Store og små begivendheder
 i Strib Røjleskov sogn

ifølge de lokale aviser i året 1941

Middelfart
           Venstreblad

          
 den 11 Januar 1941
Gymnastiksal i Strib
             til 80,000 Kr.
Sogneraadet
        tiltraadte i Aftes,

  
at Arbejdet sættes i Gang Vejlby Sogneraad holdt i Aftes ekstraordinært Møde for at behandle Spørgsmaalet om Opførelse af en Gymnastiksal ved Strib Skole.Man vedtog i 1938 at opføre en Gymnastiksal i to Etager, idet der paa Førstesalen skulde indrettes Fol-keskolekøkken, Sløjdlokale og andet, men denne Plan er man gaaet bort fra, idet det vil blive alt for kostbart, og det vil være meget vanskeligt i det hele taget at skaffe Materialer.
   Nu finder man det imidlertid formaalstjenligt at faa Arbejdet sat i Gang, og Skole-udvalget stillede Forslag om Opførelse af Gymna-stiksalen efter et af Arkitekt Alfr. Petersen, Fredericia, omfattende Gymnastiksal med Omklædningsrum, Badeindretning og Toiletter samt Bibliotekslokale. Omkostningerne herved er anslaaet til 71.514 Kr. og Sogneraadet vedtog enstemmigt at bemyndige Skole-udvalget til at fremme Planen indenfor en Sum af 80,000 Kr., hvori indbefattet Udgifter ved Optagelsen af Laan m.v.

   Middelfart Venstreblad
             
 den 22 Januar 1941
Strib-Færgen
                kommer atter i Gang.

Forleden indstillede Færgefarten Fredericia-Strib Driften, men det er nu lykkedes at skaffe et lille Parti Brændselsolie, saa det bliver muligt atter at sætte Driften i Gang med den store Færge. Med Sparsommelighed skal Brændselsolien kunne række til den første Maaneds Tid, og Driften vil derfor ogsaa kun blive begrænset. Det er Hensigten i hvert Fald at etablere Overfarter Morgen, Middag og Aften.

              
den 1. Februar 1941
Den nye Gymnastiksal
                                    i Strib
.
Arbejdet skal fremmes saa snart Formaliteterne er i Orden,

I Vejlby Sogneraads Møde i Gaar gjorde Formanden rede for Arbejdet vedrørende Opførelsen af en ny Gymnastiksal i Strib med Bibliotek og nye sanitære Indretninger. Meddeleserne toges til Efterretning med Bemærkning om, at Arbejdet udføres, saasnart Formaliteterne er i Orden.

Biblioteket for Strib og Vejlby
 
søgte om ekstrs tilskud i Anledning af den store Laanetrang i Befolkningen og bevilgedes 200 Kr.

                  
den 4. Februar 1941
Alle Skoler i Vejlby Kommune giver Kuldeferie.

Skolekommissionen for Vejlby Sogn har besluttet at give Kuldeferie i alle Skoler i Kommunen, foreløbig i denne Uge, paa Grund af den haarde Vinter og den vanskelige Brændselssituation.

Middelfart Venstreblad
             
den 7. Februar 1941
Trafikmiseren
mellem Strib og Fredericia.

Søndags-Rutebil søges nu indsat paa privat Initiativ.
     Trafikforholdene for de mange Mennesker, der daglig skal rejse mellem Strib og Fredericia, har givet Grund til mange Beklagelser i denne Vinter. Da Færgen maatte indstille Sejladsen, havde man haabet, at Færgeselskabet kunde faa sat en Rutebil ind via Lillebæltsbroen til Betjening af det faste Publikum, men trods gentagne Henvendelser har Selskabet ikke udvist mindste Initiativ i den Retning.
   Derimod har der fra privat Side været gjort Forsøg paa at indsætte en Rutebil, idet Færgens Fører, Skibsfører Mølgaard, selv har haft Planer i den Retning, men i Mellemtiden har de faste Rejsende fra Strib erhvervet Kort til Rutebilen Strib-Middelfart og Toget Middelfart-Fredericia, og forstaaeligt nok foretræk-ker de denne besværlige Forbindelse frem for ved at købe Billet til Reserve-rutebil at miste deres tidligere indbetalte Penge for Rejsekortet.       Imidlertid har Skibsfører Mølgaard nu besluttet paa Søndag at sætte en Rutebil ind paa to Ture mellem Fredericia og Strib, en ved Middagstid og en om Aftenen, og den fremtidige Løsning paa Trafikspørgs-maalet paa denne Strækning vil saa blive afhængig af, hvorledes Forsøget paa Søndag falder ud. Rutebilen vil koste 25 Kr. pr. Dobbelttur, og der skal altsaa mange Passagerer med for at Billetprisen kan blive overkommelig.

     Middelfart Venstreblad
                             den 11 Februar 1941

Et Aar med mange Kvaler for Strib.
Handels og Haandværkerforeningen
        vil samarbejde med Turistforeningen
.
    Strib Handels og Haandværkerforening holdt i Aftes ordinær Generalforsamlimg.

    Formanden, Slagtermester H.Olsen, valgtes til Ordstyrer, og Købmand Popp Andersen til Skrift-fører.
    Formanden aflagde Beretning og oplyste, at Foreningens Virksomhed havde været præget af de vanskelige Forhold. Det havde saaledes været en Hemsko for Erhvervslivet i Strib med Hotellets langvarige og endnu vedvarende Lukning. Det havde hæmmet det sædvanlige Fremmedbesøg,. Forholdene for Trafiken til og fra Strib havde været daarlige, og Bestyrelsen havde anstrengt sig for at opnaa Forbedringer saavel for Færgens som Rutebilens Vedkommende.
    Købmand Popp Andersen oplæsye det reviderede Regnskab, og dette saavel som Beretningen godkendtes,
      Til Bestyrelsen nyvalgtes Boghandler Petersen-Hansen og Manufakturhandler Poul Hansen, idet Slagtermester Olsen og Blikkenslager Rehr ikke ønskede Genvalg.
    Købmand H.P.Mathiesen mindedes i smukke Ord afdøde Direktør N.C.Nielsen, der havde vist særdeles stor Interesse for Foreningen, og han udtalte et Ære være hans Minde.
   Boghandler Petersen-Hansen stillede Forslag om, at der skete Henvendelse til Fredericia Banegaard om at faa Færgens Fartplan opslaaet der,
    Endvidere drøftede man et Forslag om Samarbejde med Strib Turistforening, og dette fandt Tilslutning blandt dr tilstedeværende.
   Generalforsamlingen sluttede med et fælles Kaffebord, hvor en Række forskellige Emner blev flittigt drøftet.

Middelfart
            Venstreblad

             den 22. Februar 1941
Strib Mejeri solgt
         ved Tvangsauktion.

    I Gaar Eftermiddags afholdtes paa Dommerkontoret i Middelfart Tvangs-auktion over Strib Mejeri, tilhørende Mejeriejer Viggo Rasmussen, Mejeriet blev overtaget af Middelfart Sparekasse for 11.000 Kr. som ufyldestgjort Pant-haver.

           den 24. Februar 1941

Strib-Færgen i Fart.
   Der udføres nu
           tre Ture om Dagen.

    Efter lang Tids Oplægning forsøgte man i Gaar at sætte Færgen ind paa Strib-
Fredericia-Ruten, og Forsøget faldt heldigt ud, saa man fra og med i Dag gennemfører en Fartplan omfattende tre daglige Ture.

                den 27. Februar 1941

Skal Strib
     have Forsamlingshus?
Borgerforeningen har drøftet Sagen, men magter ikke selv Opgaven
.
   Borgerforening holdt i Aftes Generalforsamling paa Nydals Café, hvor der var mødt mange Medlemmer.
   Til Ordstyrer valgtes Slagtermester E.Nielsen og Skriftfører Skomager G,Matzon.
  

  Formanden, Revisor V.Andersen, aflagde Beretning og oplyste, at Foreningens Virksomhed havde været præget af de ekstraordinære Forhold, saaledes at planlagte Festlig-heder maatte aflyses. En i Foraaret indstuderet Dilettantko-medie blev saaledes ikke opført, og Hotellets vedvarende Lukning havde været til Hinder for større Møder, hvorfor Bestyrelsen havde overvejet Mulighederne for Opførelse af et Forsamlingshus, Foreningen kunde dog ikke selv Magte en saadan Opgave,
     Formanden oplyste, at Bestyrel-sen under Forudsætning af general-forsamlingens Sanktion havde und-ladt at kræve Kontingent for det for-løbne Aar.
   Den nylig opførte Dilettant-komedie, der blev opført i Røjle, havde givet et pænt Overskud.
    Beretningen blev efter forskellige Forespørgsler godkendt.
    Regnskabet oplæstes af Formanden. Det sluttede med et mindre Overskud og godkendtes.
     Til Formand i Stedet for Revisor Andersen valgtes Slagtermester E.Nielsen, og til Bestyrelsen nyvalgtes Skomager Matzon og Alfred Jespersen med Postbud A.Nielsen og Fisker Th,Lillelund som Suppleanter. Som Revisor genvalgtes Bagermester H.P.Jensen og nyvalgtes Rentier Jens Jørgen Jensen

 

    Middelfart Venstreblad
                         den 28. Februar 1941

Strib-Færgeselskabet maa
 afskrive
af Aktiekapitalen.
 Skarpe Angreb paa Formanden
 og Krav om Likvidation rejstes paa Generalforsamlingen i Gaar.

    Færgefarten Fredericia-Strib holdt i Gaar Generalforsamling i Fredericia, og General-forsamlingen fik et temmelig bevæget Forløb.  
   Der blev rettet skarpe Angreb paa Formanden for hans Ledelse af Selskabet og
 for de usikre Forbindelser, Selskabet opretholder, og der blev endog stillet Krav om at likvidere og begynde som et nyt og mindre Selskab, paa Generalforsamlingen fik man at vide, at to Tredjedele af Aktiekapitalen kan ventes afskrevet.


Overfartens Besværligheder.

    Formanden, Materialist Johs. Hansen, indledede med Mindeord over Direktør Nielsen, Strib, der var medlem af Bestyrelsen.
    Beretningen formede sig iøvrigt som en Skildring af de Vanskeligheder, man har haft at kæmpr med i de sidste to Vintre, og de store Ekstraudgifter, Selskabet maatte paa-tage sig ved at erstatte den indstillede Færgefart med Rutebildrift.
    I Sommeren 1940 kom man til at staa uden Drivkraft til Baadene. Det lykkedes dog at skaffe Olie nok til at holde den store Færge i Gang, indtil der kunde installeres Generator i den mindre, Det var den første Færgefart, der vovede Forsøget med Generatordrift, og det viste sig ogsaa at være behæftet med Skavanker . Det blev nødvendigt undertiden at udskifte Brænder i Generatoren, og medens dette stod paa, maatte Driften indstilles. Der maa imidlertid vises en Smule Overbærenhed, saa længe der ikke kan skaffes anden Drivkraft,
     Driftsudgifterne er stigende, men endnu er der ikke sket Takstforhøjelse. Det er dog Spørgsmaal, om Forhøjelse stadig kan undgaas, Likvidationen af Rallejerne paa Æbelø er snart afsluttet, og saa vil det vise sig, hvor stort Tab Færgeselskabet kan faa herpaa

Kravet om Likvidation rejses.
    Toldopsynsmand H.Jensen, Strib, talte paa Stribboernes Vegne og erklærede, at det ikke kan blive ved at gaa, som det gør. Strib kan ikke være tjent med den Overfart, og Tal, stillede Forslag om, at Selskabet træder i Likvidation, og at man danner et nyt og mindre Selskab H.Jensen kritiserede ogsaa Regnskabet og udtalte, at Færgerne ikke paa langt nær er det værd, de er opført til, og Tabet paa Æbelø bliver stort.


