilby, maa yde Offer og Akcidenser til denne. Hvis dette Andragende bevilges, formindskes Offeret til omtr. 289 Kr.

 

    Middelfart Avis
       den 15de November 1895.
(Annonce)
Paa Grund af Dødsfald er det Rasmus Andersens Enke i Veilby Skov tilhørende Sted, med al udvendig og nogen indvendig Besætning samt Avl, meget billigt tilsalgs, hvis Handel kan ské snart.
   Arealet er 14 Tdr. Land af 10.000 kvt. Alen Lerjord med lidt Kratskov, og har omtr 6 Skpr. Hartkorn.
    Paa Eiendommen hviler for Tiden Aftægt til en 90-aarig Kone.
Besætningen er to Heste og to Køer, Der er tre Vogne, fornødne Avlsred-skaber og Plove, Harver samt Tærske, Rense og Hakkelsesmaskine.
   Eindommen, der egner sig bedst for en Mand der vil drive Fortjeneste ved Arbeide med Hestene, paavises af Eierinden, og Handel sluttes med Sognefoged N.Jørgensen i "Munkgaard"

 

     Middelfart Avis
           den 21de Novbr.1895.
- Det Rasmus Andersens Enke tilhørende Sted i Veilby Skov - med 14 Tdr Land f.M. - er i disse Dage solgt til Staldkarl Jørgen Jørgensen Strib, for 4000 Kr. og en Aftægt til en gammel Enke.
    Med i Handelen følger Kreaturer (2 Heste og 2 Køer) samt Avl og Avls-redskaber.
Eiendommen overtages til 1ste Decbr.

          den 27de Novbr.1895.
    Lærer S.Frederiksen, Staurby, der har søgt om Afsked fra Nytår faaer i Pension 1.093 Kr. 33 Ø.

(Annonce)
   I Veilby Sogns Foredragsforening afholdes selskabelig Sammenkomst Lørdag den 30te November med Fællesspisning om Eftermiddagen Kl. 5 og derefter Dands.

         

    Middelfart Dagblad
               den 4de Januar 1896.
(Annonce)
........
ved Auktionen i Staurby Skov den 9de Januar n.A. vil endvidere blive solgt en Del Birkeris til Koste
    Stamhuset Hindsgavls Godskontor
       Adlerhus, den 12te Decbr. 1895
                                        F.Madsen

 

       Middelfart Dagblad
                    den 15de Febr. 1896.
Ny Brugsforening.
Fra Strib skrives i Gaar til "Frederits. Tid.": Et længe næret Ønske her paa Strib har gaaet ud paa at faa oprettet en Brugsforening, da det har været forbundet med ikke faa Vanskeligheder for Beboerne paa Strib, Røile og Røile Mose, naar der skulde gøres Indkøb af Kolonialvarer, idet de førstnævnte Beboere havde maattet tage til Fredericia og de sidste til Middelfart, hvilket medfører Tab baade af Tid og Penge til Rejser. Der var i den Anledning indvarslet til et Møde i Aftes paa Strib hos Bageren, der har Gæstgiveri, men paa Grund af mangelfuld Indvarsling talte Mødet kun godt 30 Mennesker. Der blev af de tilstedekommende nedsat et Udvalg paa 5 Mand, som hver for sig skulde oparbejde Stemning i sin Egn, ligesom det vedtoges gennem Bladene at gøre Egnens Beboere opmærksomme paa Tanken og saa ved nyt Møde inden ret længe at faa Sagen bragt til Udførelse.

 

Middelfart Dagblad
        den 20de April 1896.
Dødsfald.
    I Aftes Kl. 8 afgik Proprietær Dehlholm til Kathrinebjerg ved Døden efter et kortere Sygeleje. Den afdøde har i en lang Række af Aar været Eier af Kathrinebjerg og var en bekjendt og afholdt Personlighed. I flere Aar var han Formand for Vends Herreds og Vedellsborg Birks Landbofor-ening, men det er allerede mange Aar siden, han trak sig tilbage fra denne Virksomhed og førte et i det hele tilbagetrukket og stille Liv. Afdøde var ugift.
 

 

    Middelfart Dagblad
             den 10de Marts 1896.
Lillebælt var i Lørdags i stærkt Oprør paa Grund af den Voldsomme Storm. Bølgerne skyllede uafladeligt over Dampfærgens Dæk mellem Strib og Fredericia, og en særlig nærgaaende Sø slog endog en af Ruderne ind i Postvognen paa Iltogs-færgen om Eftermiddagen.

         

                Middelfart Dagblad
                                  den 11te Juni 1896.
Bekjendtgjørelse.
        Efter Begæring af Kammerherre Cederfeld de Simonsen, Erholm, Eier af Stutterigaarden i Veilby Sogn, afholdes - i Henhold til Lov af 23de Januar 1862 angaaende Indskrænkning i Adgang til at borttage Sten, Ler, Sand, Grus og deslige fra Forstranden - en Strandsynsforretning ved Stranden udfor Stutterigaardens Jorder den 30te Juni 1896, Kl. 8 Formiddag, hvilket herved bekendtgøres.
    Staurby Vestergaard og Røjle,
                           den 8de Juni 1896.
                     Peder Rasmussen, Niels Chr. Pedersen.
                        Strandsynsmænd.

 

        Middelfart Dagblad
                         den 1ste Juli 1896.
Løsøreauktion    paa Cathrinebjerg.
Torsdag den 23de og Fredag 24de Juli d.A., hver Dags Formiddag Kl- 10, bortsælges efter Begæring af Godsforvalter J.Madsen Adlerhus, og Sagfører Ph.Hansen Middelfart, som executores testamenti i Proprietær af Cathrinebjerg F.L.A.S.Dehlholms Dødsbo ved offentlig Auktion paa Cathrinebjerg de Boet tilhørende Løsøreeffekter, hvoraf fremhæves: 1 Mahogni Chiffoniere, Sofaer, Lænestole og andre Stole, 2 Konsoller med Spejl, i Mahogni Dragkiste, Spilleborde og andre Borde, Chatoller, Kommoder, 2 Mahogni Sengesteder med Fjedermadras og andre Sengesteder, Servanter, Klædeskabe, Spejle, Skilderier, en stor Del udmærket Dækketøj, Sengeklæder og Lagner, Sølv-Spiseskeer, Sølv-Teskeer og andre Sølvskeer, 1 Sølv-Flødekande og Sukkerskaal, Glas, Porcelæn, Køkkenrekvisitter, Kar, Ballier, Tønder, Gulvtæpper, Havebænke, 2 Kalechevogne, 2 Rejsevogne, 2 Kaner, 1 Hakkelsesmaskine, Høns, Kalkuner, Ænder, Brænde m.m.m.
       Kataloger kunne nogle Dage før Auktionen faaes a 10 Øre hos Inkassator og Ekseku-torerne.
  
