Store og små begivenheder
   i Strib - Røjleskov sogn

     
ifølge de lokale aviser         år 1940

  Middelfart Venstreblad
                den 10. Januar 1940
Strib Badehotel solgt.
Det gik tilbage til Østifternes Kreditfor-ening

   Paa Dommerkontoret i Middel-fart afholdtes i Eftermiddag Tvangsauktion over Strib Bade-hotel, idet Prioritets-haveren Østifternes Kreditfor-ening havde begæret Hotellet stillet til Tvangs-auktion.
   Kreditforening
en, der er indehaver af samtlige tre Priori-teter i Hotellet med et samlet Paalydende af 166.982 Kr. ibe-regnet paaløbende Omkostnin-ger, var den eneste, der var representeret ved Auktionen, og da ikke andre bød, begæ-rede Kreditforeningen sig efter et proforma Bud Hotellet udlagt som ufyldestgjort Panthaver.

                        den 13. Januar 1940

       19.000 Kr. til Kød, Mælk og Fisk
                         i Vejlby Kommune.
Vejlby Kommune har, fra Socialministeriet faaet Meddelelse om, at der til Uddeling af Oksekød, Flæsk, Mælk og Fisk i Kommunen stilles 19.007 Kr. til Raadighed.

Middelfart Venstreblad
               den 17. Januar 1940

Hensynsløs Optræden af
Strib-Fredericia- Færgen,

Fra Strib har vi modtaget denne velbegrundede Protest:
    At Færgeselskabet Fredericia-Strib er udsat for stærk Kritik er en kendt Sag, og at Kritikken er berettiget har man i Vinter faaet Bevis for. I Gaar kunde Færgen ikke sejle, men man kunde da have bekendtgjort dette, saa Folk ikke i det rædsomme Vejr skulde staa og vente,
    I Dag gik Færgen første Tur, men til Turen Kl. 8.30 stod ca. 25 Passagerer, hvorimellem mange Børn, og ventede i 12 Graders Frost.
   Heller ikke nu blev der sendt Bud om, at der som sædvanlig var noget i Vejen med Færgen. Dette kan Befolkningen i Strib og Fredericia ikke finde sig i, og der tales da ogsaa om at faa en ny Baad sat ind af et nyt Selskab

Middelfart
               Venstreblad

           den 10. Januar 1940
Stor Oversvømmelse paa Strib Færgegaard.
Flere Tommer Vand i Kælderen og Restaurationen fra to sprængte Vandrør.

Paa Strib Færgegaard, der for Tiden er lukket, skete der i Aftes en større Vandkalamitet som Følge af Frosten ...
Falck fra Middelfart blev alarmeret, og de maatte arbejde med Spande og Baljer til helt hen paa Morgenstunden, fordi Oversvøm-melserne fordelte sig paa 10-12 forskellige Rum.Loft og Vægge i Restaurationslokalerne var stærrkt medtaget at det rindende Vand, og Gulvtæpperne var gennemblødte, saa Skaden er betydelig,
 

        Middelfart Venstreblad
                            den 16. Januar 1940

     Sommerhus i Strib væltet
                  og blæst i Vandet.

Skrænterne har taget alvorlig Skade, og der er sket store Skred.

Ved Strib har Stormen raseret voldsomt, Skrænterne mellem Røjle Klint og Nordenbro er skredet ned mange Steder, og et Sommerhus, tilhørende Uddeler Bruntse, Gelsted, er væltet og slaaet i Stykker. Dele af Huset er faldet helt ud i Vandet og splintret. Selve Nordenbro har taget en Del Skade. Selv de sværeste Planker har ikke kunnet modstaa Stormens Vælde, men er knækket over,
Baadene og Sommerhusene fra Fyret og hen mod Rubæksbanke har ligget i Læ og der er ikke sket nogen Skade paa denne Strækning.

Middelfart
               Venstreblad

             den 25. Januar 1940

     Isbryderne gjorde lyst
                           i Lillebælt.
Flere Skibe blev i Nat hjulpet gennem Isen til Lillebælt og »Viking« slap fri,

  I Dag kan Lillebælt atter besejles uden Vanskeligheder, og der er ogsaa abent en Vej nordud.....
   »Lillebjørn« gik derefter til Strib Bugt og fik Damperen »Viking«, der var ved at blive skruet ind mod Land, befriet og da Isbryderen en Tid havde brækket Isen mellem Fredericia Havn og Lyngsodde, satte den Kurs nord paa med »Viking« i sit følge. ....