Krav om, at Formanden bør gaa.

    Landsretsagfører Skovbøl, Strib, kritiserede ud fra et Passager-Standpunkt Selskabet i skarpe Ord. Han erklærede, at man ikke har taget Hensyn til Publikums Ønsker med Hensyn til Færgefarten, og Formanden efter hans Mening fuldstændig mangler Føling med Selskabet. Han fremkom med flere Eksempler paa Forsinkelser og Forstyrrelser i Farten, som efter hans Mening var under al Kritik. og han sluttede med at sige, at Selskabet bør likvideres, og at Formanden ikke var egnet til Formandsposten.
    Fiskeeksportør Christiansen, Skrillinge Strand, udtalte, at Formanden ikke har forstaaet at indrette sig efter Forholdene og beklagede det rent økonomiske. Han mindede om at han tidligere havde krævet Likvidation og Oprettelse af et mindre Selskab uden at have mødt Støtte.
    Formanden svarede LRS. Skovbøl, at denne som ny Aktionær ikke har Ret til at rette saadanne Angreb, Formanden stillede gerne sit Mandat til Raadighed for Forsamlingen.
    Formanden gennemgik Ankerne Punkt for Punkt og udtalte, at det er en gold Kritik, som ikke viser nogen Vej frem.
    Christiansen, Skrillinge Strand, spurgte, om det er et godt Generatoranlæg, der er anskaffet til den lille Baad. Hvis det er, har Selskabet baaret sig rigtig ad.

Formanden oplyste, at Generator-anlægget er bygget efter Tegning fra General Motors.
    Apoteker Kabell, Ingeniør Baagø og Grosserer Harrald Jensen forsva-rede Formanden, og efter at denne havde udtalt at Færgepersonalet har strenge Ordrer til at ringe Besked, naar der noget i Vejen, men at den strenge Isvinter har lagt mange Hindringer i Vejen, godkendtes Beret-ningen.


To Trediedel af Aktiekapitalen
            maa afskrives.

    Driftregnskabet viste en Fragtindtægt paa 32,200 Kr., og der er et Overskud paa 4616 Kr. Driftudgifterne er 12,8800 Kr. Paa Status er Færgekontoen opført med 115,600 Kr.
    Formanden udtalte, at naar to Trediedel af Aktiekapitalen bliver afskrevet, hviler Selskabet paa et fuldkomment sundt Grundlag.
    LRS. Skovbøl hævdede, at Regnskabet er misvisende, og at det strider mod de mest elementære Regler for Regnskabsaflæggelse. Han kræver en Revision og Oplysning om, hvilke Dispositioner, der er Skyld i Aktiekapitalens Forringelse.
   Formanden imødegik Kritikken og udtalte, at Aktieselskabsregisteret aldrig har klaget over Regnskabet, Om Rallejerne oplyste han, at de vil give Selskabet en vis Dividende.
    Ogsaa LRS. Butty kritiserede Regnskabet, som dog tilsidst godkendes.


Stribboerne vil ikke
             med i Bestyrelsen.

    Til Bestyrelsen foresloges Henrik Jensen og Slagtermester H.Olsen, Strib; men da ingen af disse vilde modtage Valg, blev dette udsat.
     Til Slut genvalgtes Revisorerne.

 Middelfart Venstreblad
                     den 2. Marts 1941

Mange Vejarbejder skal udføres
      i Vejlby Sogn,

    I Anledning af en Ansøgning fra Strib Turistforening og Strib Handels- og Haandværkerforening, som i Aftes var til Behandling i Vejlby Sogneraad, kom man ind paa en Række af de Planer, der er under Overvejelse med Hensyn til Igangsættelse af Arbejder ved Reparationer af Veje i Sognet.
    De to Foreningers Forslag gik ud paa, at Kommunen lod anlægge en Offentlig Vej fra Strib Præstegaard over Dæmningen til Trompeterhuset i Røjle Mose. Sagen anbefales af alle Stribrepresentanterne og henvistes til Vejudvalget.
      Vejudvalgets Formand redegjorde derefter for alle de Arbejder, der mentes at kunne gennemføres i Aar: Grundforbedring af Rørkærsvej, som Stribfolkene takkede for, Iatandsættelse af Jernbanevej, Camillavej, Sdr. Allé o.fl., som man ogsaa var glade for, ordnede Forhold ved Stribvejen i Skærbæksmøllekvarteret og endelig Afgravning af Kushøjbanken foruden mindre Arbejder og Reparation af de øvrige Veje. Alle disse Ting menes at kunne gennemføres økonomisk set.

                den 7. Marts 1941

Et vanskeligt Aar
           godt overstaaet
      i Strib Sygeplejeforening
.
    Strib Sygeplejeforening afholdt i Aftes Generalforsamling paa »Pnuel«.
Formanden, Fuldmægtig Chr. Tvermose, aflagde Beretning og omtalte, at man havde haft Søster Karen som Vikar, og da hun blev syg, fik man Fru Nielsen, Vandværket, til at vikariere.

Foreningen havde nu 297 Medlemmer, hvilket var en lille Fremgang. Der var vaaget 17 nætter og 1½ Dag og aflagt 2502 korte Besøg.
    S.Lund ønskede, at Rrøjle Mose blev taget med under Foreningen , hvortil Formanden bemærkede, at den nuværende Ordning er fastsat af de forskellige Foreninger i Sognet.
    Regnskabsføreren, Lærer Thøgersen, oplæste Regnskabet, der balancerede med 3744 Kr. Der var udbetalt 2250 Kr. i Løn, og man havde fra Kommunen modtaget et ilskud paa 700 Kr..
     Til Formand genvalgtes Fuldmægtig Tvermose og til Bestyrelsen Fru A.Nielsen med Malermester Petersen som Suppleant.
      H,Jensen bragte Frk. Kock en Tak for godt Arbejde blandt Medlemmerne, og han henstillede, at man sendte Søster Karen, der nu er hjemkommet fra Sygehuset, en Hilsen.
     S.Lund ønskede Lageret af Sygeplejeartikler suppleret, og under drøftelse af denne Sag blev det paapeget, at Røde Kors i Strib gør et godt Arbejde og har et betydeligt Lager af forskellige Sager til Hjælp i Trangstilfelde.
   Formanden sluttede derefter Generalforsamlingen med en Appel til Medlemmerne om at slutte op om Foreningen, saa man hjalp hverandre med at komme gennem de svære Tider


Vejlby Sogneraad holdt i Gaar Møde, ..
.
   Endelig forelaa Ansøgning fra Holger Lyngstrøm, Strib, om Tilskud til Renselsbade for Børn, men Sogneraadet fandt ikke dette af Interesse for Tiden
    Vejlby Sogneraad afsluttede i Gaar den kommunale Ligning, og Resultatet blev som ventet en betydelig Stigning, idet den blev 5,3 mod 4,4 i Aar, skønt der i den samlede Indkomst var Fremgang paa 152.021 Kr., nemlig 164.295 Kr.s Fremgang i Landdistriktet, men 12.274 Kr.s Tilbagegang i Strib.

Middelfart
         Venstreblad

           den 13. Marts 1941

Frostskaden i Juni
Maaned skulde erstattes.

   Interessant Domsafgørelse fra Strib om frostsprængte Vandrør.

Som flere andre Strib-Grundejere havde Købmand Borre, Strib, Frostskade paa sine Vandrør sidste Aar, idet Ledningen ind til hans Ejendom blev sprængt.
    Sprængningen viste sig først i Juni Maaned, og Købmand Borre an-meldte Skaden til sit Forsikrings-selskab, Almindelig Grundejerforsik-ring. Selskabet nægtede imidlertid at betale, idet Sprængningen var sket om Sommeren og Aarsagen derfor ikke kunde være Frosten, men maat-te søges i, at Rørene var gamle og rustet op. Forsikringsselskabet fik Medhold heri af Københavns Blikken-slagerlaug, som havde Sagen til Erklæring, men desuagtet anlagde Købmand Borre ved Københavns Byret Sag mod Forsikringsselskabet og krævede det dømt til at betale Skaden, 163 Kr.
    Gennem Vidneforklaringer i denne Sag blev det derefter bekendt at Frostsprængninger om Sommeren ikke var ualmindelige i Strib, selv om man intet kendte til saadanne i København, og det blev endvidere oplyst, at den nævnte Skade kun kunde skyldes Frost.
     Grundejerforsikringen blev derefter ved Dommen, der faldt ved Byretten i Gaar, kendt pligtig til at betale Købmand Borre 163 Kr. samt Sagens Omkostninger med 70 Kr

                                  Middelfart Venstreblad
                                                              den 14. Marts 1941

Billeshave bliver
Ungdomslejr for Kvinder.

Arbejds- og Socialministeriet har aksepteret
 Ejerindens Tilbud, og det nye vil snart holde sit Indtog
     paa den smukke Hovedbygning.

     Arbejds- og Socialministeriet arbejder under Højtryk med at lægge det mest mulige til Rette for unge arbejdsløses Beskætigelse. ...
    Desuden udsendtes i Radioavisen i Aftes Meddelelse om, at ogsaa »Billeshave« ved Strib var købt af Ministeriets »Beskæftigelsescentral« Imidlertid var dette sidste i Dag atter taget ud af Ritzaus Meddelelser, og det kunde se ud, som Handelen ikke blev til Noget. Vi erfarer dog ved direkte Forespørgsel i Ministeriet, at Købet bliver, idet man har akcepteret Fru M.Rasmussens givne Tilbud, og der mangler kun det formelle, som bestaar i Skødets Udfærdigelse, inden det hele ogsaa her er i Orden.
    Hvornaar Overtagelsen af Billeshave vil ske, kan ikke bestemt siges endnu, men det vil nok blive meget snart. Og det smukke Slot vil derefter blive indrettet til et Hjem for arbejdsløse unge Kvinder, ca. 70-80 i Tal og vel mest fra København. Forstanderinden er endnu ikke udpeget.
     Vi spørger Fuldmægtig Stockholm i Arbejds- og Socialministeriet om de nærmere Omstændigheder.
    Der er jo saa smukt indrettet paa Billeshave at der ikke skal gøres meget ved Bygningerne og Inventaret, men naturligvis bliver der nogle Omlavninger med det nye Formaal for Øje.
      Det unge Piger skal drive Gartneri, Vaskeri, Skræderi og oplæres i Barnepleje og Husholdning.
       Stedet er iøvrigt i alle Henseender ideelt for sit Formaal, kun er det beklageligt, at Fru Rasmussen, der siden 1927 havde oparbejdet sin landskendte Herregaardspension paa Billeshave, nu paa Grund af Tiderne har ophørt med dette S i al Fald paa det samme sted; men saadan skifter jo Tingene.
    Billeshave, der i gamle Dage hørte under Hindsgavl, beboedes i en Aarrække af Konsul Hey, men da Udstykningen fandt Sted, blev det altsaa erhvervet til Herregaardspension. I Maj 1927 hærgedes den gamle statelige Hovedbygning af en Brand, men den nye er bygget smukt op og rummer i sit Indre al moderne Komfort. Til Hovedbygningen hører ca. 20 Tdr. Ld., hvoraf dog det meste er Park.

Middelfart
        Venstreblad

             den 14. Marts 1941

Den gamle
 Rubæksmøllegaard
                 forsvinder.