Med Betalingen, der erlægges her paa Kontoret til By- og Herredsfuldmægtig Fønss, gives vederhæftige Købere Kredit i 6 Uger.
           Vends Herredskontor i Middelfart,
             den 1ste Juli 1896.                      Møller

 

                Middelfart Dagblad
                                     den 22de Juni 1896.
     Overfarten over Lillebælt.
Da Antallet af rejsende gennem Fyn og Jylland vokser Dag for Dag, have Statsbanerne i disse Dage ordnet Færgefarten paa Lillebælt saaledes, at der i Stedet for een anvendes to Færger til at overføre Middagstogene fra Fyn til Fredericia . Den ene afgaar straks med alle Passagererne, medens den anden udelukkende anvendes til at overføre Post- og Bagagevogne og afgaar nogle Minutter senere, naar Omlæsningen er tilendebragt og Vognene satte om Bord.
   Denne Ordning yder de rejsende den Fordel, at Opholdet i Fredericia bliver forlænget med adskillige Minutter, ligesom Pladsen om Bord i Færgen bliver langt mere bekvem og rigeligere.

     

                    Middelfart Dagblad
                                             den 10de Juli 1896.
Hovedgaard til salg.
Den for sin smukke beliggenhed bekjendte Hovedgaard "Cathrinebjerg" i Veilby Sogn, Vends Herred, ¾ Mil fra Strib, tilhørende Boet efter afdøde Proprietær F.L.A.G. Dehlholm, i hvis Besiddelse den har været i en Aarrække, er til Salg.
   Gaarden med tilhørende hollandske Vejrmølle har et Tilliggende til Avlsbrug af omtrent 220 Tdr. Land g. M., stor Have og Skov ca. 20 Tdr. Land, samt 8 Fæste og Lejehuse, i alt skyldsat for 27 Tdr. 4 Skp. 1 Fdk. 1½ Alb. Hartkorn - Gaardens Jorder og Vejrmøllen ere for Tiden bortforpagtet for en aarlig Afgift i Penge af 6.150 Kr. foruden samtlige Skatter og Afgifter.
   Foruden Bolig til Forpagteren er der særlig ny Bolig for Ejeren, som har forbeholdt sig Brugen af Haven og Skoven samt Jagt og Fiskerirettighed paa Gaardens Grund.
     Køberen kan vente, at der kan forblive indestaaende i Ejendommen imod 1ste Prioritet en Kapital paa 100.000 Kr. til almindelig Sparrekasserente.
Ejendommen kan tiltrædes strax, og angaaende Købet henvender man sig til Sagfører Philip Hansen i Middelfart tillige med Godsforvalter Madsen, Adlerhus pr. Middelfart, som executores testamenti behandler Boet.
                   Adlerhus og Middelfart, den 27de Juni 1896
                            F. Madsen       Philip Hansen.
(samme (Annonce). Gentrykt i M.D. 20 Febr. 1897)

 

        Middelfart Dagblad
                   den 24de September 1896.
Lillebelts-Overfarten
. I en Artikel, som "Dansk Eksportforening" har skrevet i "The Danish Expore Review", omtales Dampfærgeforholdene i Danmark. Det fremgaar deraf, at ved Lillebeltsoverfarten er Trafikken for Personfærdselens Vedkommende nu 85 pCt. og for Godsfærdselens 1310 pCt. større end de tidligere Dampskibes.
Aar                                 Reisende Tons Gods
1871 overførte Dampskib 116,000     9,200
1872         - Dampfærgen 116,000   12,100
1877         -          -            139,000   27,800
1881        -            -           150,000   33,800
1886          -         -            169,000   47,000
1891        -           -            197,000   84,400
1894        -           -            215,000 132,800
    Daglig overføres der nu henimod 75 læssede Jernbanevogne ‘a 5 Tons.
    Mon ikke Udviklingen nu snart maa siges at være bragt saa vidt, at det bliver paatrængende nødvendigt at faa en fast Bro over Lillebelt

     

  Middelfart Dagblad
              den 18de Sept. 1896.
     Paasejling i Bæltet. I Tirsdags Eftermiddag mellem Klokken 3 og 4 blev ifølge "Koldpst." Kvasen "Svalen" af Kolding, kommende Nord fra med en Last Aal til Hjemstedet, paasejlet ud for Strib af Kreaturbaaden "Fylla", uagtet der stod to Mand paa Broen. Kvasen fik Skade paa det opstaaende. Det gav gensidig et stort Brag i begge Fartøjer, og havde Kvasen ikke været ny, var den sikkert gaaet til Bunds med sin Besætning og kostbare Last.

 

    Middelfart Dagblad
             den 7de November 1896.
Fra
Lillebæltsoverfarten. En af Damp-færgerne paa Lillebælt paasejlede Natten til i Torsdags paa Grund af Højvande og Strømhvirvel den ene Side af det nordre Færgeleje i Fredericia
.
   Da Højvandet var saa betydeligt, har Dampfærgen ikke kunnet tørne mod den med Buffer forsynede svære Bjælke, der ellers er bestemt til at tage Stødet af, men har ifølge af "Fred. Av." ramt langt højere oppe paa Bolværket, der - forresten mærkelig nok - ikke er beregnet paa at modstaa et saadant Tryk, hvorfor nogle af de opstaaende Bjælker knækkede.

 

    Middelfart Dagblad
             den 14de Novbr. 1896.
Lillebæltsoverfarten
  
Der skrives i Torsdags fra Strib til "Fs.Tid":
Skibsinspektør Elmqvist og Maskiningeniør Prior i Søfartsforvaltningen inspicerede i Dag Færgerne ved Lillebæltsoverfarten samt Isbaadsmateriellet. Der er has Skibsbygger Jacobsen, Kolding, bestilt 8 ny Isbaade, hvoraf de 4 ere leverede; de ny Baade skulle stationeres i F, men faa dog foreløbig Station paa Strib, indtil der i F bliver opført et Hus til dem.
    De 8 ældre ville forblive til Stadighed paa Strib, saa der altsaa vil blive 8 Baade paa hver Side Bæltet.

         

Middelfart Dagblad
     den 16de Novbr. 1896.
Rettelse. Det beror paa en Fejltagelse, naar i Meddelelse i vort sidste Nr. om Lillebæltsoverfarten staar, at de 8 ny Isbaade ere bestilte hos Skibsbygger Jacobsen i Kolding, idet Bestillingen udføres af Skibsbygger Christensen, tidligere boende ved Teglgaard.
 
 

 

  Middelfart Dagblad
        den 28de November 1896.

Grundstødt Damper.
Fredag Nat Kl. ca 12 ¾ løb Dampskib "Aurora" af København, Kapt. Balzersen, fast mellem Staurby Skov og Middelfart. Skibet der var ledigt, stod paa ca. 6 Fod Vand, men kom flot ved egen Hjælp, da Vandet ved 3 Tiden voksede, hvorefter det lagde sig til Ankers ved Lyngs-Odde. Aarsagen skyldes fejl Landkending. Skibet var paa Rejse til Assens.
    