   Middelfart Venstreblad
              den 26. Januar 1940

      I Istiden maa Rutebil
             afløse Færgen.

Forbindelsen mellem Strib og Fredericia opretholdes med Rutebil.

Færgefarten Strib-Fredericia har i Vinter været udsat for store Uheld, og nu har den grundet paa Isvanskeligheder helt indstille Sejladsen, men Bestyrelsen har ydet Kunderne den Service, at man har sat en Rutebil i Fart med fem daglige Ture mellem Strib og Fredericia via Lillebæltsbroen.
 Dette er naturligvis forbundet med saa store Udgifter, at det er en Underskudsforretning for Selskabet, men det vinder stor Paaskønnelse i Strib, hvorfra mange daglig skal til Frederits i Erhvervsøjemed, ligesom der er et halvt Hundrede Stribbørn, der rejser til Skole i Fredericia.

    Middelfart Venstreblad
                   den 27. Januar 1940

   Vejlby Sogneraad kræver
               Strib-Køreplanen udvidet.
   Der ønskes en Aftentur fra Strib
            Kl. 21,20.
- Ingen Bevilling til Friluftskafé.

Vejlby Sogneraad holdt i Aftes Møde, hvor følgende Sager var til Behandling.
   Fru Dagmar Michdahl, Strib, ansøgte om Bevilling til at drive en udendørs Kafé med Ret til Udskænkning af stærke Drikke, men det kunde ikke anbefales.
  Fra Teknologisk Institut forelaa Andragende om Tilskud til et Malerkursus i Middelfart, hvori tre Malere fra Vejlby Sogn deltog, Sogneraadet vedtog at bevilge et Tilskud paa 43 Kr. pr. Mand, altsaa 129 Kr.
   Amtet havde fremsendt den nye Køreplan for Rutebilen Strib-Middelfart til Erklæring, og Sogneraadet bemærkede hertil, at man af Hensyn til saavel Togforbindelse som Postgang ønskede Køreplan udvidet med en Aftentur med Afgang fra Strib Kl. 21,20.
   Endvidere vedtoges det efter Indstilling fra Vejudvalget at godkende en Regning fra Murermester Olsen, Strib, vedrørende Udgifter ved det forberedne Viaduktarbejde.

Middelfart
                Venstreblad

               den 27. Januar 1940

Kan »Bryderen« ikke klare
                Lillebælts Is

   Isbryderen »Bryderen«, der i Gaar kom fra Aabenraa Fjord og gik ind til Frederits, skulde i Dag gaa videre til Aarhusbugten; men da den kom ud i Indløbet til Bæltet, omtrent paa Højde mrf Røjle Klint, mødte den saa store Ishindringer, at det saa ud til, at den ikke kunde arbejde sig igennem. I Løbet af et par Timer var den kun avanceret ganske lidt, og skal den fortsætte med samme Fart, kommer den ikke til Aaehus foreløbig. Isen ligger meget svært og fast pakket i Tragten mod Lillebælt .


Vejrsituationen i Vestfyn
      ved at være truende. ....

Blandt de værst udsatte Veje i Gaar var Strib-Middelfart - Vejen, hvor Rutebilen havde store Snedriver at forcere navnlig ved Rubæksbanke, og Vejen føg til mellem hver Tur.

Middelfart Venstreblad
                den 2. Februar 1940

  Hvorfor ikke lade Færgen
                    gaa til Strib?

   Statsbanerne vil nu prøve at sende en Færge fra Korsør til Aarhus med Godsvogne; men da man ikke har Færgelejer med Spor i Aarhus, maa Vognene løftes i Land med Kran, hvad der er meget besværligt.
    Hvorfor, spørger en Interesseret Vestfynbo, sender man ikke Færgen til Strib i Stedet for ? Indsejlingen til Lillebælt er ikke vanskeligere end til Aarhus, og i Strib har man Færgelejer, der sikkert let kunde tages i Brug under en saadan Situation.
Isen tiltager sig fra Dag til Dag mere Magt i Lillebælt. Den faste is fra Kyst til Kyst strækker sig nu helt ned til Lyngsodde, og inde i Bugten ved Kappelsbjerg ligger Isen i en ubrudt Flade. Mellem Strib og Frederits er Isen saa stærk, at adskillige har dristet sig til at gaa over; men det er farligt, og længere sydpaa er det fuldkommen selvmorderisk at forsøge derpaa,

      Strib-Færgen forhøjer Taksterne
            og indskrænker Rutebildriften.