I dise Dage arbejdes der paa Nedrivning af den gamle Rubæksmøllegaard ved Strandvejen mellem Middelfart og Strib.
   Den gamle Gaard har sin Historie, idet den i adskillige Menneskealdre var Fæste under Godset Hindsgaul, hvor den ofte nævnes i Godsets Papirer. Der hørte en Mølle til Gaarden, men den er forsvundet for mere end et halvt Aarhundrede siden.
    Den sidste Fæster paa Gaarden var Rs. Jørg. Clausen, der boede der indtil for 2-3 Aar siden, idet han i sin Tid købte den af Godset, saaledes at han og Hustruen havde Ret til at bo paa Stedet, saalænge de levede. Der er det mærkelige Forhold, at Clausen vel ejede Gaarden, men Jorden tilhørte Hindsgaul og blev senere erhvervet af Propr. N.P. Autzen. Efter Rs. Jørgen Clausens Død har der verseret en  Retsag mellem Jordens Ejer og Clausens Svigersøn om Ffraflytningen, Nu falder imidlertid Gaarden, der trods Alder og Skrøbelighed passende saa godt ind i Landskabet ved Foden af Rubæksbanke.

        Middelfart Venstreblad
                 den 18. Marts 1941

Strib vil være en ren By.

Grundejerforeningen appellerede til alle om at være med til at løfte Tidens Opgaver.
     Strib Grundejerforening afholdt i Aftes aarlig Generalforsamling paa »Pnuel«.
    Formanden, H.Jensen, bød velkommen, og efter at Fabrikant Skov var valgt til Dirigent og Malermester Petersen til Skriftfører, mindedes Formanden i varme Ord Foreningens mangeaarige Formand, Direktør N,C,Nielsen, der var gaaet bort siden sidste Generalforsamling, Det var en Mand med en enestaaende nobel Karakter. Hans Arbejde for Foreningen fortjente stor Paaskønnelse, og som Borger i Strib var han en af de bedste, saa hans Minde vilde blive bevaret i taknemmelig Erindring.
   Af Bertningen fremgik det at Foreningen havde 118 Medlemmer, en Fremgang paa syv. Det var lykkedes for Foreningen at faa en snes afskærmede Lamper op til Hjælp i Mørklægningstiden, og de opsatte Bænke var gjort klar til Sommeren.
    Bortkørselen af Affald var blevet opsagt, men man havde foreløbig for et Aar faaet en Aftale med Gdr. A, Buse om Kørselen.
    Tidens Vanskeligheder prægede ogsaa Arbejdet i denne Forening, men forhaabentlig skulde man ikke vente for længe paa bedre Tider, saa Foreningen kunde tage større Opgaver op til Gavn for Byen, først og fremmest for bedre Forbindelser til Omverdenen. For at løse saadanne Opgaver bedst mulig maa der skabes Sammenhold og Tilgang. Alle Grundejere bør være med i Bestræbelserne for at gøre Byen saa smuk og velordnet som muligt.
   Der fulgte en Debat, Hovedsalig om Vejspørgsmaal, hvorefter Beretningen god-kendtes,
    Kassereren, Kaptejn Andreasen, oplæste Regnskabet, der ballancerede med 3093 Kr. statusbalancen var 7242 Kr. Restgælden paa Lysnettet 2250 Kr. og Kassebeholdningen 1100 Kr,
    Til Bestyrelsen genvalgtes Politiassistent Sørensen, Murermester O.Rasmussen, Gdr. A.Buse og Kaptejn A,F.Hansen, og til Revisor valgtes Bagermester H.P,Jensen.
    Kasseren fremsatte Forslag om en mindre Kontigent forhøjelse til Bortkørsel af Affald, og det vedtoges efter en Debat, hvor man paapegede det ønskelige i at faa de flest mulige med, saa der blev saa rent som muligt i Byen.
    Mødet sluttede med et fælles Kaffebord,

Middelfart  
               Venstreblad

                den 28 Marts 1941
Strib vil tage sig godt ud
         for Turisterne.

Der forhandles om et Park-anlæg ved Sportspladsen, og om at holde Byen og Stranden ren,
Strib Turistforening afholdt i Aftes Generalforsamling paa »Pnuel«, hvor Formanden Malermester Petersen, bød velkommen og i sin Beretning omtalte, at Fremmedbesøget i Strib havde været paavirket i ugunstig Retning af Aarets Begivenheder og det sjællandske Feriestavnsbaand, medens Stribs faste Sommergæster ikke havde svigtet,
   Boghandler Petersen Hansen havde ledet Foreningens Bureau godt, og mange Sommerboliger var udlejet. De fynske Turistforeninger, der forleden holdt 35 Aars Jubilæum ved en Generalforsamling, hvori Formanden deltog, vilde i Aar udsende en Brochure i 10,000 Eksemplarer, hvori Strib vilde faa en smuk Omtale, Der er indsendt et Andragende til Kommunen om at benytte Lejligheden til at faa den ofte omtalte Vejforbindelse langs Strib Nordstrand udvidet og forbedret.
  Kassereren, Fru Skovbjerg, oplæs-te Regnskabet, der balancerede med 573 Kr. Fra Sogneraadet var det modtaget et Tilskud paa 200 Kr. med Forpligtigelse til at lønne et Opsyn ved Stranden, hvilket havde kostet 50 Kr.
   Alle Valg var Genvalg.
   Under den paafølgende Diskus-sion om Foreningens Opgaver blev der rettet Opfordring til Bestyrelsen om at tage Initiativ til et Samarbejde med Sogneraadet og andre Foreninger angaaende Anlæget af et Parkanlæg paa den nuværende Sportsplads, Der blev endvidere foreslaaet en Strib-Mærkat samt Strib- Konvoluter. Af Hensyn til Fremmedbesøget maatte Stranden altid være velholdt, ligesom det burde forbydes at henkaste Affald paa offentlige Steder.

Middelfart Venstreblad
                den 22. Marts 1941

Stribfærgen maatte opgive at gaa ind til Nordenbro
.
Færgen mellem Strib og Fredericia maatte til Morgen indstille de første Ture paa Grund at den meget stærke Strøm. Færgen naaede først ved 9½-Tiden ind til Strib efter en Times Sejlads, Det var dog umuligt at gaa ind til Nordenbro, hvorfor Færgen maatte benytte de gamle Færgelejer, som Statsbanefærgerne i sin Tid anvendte, Det haarde Vejr fik dog mamge Passagerer til at opgive Sejladsen tilbage til Fredericia

               den 28. Marts 1941
   Stor Auktion
                         paa
Herregaarden
                    »Billeshave«.

Efter at have solgt »Billeshave,« bortsælger Ejerinden, Fru Rasmussen, ved offentlig Auktion samtlige Indbogenstande og øvrige Løsøreeffekter.

Mandag den 31 Marts. ds. ogTirsdag den 1. April begge Dage fra Kl. 10 Formiddag.

Af Kataloget fremhæves:
Et Louis XVI Møbelment, et Kabinet-Flygel, Hornung og Møller. Lænestole, flere Spisestueborde, ca. 50 Spisestuestole, Gulvtæpper, ca. 20 Divaner med Tæpper, fransk Taffelur. 2 Pillespejle, Skabsgramofon med Plader, Radioapparat, mange forskellige Borde og Stole, et hvidlakeret Soveværelsesmøbelment, et Teaktræs do. mange Senge med Madrasser, Sengetøj, ca. 30 fine Dyner, Lagner, Pudevaar, ca, 50 Vattæpper, Fjedermadrasser, mange Kommoder, mange Klædeskabe, ca. 10 Vi-Springmadrasser, Glas og Porselæn, derunder B. & G. Spisestel, andre Spisestel, deunder Fajancespisestel til 60 Personer, iøvrigt stort Hotelservice, Køkkentøj, derunder Gryder, Pander m.v., Kar, mange sæt Havemøbler, Liggestole, Haveredskaber, Hjulbøre, Brænde, en moderne Rundsav, en 5-Personers Essex, Model 1930 og en Mercedes Benz, Model 1937.
Alle Effekter er af særdeles god Kvalitet Underskrevne bekendte vederhæftige Købere Kredit i 6 Uger. - Eftersyn Søndag den 30 ds. mellem Kl. 14-16 paa Auktionsstedet »Billeshave«.
                  Otto Rasmussen,
  Landsretssagfører, Auktionsleder.

   Middelfart Venstreblad
                       den 2. April 1941
En Sangforening stiftet i Strib.
      Et Dame- og Herrekor,
          som starter med 24 Sangere.

     En Del sanginteresserede Damer og Herrer i Strib havde i Aftes indbudt til et Møde med det Formaal at faa oprettet et blandet Sangkor i Strib, og der var mødt mange interesserede.
    Det oplystes, at man foreløbig kunde faa Lokaler i Strib Kommuneskole, og Frk. Karen Christensen, Færgehuset, havde lovet at paatage sig Dirigenthvervet .
    Det vedtoges at oprette Koret under Navnet Strib Sangforening, og der ind-meldte sig straks 24 aktive Sangere samt en Del passive Medlemmer.
    Man vedtog straks Foreningens Love, hvorefter der bliver en Bestyrelse paa fem aktive og to passive Medlemmer,
   Derefter foretoges straks Valg, og til Bestyrelsen valgtes for de aktive Arbejdsmand Sigurd Rasmussen, Maler Kaj Dreyøe, Fru Marie Jønson, Vognmamd Frede Nielsen og Arbejdsmand Holger Jacobsen og for de passive Købmand E,Eriksen og Skorstensfejer H. Jørgensen. Suppleanter blev Fru Boesen og Chr. Nielsen, Til Revisorer valgtes V.Petersen og Henry Have,
    Sangprøverne vil straks blive paabegyndt og holdes en en Aften om Ugen.

Middelfart
          Venstreblad

             den 2. April 1941

Udvidelsen af Strib Skole
      udbydes i Licitation.

Som omyalt skal der nu udføres en Tilbygning ved Strib Skole med Gymnastikdsal, Toiletbygning m.m. Arbejderne hertil vil i Morgen blive udbudt i Licitation blandt Haand-værkerne i Vejlby Sogn. Licitatio-nen sluttes Lørdag den 19 April, da Tilbudene aabnes i Strib Skole.
   Arbejdet var allerede udbudt for et Par Aar siden, men det blev dengang standset ved Strejken overfor Kommunen, Det blev saa fornylig i Sogneraadet vedtaget atter at lade det udbyde, idet dog Projektet blev mindsket noget ved, at Etagen over Gymnastik-salen bortfalder. Der skulde her have været Skolekøkken og Sløjdlokale. Ved det nuværende Projekt blive der foruden Gym-nastiksalen indrettet Bibli-otekslokale med Udvalgsværelse i den nordre Ende. og i den anden Ende bliver der Toiletter og Brusebade, Sogneraader har til det samlede Arbejde vedtaget en Bevilling paa 80,000 Kr.

    Middelfart Venstreblad
                   den 5. April 1941

      Strib brugte 80 Procent
           af Bygningstilskudene.

    Det Beløb, der for Stribs Vedkommende var stillet yil Raadighed i Henhold til Loven om Støtte til Bygningsistandssættelse og Varmeisolation, er ikke blevet helt udnyttet, men der er indkommet 68 Ansøgninger, som er bevilget med et samlet Beløb paa 15.110 Kr.og det er 80 Procents Udnyttelse af Loven, der var stillet 19,000 Kr. til Raadighed

                             den 12. April 1941

Billeshave-Lejren aabnes efter Paaske.
 Et Hold paa 20-25 unge Kvinder i
          Lejren, indtil Værksteder
        og Undervisningslokaler er i Orden.