 

        Middelfart Dagblad
                
den 21de December 1896.
En lang Næse.
Efter hvad der meddeles os, havde et Par Mænd i Staurby for nogen Tid siden hentet nogle Læs Grus fra Grusgraven i Staurby Skov, til at istandsætte de Gyder, der føre ind til deres Gaarde. En velvillig Sjæl meldte dette til Kammerherre Fønss, men han fik kun liden fornøjelse deraf; thi da de paagældende Mænd henvendte sig til Kammerherren desangaaende, gav han ikke blot dem, men ogsaa alle andre Mænd i Staurby Bylav Tilladelse til i det første Aar gratis at hente saa meget Grus, som de have Brug for til Istandsættelse af Markvejene og Gyderne i Staurby

         

    Middelfart Dagblad
             den 21de Januar 1897.
Stort Projekt under Opsejling

   Som bekjendt har der i de sidste Aars Sommermaaneder været umaadelig livligt med Badegæster paa Strib. I de sidste Par Aar er der stadig dukket Rygter op om snart det ene Byggeprojekt, snart det andet gaaende ud paa at rejse et Badehotel efter Nutidens Fordringer. Nu i disse Dage er Sagen ifølge "Nyb. Av." kommen frem igen - denne Gang paa en saadan Maade, der tyder paa, at den vil blive virkeliggjort. Et Konsortium, bl.a. bestaaende af en Murermester fra Fredericia og en Murermester fra Kjøbenhavn, har gjort Tilbud paa "Strib Færgegaard", tilhørende Enkefru Schmidt, man har budt 80.000 Kr. og Enkefruen har lovet at sælge, saafremt Pengene og Sagen kunne ordnes inden 1ste Februar.

 

       Middelfart Dagblad
                  den 2den Februar 1897.
Fæstegaard
   
Den under, Stamhuset Hindsgavl hørende Fæstegaard Matr .Nr. 6a i Aulby i Veilby Sogn kaldet Aulbygaard, som er bleven ledig ved Afstaaelse, kan faas i Fæste fra 1ste April eller 1ste Maj d.A,
     Gaarden har gode velindrettede Bygninger og et Jordtilliggende af omtrent 62 Tdr. Land g.M. med Hartkorn 7 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdk. 1 Alb., Gammelskat 70 Kr. 82 Øre
    Som Besætning følger med Gaarden 5 Heste, Vogne og Avlsredskaber samt Sæde- og Fødekorn.
    Man henvender sig personligt til undertegnede Godsforvalter.
    Stamhuset Hindsgavls Godskontor
                          Adlerhus pr. Middelfart,
             den 1ste Februar 1897.
                                                        F.Madsen

 

Middelfart Dagblad
     den 7de Februar 1897.
(Notits, var med i flere efterf. Nr. af avisen)
        Skøjteføre
fra Epidemihuset til Strib


      den 20de Februar 1897.
Politinyt
- En Gaardeier i Veilby havde forsømt at forflytte en Muffe i sin Hestegang
- 10 Kr. Til Politikassen.

- En Husbond og tvende Tjene-stekarle havde undladt at faa disse sidstes Skudsmaalsbøger paategnede hos Sognefogeden. Husbonden 4 Kr. Og hver af de andre 2 Kr.

         

    Middelfart Dagblad
              den 2den Marts 1897.
Færger jubilerer
. Den 1ste Marts er det 25 Aar siden, den første Dampfærge sattes i Gang her i Landet. Det var "Lillebælt", der gik over Bæltet af samme Navn...........

               den 4de Marts 1897.
Lillebæltsoverfarten
. I Anledning af Jubilæet i Mandags havde Søfartschefen sendt Officere og Funktionærer her en anerkendende Skrivelse.
   Blandt Personalet, som var ved den første Overfart, er her endnu Kaptajn Nielsen, Broformand Christensen og Fyrbøder Larsen i Fredericia samt Broformand Svendsen, Strib.

 

      Middelfart Dagblad
                   den 17de Marts 1897.
Middelfart Byraad
...... Hess oplyste, at han ogsaa havde benyttet Leiligheden til at henlede Opmærksomheden paa den for nogle Aar siden projekterede Bro over Bæltet, det var jo givet, at denne Plans Realisation vilde faa stor Indflydelse paa Banegaardens Beliggenhed. Trafikforhol-dene ved Strib udviklede sig ganske over-ordentlig; der overføres nu ca. 73.000 Vogne om Aaret eller mere end 200 pr. Dag, og hvis Trafikken vedblev at vokse i samme Omfang som i de senere Aar, vilde det blive nødvendigt at anskaffe Ny Færger og at anlægge Ny Færgehavne, man maatte derfor haabe at Planen om Broen, der ligger i Ministeriet, maatte blive taget frem til fornyet Behandling .... (omtalte møde drejede sig om linieføringen af den paatænkte nordfyenske jernbane J.R.)

 

Middelfart Dagblad
            den 9de April 1897.
Sparket ihjel af en
Hest. Torsdag Eftermiddag Kl. Ca. 3½ hændte paa Gaarden "Kathrine-bjerg" ved Strib, den sørgelige Ulykke, at Staldkarl Valdemar Mølgaard blev sparket i Ansigtet af en Hest, saa der skete et Brud paa Hjerneskallen og en Blodudtræd-ning i Hjernen. Den saarede formaa-ede straks at rejse sig, men faldt atter om, og 4 Timer efter var han død uden at være kommen til Bevidstheden. - Den afdødes Hjem-sted kendes ikke, kun ved man, at han paa Søndag skulde have været til Konfirmation i Koldingegnen.

         

   Middelfart Dagblad
              den 3die Juni 1897.
Fæstegaard.
   
Den under Stamhuset Hindsgavl hørende Fæstegaard, Guldbjerg-gaard kaldet, som den hidtilværende Fæster paa Grund af Svagelighed har afstaaet, Matr. Nr. 19a af Staurby Mark, Veilby Sogn, med Bygninger, assureret for 16.700 Kr., samt tillig-gende Jorder, i alt 574410/14000 Tdr. Land, med Hartkorn 5 Tdr. 6 Skp. 1 Fdk. 1½ Alb. Gl. Skat 74 Kr. 18 Øre. Kan faas i Fæste fra 1ste Juli eller 1ste August d.A.
    
Med Gaarden følger 5 Heste, 3 Vogne, nogle Avlsredskaber samt Sæde- og Fødekorn.
    Man henvender sig personligt til undertegnede Godsforvalter.
Stamhuset Hindsgavls Godskontor,
Adlerhus, den 31te Maj 1897.
F.Madsen

 

     Middelfart Dagblad
                den 11te August 1897.
En sjælden Foræring.
For over 20 Aar siden forlod en fattig Mand fra Veilby Sogn med sin Familie Danmark og rejste til Australien. Manden, der var en dygtig Arbejder, var bedst kendt under Navnet "Niels Drænmester", da han nemlig arbejdede ved Dræning hver Sommer. Han rejste til Australien blottet for Penge og maatte derfor begynde med Gæld. Nu efter en lang og trang Kamp er han bleven en velstaaende Mand, som har en stor "Farm", hvorpaa han holder 6 a 8 Heste og 40-50 Køer.
     En af hans Venner her, Gaardejer B.J.Pedersen, Veilby Munkgaard, har ifølge "Kr.Dagblad" i denne modtaget som foræring fra ham 1 Td Vin (ca. 300 fl.) som han selv har avlet og perset og dermed lagt sin Taknemmelig for sin gamle Ven og Velgører for Dagen.
Fragt og Told fra England hertil udgjorde 90 Kr. 88 Øre, saa det maa have kostet "Niels Drænmester" meget at sende Vinen fra Australien hertil. Vinen er hvid Portvin.

