Middelfart Avis
                       den 21de September 1869
- Ved Strib er der, som sædvanlig i Stormveir, anrettet megen Skade ved Landgangsbroen, ligesom dennegang Taget paa Stationsbygningen har lidt endel.
 

                        Hr. Redaktør !
Deres ærede Blad har oftere bragt den Meddelelse, at Landgangsbroen ved Strib Station under indtruffen Stormveir skulde have lidt betydelig Skade, og saaledes ser jeg i Tirsdags-Nr. af "Middelfart Avis", at Stormen i Søndags den 19de ds. skal have gjort megen Skade paa Broen.
   Tillad mig, Hr. Redaktør ! at gjøre Dem opmærksom paa det aldeles Grundløse i disse Meddelelser, som jeg formoder skyldes en med de faktiske Forhold aldeles ukjendt Meddeler.
   Landgangsbroen ved Strib har ikke, ligesaalidt som de til samme stødende midlertidige Sten- og Træbeklædninger, lidt nogensomhelst Skade under Stormen i Søndags. - Heller ikke under den stærke Orkan den 15de Februar d.A. tog Broen nogen Skade.
    Derimod forholder det sig ganske rigtig, at en Del af Hovedbygningens Skifertag blæste af i Søndags, et Uheld, der forøvrigt ogsaa ramte Hovedbygningen paa Middelfart Station.
     Jeg tillader mig at henstille, om De, Hr. Redaktør ! skulde finde Anledning til at fremsætte ovenstaaende Berigtigelse i Deres ærede Blad.
         Odense, den 23de Septbr. 1869.
                                                      Dyhr.
Baneingeniør ved de jydsk-fyenske Jernbaners 1ste Sektion.