   Færgefarten Fredericia - Strib har jo maattet erstatte Færgen med Rutebilkørsel, og denne Befordring vil blive opretholdt, saa længe Isen volder Vanskeligheder for Overfarten. I ca. fjorten Dage har man nu befordret Passagererne mellem Fredericia og Strib paa den Maade, og der har i denne Tid været et Driftsunderskud paa 40S50 Kr. dagligt.
   Selskabet har for at nedbringe dette Underskud indskrænket Driften til fire Dobbeltture daglig i Stedet for nu fem, og endvidere forhøjes Taksten til 50 Øre for Voksne og 25 Øre for Børn. ligesom Kortindehaveren skal betale et Tillæg.

        Middelfart Venstreblad
                          den 3. Februar 1940
Alle Skoler i Vejlby Kommune lukker
.
Skolemyndighederne i Vellby Kommune har besluttet at lukke alle Kommunens Skoler i næste Uge.

   Aarsagen er naturligvis Brændselsknapheden i Forbindese med at mange Børn er syge fortiden.

                     den 5. Februar 1940

Lillebælts Is binder fra Kyst til Kyst.
    Isen i Lillebælt er nu saa stærk, at den adskillige Steder binder fra Kyst til Kyst.
      I Gaar var der livlig Trafik over Isen mellem Strib og Fredericia, hvor Isen nu er frosset saaledes sammen, at det med Lethed kan bære.

              Middelfart Venstreblad
                               den 13. Februar 1940
  Strib Vandværk - Danmarks bedste og billigste.
    Værket eftergiver paany to Kvartalers Vandafgift.
 Strib Vandværk holdt i Aftes sin aarlige Generalforsamling paa »Pnuel«
Formanden Fabrikant Skov bød velkommen, og til Ordføret og Skriftfører valgtes Slagterm. Olsen og H.Jensen Formanden aflagde Beretning og udtalte, at Aaret begyndte med store Vanskeligheder paa Grund af den lange Tørkeperiode. Man udsendte Løbesedler om, at ingen maatte bruge Havevanding med Slange uden at meddele dette til Bestyrelsen, Det bevirkede, at mange meldte sig, og dette gav god Indtægt. Formanden bad Intressenterne bruge Bruser baade af økonomiske og havemæssige Grunde. Han omtalte de mange Forbedringer, der var blevet udført ved Værket, og der har siden ikke været en Dags Standsning. Man har faaet større Afløbsrør og i det hele taget holdt alt i Orden. Da Status har været meget god, har Bestyrelsen vedtaget at kvittere to Kvartalers Afgift i 1940. ...
M.S.Mortensen takkede Bestyrelsen for det fine Resultat, og der blev af flere foreslaaet forhøjet Løn til Formand og Kasserer, men begge frabad sig dette, og Formanden udtalte Bestyrelsens Glæde over den Tak, der blev udtrykt.
Formanden aflagde ligeledes Regnskabet, der balancerede med 7498 Kr. Vandafgiften indbragte 6160 Kr. medens der for Elektricitet er betalt 3449 Kr. og Reparationer og Vedligeholdelse 2201 Kr. Aarets Overskud var på 1362 Kr., hvorefter Formuen var 82. 542 Kr. og Gælden kun 2974 Kr.
Til Bestyrelsen genvalgtes Fabrikant Skov, H.Jensen, Slagterm. Olsen og Murerm. A.Olsen med Købmand Rasmussen som Suppleant. til Revisor genvalgtes Bagerm. H.P.Jensen,
Efter at Protokollen var godkende, samledes man om at smukt Kaffebord, og ved dette udtaltes der igen nogle anerkendende Ord til Bestyrelsen adresseret til Formanden for »Landets« bedste og billigste Vandværk

    Middelfart Venstreblad
                     den 17. Februar 1940

Strib Sygeplejeforening

 holdt i Aftes Generalforsamling i Skolen.
  