 

  Middelfart Dagblad
        den 9de Oktober 1897.
    Den under Stamhuset Hindsgavl hørende Fæstegaard, Matr. Nr. 19a paa Staurby Mark i Veilby Sogn, med Bygninger, assurerede for 16.700 Kr. og tilliggende Jorder, i alt 574410/14000 Tdr. Land med Hartkorn 5 Tdr. 6 Skp. 1 Fdk. 1½ Alb., Gammelskat 74 Kr. 18 Øre, kan faas i Fæste fra 1ste April 1898.
   Med Gaarden følger 5 Heste, 3 Vogne, 3 Sæt Seletøj, 2 Svingplove og 2 Jernharver samt 12 Tdr. Rug, 20 Tdr. Byg og 25 Tdr. Havre.
Man henvender sig personligt til undertegnede Godsforvalter.
Stamhuset Hindsgavls Godskontor.
Adlerhus pr. Middelfart,
         den 8de Oktober 1897.
                                  F.Madsen

            den 24de Sept. 1897.
8 ny Isbaade ere blevne anskaffet til Overfarten Strib - Fredericia.

       

    Middelfart Dagblad
              den 23de Oktober 1897.
Den faste Bro over Lillebælt.
Under Finanslovens foresatte Behandling udtalte Indenrigsministeren i Møde i Gaar, at det var Trafikken mellem Jylland og Øerne, som man ikke kunde overkomme, og her maatte vi en Gang komme til en fast Bro over Lillebælt.
    Det er glædelig at høre, at der nu i Ministeriet er Stemning for at Bygge en saadan Bro. Trafikken er nu vokset saa betydelig, at der gennemsnitlig overføres 200 Vogne i Døgnet over Lillebælt, og det er selvindlysende, at en saadan Trafik - der desuden stadig vokser ikke vedblivende kan besørges tilfredsstillende med Dampfærger. Den eneste fornuftige Maade at ordne Sagen paa er derfor at bygge en fast Bro. Terrainvanskelighederne ere ikke større, end at de kunne overvindes, og det hele er egentlig kun et Pengespørgsmaal; men ogsaa i den Henseende vil det sikkert vise sig, at det i Længden er den billigste Ordning, ligesom det under Isvintre er den eneste, der yder fuld Sikkerhed. Færgerne kunne der vel blive Brug for andet Sted - Gid det da ikke maa vare alt for længe, før man fra Ord gaar over til Handling.

 

Middelfart Dagblad
     den 11te November 1897.
En ny Køreplan
tænkes ifølge "Fred.Av." iværksat omkr. Maj n.A.
Som noget væsentligt skal nævnes:
Natiltoget dubleres over Fyn. Af disse vil dog kun et i hver Retning komme til at standse ved det samme Antal Stationer som de nuværende de tvende andre standse kun i Odense....

I Anledning af den paatænkte Foranstaltning vilde det være nødvendigt til Overførsel af Nattogene at benytte alle tre Færger over Lillebelt, hvilke allerede i indeværende Sommer temmelig hyppigt har været Tilfælde paa Grund af de store Kvantiteter af Fisk og fersk Kød, der befordres pr. Bane til Hovedstaden.

 

       

        Middelfart Avis
               den 1ste Januar 1898
Veilby Skovs Brugsforening
afholder Extra-Generalfor-samling hos Uddeleren den 3die Januar, Kl.3 Efterm. for at forhandle om For-eningen skal søge Tilladelse til at uddele Spirituosa. Bestyrelsen


          
den 23de Januar 1898
Byggegrunde paa Strib
kunne faaes tilkjøbs ved Henvendelse til Underteg-nede, paa hvis Kontor Situa-tionskort, hvorpaa samtlige Byggeparceller ere affattede, ligge til Eftersyn, og enhver nærmere Oplysning kan faaes.
        
Philip Hansen,
              Sagfører, Middelfart

 

    Middelfart Avis
          den 18de Januar 1898
- Fra Strib meddeles "Christlig Dgbl." : Da en Pige i Onsdags vilde gaa fra Strib til den lidt bag Skoven liggende "Stribgaard", kom pludselig en halvnøgen Mand ud af Skoven og løb efter hende, men hun var raskere tilbens og undgik saaledes Manden; han forsvandt atter ind i Skoven. Dagen efter saas han af nogle Børn ligge i en udtørret Mergelgrav inde i Skoven. I Fredags blev hele Skoven gjennemsøgt, men uden Udbytte. Man er tilbøielig til at sætte denne Tildragelse i Forbindelse med den bortrømte Sindssyge

       
     

             Middelfart Avis
                        den 16de Marts 1898
- Flere af Statsjernveiens høierestaaende Embedsmand inspicerde, ifølge „Fred. Av.", i Lørdags med Extratog Hovedjernveilinien gjennem Fyn, efter Forlydende, for at fastslaa de mere indgaaende Planer, vedrørende det paatænkte Dobbeltspor.
    Saavidt Bladet har bragt i Erfaring, skal det være Meningen foreløbig at nøies med Dobbeltspor NyborgSKauslunde, indtil det med Bestemthed vides, om der kan regnes med Broen eller ikke.
    Bliver Broplanen til Virkelighed, er det selvfølgelig Meningen at føre Dobbeltsporet videre over Middelfart til Jylland, i modsat Tilfælde gjennemføres det til Strib, hvor Stationsforholdene i det Hele taget ville blive saaledes omordnede, at Besørgelsen af de dersteds herskende store Rangeringsarbeider vil kunne ské med større Hurtighed end hidtil, idet den indskrænkede Sporplads og det om Natten over den hele Stationsplads herskende Mørke nu besværliggjør Arbeidet i høj Grad.
    Det er rimeligvis rigtigt, hvad det foran nævnte Blad meddeler om Dobbeltspor fra Nyborg til Kauslunde, videre kommer det naturligvis ikke, før Broen er vedtaget.
    Efter Planen faaer Broen tre Spor og desuden en bred Spadserevei.

 

    Middelfart Avis
          den 24de Marts 1898
- Gaardeier Peder Jensen Pedersen af Kustrup, Bager Hans Povl Hansen, Strib, og Gaardeier Hans Jørgen Hansen, Roerslev Margaard, ere, ifølge „Fyns Tid", beskikkede til Brandfogeder for henholdsvis Kustrup, Strib og Roerslev Distrikter.