    Lige efter Paaske rykker det første Hold unge Kvinder ind paa »Billeshave«, der hermed begynder sin nye Epoke som Statsarbejdslejr for unge Piger. Det første Hold bliver paa 20-25 Elever, som skal beskæftiges i Haven og ved Skræderiarbejde.
- Senere er det Meningen, at Antallet skal udvides til 70S80, udtaler Fuldmægtig Stock-holm, Socialministeriet, men det vil først ske, efterhaanden som Ombygningsarbejderne til-endebringes. Belægningsforholdene er ganske vist gode nok, som de var, da vi overtog »Billeshave«, men der vil medgaa nogen Tid med Indretningen af Vaskeri, Skolekøkken, Strygestue og andre Arbejds- og Under-visningslokaler

      Middelfart Venstreblad
                          den 21. April 1941
Billeshave-Lejren aabnedes i Dag.

25 unge Kvinder fra Odense og Svendborg ankom i Dag i Lejren. - En Samtale med Forstanderinden om det Arbejde der nu begynder.

   Den kvindelige Ungdomslejr paa Billeshave aabnedes i Dag som den første Kvindelejr her i Landet ... blev modtaget af Forstanderinde Frk. Thorlund Petersen....
  - De skal lære Madlavning, Rengøring, Vask, Syning, Havearbejde og Spædbørnspleje, Lejren er beregnet for unge Kvinder i Alderen 18 til 25 Aar, som har været uafbrudt ledige i et Aar eller indenfor det sidste Aar ikke har haft Beskæftigelse i over fire Maaneder... Foreløbig er der ansat en kvindelig Gartner, Frk. Fog Petersen, samt Økonomaen 1. Maj kommer en Skrædderilærerinde, og senere kommer Spædbørnhjemmet. Det vil blive indrettet i en af Sidefløjene og der bliver Plads til ca, 20 Spædbørn. det er Meningen, at de, der har særlige Anlæg for Spædbørnspleje, vil faa en særlig Uddannelse heri. Opholdet varer normalt 9 Maaneder.
 - Vi begynder Dagen Kl. 7 med Morgen-Gymnastik, hvorefter vi spiser Morgenmad, og det er Meningen, at der efter denne bliver en Times Teori, Efter Planen skal de unge Piger have 40 Timers Arbejde om Ugen, og Arbejdet tænkes lagt fra Kl. 8¾ til 12 og efter Middagspausen fra 12 til 1½ fortsættes Arbejdet til Kl. 5½.
 - ... som betaling faar de det Tøj, de skal bruge og 10 Kr. pr. Uge, men hvor det er muligt skal Kvinderne have Adgang til Akkord, ligesom der ogsaa kan betales lidt mere for særlig betroede Opgaver. Af de 10 Kr. eller mere som Kvinderne tjener pr. Uge holdes de 4 Kr. tilbage, og disse Penge udbetales, naar Kvinderne forlader Lejeren.

Skoleudvidelsen i Strib vil koste 75.000 Kr.
   I Lørdags afsluttedes Licitationen over Byggearbejderne ved Opførelse af en Tilbygning til Strib Skole af Gymnastiksal, Toiletbygning m.m.
   Tilbudene aabnedes i Strib Skole og faldt saaledes:
Murerarbejdet:
A.Olsen, Strib, 45.853 Kr. O.Rasmussen, Strib 48.450 Kr.
Tømrer- Snedker- og Glarmesterarbejdet:
Tømrermester R.Petersen, Strib, 19.025 Kr. Tømrermester Bent Petersen, Kustrup, og Aksel Sørensen, Røjle 21,835 Kr.
Malerarbejdet:
Malermester Sofus Jørgensen, Strib, 3347 Kr.
Blikkenslagerarbejde og Sanitet:
Smedemester Weisbjerg 4953 Kr. Blikkenslager Rehr 6377 Kr.
Elektriske Installation:
Frede Borre, Strib, 1782 Kr.
    Under Forudsætning af at de laveste Tilbud antages bliver den samlede Sum 75.000 Kr.


            den 29. April 1941
Afholdsrestauration i Strib.
   
Gdr. H.P, Hansen, Flemløse, har solgt »Østerhus« i Strib til Hus-ejer Ejnar Rasmussen, Gantrup. Det er Køberens Agt at drive Afholdsrestauration i Ejendommen. Købesummen er 19,000 Kr. Over-tagelsen er sket.

Middelfart Venstreblad
                den 11. Maj 1941

Strib Strandbad forsvinder.
Bygningerne er solgt, og nu udbydes alt Inventar.

    Da Lillebæltsbroen kom og berøvede Strib den store Betydning som Endestation for Statsbanerne, blev der rejst en Aktion for i endnu højere Grad at drage Fordel af den herlige Badestrand og gøre Strib til Badeby i større Grad end tidligere.
    Et Led i disse Bestræbelser var Opførelsen af det moderne Strib Strandbad, som aabnedes i 1935, men efter en lovende Start viste det sig hurtigt, at Folk gerne vilde til Strib og bade, men de foretrak Badning fra fri Strand For Strandbadets Bekvemmeligheder og man maa saa ofte Badeetablissementet staa næsten tomt, medens der var Trængsel langs hele den øvrige Kyst.
    Man havde haabet, at Strandbadet skulde blive et Aktiv for Strib, men foruden Renter og Afdrag gav Driften hvert Aar yderligere et Underskud, og forleden vedtog Sogneraadet at afhænde det.
  Ved Underhaandsforhandlinger har man nu solgt de tre Bygninger til private Købere, og de har indbragt i alt 2420 Kr., saa man har tilbage kun Inventar og Rekvisitter og det bortsælges ifølge ommestaaende Annonce Fredag Aften.
   Dermed er Strib Strandbad definitivt forsvundet, og hele Strib Strand henligger igen som aaben Strand, som Folk altsaa aabenbart foretrækker.

Middelfart Venstreblad
                den 11. Maj 1941
(Annonce)

Ved Strib Strandbad
 
sælges underhaands Fredag den 16. ds. Kl. 19.30 følgende Effekter: Borde, Stole, to Flag, en Vimpel, en Pram, en Radio med Grammofon, Badebro, 200 Stk støbte Fliser, 50 x 50cm. m. m.
     Betaling Kontant.    
                Badeudvalget.

                   den 17. Maj 1941
Strib-Færgelejerne fyldt med Sild.

Der gøres gode Fangster i den gamle Færgehavn,
I Dag gik en mægtig Stime Sild ind i Lillebælt, og en stor Del af dem forvildede sig ind i de gamle Færgelejer i Strib, saa de bogstavelig talt var fyldt til Trængsel. Det blev opdaget i Tide, saa Fiskerne fik sat nogle Stikgarn ned, og der blev gjort gode Fangster af dejlige store, fede Sild.

Inventaret fra Strib Strandbad gav kun 700 Kr.

   I Gaar Aftes foretoges ved Strib Strand Salg af de forskellige Effekter fra det nedlagte Strandbad. Skønt der var baade Pram, Bro, 200 støbte Fliser, Møbler og en Radio med Grammofon imellem, indbragte Salget kun knap 700 Kr.

Fredningen af Røjle Klint blev skærpet.
  Overfredningsnævnet fastslaar, at der bliver offentlig Adgang til Stranden ad Vej over Kordegn Andersens Grund.
  Spørgsmaalet om Fredning af Røjle Klint har nu fundet sin endelige Afgørelse ved en Kendelse, som er afsagt af Overfredningsnævnet i disse Dage.

I sin Tid stillede Naturfredningsraadet Krav om at faa Klinten fredet fra Trompeterhuset ved Strib til Staurhoved; men Fredningsnævnet for Assens Amt fandt at dette var uoverkommeligt af økonomiske Grunde, og det nøjedes med at afsige Frednings-kendelse for den Del af Klinten, som springer ud i Lillebælt. Fredningen omfattede de Strandgrunde, som ejes af Kordegn Andersen, Odense, Fru Larsen og en Del af Gdr. Clements Jord, og efter Kendelsen maatte der ikke finde Bebyggelse Sted indenfor en bestemt Afstand fra Klinten, ligesom Clements Baadehus ved Stranden skulde fjernes. Denne Kendelse blev - da Lodsejerne var utilfredse med Erstatningerne - appelleret til Overfrednings-nævnet, og sidste Sommer var dettes Formand, Departement-schef Fr. V. Petersen, og et af dets Medlemmer, Højesteretsdommer Lett, paa Røjle Klint for at se paa Forholdene.
    Resultatet af dette blev, at man i det store og hele tiltraadte den foretagne Fredning; men man ønskede dog en Skærpelse, for saa vidt angaar Befolkningens Adgang til Stranden paa dette Sted. I Fredningskendelsen var det fastsat, at der skulde være offentlig Adgang ad en Sti, der fører fra den offentlige Vej hen til en Bænk, som skulde anbringes ovenfor Klinten; men Overfredningsnævnet, ønskede dette skærpet paa den Maade, at der blev givet Folk Adgang til at benytte den Vej, der fører til Kordegn Andersens Hus, og saaledes, at Vejen paa det sidste Stykke lægges noget længere bort fra Bygningen.
    Overfredningsnævnet har nu afsagt sin Kendelse i Overensstemmelse hermed, og de interesserede Lodsejere faar en samlet Erstatning for Ulempe, for fjernelse af Baadeskur og for den offentlige Passage over Ejendommen.

Middelfart Venstreblad
          den 27. Maj 1941

Billeshaves Istandsættelse.
Murer- og Tømrerarbejdet til ca. 50,000 Kr. aksepteret.

    Onsdag Eftermiddag afholdtes paa Vestfyns Forsamlingshus Hovedlicitation over Billeshaves Istandsættelse til Arbejdslejr for unge Piger. Licitationen omfattede Murer- og Tømrerarbejdet, og der var indkommen følgende syv Tilbud:
F.S.Poulsen og S.A.Hansen,
 Kauslunde, 58,950 Kr.
Murermestrene, Bdr. Larsen & Co.,
Middelfart, 56,050 Kr.
Tømrermester Rs. Petersen,
 Strib, 53,830 Kr.
Murermester O.Rasmussen,
Strib, 53.750 Kr.
Tømrermester Aksel Sørensen,
 Røjle, 53,234 Kr.
Murermester A.Olsen,
Strib, 52,372 Kr..
Murermester H.P.Nilesen,
Middelfart, 50,761 Kr. og
Tømrermester Green Jakobsen og P.Petersen, Middelfart 49,970 Kr.
     Arbejds- og Socialministeriet ak-septerede straks dette sidste og laveste Tilbud. Arbejdet vil da for Tømrerarbejdets Vedkommende blive udført af Tømrermester Green Jakobsen og P.Petersen,
Middelfart,
og Murerarbejdet udføres af Murermester H.P.Nilesen,
 derforuden sit eget selvstændige Tilbud, der var det næstlaveste, var i Kompagni med to Tømrer-mestre om det Tilbud, der blev antaget.