Formanden Pastor Kinch, bød velkommen og aflagde Beretning. Der var ikke sket større Ting; men man har skaffet en Del nye Rekvisiter med Tilskud fra Staten. Sygeplejersken har fra Nytaar faaet Lønforhøjelse. Fru Styrmand Jensen er fraflyttet Kommunen, og Frk. Jørgensen er indtraadt i Bestyrelsen, men ønsker dog ikke at fortsætte, Sygeplejersken har plejet 38 Mænd og 82 Kvinder og 29 Børn. Plejetid: En hel Dag, 5 halve, 8 Nætter, 34 Natbesøg og 2605 korte Besøg. Der er 88 Medlemmer i Foreningen.
   Kasseren, Lærer Kjær, oplæste Regnskabet der balancerede med 4099 Kr. Af større Indtægter udgør Komtingentet 2422 Kr., Indskud 60 Kr., Kommunens Tilskud 700 Kr., Statens 397 Kr. Udgifterne var: Løn 1500 Kr. Leje 300 Kr., Brændsel 175 Kr., Pension 168 Kr, til Vikar 360 Kr., Rekvisitter 421 Kr., og Kassebeholdningen er 421 Kr.
   Pastor Kinch og Lærer Kjær nægtede at modtage Genvalg, og der nyvalgtes Overfyrbøder Lund og Lærer Thøgersen samt et kvindeligt Medlem, Fru Agnes Nielsen, Østre Allé, Suppleant blev Fru Boghandler Petersen-Hansen og Revisor Bager H.P.Jensen.
    Pastor Kinch takkede Sygeplejerskerne, baade Frk. Koch og Vikaren, for det gode og nænsomme Arbejde, de har udført.
   Malerm. Petersen bragte en Tak til det bortrejste Medlem Fru Styrmand Jensen og takkede Pastor Kinch og Lærer Kjær.

Middelfart
          Venstreblad

                den 5. Marts 1940
Naturskuespil af ukendt
   Vælde i Lillebælt i Dag

 ......
Strib Nordenbro splintret.
Med vældig Kraft satte Isdriften ind mod Kysten ved Strib, og Nordenbro, der under disse Forhold laa meget udsat, blev Isens første Offer paa dette Sted. Først knuste Isen de svære Pæle, der bærer Broen, og senere kom en stor Isflage og løftede hele den yderste del af Broen af og førte den bort. Tilbage er kun Stenglaciset og Betonbroen; men ingen ved om Isen har Magt til ogsaa at vælte disse over Ende.

   Langs Kysten ud til Røjle Mose har Isen skruet sig op i hushøje Isbjerge, ved Strib Fyr skruede en vældig Isflage ind og pressedes helt op til Sommerhusene. Hvis Presset i Bæltet fortsætter som i Formiddag, er der Fare for Sommerhusene.
   Ved Strandvejen skruede Isen ogsaa, og paa de lavest liggende Strækninger naaede Isen langt ind over Vejen, saa det paa sine Steder kniber for en Bil at slippe forbi.

     Middelfart Venstreblad
                  den 11. Marts 1940

Aarets første Turistbesøg i Strib.

  Strib fik i Gaar en Forsmag paa Turist-sæsonen. Det var Isskruningerne ved Kysten og den havarerede Nordenbro, der var Turistattraktionen, og Færgen bragte mange Turister over Bæltet, ligesom Biler baade fra nærliggende og fjernere Egne rullede op som paa en Sommerdag. Der var livlig ved Stranden; men iøvrigt vil Isen, der skaffede Invasionen, vel nok til Gengæld forsinke Badesæsonen. Det bliver ikke saa let at faa Naturen op paa den rigtige Sommervarme i en Fart.

                   den 30. Marts 1940
      Mange Allé-Træer i Strib
                  falder for Øksen.
Der tyndes kraftig ud, og Træerne bruges til Tjærekogning,

   Et stort Antal af Allé-Træer i Strib falder i disse Dage for Øksen, idet Vejudvalget har vedtaget at foretage en grundig Udtynding. I Dag falder Træerne paa Scharlingsvej, som skal fuldstændig ryddes, medens de øvrige Alléer udtyndes, saaledes at de mindst smukke Træer fjernes, og det drejer sig om ca. Halvdelen af Træerne. Aarsagen til Udtynding er, at Træerne efterhaanden er blevet saa kraftige, at de fylder for meget, naar de staar saa tæt.
   Det er Meningen, at de fældede Træer skal anvendes som Opfyringsbrænde under Vejvæsenets Tjærekedel.