 

     Middelfart Avis
               den 5te April 1898
Hovedgaard tilsalgs.
Eindommen "Billeshave" med under-liggende Bøndergods, liggende i Veil-by Sogn ved Strib, kan faaes tilkjøbs:
Hartkornet udgør:
   1) Hovedgaarden 2 Tdr. 5 Skp. 1 Fdk. 2¼ Al.
   2) det underliggende Gods 2 Tdr.7 Skp. 3 Fdk. ¼ Alb.
    alt 25 Tdr.5 Skp.0 Fdk. 2½ Alb. foruden Skovskyld 2 Skp.3 Fdk. ¼ Alb.
   Til Eiendommen der har et Areal af omtr. 210 Tdr. Land Ager, Eng og Skov, hører en gammel vel vedligeholdt Have og Park med en nærliggende lille Skov. Hovedbygningen, fra hvilken der haves Udsigt til Stranden, er herskabelig og Bygningernes Assur-ancesum udgjør Kr. 61.715.
   Nærmere Oplysninger meddeles ved Hen-vendelse til Overretssagfører Gre-ve Ed. Reventlow, Herluf Trolles Gade 5, København K.

 

  Middelfart Avis
    den 29de Marts 1898
Igaar saaes her i Omegnen mindst 50 Storke.

 

    Middelfart Avis
            den 1ste Mai 1898
- Uddeleren i Veilby Skovs Brugs-forening, R.Andersen, har igaar af L.J.Larsen, Kjærby, købt Halvblods-hingsten "Axel Kjærby".
Kjøbesummen vides ikke.

         

     Middelfart Avis
                    den 1ste Mai 1898
 - Lørdag den 7de Mai holdt Strib Brugsforening en Generalforsamling, som efter vor Meddelers Beretning har været ret eiendommelig, i hvert Fald temmelig bevæget. Efterat Regn-skabet var oplæst og godkjendt, tog man fat paa Valg af Bestyrelses-medlemmer istedetfor de efter Tur fratrædende; Afstemningen var skriftlig, men det lod ikke til, at det skulde gaa saa nøie til, idet man bl. A. tog mod Stemmer paa en Mand, som slet ikke var Medlem af Foreningen, - og under dette interessante Valg kom et Par af Medlemmerne i heftigt Klammeri, medens samtidig Forman-dens Hund løb rundt og forrettede smaa nødvendige Ærinder, der gik ud over forskjellige Gjenstande, som Hunden forméntlig i Kampens Tummel har ansét for Lygtepæle. Til Slutning solgtes endel Kasser, Sække og Margarinebøtter, som ikke gik særlig høit i Pris, ikke saa høit, at de kom paa Høide med Stemningen; Nogle méne, at Sindene vare i saa stærk Bevægelse, at man hélt glemte at byde. Over hele Strib hørtes Larmen fra Generalforsamlingen, Vor Meddeler méne, at man ikke har synderlig Grund til at tro paa Foreningens Levedyg-tighed. Det sér ud til, at det er smaat i saa Henséende.

 

     Middelfart Avis
               den 10de Mai 1898
(Indsendt)
  Saadanne Smaating som at Med-lemslisten ikke til alle Tider er ganske iorden i Strib og Omegns Brugsforening, og at Foreningens Lov ikke overholdes eller helt tilsidesættes, om Regnskabet næsten er ulæseligt, ja selv om en Hund i et ubevogtet Øieblik letter Benet mod Varerne i Uddelingslokalet, det gjør Altsammen ikke noget, hvad jeg ogsaa sikkert troer vil blive indrømmet, naar det erfares, at Foreningens Ledelse er overladt til en Mand, der har bestaaet sin Prøve, idet han i Vaabenbrødre-afdelingen og i Veilby Sogns Arbeider-forenings Sygekasse har vist, at han forstaaer at sætte Sindene i Bevægelse og slippe godt derfra. Jeg foreslaar derfor: Skulle vi ikke afskedige de fire Bestyrelsesmedlemmer? Formanden kan ogsaa godt være Revisor. Brugsfor-eningens Lov annulleres, særlig den Paragraf, hvor der staaer, at vi er solidarisk ansvarlige for de 16-17,000 Kr. som her aarlig omdeles Varer for. Jeg henstiller blot Ovenstaaende til Medlem-mernes behagelig Overveielse. Sé, naar vi først faaer det Hele ordnet rigtigt og hensigtsmæssigt, saa er der da ingen Grund for Skumlere til ikke at tro paa Foreningens Levedygtighed.
        Røile Mose, den 20de Mai 1898.

 

          Middelfart Avis
                 den 26de Mai 1898
(Indsendt)
   I "Middelfart Avis" Nr. 117 angriber Hr. H.Pe-dersen, Røile Mose, mig personlig om mit Forhold til flere Foreninger, som jeg har været eller er Formand for. Disse personlige Angreb tilbageviser jeg herved med den dybeste Foragt. Jeg kunde vel betale Hr. H.Pedersen med samme Mønt, men jeg er dog ikke sunken saa dybt i moralsk Henséende, at jeg ville angribe en Mand paa den Maade. Maaské han tvinger mig dertil, saa skal jeg være til Tjeneste. 
                                       J.A.Mogensen.

- Angaaende Hr. H.Pedersens, Røile Mose, Angreb paa Strib og Omegns Brugsforenings Bestyrelse, og særlig Formanden, véd H.Pedersen meget godt, der først nu den 7de Mai dette Aar udtraadte af Bestyrelsen, at Formanden ingenlunde handler egenraadig, men tværtimod altid tilkalder en eller flere af Bestyrelsens Medlemmer hver Gang han skal foretage sig det mindste Brugsforeningen angaaende.
  Hvis der har været Noget at rette, hvorfor har da Hr. Petersen med sin bekjendte store Viden ikke paatalt dette og sørget for at faa ændret i det gangne Aar, han har været Medlem af Bestyrelsen istedetfor ved Avisangreb at forsøge paa at sætte Splid i Foreningen?
   At Formanden har det store Flertals Tillid bevistes godt ved sidste General-forsamlings Afstemning, idet han omtrent énstemmig blev gjenvalgt til Formand for de næste 2 Aar.

         Samtlige Bestyrelsesmedlemmer

         

     Middelfart Avis
               den 1ste Mai 1898
- Arbeidet med Opførelsen af det ny Badehotel ved Strib skrider nu rask fremad. Den lille Skov, som støder op til Hotellet, er bleven omdannet til Lystskov, og endel Graner ere blevne plantede paa forskjellige Steder.
      Alt i Alt tegner Ordningen til at gjøre Konsortiet Ære.
    Etablissementet skal være færdigt til at tages i Brug i Løbet af Juni Maaned. Hotellet indrettes med sytten Værelser. I Hotellets umiddelbare Nærhed er der tre Villaer under Opførelse; det er Sjællændere og Medlemmer af det Konsortium, som anlægger Hotellet, der her lade bygge.

 

Middelfart Avis
    den 3die Mai 1898
- Søndag Aften blev Bageren i Veilby paa Strib-Veien overfaldet af tre Karle, som fortiden tjene paa en større Forpag-tergaard her i Nærheden.