   Middelfart Venstreblad
                      den 31. Maj 1941

Stribvejen har kostet i alt 400,000 Kr.
Man er nu ved at have Regnskabet fuldt afsluttet
.
I Vejlby Sogneraads Møde i Aftes oplæste Kassereren Regnskabet over Anlægget af Stribvejen, idet man nu er ved at kunne afslutte dette, saaledes at den sidste Del af Statstilskudet kan faas udbetalt.
   Det samlede Tilskud skulde udgøre 204,600 Kr., og hvoraf hidtil er modtaget 184,000 Kr., saa der altsaa resterer 20,600 Kr.
     Bortset fra en Udgift paa ca. 10,000 Kr. til endnu nogle Erstatningssager og mindre Arbejder er alt nu opgjort, og den samlede Regning lyder paa 396,482 Kr.
    Dette Beløb er en Sum af følgende Udgifter: Ingeniør- og Landmaalerassistance 17,500 Kr., Indkøb af Slaasten og Skær-veslagning 15,268 Kr. Ekspropriations- og Ulempeerstatninger 40,259 Kr., Renter af Vejlaan 50,404 Kr., til D,S.B. for Afstaaelse af Vogteerhuse og Flytning af Spor og Hegn 22,500 Kr., Udgifter til Entreprenører 246.500 Kr. Overtaksation 152 Kr. og Annoncer og forskellige Udgifter 3816 Kr.
     Alle disse Udgifter er afholdt indtil i Dag, og man naar altsaa med de sidste Udgifter lige op over 400,000 Kr.. Det vil sige, at Ingeniørens Overslag har holdt, idet det ganske vist lød paa 354,000 Kr. men det overskridende Beløb er det samme som Renteposten paa 50,000 Kr. som ikke var omfattet af Overslaget.

Skoleudvalget i Vejlby Kommune
                                     skal se paa Sportspladsen.

                 Sogneraadet beslutter at indkøbe 200 Tons
                                         Tørv og 100 Tons Brunkul.
    Alle Børn i Strib samles i Skolestuen

Vejlby Sogneraad holdt i Gaar Møde, hvor en Række betydningsfulde Sager behandledes.
    Skoleudvalget aflagde Beretning om det afholdte Syn over Sognets Skoler, og flere Reparationsarbejder blev bevilget. Man drøftede en Sag om at tage en ledig Skolestue i Brug i Hovedskolen i Strib og mulig afhænde den saakaldte lille Skole, saa alle Skolens Børn bliver samlede, men Sagen skal drøftes videre.
    Endvidere vedtoges det efter Anbefaling af Skoleudvalget at forhøje Beløbene for Rengøring af Sognets Skoler.
    Vejlby-Strib Sygekasse bevilgedes 1500,00 Kr.
    Der behandledes en Skrivelse fra Statsboligfonden ang. Afholdelse af en Tvangsauktion over »Klintehuset« i Strib, og det vedtoges at lade dette nye Fremme. Ligeledes skrev Statsboligfonden ang. Afviklingen af en Skyldners Gæld til Stat og Kommune, og det vedtoges at modtage et Tilbud paa afdragsvis Afvikling.
      Strib Idrætsforening søger om Støtte til, at Foreningen og Sogneraadet i Forening sikre Ungdommen en Idrætsplads. Sagen henvises til Skoleudvalget, der skal undersøge Mulighederne for Køb eller Leje af Sportspladser baade i Strib og det øvrige Sogn.
    Vejlby-Strib Biblioteksforening bevilgedes 300 Kr. Foreningens Udlaan, særlig i Røjle, er steget ganske betydeligt.
    Strib Turistforening søger om 500 Kr. til Køb af den Strib Strandbad tidligere tilhørende Toiletbygning. Ansøgningen afvistes enstemmigt.
      Udvalget til Indkøb af Beredskabslager af Brændsel til trængende aflagde Beretning, og man bemyndigede Udvalget til at leje det gamle Isbaadehus i Strib og at indkøbe 200 Tons Tørv og 100 Tons Brunkul.
      Luftværnsforeningen i Middelfart opfordrede Kommunen til at indmelde sig i Foreningen, men dette ønskede man ikke.
     Bager Washuus, Vejlby, fik Tilladelse til at drive en Kiosk ved Vejlby Fed.
    Til Vurderingsmand for Udlaan af umyndiges Midler valgtes Formanden i Stedet for Sognefoged J.Madsen Jensen, der ikke ønskede Genvalg.
    Et Andragende om Anbefaling af Udstykning af et Areal fra Kathrinebjerg til Købmand Toubro, Middelfart, vedtoges med 4 Stemmer mod 2.

                                                                            Middelfart Venstreblad
                                                                                         den 3. Juni 1941
Et Besøg paa Ungdomslejren paa Billeshave.
Vi var
- som før kortelig meddelt - paa Besøg paa Billeshave med Rigsdagens »Ungdomsudvalg« og Beskæftigelsescentralens Leder Fuldm. Stockholm, og skønt et stort Nybyggeritil Børnrhjem, Vaskeri, Opholdsstue og Elevværelser kun lige er planlagt, var det Hensigten med Besøget at danne sig et Skøn over »Ungdomslejren«, ikke alene som den er i Dag, men som den vil blive, naar alt er i Orden. Og uanset principielle Anskuelser om helle denne Form for social Foretagsomhed maa vi straks tilstaa at Hensigten for saa vidt naaedes, som vi alle blev overbevist om, at »Lejren« i hvert Fald drives med den ærligste Vilje til at faa noget godt ud af den og faa de unge Piger, der tager de ni Maaneders Ophold paa Billeshave, givet den Opdragelse og Uddannelse, som kan blive af overordentlig Betydning for dem i Livet.

Der er for Tiden ca. 30 unge
Piger paa Billeshave.det er som Regel ganske unge Piger, der hidtil havde staaet paa Fabrik eller i Butik, men blev arbejdsløse og nu kun havde Understøttelsen at se hen til. De er fra København, Odense og andre fynske Købstæder. Nogle af dem er kommen, fordi de havde Valget mellem at tage i Ungdomslejr eller miste deres Understøttelse, andre helt frivilligt, idet de selv fandt den ledige Tilværelse ørkesløst og ikke havde Evne til at tage sig en Plads i Huset. Der er for ingen af de unge Piger Tale om, at de er forbryderiske eller moralsk defekte, i det hele taget er der »intet i Vejen med« dem undtagen altsaa Mangelen paa Virkeplads. Og det er just den, de her skal dygtiggøres til at udføre.


Hvad der først slog os, da vi kom til Billeshave
.
og var bleven budt velkommen af saavel Forstanderinde, Frk. Marie Petersen som hendes medhjælpende Lærerinder og de unge Piger, var det straalende Humør, der herskede paa Stedet, Det var maaske nok en Del Byens Jargon, der gav Snakken sin friske Klang, men saa meget er i al Fald sikkert, at kedeligt er der ikke paa Billeshave.
    Vi saa Pigerne i Arbejde med Skræddersyning, Vask, i Køkken og paa Havearbejde, og overalt gik det med Liv og Lystighed
S lad os for at forebygge Misforstaaelse tilføje: ikke med Fjas og Fnis, men med en fri og frejdig Tone, som maatte have sunde Livskilder til Udspring. Og enstemmig var de unge Pigers Udtalelse om, at de selv var glade for at være kommen der og nok skulde faa noget ud af Opholdet.Hvorledes gaar nu Dagen paa Billeshave ? vil man spørge, Svaret kan gives i skematisk Form
    Kl. 6½: Op af Dynerne til Gymnastik, Værelse-Istandsættelse og ordemtlig Paaklæning
    Kl. 7½: Morgenmad: Havregrød, Kaffe
    Kl. 7¾: Morgensang, Undervisning i Dansk, Regning, Sundhedslære, teoretisk Husholdning og Havebrug.
    Kl. 8½ -
12: Praktisk Arbejde i Hold, der skifter hver Maaned i Madlavning, Syning, Rengøring, Vaskeri og Havearbejde (senere hen ogsaa Børnepleje).
    Kl.12¼ Middagsmad med paafølgende Hvilepause.
    Kl. 1½ -
5½ Atter praktisk Arbejde i Hold med en lille »Kaffepause« (hvor der faas Brød med Marmelade og Kærnemælk).
    Kl. 6½ : Aftensmad (varm Ret, smurt Smørrebrød, Kærnemælk).
Aftentimerne: Haandbold, Langbold, Samariterøvelser, Tøjreparation m.m.
     Der gives Frihed til de unge Piger, som om Aftenen gerne vil en Tur ud, men de skal blot være hjemme Kl. 10 (Reglen overholdes meget strengt), og der kan ogsaa faas Tilladelse til Weekendbesøg hos Familie. Besøg i »Lejren« modtages naar den besøgende forinden har præsenteret sig for Forstanderinden. I Løn for udført Arbejde gives indtil 10 Kr. ugentlig. Arbejdstøj leveres af »Lejren«, de unge Piger forfærdiger dette selv, ligssom de ogsa syr Tøj til andre mandlige Lejre.....
    Men nu Overgangen herfra til det praktiske Liv.?   spørger vi Forstanderinden.
    Det er et Hovedpunkt i hele vor Virkemaade, svarer Frk. Petersen, at den skal ske paa den naturligste Maade: enten ved at vi her fra anviser de unge Piger som har lært at udføre Husgerning, en Plads ude i Landet, eller at Folk direkte søger og faar en af vore Piger, der er ingen Dikkedarer med Kontorer eller andre Melleminstanser, man gaar direkte til Værks, og det er paa begge Sider.
Ved en Middag som Billeshave serverer for sine Gæster, og hvor disse bænkes ved Bordene med Lejrens Pigeflok fordelt imellem sig som Borddamer, afgives iøvrigt Vidnesbyrd om, at de allerede har lært at lave storartet Mad, og hvordan bliver de ikke, naar de tre fjerdingaar er gaaet ! Hvad Serveringen angaar, er den fin-fin, og sker der endelig en lille Uregelmæssighed med Serveringen fra højre Side, behøves der kun et Blik fra Fotstanderinden for at rette Fejlen. Vi forstaar at Venlighed og Fasthed ogsaa her er parret og giver gode Resultater.
    Og saa vil vi slutte med paany at prise Billeshaves lyse Humør. Der lyder Sang fra Stuerne, før vi skal afsted og Folketingsmand Strøm stikker ogsaa os en »Uugdomslejrens Sangbog« i Haanden, Syng med ! Det er Sangen om den ungblonde Pige, der istemmes og klinger fra disse unge Piger som er Udtryk for nyt Livshaab. Prægtigt at høre, et levende Bud om, at selv noget teoretisk stramt kan blive en Livsdrøm.
    Kun eet bør ændres ved disse nye Institutioner, Navnet »Statens Ungdomslejr« er kedelig og minder om andet, der er værre, Medlem af Ungdomsudvalget, Sekretær P.Vejstrup, foreslaar i Stedet »Arbejdsskolen paa Billeshave«. Saadan burde den hedde, thi der er og skal være en Skole til Arbejde.

      Middelfart Venstreblad
                   den 18. Juni 1941
Strib Brugsforening
afholder aarlig Generalforsamling paa Andelsskolen Torsdag den 26 ds. Kl. 7½ Aften med Dagsorden i Følge Ved-tægterne
   Efter Generalforsamlingen Oplæsning og fælles Kaffebord, hvortil Damerne indby-des.
   Af Hensyn til Kaffebordet bedes Medlem-merne anmelde Deltagelse i Brugsforenin-gen senest Onsdag Aften.
                                  Bestyrelsen

                   den 25. Juni 1941
Ingen Vand i Strib om Natten.
   