                      Middelfart Venstreblad
                                                 den 30. Marts 1940

Vejlby Sogneraad genvalgte sin Formand
.
      En af Socialdemokraterne foreslog Venstremanden,
              men Raadet fandt ikke Grund til at skifte.

    Vejlby Sogneraad holdt i Gaar Møde. hvor man foretog Valg for det kommende Aar. Til Formand genvalgtes P.M.Petersen, idet Socialdemokraten Jønson foreslog Venstres Kandidat, Niels Petersen, der dog kun opnaaede een Stemme. Ligeledes genvalgtes Næstformanden, Anders Jørgensen, Staurby, og Revisorerne, Sognefoged Jørg. Rasmussen, Røjle, og Sygekassekasserer H.C.Hansen, Røjle.
     Som Medlem af Sundhedskommissionen i Stedet for Gdr. M.Rasmussen valgtes Murermester M.N.Andersen, Korsbjerg,
    Folketingsvalglisterne var fremlagt til Berigtigelse, og der forelaa ingen Klager,
    Efter Indstilling af Skoleudvalget overdroges Skolerengøringen i Vejlby Skole Nelly Madsen, i Staurby Skole Karoline Poulsen, i Røjle Taarup Skole Nilsine Petersen og i Strib Skole Anna Østervig.
    Det overlodes til Formanden at foretage det fornødne med Hensyn til Indsamlingen i Anledning af Kongens 70 Aars Fødselsdag,
    Fra Akts. Færgefarten Strib-Fredericia forelaa Ansøgning om et Tilskud samt om Godkendelse af forhøjede Takster. Disse godkendtes, og Sogneraadet vedtog at bevilge et Tilskud til Driften paa 500 Kr.
    Arbejderherberget i Middelfart fik bevilget et Tilskud paa 50 Kr. hvorimod et Andragende fra Vejlby Børnebibliotek om Tilskud udsattes.
    Et Spørgsmaal fra Beboerne paa Havnegade i Strib oh Færdiggørelse af Trappen m.v. ud for deres Ejendomme henvistes til Entreprenøren.
    Fru Troelsen, Strib, fik Tilladelse til Handel fra Kiosk, og endelig behandledes en Skatteklage, der ikke kunde tages tilfølge.

                Middelfart Venstreblad
                                  den 2. April 1940
I Gaar afholdt Akts. Færgeruten Strib-Fredericia Generalforsamling paa Hotel Victoria i Fredericia.
  
I sin Beretning oplyste Formanden, Materialist Johs. Hansen, at man i det første Aar efter Omlægningen af Færgefarten havde opnaaet af formindske Ddriftudgifterne med ca. 10,000 Kr., og yderligere vil Personaleindskrænk-ningerne give 4000 Kr. om Aaret; men denne Indskrænkning har forvoldt forskellige Vanskeligheder, saa man har haft flere Standsninger. Disse kunde have været undgaaet, dersom der straks var blevet installeret en ny Motor i Færgen. Den Erstatning man havde søgt gennemført med andre Baade eller Rutebiler havde ikke altid været tilfredsstillende. Isvanskelighederne havde generet Færgefarten i 2½ Maaned, og Driften var først nu genoptaget i fuldt Omfang. Med Hensyn til Broen paa Strib, der blev ødelagt af Isen, er der truffet Aftale med en Haandværker, der faar det tiloversblevne Træ for Reparationen af Broen. Bortset fra disse Vanskeligheder, ligger Færgefarten nu i et fast Leje, der svarer til Indtægtsmulighederne, og Formanden turde sige, at det var Danmarks billigste Færgedrift.
    Efter at have takket Fredericia og Vejlby Kommuner for deres Støtte, oplæste Formanden Regnskabet, der balancerede med 36,934 Kr. Driftsudgifterne har været 8360 Kr., Lønningerne 16.759 Kr. og Vedligeholdelser 3080 Kr., saa Aaret giver et Driftsoverskud paa 8100 Kr.
    Som Bestyrelsesmedlem genvalgtes Overretssagfører Timroth, København, og som Revisor valgtes Købmand Rasmussen, Strib, i Stedet for Fru Thora Redhøl, der er flyttet fra Fredericia