Disse tre "Herrer" bleve allerede samme Aften nappede af Politiassistent Olsen paa Strib og førte her til Arresten, hvor de overnattede for derefter at blive tagne under Behand-ling af Øvrigheden Man-dag.   

 

                   Middelfart Avis
                              den 4de Juni 1898
- Til "Fyens Tid." skrives: ,,Da Isbryderfærgen „Marie" Onsdag Eftermiddag overførte Extratoget mellem Togene 45 og 47 løb den, paa Grund af den ualmindelige stærke Strøm, saa haardt paa Bolværket ved det østlige Færgeleie i Frederits, at alle Bjælkerne (9" x 9") knækkede fra Vandgangen og opefter. Færgen tog ingen Skade. Strømmen var saa stærk, at de to første Færger ogsaa tørnede, men dog uden at gjøre nogen Skade." Denne Slags Uheld i Forbindelse med Alt, hvad der ellers taler derfor, maa dog maaskè tilsidst gjøre det indlysende ogsaa for "Fyens Tid.", at Tanken om en fast Bro over Beltet ikke er hélt ubetimelig. Udgiften til Istandsættelse af det ødelagte Bolværk vil sikkert beløbe sig til Renten af en hel klækkelig Kapital, som selv "Frederits. Tid." vil finde for stor som Forøgelse af de normale Driftsudgifter. Af Skade bliver man klog.

- Der udbydes nu til Levering paa Strib Station omtr. 460 Kubikfod Egetræ og omtr. 30.000 Kbfd. Fyrretræ til et nyt Dampfærgeleie dersteds.Tilbud paa den samlede Levering modtages indtil 9de Juni d.A. Kl. 2 Eftm. paa Kontoret, Colbjørnsensgade 11, Kjøbenhavn V.

       

        Middelfart Avis
                   den 12te Juni 1898
- Natten mellem Fredag og Lørdag da Toget med Afgang fra Odense Kl. 12,15 kom til Strib, bemærkede Lokomotiv-personalet til deres store Forfærdelse et afrevet Mandeben hænge paa Lokomotivet, Der blev strax telegraferet til alle Stationer paa Strækningen Strib-Nyborg, og efter foretagen Undersøgelse fandtes Manden mellem Odense og Holmstrup, frygtelig tilredt og en Arm manglede. Det eneste ubeskadigede var Hovedet. Han var omtr. 30 Aar og velklædt. Liget førtes til Odense Fattiggaards Lighus, hvor Ligsyn foretoges. Om her foreligger et Selvmord eller et Ulykkestilfælde bliver maaske aldrig opklaret.

 

 Middelfart Avis
     den 14de Juni 1898
- I Fredags kunde der let være skét en større Ulykke ved Strib, idet en Cyklist kom kørende nedad Bak-ken fra Strib Færgegaard (det ny Hotel) uden at lægge Mærke til, at et Lokomotiv var ifærd med at passere Jernveioverkjørse-len, hvis Led, mærkeligt nok ikke var lukket. Det lykkedes dog Cyklisten i sidste Øieblik at redde sig selv, medens Cyklen blev ødelagt og hans Tøi endel forrevet.

 

                Middelfart Avis
                                den 14de Juni 1898
- I det sidste udkomne Nummer af det engelske Fagskrift "Engineering" findes en Artikel, der beskæftiger sig med den Opgave, Statsbanerne i Øieblikket ere ifærd med at løse: En Bro over Lillebelt, der skulde træde istedetfor det meget mangelfulde Færgevæsen, der nu findes mellem Strib og Frederits, mangelfuldt, fordi det ikke kan besørge den stadig voxende Trafik. Problemet er paa Grund af lokale Omstændigheder særdeles vanskeligt, og forskjellige Projekter ere allerede blevne forhandlede. Længden af Broen vil blive omtr. 4,500 Fod med en Høide over Havets Overflade paa 130 Fod. Man har endnu ikke fastsat Antallet af Piller, men efter Planes vil der blive 4-6 i hver Række. Vægten af Broen bliver omtr. 30 Mill. Pd. Hele Anlæget (tillands og Vands) vil koste nogle Mill. Planen ventes at vil blive inddraget i den kommende Rigsdagssamling, men selv om Rigsdagen bevilger Pengene, vil man dog ikke kunne komme til at kjøre over Lillebelt før ind i næste Aarhundrede, thi Bygningen af Broen vil tage en 3 - 4 Aar.

         

                                                Middelfart Venstreblad
                                                                                                    den 26. Juni 1898
Vandforsyningen ved Strib har lige siden, man for nogle og tredive  Aar siden, forlagde forbindelsen med Nørrejylland til dette Sted, i henseende til Lokomotivernes dampkedler ladet meget tilbage at ønske, idet Vandet i Stationens Brønd viste sig at være Saltholdigt, hvilket afsætter Sten i Kedlerne. Man fik nok herefter Vand fra en nærliggende større Gaard, men heller ikke dette var tilfredsstillende. Sidst i forrige Maaned opdagede man, at Smedemester Mogensen i Strib har en ganske fortræffelig Brønd, som ikke kan pumpes tom. Man bad da om, og fik Tilladelse til, at prøve Mængden og Arten af dette Vand, og da det viste sig at være baade godt og tilstede i rigelig Mængde, har man nu i løbet at det sidste Par Uger, med Hr. Mogensens Tilladelse, gravet en ny Brønd lige ud for Strib Smedie. Vandet er her tilstede i saa overvældende Mængder, at man kun ved meget forceret Arbejde har kunnet naa omtrent en Snes Fod ned i Jorden. Fra denne ny Brønd vil Staten nu nedlægge en Ledning hen til Stationen, hvor Lokomotiverne herefter vil kunne blive forsynede med godt fersk Vand.

 

         Middelfart Avis
                    den 23de Juni 1898
                       Statsbanedrifen.
Bygningsarbeide.
    Arbeidet ved Udvidelsen af Pavillonbygningen paa Strib Station og Opførelse sammesteds af et Skur af udmuret Bindingsværk udbydes herved til Overtagelse i Henhold til Tegninger og Betingelser, der henligge til Eftersyn paa 4de Banesektions Kontor i Frederits samt paa Strib og Middelfart Stationer.
    Tilbud mrkt., "Bygningsarbeide Strib", modtages paa 4de Banesektions kontor i Frederits indtil den 29de d.M. Middag           
            Baneafdelingen, den 18de Juni 1898.

 

     Middelfart Avis
        
den 5te Juli 1898
- Et Selskab paa 20 - 25 (Damer og Herrer) fra Strib foretog Søndag Udflugt til Bogense med Dampbaaden "Lillebelt" .
     Fra Bogense gik Turen videre ind gjennem Haarslev, Hindevad til Aarup.
   Hjemrejsen fandt sted med Nat-Hurtigtoget.
Alle var tilfredse med den beha-gelige Friluftsdag, de havde til-bragt.