Vandværket lukker i syv Nattetimer for at sikre Dagforbruget.
    Strib Vandværk har allerede i nogen Tid haft Vanskeligheder ved at tilfredsstille det store Forbrug af Vand, og for nogen Tid siden blev der beordret en betydelig Indskrænkning i Havevandingen.
    Imidlertid er det ikke alle, der har vist den rette Forstaaelse i saa Henseende, og de sidste Dages Varme har foraarsaget en ny stor Stigning i Vandforbruget, saaledes at man har haft det største Besvær med at drive Vandet op i de højtliggende Steder.
    Som Følge af disse Forhold har Værket nu set sig nødsaget til at lukke for Vandet en stor Del af Natten, nemlig fra Kl. 22½ til Kl. 5½ Morgen, og hvis man skal bruge Vand i den Tid, maa man altsaa sikre sig det aftappet paa Forhaand.
     Det skal saa vise sig, om dette er tilstrækkeligt, eller om det vil blive nød---vendigt at træffe yderligere begrænsende Foranstaltninger.

Middelfart Venstreblad
                  den 27. Juni 1941

Strib Brugsforenings
        Generalforsamling
            paa Andelsskolen i Aftes.

     Strib Brugsforening holdt i Aftes sin aarlige Generalforsamling. der af forskellige Grunde var henlagt til Andelsskolen, men ca Hundrede af Medlemmerne tog i det smukke Vejr Turen til Skolen.
   Formanden, Gdr. A.Buse, bød velkommen, og efter at S.Lund var valgt til Dirigent og Fru Jeppesen til Skriftfører, aflagde han Beretning for de sidste 15 Maaneder, idet Regnskabs-aaret er lagt om fra Januar til April. Der havde været Knaphed paa mange Varer, men man var kommet godt igennem hidtil. Det havde været paakrævet at indskrænke Kreditten, men det var blevet modtaget forstaaende af Medlemmerne. Trods Vanskeligheder var Brændselsforsyningen gaaet nogenlunde.
    Der skulde bruges stor Arbejdskapital, og man havde derfor i Nr. Aaby Sparrekasse optaget et Laan paa 10.000 Kr. mod Pant i Foreningens Ejendom og Bestyrelsens Kaution.
    Regnskabsføreren, Fru Oda Jeppesen, oplæste Regnskabet der udviste en Omsæt-ning paa 187,000 Kr. og en Brutto-fortjeneste paa 26,400 Kr.
  Til Bestyrelsen genvalgtes S.Lund og nyvalgtes Gdr. M.Jørgensen, Postbud Larsen og Slagter E,Nielsen med Pantefoged E.Jønson som Suppleant. Til Revisor valgtes Overfyrbøder P,L.Lund.
   Man samledes derefter om Kaffebordet, hvor Forstander Godsk talte om Brugs-foreningsbevægelsen siden Oprettelsen af den første Brugsforening i Thisted. ...

Middelfart
               Venstreblad

              den 28. Juni 1941
Vejlby Kommune køber
 300 Tons Tørv og Brunkul.

     
Vejlby Sogneraad
      holdt i Gaar Møde,

hvor der foretoges Valg af Maskin-synsmænd for de næste tre Aar. Hertil genvalgtes Niels Nielsen, Nyskov, og Skræder Chr. Petersen, Staurby, med H.Kirkegaard, Strib, og Smed Chr. Bang Jørgensen, Kustrup, som Suppleant.
   I Tilskud bevilgedes til Vejlbt Sogns Børnebibliotek 150 Kr., og Strib Turistforening fik 250 Kr.
    En Forespørgsel fra Avlsbruger Chr. Nielsen, Strib, om Istandsættelse af Kaasvej henvistes til Vejudvalget.
     En Ansøgning til Ministeriet fra Lærer H,S.Jørgensen, Strib, om For-højelse af Grundlønnen fra 2220 til 2700 Kr. var anbefalet af Læreraad og Skolekommission og fik ogsaa Sogneraadets Anbefaling.
    Fhv. Landmand Villy Rasmussen søgte Bevilling til at drive Gæstgiveri i »Østerhus« i Strib uden ret til Udskænkning af stærke Drikke og Sogneraadet anbefalede dette.
     Som Honorar til Brændselsud-valget valgtes to menige Medlemmer bevilgedes 600 Kr. Udvalget til Indkøb af Brændsel meddelte, at de efter indhentet Tilbud havde købt 200 Tons Tørv hos Købmand M.Rasmus-sen, Strib, og 100 Tons Brunkul hos Alf Andersen, Staurby.

                Middelfart Venstreblad
                                     den 1. Juli 1941

Glæde over Fredningen af Røjle Klint og dens Geologi.
   
I Anledning af, at Fredningen af Røjle Klint er gaaet i Orden, har Soc. Dem. haft en samtale med Formanden for Danmarks Naturfredningsforening, Kunstmaler Erik Struckmann, der udtaler:

     - Det siger sig selv, at vi i Naturfredningsforeningen er glade og tilfredse i Anledning af, at vore Bestræbelser for at faa Røjle Klint ved Strib fredet er lykkedes. Den er skøn og giver Landskabet dets ejendommelige Karakterer, Og dertil kommer, at Fredningen har overmaade stor videnskabelig Betydning. Gennem 100 Aar har denne Klint spillet en fremtrædende Rolle i Forskningen vedrørende Danmarks Istidsgeologi. For den kendte danske Geolog J.G.Forchhammer var Røjle Klint en Grundpille i hans Udforskning af vort Lands Opbygning, idet der i Klinten sporedes en kæmpemæssig Revulution i Jordskorpen, ligesom Jordlagenes Indhold tillod en Tidfæstelse af denne Revolution.
     Forchhammers Undersøgelser er kendt over den ganske Jord, og Klinten har været besøgt af mange berømte Geologer, der har studeret Danmarks Istidsgeologi, og desuden af elever fra Seminarier, Gymnasier og Folkeskoler.
      Nu bevares Klinten for Efterverdenen, og Planerne om at bruge dens Sten- og Lermasser til Indistruelt Brug er for stedse bremset, Og det er godt det samme.

        Middelfart Venstreblad
                                den 14. Juli 1941

Fødselsdag i Strib.

    Førstelærer P.O.Poulsen Strib, fylder paa Onsdag 50 Aar

     Hr.Poulsen, der stammer fra Tim i Vestjylland, kom til Strib som Andenlærer for snart 25 Aar siden, og efter nogle Aars Virksomhed afløste han Lærer Therkildsen og flyttede over i Hovedskolen, hvor han har udført en god Lærergerning, som Forældrene i høj Grad skønner paa.
     Uden for Skolegerningen har han ofret meget Fritid paa Husfliden og Sygeplejen, to Omraader, der har hans særlige Interesse.
                                den 24 Juli 1941

            Mangelen på Jern forsinker
                      Gymnastiksalen i Strib.

    Arbejdet paa den ny Gymnastiksal og de øvrige Arbejder ved Strib Skole skrider nu godt fremad Arbejdet har været forsinket en Del i den senere Tid paa Grund af, at man ikke kunde fremskaffe Tilladelse til Indkøb af Jern. Arkitekten har flere Gange været i København for at skaffe Tilladelsen, og den er endelig kommet, og i Gaar kom Jernet, saa endelig, saa nu venter man ikke flere Besværligheder.

Middelfart Venstreblad
                   den 26. Juli 1941

Ogsaa Vejlby Kommune
     skal have mere
                  Brandmateriel
     Vejlby Sogneraad holdt i Gaar et kortere Møde, hvor der forelaa Skrivelse fra Politimesteren i Middelfart om Samarbejde mellem de kommunale Brandvæsen og Udvidelse af den lokale Sluknings hjælp, hvilket vil sige, at der skal anskaffes mere Brandmateriel. Der nedsattes et Udvalg til at behandle Sagen. Det kom til at bestaa af Sogneraadsformanden Anders Jørgensen, Smed Hansen, Røjle Skov, og H.Jensen.

    Der forelaa endvidere Ansøgning fra Assens Amtsbibliotek om Tilskud, og der bevilgedes det sædvanlige Tilskud af 5 Øre pr. Indbygger.
   Fra Statsboligfonden, der sammen med Kommunen havde overtaget "Klintehuset", forelaa Skrivelse om at man ønskede Ejendommen solgt, og Sogneraadet tog dette til Efterretning.

Middelfart Venstreblad
                 den 18. August 1941
Badesæsonen forbi i Strib.
     Badesæsonen ebber nu ud. I den sidste Uge er de fleste af Badegæsterne rejst fra Strib, hvor der i Aar har været en Mængde Gæster. Tilbage er kun de Fredericianere der selv har Sommerhus, og enkelte Københav-nere, der selv har Ejendomme. Fra »Pnul« og »Taarnvillaen« er de fleste ogsaa rejst; dog venter man her en lille Eftersæson.

      Strib ved at blive
                    en Skipperby.

   Strib har altid haft nær Tilknytning til Søen, og adskillige af Søens Folk slaar sig ned i Strib, naar de lægger op. Men ogsaa de, der sejler, knytter Forbindelse med Strib, og i Aar har flere Skibsførere, som sejler i nogenlunde fast Fart i Kattegat og Østersøen, taget Bopæl paa Strib og paa Strandvejen. De gamle Færgelejer er jo gode Havne for mindre Skibe og ligger udmærket paa alfar Vej i disse Tider, da der ikke sejles saa meget om Natten.

Middelfart Venstreblad
               den 2. September 1941

     Lærerjubilæum var en hel Folkefest paa Strib i Gaar.

Førstelærer Poulsen hyldedes fra alle Sider for sin Gerning i Strib gennem 25 Aar,
     Førstelærer Poulsens Jubilæum i Strib Skole i Gaar blev en hel Folkefest for Strib.
     Efter Festen i Skolen, hvor der blev talt af Overlærer Larsen, Tarup, Pastor Kinch, Fuldmægtig Chr. Tværmose, Malermester Petersen, Overportør Clausen, Lærerkollegerne og endnu flere, var der et Par Timers Pause, men Kl. 20 samledes man til selve Jubilæumsfesten paa »Pnuel« og der var her saa mange, som Sal og Stuer kunde rumme. Medens Forsamlingen sang »Der er et yndigt Land«, førte Pastor Kinch Jubilaren ind, og fra Udvalgets Side lød Velkomsten med en Tak, fordi saa mange og særlig mange unge havde givet Møde, og specielt lød Velkomsten til Jubilar og Familie. ......
 

                           Middelfart Venstreblad
                                              den 16. September 1941

Færgen »Fredericia« led Havari.

I Dag kom Færgen »Fredericia« ud for en Kalamitet, idet den led Motorhavari paa sin Tur over Bæltet, og i et Par Tmer drev den rundt i Farvandet mellem Fredericia og Strib, indtil et Hjælpefartøj kom til og fik Færgen slæbt ind til Fredericia.

                                               den 4. Oktober 1941

    
En flot Virginia-Tobak paa Strib.

                    Tobaksblade paa 80 cm
                                                      dyrket i Mistbænk.

Nu er Tobakken »ophøstet« de fleste Steder paa Vestfyn og rundt paa Gavlen hænger Bladene til Tørring S det første Led i den lange Behandling, de skal igennem, inden de kan gaa op i Røg.Der er mange flotte Eksemplarer mellem de Blade, som er dyrket hos kyndige Folk, og paa hosstaaende Billeder ses Prøver paa Virginias-Blade fra Gartner Chr. Hansen, Strib, der har haft ca 1000 Virginiaplanter foruden en Mængde Bondetobak

.Dette Billede viser Gartner Hansens 7-aarige Datter, Jytte, der er blevet udstyret med et Bladskørt som en hel Sydhavnsprinsesse, Skørtet bestaar af store Virginiablade, der er dyrket i Mistbænke og derfor er blevet særlig store og fine, De maaler 78-80 Centimeter i Længden. Paa Gavlen ses Høsten af Virginia hængt op paa gammeldags Manér.