Middelfart Venstreblad
                den 4. April 1940

En smuk Husflidsudstilling i Strib og en festlig Afslutning

   Strib Husflidsforening havde i Gaar arrangeret sin aarlige Udstilling i Badehotellets Koncertsal.
   Førstelærer Poulsen aabnede Udstillingen i Gaar Eftermiddag med at fortælle om Husflidsarbejdet i de 10 Aar, Foreningen nu havde virket, og iøvrigt var Eftermiddagen helliget Studiet af de mange smukke Arbejder, der var ud-stillet. Der var et righoldigt Udvalg omfattende Borde, Stole, Skabe, Reoler og forskellige Brugsgenstande i Træatbejder, ligesom der var Børsten-binderarbejder, forfærdiget af Børnene, og en Mængde smukke Syarbejder fra Damernes flittige Hænder.
   Om Aftenen blev der budt paa en god fornøjelig Underholdning Fuldmægtig Hingsberg, Middelfart, vakte stormende Jubel med sin muntre Oplæsning, og den kendte fredericianske Dobbelt-kvartet »Canzona« fulgte efter med en række smukke kvikke Sange, der høstede stort Bifald.

                             Middelfart Venstreblad
                                                  den 2. April 1940
Strib Idrætsforening vil rejse Frode Kristensen en Mindesten.
Badmintonspillet i Klubben gaar fint, men det kniber med Fodbolden.

Strib Idrætsforening afholdt Torsdag Aften Generalforsamling.
    Formanden M.Jespersen, indledede med i smukke Ord at mindes den unge Frode Kristensen, der var død om Morgenen, og som havde været et mangeaarigt Medlem af Foreningens Bestyrelse. Han var en god Kammerat, der havde vundet sig mange Venner, og for Foreningen havde han været en god støtte, altid hjælpsom og rede til at tage sin Del af de foreliggende Opgaver, Vi skylder ham Tak for, hvad han har været for Strib Idrætsforening, og vi vil ære hans Minde. Forsamlingen gav Tilslutning til Formandens Ord ved at paahøre dem staaende.
    I sin Beretning om Vinterens Arbejde omtalte Formanden, at der paa Grund af Hotellets Lukning kun var afholdt en Fest i Eteraaret, medens den paatænkte Foraars-Dilettantforestilling maatte opgives. Badmintonspillet havde haft stor Tilslutning, en Overgang op til 49 Spillere, Stribspillerne havde deltaget i en Oprykningsturnering i Fyns Nordkreds og var blevet Vinder i alle Kampe. Den 28 April skal der i Odense spilles en Kamp mellem Strib og Svendborg, der i Vinder i Sydkredsen.
     Fodboldspillet var ikke rigtig kommet i Gang endnu, og paa Grund af forskellige Forhold var der ikke spillet nogle Kampe i Foraarsturneringen, der ellers er begyndt,
   Regnskabet oplæstes af Kassereren, Lærer H.S.Jørgensen. Det balancerede med 1632 Kr. og slutter med en Kassebeholdning paa 45 Kr.
   Af Bestyrelsen afgik H.Mathisen, M. Larsen og Lærer H.S.Jørgensen, der alle genvalgtes med Akklamation . Som nyt Medlem valgtes Skorstensfejer Harry Jørgensen. Suppleant blev Verner Rasmussen og Harry Schmidt, Til Revisor genvalgtes Manufakturhandler Poul Hansen
    Til Sportsudvalget for Fodbold valgtes Madvig Larsen, Verner Rasmussen og Harry Schmidt.
   Generalforsamlingen sluttede med Vedtagelsen af et Forslag af Formanden om, at der blandt Medlemmerne skulde indsamles frivillige Bidrag til en Mindesten over Frode Kristensen.