 

       Middelfart Avis
                den 16de Juli 1898
- I Onsdags vare Befuldmægtigede for Statsjernveiene, d’Hrr. Trafikchef Vestergaard fra Aarhus og Baneingeniør Larsen, Frederits, assisteret af en Landinspektør fra Kjøben-havn, i Strib for at forhandle med Lodseierne om Kjøb af det til det ny Færgeleie fornødne Areal. Konsortiet fik for et Stykke Jord, et Hus og en Aalegaard 9,100 Kr. Enkefru Schmit 250 Kr. og Smed Mogensen som Fæster 100 Kr. Der forventes snart at paabegyndes paa Arbeidet. Et Par Skibsladninger Tømmer ville snart blive førte til Strib.

         

Middelfart Venstreblad
                   den 23. Juli 1898
Badehotellet ved Strib
skal af Haandværkerne afleveres færdig i Dag. Det er fra 1ste Avgust udlejet til en Hr. Hansen fra København. Konsortiet købte Gl. Færgegaard - af hvilken Badehotellet som bekendt er fremstaaet ved Ombygning - med tilførende Jorder, 89 Tdr. Land, for 85.250 Kr. Deraf der allerede bortsolgt for 38.000 Kr. Byggegrunde. Paa disse er for Tiden 8 Villaer under Opførsel. Endvidere har Statsbanerne afkøbt Konsortiet Grund for 9000 Kr. til ny Færgelejer.
    Gl. Færgegaards Omdannelse til Hotel foretages af Murermestrene Rasmussen og Hansen fra Ringsted, under Tilsyn af Arkitekt Jacobsen, Odense. Malerarbejdet udføres af Maler Haslev, Middelfart. Hotellet har nogle og tyve Gæsteværelser og ret rummelige Lokaler. Ombygningen har kostet 14,000 Kr. 3 a 4 Td. Land er udlagt til Park og Have, hvortil der er anvendt 5.000 Kr. 30 Tdr. Land Naaleskov støder tæt op til Hotellet.
    Foran Hotellet skal der endvidere opføres en Træpavillon i schweizisk Stil med Plads til 800 Mennesker. Ved Stranden bliver der foreløbig opført 4 store, korsformede Badehuse.
   Hotellet ligger smukt, og der er da for Tiden ogsaa Badegæster baade fra Odense og København.

Ved Avktionen paa Strib
den 30te ds. vil endvidere blive bortsolgt en Del brugte Vinduer og Døre, et stor Cementsvinetrug m.m.
                 P.Fønss. Herredsfuldmægtig.

 

   Middelfart Venstreblad
                   den 26. Juli 1898
Avktion over Kornafgrøder.
Lørdag den 30te Juli d. Aar, Eftm. Kl. 4, afholdes efter Begæring af Konsortiet for Strib Færgegaard offentlig Avktion over Rug paa ca. 10 Tdr. Land og Blandingskorn paa ca. 25 Tdr. Land af Strib Færgegaard.
       Mødested paa Strib Færgegaard.
   Med Betalingen, der erlægges her paa Kontoret til By- og Herredsfuldmægtig Fønss, gives vederhæftige Købere Kredit i 6 Uger.
        Vends Herredskontor i Middelfart,
       den 26de Juli 1899.
                                                      Møller.

Løsøreavktion.
Lørdag den 30te Juli d.A., fmd. Kl. 10½, lader Bager Hansen i Strib paa Grund af Forretningsafstaaelse bortsælge ved offentlig Avktion sammen Steds en stor Del Løsøreeffekter, hvoraf fremhæves: Borde, Stole Bænke, 1 Regulatoruhr, 1 Stueur, 1 Vækkeur, 1 Lommeur, en stor Del ny Sengeklæder, Madratser, Jernsengesteder, Kaffekander af Nikkel, Kopper, Bakker, Glas, Fløde- og Sukkerskaale, tomme Kasser m.m.m., og vil der endvidere blive bortsolgt et Parti Vine, saasom Rom, Cognac, Champagne, Rinsk-, Port- og Rødvine, forskjellige andre Vine, Bittere, Likører og et tomt Okshoft.
     Med Betalingen, der erlægges her paa Kontoret til Herredsfuldmægtig P.Fønss, gives vederhæftige Køber Kredit i 6 Uger.
       Vends Herredskontor i Middelfart,
       den 26de Juli 1899.
                                                       Møller.
                   den 29. August 1898
Strib Færgehavn.
Store pommerske Bjælker og Tømmer til den ny Færgehavn ved Strib udlosses i disse Dage fra en tysk Bark.

 

  Middelfart Venstreblad
                   den 26. Juli 1898
Strib 3die Færgeleje
. Ved Licitationen den 30te Juli over Udførelse af Arbejderne ved et 3die Færgeleje ved Strib blev, efter hvad „Sorø Amtstid." erfarer, d’Hrr. Entreprenører Fr. Johansen & Saabye lavestbydende med 99,700 Kr. Det næstlaveste Bud var fra d’Hrr Melchior og Monberg paa 105.800 Kr.

Middelfart Venstreblad
                   den 7. August 1898
Anlæggelsen af det nye Dampfærgeleje i Strib er overdraget Entrepenør Johansen & Saabye. Deres Tilbud lød paa 99,700 Kr.


                 den 17. August 1898
Togsammenstød ved Strib.
I Mandags Eftermiddag ved 2-Tiden skete der på Strib Station et Sammenstød, som let kunde have haft alvorlig Følger. Man var i Færd med at bortrangerer det Øst fra kommende Eksprestog for at give Plads paa Hovedsporet for det første afgaaende Eksprestog ad Odense. For at fremme Rangeringen benyttes ofte den Fremgangsmaade, at Vognene sættes i Fart og derefter overlades til en Mand i en Bremsekupe. Ligesaa her; 8 a 9 Vogne sattes i Gang, og der lagdes ikke Mærke til, at der netop fra modsat Side kom en Rangermaskine med et lignende Antal Vogne. Et Sammenstød var, skriver „Sv. Amtst." uundgaaelig, og dette skete da ogsaa saa voldsomt, at af de to Vogne, som stødte sammen, gik den ene helt af Sporet efter først at have knust Endefladen paa den anden. En tredie Vogn blev ligeledes ramponeret betydeligt. Bufferne bøjedes, som var det Staaltraad. Heldigvis kom igen til Skade.

         

  Middelfart Venstreblad
               den 25. August 1898
Udflugt
. Paa Søndag foretager Foreningen af 6. November, ogsaa kaldet Klubben, Udflugt til Strib, som nu, siden Badehotellet staar færdig, er bleven det moderne Valfartssted, hvor Aften efter Aften, Søndag efter Søndag samles Tusinder af Mennesker fra Middelfart , Fredericia og den nærmeste Omegn, nydende Sommerens Glæder i fuldt Maal, samtidig med at man lader Værtens gode og forholdsvis billige, faste og flydende Stimuleringsmidler vederfares al mulig Ret.