Paa dette Billede staar Jytte sammen med den 3-aarige Carl og præsenterer et Par Tobaksblade, som maaske inden længe skal blive Materialerne til en »Flor de Vestfyn«.

          Middelfart Venstreblad
                   den 7. Oktober 1941
  Rejsegilde paa
               Strib Gymnastiksal.

Et gammelt Ønske fra Strib er opfyldt
      til Gavn for Ungdommens
           legemlige Opdragelse. (
Uddrag)
    I Gaar hejstes Kransen paa Strib Gymnastiksal, og Haandværkere, Arbejder, Arkitekt, Lærere og Sogneraad samledes oppe paa Stilladset ved et Glas Vin, Kransekage og Cigarer.
    Formanden for Udvalget, H.Jensen, bød velkommen og bragte en Tak til alle der havde medvirket, ligesom han takkede Sogneraadskollegerne, fordi de havde været med til at opfylde er 15 Aar gammelt Ønske fra Strib
    Sogneraadsformanden talte for Skolerne i Sognet, Vi staar over for en Forbedring af hele vort Skolevæsen. ... og saa maa der gøres et videre Arbejde for de øvrige Skoler, Et leve for Skolerne
    Førstelærer Poulsen gav en kort Oversigt over Strib Skoles Tilblivelse og nævnte de Data, hvor Udvidelse havde fundet Sted .Han takkede Sogneraadet for hvert et Fremskridt og udbragte et Leve for Skolen og dens Gymnastiksal, hvor ikke alene Børnene, men ogsaa Ungdommen maa faa en Undervisning, der kan gavne dem videre i Livet
    Under Arkitektens Ledelse besaa man derefter Komplekset, der bestaar af Gymnastiksal, Bibliotek og Udvalgsværelse samt Baderum, Omklædningsrum, Tørrerum, W.C.-Indretninger og Fyrrum med Centralvarme.

                   den 18. Oktober 1941

Strib Husflidsforening

begynder Kursus i Træarbejder og Bogindbinding Tirsdag den 21 Oktober Kl. 19, Kjolesygning Torsdag den 23 ds. Kl. 15. Bestyrelsen
 
                den 1. November 1941

Vejlby Sogneraad
                          
holdt i Gaar Møde.
Godkendelse af Planen for Luftværnsomraadet.
- Valg af Snefogeder......
 Fra Nordvestfynske Jernbane forelaa Meddelelse om, at Kommunens Andel i Banens Underskud udgjorde 563 Kr. Det er kun en Femtedel af Andelen i Fjor, der var ca. 3000 Kr.
    Der foretoges fornyet Behandling af Fredningssagen fra Staurby Strand, og Sogneraadet fastholdt, at Lodsejerne maa bringe Høfderne i Stand.
    Brandplanen for Middelfart Luftværnsomraade var til Godkendelse. Vejlby Kommunes Andel i Udgifterne andrager 3500 Kr.
   Fra Strandvejens Grundejerforening forelaa en Klage over den Tilstand, Vejen mellem Stribvejen og Andelsskolen henlaa i, og efter en Drøftelse henvistes Sagen til Vejudvalget. Det samme gjorde en Klage fra Niels Berthelsen og Chr. Østergaard, Røjle Skov, og Evald Hansen, Røjle Mose, over Vejforholdene udfor deres Ejendomme.
    Man bevilgede 15 Kr. til Akademikasserer F.L. la Cour, Sorø, til Fuldendelse af Sogneraadenes Historie, og til Mødrehjælpen for Fyns Stift bevilgedes 25 Kr.
    Strib Husflidsforening ansøgte om det sædvanlige Tilskud med Lys og Varme, og saafremt dette kan skaffes, bevilgede man det.
   Til Snefogeder valgtes .... , for Strandvejen Prop. N.P,Autzen, og for Strib Gdr. A.Buse,
    I Anledning af det stærkt forøgede Udlaan fra Strib-Vejlby Bibliotek og deraf følgende større Slid paa Bogbestanden ansøgte Biblioteket om et Ekstratilskud, og Sogneraadet bevilgede 200 Kr.
    Endelig blev nogle af Sognets Beboere, der havde undladt at indmelde sig i Sygekasse, ansat til at betale den lovmæssigt fastsatte Bod.


                         den 4. November 1941

Interessentselskabet »Strib Kloak«

   afholdt i Aftes sin aarlige Generalforsamling paa Nydals Café.
   Formanden Tømrermester H.P.Bech, aflagde en kort Beretning, hvoraf det fremgik, at Aaret havde været roligt for Selskabet. Der havde ingen Forskydninger været af nogen Art,
    Efter at Beretningen var godkendt oplæste Regn-skabsføreren Købmand Poul Hansen, det reviderede Regnskab, der balancerede med 1454 Kr. og sluttede med en Kassebeholdning paa 1327 Kr. Regnskabet godkendtes, og det vedtoges fremdeles at opkræve 2 Kr. iaarligt i Afgift.
    Til Bestyrelsen genvalgtes Købmand M.Rasmussen med Fabrikant Sv, Sørensen som Suppleant. Til Revisor genvalgtes H.Jensen og nyvalgtes Murerm. O.Rasmussen med Bagerm. H.P.Jensen som Suppleant.

                     Middelfart Venstreblad
                                  den 12. November 1941

Lille Pige knust under Rutebil i Strib i Morges
.
    En rystende Ulykke, da Skolebørnene stormede Bilen, før den var standset.
    En frygtelig Ulykke indtraf i Morges lidt før Kl. 8 ved Strib Færgegaard, hvor en lille Pige paa 7½ Aar i Trængselen omkring Skole-Rutebilen til Fredericia snublede, saa den tunge Bil gik over hende og dræbte hende paa Stedet i Overværelse af et halvt Hundrede andre Børn og voksne, der skulde med Bilen.
      Børnene plejer at tage med Færgen til Fredericia; men denne er for Tiden ude af Drift, og Færgeselskabet har i Stedet indsat en Rutebil fra Fredericia.
       Da Bilen kom i Morges, kørte den som sædvanlig ned til Færgegaarden og drejede, hvorefter den kørte frem til Stedet , hvor Børnene stod og ventede, De var, som Børn altid er, ivrige efter at komme ind i Bilen og faa sig en Plads og trængte derfor frem. allerede før Bilen var standset; men dette Hastværk blev skæbnesvangert. I Trængslen snublede den 7 aarige, netop da Bilen var lige ud for hende, og idet hun faldt fremefter, kom hun ind under Bilen, hvis svære Baghjul gik over hende,
     De andre Børn stod lamslaaede og hjælpeløse og saa den frygtelige Ulykke ...
     Efter at den foreløbige Rapport var optaget, kunde Rutebilen returnere til Fredericia med Skolebørnene og de Mennesker, der skulde paa Arbejde derovre, og det var en dybt alvorlig Skare, der tog afsted, rystet af den Katastrofe, de havde været Vidner til.

   Strib Sangforening
           holdt i Aftes en fin Debut-Koncert.

    Strib Sangforening, der blev stiftet  i Foraaret, afholdt i Aftes sin første Koncert for en større Forsamling. Der var mødt saa mange Mennesker, som »Pnuel«s Lokaler kunde rumme. 
   Der indledes med, at Forsamlingen sang »I Danmark er jeg født«, hvor-efter der var flerstemmig Korsang under Frk. Karen Christensens dygtige Ledelse. Derefter fulgte Musikafdeling med Frk. Christensen ved Klaveret og Hr. Dreiøe spillede Violin. De fremførte et smukt og godt Program, og Publikum belønnede saavel Sangen som Musikken med stort Bifald
     Under det paafølgende fælles Kaffebord blev der sunget et Par i Dagens Anledning skrevne aktuelle Sange, der vakte stor Munterhed, og Hr. Sigurd Rasmussen overrakte Frk. Karen Christensen en smuk Blomsterbuket fra Sangerne med Tak for dygtig Ledelse.
    Efter Kaffebordet fulgte en ny Sang- og Musikafdeling, og Harry Jørgensen sang derefter en Solo-afdeling, bl. a, Flagsangen, og han sluttede med et Par muntre Sange.
      Under stor Munterhed holdtes en »Pakkefest« med Harry Jørgensen som »Auktionarius«, og der sluttedes af med, at Forsamlingen sang »Der er et yndigt Land«.
    Det var en Festlighed, som Strib Sangforening havde Ære af.

            Middelfart Venstreblad
                           den 14. November 1941

         Strib-Fredericia - Færgeselskabet
                                   maa rekunstrueres,
                  Erhvervsraadet i Fredericia
                              har taget sig af Sagen.

    Strib-Fredericia-Færgeselskabet har som bekendt haft svært ved at klare sig, og det er ikke blevet bedre efter de Vanskeligheder, der er opstaaet ved at skaffe tilstrækkeligt Brændstof, og de Priser der forlanges.
     Selskabet staae over for en Rekonstruktion, og det har anmodet Erhvervsraadet i Fredericia om Bistand. I Gaar holdtes et Møde hvor Selskabets Formand, Materialist Johs. Hansen, gjorde rede for Stillingen og oplyste, at der har været mange Kvaler med Generatordriften; men man har nu faaet en ny Generator, der virker tilfredsstillende. Det er imidlertid en dyr Drift, den koster 40 Kr. om Dagen mod 4 Kr. 40 Øre tidligere og saa driftssikker som Oliedrift er det ikke, Man har ikke Raad til at køre med Rutebil i Vintertiden, idet vil koste et Par Tusinde Kr. Man befordrede dog i Fjor 110.000 Personer, og Formanden fremhævede, hvilken Købekraft der herigennem tilføres Byen, Han forelagde et Forslag til Rekonstruktion af Selskabet og nævnte, at en Gasgenerator til den store Færge vil koste 17S18.000 Kr. og i Drift antagelig give et Underskud paa 4000 Kr. aarligt, idet Generatoren skal afskrives meget hurtigt, Men Selskabet har ikke Penge til at dække Underskudet.
    Under Diskussionen blev det fremhævet, at Byen og især Handelstanden maa støtte Færgefarten, og det nedsattes et Udvalg med Borgmester Arnt i Spidsen til at arbejde for en Rekonstruktion af Selskabet.

                                        den 17. November 1941

     En hjertelig Jubilæumsfest
                      i Vejlby-Strib Sygekasse

.
Et festlig Kaffebord, der, der endda gav Penge til Sygekassens Hjælpefond - Mangfoldig Hæder til Stiftere, Læger og Sogneraad.
    Ved Festligt dækkede Borde i det grønt- og flagsmykkede Røjle Forsamlinghus bænkede 220 Medlemmer af Vejlby-Strib Sygekasse sig i Aftes for at fejre den 40-aarige Sygekasse og det blev ......

