Middelfart Avis
                     Lørdag den 15de Juni 1872
.

 - Igaar Formiddags savnedes Stationsforvalteren paa Strib og det lykkedes først efter nogen Søgen at finde ham, desværre som et ved et Skud gjennem venstre Kind eller Øre i høi Grad lemlæstet Lig. Den Ulykkelige, hvis Navn var Jacob Adolf Turretin, og som i Tjenesten var flink og tjenstagtig mod Publikum, antages at have frygtet Følgerne af et Eftersyn, som nylig har været afholdt og i Anledning af hvilket han foreløbig skulde have været afløst fra sin Bestilling; men der siges forøvrigt Intet at foreligge om Kassemangel. Hans Lig fandtes lige indenfor Indgangen til et lille ubeboet Hus eller Skur ude mellem Sandbankerne ved Stribs Odde; tæt ved Liget laa 6 forseglede Breve, skrevne med fast og sikker Haand, og forsynede med Udskrift til Slægt, Venner og Foresatte. Han var kun 45 Aar gl. og efterlader Hustru og to smaa Børn.

                 Mandag den 15de Juli 1872.
Løsøre-Auktion
Fredagen den 19de Juli førstkommende, Formiddag Kl. 10, bliver den til den 3die dennes bekjendtgjorte, men senere tilbagekaldte Auktion bestemt afholdt
            paa Strib Færgegaard
hvorved vil blive bortsolgt en stor Del Løsøre, tilhørende Boet efter afdøde Stationsforvalter Turretin, bestaaende af Mahognitræes Møbler og andet Indbo saasom: Sofaer, Stole, Borde, Lænestole, en Piedestal ... Sengeklæder, Gangklæder, en dobbeltløbet Jagtbøsse, ....(måske selvmordsvåbenet J.R.)
        Hvilket herved bekjendtgjøres.
    Vends Herredskontor, den 19de Juni 1872.
                                                 J.Holm