 

Middelfart Venstreblad
             den 9.September 1898
Færgefarten ved Strib
. Man er nu stærkt i Færd med at nedramme Pæle ved det ny Færgeleje ved Strib, samtidig med at Dampsandgraveren fra Esbjerg arbejder i Dybet med en Færdighed, der er aldeles forbavsende.
     At der arbejdes paa Foretagenet med al mulig Kraft, er let forklarligt, naar man hører, at for at besørge Trafikken ved de genemmgaaende Iltog om Natten, er tit alle 3 Færger paa Tur over Bæltet samtidig.

       

 Middelfart Venstreblad
                      den 13. September 1898
Avktion over en Hovedgaard
.
    Ved Avktion i Dag over Hoved-gaarden "Kathrinebjerg" med tilhørende Bøndergaarde og Huse, var en Snes Mennesker til Stede, af hvilken fire optraadte som Liebhavere. Højeste Bud ved 1ste Avktion var 115,000 Kroner.
   Ved Avktionen i Dag var højeste Bud 122,000 Kr., for hvilken Sum Forvalter Svend Lacoppidan, Overdrevsgaarden pr. Borup, fik Ejendommen udlagt som ufyldestgjort Panthaver. Faaborg Spare-kasse, som havde ca. 133,000 Kr. prioriteret i Kathrinebjerg, transporterede under Avktionen sin Obligationen til Forvalter Lacoppidan.

                       den 14. September 1898
 - Strib Meddeles, at de Rejsendes Tal i denne Sommer er 50 Pct. Større end i Fjor - og dog har Sommeren ingenlunde hørt til de gunstigste. Funktionærerne ved Strib har derfor haft et strengt Arbejde med stort Ansvar. Nu venter man lidt Lettelse til næste Aar, naar den nye Dampfærgehavn bliver færdig, thi saa kan man faa endnu en Perron til Vognenes Ekspedition. Det bliver dog ikke Tidssvarende,før Broen kommer !

 

   Middelfart Venstreblad
                      den 14. September 1898
Sølvbryllup
. Hr. Lærer Borring og Hustru i Røjle Taarup kan Fredag den 16de ds. fejre deres Sølvbryllup.
   Hr. Borring har altid været en meget dygtig og nidkær Lærer og har derfor i den forløbne Aarrække vundet Befolkningens Sympati .
   Dette giver sig bl.a. Udslag deri, at Skoledistriktets Beboere har sammenskudt et ret anseeligt Beløb, som omsat i Sølvtøj vil blive overrakt Sølvbrudeparret ved et Festmaaltid i Forsamlingshuset, som ligeledes er arrangeret af Skoledistriktets Beboere, og til hvilket Lærer Borring med Familie er inviteret, som Hædersgæster. Hr. Borring har i sin Tid været anbefalende Stiller for nuværende Landstings-mand N.J.Jensen, Skrillinge, da denne stillede sig som Folketingskandidat i Middelfart.

- Samtidig med bygningen af de nye Færgelejer i Strib vil der foregaa en betydelig Omlægning af Spor og Stationsplads, ligesom Signalhuse med Bloksystem vil blive indrettet saaledes at Dobbeltsporet fra Nyborg, til hvilken Tegningen med samtlige der til hørende Opmaalinger er gjort færdig i indeværende Sommer, kan føres ind uden videre Udvidelse. Dobbeltsporet vil blive ført helt ind til Kauslunde Holdeplads.

 

Middelfart Venstreblad
         den 3. Oktober 1898
Køer paa Banen
. Natiltoget fra Strib blev i Natten mellem Fredag og Lørdag standset mellem Middelfart og Kavslunde, en Banevogter viste Faresignal med sin røde Lygte.      Anledningen var et Par Køer, der havde forvillet sig ind paa Banelinien. De blev nu Genstand for en livlig Jagt fra Togpersonalets og Banevogterens Side, medens Toget fremførtes langsomt og med hyppige Standsninger, indtil det i Nærheden af Kavslunde Station lykkedes at slippe forbi Dyrene, der slap helskindet bort fra det farlige Territorium.
   Passagererne blev foruroligede ved den hyppige Standsen og megen Fløjten, men Togper-sonalets Oplysninger om Aar-sagen til saa stor Staahej beroligede atter Sindene. Toget blev en ¼ Time forsinket.


 

         

     Middelfart Venstreblad
                   den 3. Oktober 1898
Det bekendtgøres herved,
at Ringning med Kirkeklokkerne i Anledning af Hendes Majestæt Dronningens Død foranstaltes af Sogneraadet, der er berettiget til at tilsige Gaardmændene til at forrette Ringningen som Naturalarbejde. Gaardmændene kunne dog fordre Arbejdet udført ved lejede Folk for Kommunekassens Regning (Just. Skr. af 19de April 1852.)
    Fyns Stiftamt., den 8de Oktober 1898.
                                           Helzen

 

     Middelfart Avis
             den 8. November 1898.
  Arbejdet med den store Muddermaskine ved anlægget af den nye Færgehavn har i den sidste Tid ligget stille, grundet paa et Brud paa Maskinen, samt fordi man afventer Ankomsten af nogle store Pramme til at føre Opmudringen ud paa Søren. Da Havnen imidlertid først skal være færdig næste Efteraar, har man jo Tid til at tage den med Ro.

 

Middelfart Venstreblad
              den 12. December 1898
"Billeshave" solgt. Grev Hendrik-Bille Brahe Selby, Stensgaard, har i Følg R.B. til sin Svoger, Kammerjunker Basse Føns, solgt Hovedgaarden "Billeshave" ved Middelfart med tilhørende Bøndergods og Besætning for 95,000 Kr. Gaarden har et Tilliggende af 200 Tdr. Land med 26 Tdr. Hartkorn. Køberen er for Tiden Forpagter af Ejendommen. Overtagelsen sker straks.

         

  Middelfart Venstreblad
         den 15. December 1898
Oversejling. To Murere fra Strib var i Torsdags Nat ude at sejle i Bæltet. Uden for Stribs Odde blev deres Baad oversejlet af en Ekstrafærge og Murerne faldt i Vandet. Ved Anstrengelser fra Færgemandskabets Side fik man i Følge "Middelfart Avis" halet dem om Bord i Færgen i rette Tid.

 

 

               Middelfart Avis
                         den 22 December 1898
    Det hedder i Tillægsbevillingsloven bl.A.: Overførsel af Vogne over Lillebælt er i Finansaarets første 7 Maaneder steget med over 700 Vogne pr. Maaned ! Denne uventede store Stigning har forøget Rangeringsarbejdet paa Fredericia og Strib Stationer saaledes, at Personalet fra 1. December 98 har maattet forøges med 2 Trafikassistenter og 10 Stationskarle samt 3 Lokomotivførere. Da man desuden har modtaget en Del nye Rangeringslokomotiver har det været at forøge Fyrbødernes Antal med 9 o.s.v., o.s.v. Det bebuede Regeringsforslag om en fast Bro over Lillebælt synes da udsprungen af en mere og mere uafviselig og tvingende Nødvendighed