               Middelfart Venstreblad
                              den 21. November 1941

5000 Kr. for at bo et Aar i Rubæksmølle ?

    Stort Erstatningskrav fra N.P,Autzen mod fhv. Gaardejer Fr. Nielsen.
     Retten i Middelfart behandlede i Gaar en ret gammel Sag ang. et Erstatningsspørgsmaal i Forbindelse med Ejendommen »Rubæksmølle« ved Rubæksbanke.
     Denne Gaard med tilhørende Jord ejedes i sin Tid af Hindsgavl med Forpagter Clausen som Fæster. Han købte senere Gaarden og blev boende der, skønt den omliggende Jord noget senere blev solgt til N.P,Autzen, Rubæksbanke. Da Clausen døde, flyttede hans Arvinger, Datter og Svigersøn, ind paa Gaarden, men efter nogen Tids Forløb opstod der visse Divergenser mellem Autzen og Clausens Svigersøn, Frederik Nielsen, som medførte, at Autzen truede med at gaa til Myndighederne, dersom Ægteparret ikke vilde sælge Gaarden og flytte derfra. Salget gik saa i Orden, men kort efter fortrød Nielsen, og han hævdede, at Aftalerne ikke kunde have Værdi, da Handelen var blevet gennemtvunget ved Pres. En senere Landsretsdom krævede ham imidlertid sat fra Gaarden, men han forlod den ikke før Aaret efter,
    Den Erstatningssag, som Autzen har rejst ved Landsretten, og som Retten i Middelfart nu har til Behandling, drejer sig om et Beløb paa 5000 Kr., som Sagsøgeren ønsker sig tilkendt, fordi Ægteparret Nielsen boede paa »Rubæksmølle« et Aar længere end tilladt, Da Gaarden, hvoraf kun Hovedbygningen er tilbage, er i en sørgelig Forfatning, mener Ægteparret kun, at skylde Lejeværdien for det nævnte Tidsrum, og den er af Syns- og Skønsmænd vurderet til 450 Kr.
    I Gaar beskæftigede Retten sig med en Række Vidneafhøringer af forskellige Haandværksmestre, som paa Autzens Opfordring har givet Overslag til Arbejdet med Ombygningen af Gaarden, for at han derigennem kunde opføre sit Erstatningskrav endeligt. Disses Udtalelser gik alle ud paa, at Overslagene ikke paa nogen Maade kunde opfattes som Tilbud, og en enkelt hævdede endda, at han slet ikke vilde have noget med Arbejdet at gøre - han havde kun gjort Autzen en Tjeneste, Sagen blev begæret udsat til den 4. December, da det er nødvendigt at foretage nyt Skøn af Gaarden.

       Middelfart Venstreblad
                        den 1. December 1941

           Strib-Færgen giver helt op i to Dage.

           Hverken Færge- eller Bilfiorbindelse
                           Søndag eller Mandag.
   
Færgeforbindelsen mellem Fredericia og Strib har i lang Tid været ude i temmelig trøstesløse Forhold. Gentagne Motorvanskeligheder har i lange Perioder sat den lille Færge ud af Drift, medens den store var lagt op, da man ikke havde Benzin til den. I den sidste Tid har Forbindelsen været opretholdt nogle Gange dagligt ved Hjælp at Rutebil via Lillebæltsbroen, men i Gaar og i Dag har Selskabet givet blankt op, idet det har været umuligt at faa en Rutebil.
    Stribboerne, der skulde paa Arbejde i Fredericia, og Skolebørnene maatte i Dag klare sig som de bedst kunde. Nogle cyklede, andre tog Rutebil og Tog via Middelfart og endelig var der nogle mindre Børn, derr slet ikke kom afsted.
    I Morgen skulde Eftersynet af Færgen være endt, saa den atter kan komme i Drift, men der er efter-haanden ikke større Begejstring for Færgeselskabet blandt dets daglige Kunder.

Strib                                Strib
Onsdag den 8. December aabner jeg

en Afholdsresturation

      i min Ejendom, "Østerhus", og
anbefaler mig samtidig til det ærede Publikum.
                  Ærbødigst
                           V.Rasmussen
N.B
. ! Bestilling paa større Fester
                  modtages ned kort Varsel

   Middelfart
      Venstreblad

       den 9. December 1941

Ny skarp Kritik mod
 Færgeskandalen i Strib

Erhvervsraadet i Frede-ricia vil nu tage sig af Sagen.
Færgefarten mellem Strib og Fredericia er stadig Genstand for megen Kritik og skarpe Angreb, og i en indsendt Artikel i Fred. Avis siges det i Dag, at Foholdene nu nærmest har antaget en skandaløs Karakter. Fra Lørdag den 29. November og til i Fredags, altsaa i 5 Dage, var der ikke nogen som helst Forbindelse, og hvilken Kalamitet dette har medført for mange Stribbørn, der søger Skolerne i Fredericia, og for de mange Stribboere, der har deres Virksomhed af forskellig Art derover, behøver ikke en nærmere Paavisning. .....


       den 10. December 1941

Den tidligere
   Badeanstalt i Strib
bliver Fodbold-Klubhus
                  i Fredericia.

Fredericia Boldklub, hvis Medlemmer selv har planeret en Sportsplads ved Trelde-vej, har nu købt det tidligere Strib Strandbad, og til For-aaret rejses det som Klubhus paa F, B,s Bane.

Middelfart Venstreblad
            den 11. December 1941

Ca. 4000 Kr. i Julepenge
                   i Strib.

  Spareforeningen »Julens Glæde« af 1933 i Strib afholdt i Aftes Generalforsamling, hvor Formanden Gartner N.P.Johansen, aflagde Beretning, og Kasserer Søren Lund oplæste Regnskabet, der udviste, at der var indsamlet 3955 Kr. af 107 Sparere.
     Til Bestyrelsen genvalgtes Søren Lund og Murere Niels Hansen, Til Suppleant valgtes Alfred Jespersen, Revisor blev Overfyrbøder P.S.Lund. Til Opkræver genvalgtes H.P.Gormsen.

              den 12. December 1941

Endnu 6700 Kr. i Julesparepenge
                        i Strib

   Strib og Omegns Julespareforening holdt i Aftes sin aarlige Generalforsamling i Strib Skole.
    Formanden Slagtermester H.Olsen, aflagde en udførlig Beretning om Fore-ningens Virksomhed. Der var i Aarets Løb indsamlet 6691 Kr., hvilket var godt 1000 Kr, mere end i Fjord, og der var kommet 20 nye Sparere til, saa der nu i alt er 138 Medlemmer.
   Kassereren, Papirhandler H.C,Hansen, oplæste Regnskabet, der balancerede med 6798 Kr.
   De afgaaende Bestyrelsesmedlemmer, Papirhandl. H,C,Hansen, Fru Agnes Nielsen og Murer Marcussen, genvalgte, og nyvalgt blev Fru Trafikass. Laursen. Til Revisor valgtes Postbud C,Nilesen.
      Efter Generalforsamlingen udbetaltes Penge til de mødte.

Middelfart Venstreblad
             den 12. December 1941

Fredericia-Færgen skal
        rekonstrueres i en Fart.
Fredericia og Vejlby Kommuner opfordres til at yde Bidrag;
men Vejlby Kommune holder sig reserveret,

I Gaar afholdtes et Møde ....
    Paa Mødet forhandlede man om en Rekonstruktion af Selskabet, saaledes at der bliver Mulighed for en økonomisk Basis for Driften og for Anskaffelse at nyt Materiel. Det vedtoges at rette Henvendelse til Fredericia og Vejlby Kommuner om støtte til en saadan Rekonstruktion, og det betones i Henvendelsen, at det haster med en Nyordning.
    Paa Mødet blev der udtrykt Forbavselse over, at Vejlby Sogneraad ikke lod sig repræsentere; men dette har sin naturlige Forklaring. - Vi har ikke Interesse for Færgefarten, som den gaar i Øjeblikket, siger Sogneraadsformand Anders Jørgensen, Staurby, i Dag til os. Vi havde faaet Indbydelse til Mødet, og jeg havde talt med Sogneraadets Strib-Repræsentanter om Sagen; men de fandt heller ikke, at der var nogen Grund til at være med, saaledes som det hele ligger nu. Selskabet har før søgt om Tilskud, og dengang bad vi om at faa et Regnskab; men det fik vi aldrig, og saa fik Selskabet heller ikke noget Tilskud. Naturligvis er Strib daarligt stillet med de nuværende Færgeforhold; men vi vil nok se, hvilke Forslag man møder med, før vi vil tager vor Stilling.

     Middelfart Venstreblad
                      den 23. December 1941

Kystsikringen ved Strib Strand
 skal fremmes.
Efter den i Gaar afsagde Kendelse skal otte Lodsejere og Sogneraadet deltage i Udgifterne til Sikringsarbejdet.

    Sagen angaaende en Sikring af Strib Nordstrand har nu faaet en positiv Udgang, idet Landvæsenskommissionens Kendelse. der blev afsagt i Gaar Eftrmiddags, gik ud paa, at Sagen skal fremmes efter den af Civilingeniør Kofod, Middelfart, udarbejdede Plan, og ved Kendelsen Bestemtes det endvidere, at de syv Lodsejere, der har Strandgrunde paa den paagældende ca. 200 Meter lange Kyststrækning, der skal deltage i Udgifterne sammen med Vejlby Sogneraad, der som Ejer af Stien oppe paa Banken findes Medinteresseret i en Sikring af Kystlinien, saa Skrænten ikke skrider ud,Sikringen omfatter som omtalt Strækningen fra Hvilehjemmet »Pnuel« til Representant Pinborgs Ejendom og gaar ud paa Opførelse af en Langhøfde hele Stræk-ningen fire Meter fra Skræntens Fod samt otte Høfder vinkelret paa Skrænten, hver af 20 Meters Længde, hvilket er anslaaet til at koste 5000 Kr.
    Ved Kendelsen fordeles Udgifterne saaledes i Forhold til Lodsejernes Interesser i Fredningen: »Pnuel« 12 Procent, Frelsens Hær 12 Procent, Direktør Ravn 12 Procent, Grosserer N.P, Rasmussen, der var Rekvirent i Sagen, 28 Procent, Frk. Kemp 5 Procent, Overlæge Schrøeder 14 Procent, Repræsentant Pindborg 2 Procent og Vejlby Kommunen 15 Procent, Desuden skal Sogneraadet i Henhold til sit givne Tilsagn forestaa Arbejdet med Kystsikringen og skal staa i Forskud med Betalingen for Arbejdet.

Middelfart Venstreblad
              den 30. December 1941

Vejlby laaner 50,000 Kr,
             til nye Vejarbejder,

Det gamle Vejlaan paa
 91,000 Kr.forlænges for to Aar.

Vejlby Sogneraad holdt i Gaar Møde og foretog første Behandling af Kom-munens Budget, der efter Indstilling af Kasse- og Regnskabsudvalget til-traadtes i denne Omgang.
    Kasse- og Regnskabsudvalget foreslog at forlænge Kommunens Kredit i Middelfart Bank i to Aar. Det drejer sig om 91,000 Kr., som staar tilbage af Laanet til Vejarbejdet med Middelfart-
Strib-Vejen. Endvidere foresloges det at optage et nyt Laan paa 50,000 Kr. til Bestridelse af Udgifterne ved igang-værende og kom-mende Vejarbejdet, og begge Forslag blev vedtaget af Sogneraadet.
    D.S.B. fik fortsat Tilladelse til Rute-bilkørsel paa Strandvejen.
     Middelfart Museumsforening ansøgte om Tilskud, og der bevilgedes 25 Kr. aarligt, hvorimod en Ansøgning om Tilskud til Strib Idrætsforening udsattes.
   Fra Landvæsenskommissionen forelaa dennes Kendelse angaaende Kystsik-ringen ved Strib Nordstrand fra Korsvejs-allé til »Pnuel«. Denne toges til Efter-retning, og der vil nu blive søgt om Statstilskud, saa Arbejdet forhaabentlig snart kan paabegyndes.
    Sproglærer O´Duinn fik det sædvanlige Tilskud til et Engelskkursus under forudsætning af, at Pladsen og Brændsels-forholdene tillader det.