Middelfart Venstreblad
                   den 27. April 1940

Vejlby laaner 25,000 Kr. til mid-lertidig Drift
.
Amtet bevilger 2500 Kr. til Strandvejens Kystsikring
.
Vejlby Sogneraad holdt i Gaar ordinært Møde.I Anledning af, at man ikke har modtaget Motorpengene, vedtoges det for at skaffe Arbejdsmidler at optage et Laan paa 25,000 Kr. i Middelfart Sparekasse med Løbetid til 15. Maj....
    En Ansøgning fra Beboerne paa Scharlingsvej i Strib om Opsætning af Kantsten langs Fortovene henvistes til Vejudvalget.
   Assens Amtsraads Vejudvalg meddelte, at der er bevilget et Tilskud til Kystsikring ved Strandvejen paa 2500 Kr.
Det overlades til Sogneraadsmedlem-merne for Strib at foranledige de fornødne Tilflugtsrum indrettet ved Strib Skole.
... Bestået Svendeprøven: Blikken-slagerlærling Vagner Elias Rehr hos Blikkenslagermester Rehr, Strib: Antaget med Ros.Murerlærling Folmer Thomsen, Middelfart, hos Murermester O.Rasmussen, Strib: Antaget,

               Middelfart Venstreblad
                                      den 3. Maj 1940

Bilruterne har skaaret Køreplanen ned.

Og Fragtbilerne kører kun to og tre Dage om Ugen.

   Efter den nye Benzinordning vil Rutebilerne kunne faa Benzin til deres almindelige Behov, men der sker en Indskrænkning, saaledes at Turenes Antal paa Ruterne formindskes i betydelig Grad.
   Middelfart-
Strib-Bilen, der tidligere har været oppe paa at køre 17 Dobbeltture daglig, var efter sidste køreplan nede paa syv Dobbeltture, hvilket efter den nye Plan er reduceret til kun fire Ture, to om Formiddagen, en om Eftermiddagen og en om Aftenen i hver Retning. Det kan sikkert blive vanskeligt i den kommende Sommer at betjene Ruten fyldestgørende med de faa Ture, idet Stribbilen jo har sin største Søgning i Badesæsonen.

Faretruiende Brand i Strib.
Et stort Tømmerlager var truet,
                                    men Ilden blev standset.

    Ved Midnatstid Natten til Kr. Himmelfartsdag opstod der en voldsom Brand i et Skur paa Tømrermester Rs. Petersens Lagerplads i Strib. I Skuret var der en Mængde Spaaner og andre brændbare Ting, der flamme op, saa Branden kunde ses viden om i den mørke Nat.Falck fra Middelfart rykkede ud med Skumsprøjten, og det lykkedes dem ved Hjælp af Skum og Sand at standse Ildens videre Fremtrængen, skønt den havde naaet at fænge i den store Værkstedsbygning af Træ, hvor der flere Steder var brændt Huller i Væg og Loft.
   Paa selve Pladsen opbevaredes et meget stort Lager af Tømmer, og det brændende Skur laa lige op til Tømmerstablerne, men heldigvis bar den stærke Vind fra, saaledes at de store Trælagre ikke blev antændt.

Vejlby Kommune.
Uddeling af Smør- og Margarinemærker finder Sted
Tirsdag den 7. Maj fra Kl. 14 til 17.
For Vejlby og Røjleskov Kirkesogne i Røjle Forsamlingshus,
For Strib Kirkesogn i Strib Skole.
 De gældede Sukkerkort med vedhængende Talon, forsynet med Navn, Alder og Adresse, skal medbringes til Afstempling.
                          P.S.V.
P.Nielsen Petersen.

N.B.! De, der giver under 39 Kr. i Indkomstskat til Staten for Skatteaaret 1939
-40, kan komme i Betragtning.

 

Middelfart
          Venstreblad

             den 18. Maj 1940

Færgefarten mellem Strib og Fredericia halveres.

   Paa Grund af Olierationerin-gen har Færgefarten Strib
-Fredericia set sig nødsaget til at halvere Driften, saa Antallet af daglige Dobbeltture bliver ni mod tidligere sytten. Om Søndagen er der ti Dobbeltture.
    Iøvrigt havde man netop for et Par Dage siden taget Færgen i Brug, efter at den havde gennemgaaet Foraarsrengøring paa Bedingen, Nu maa Færgen imidlertid atter lægges op, idet den bruger uforholdsmæssig mere Olie end Motorbaaden, som nu skal besørge Driften.

     Middelfart Venstreblad
                      den 18. Maj 1940

Stribs Forbindelser indskrænkes.

Kan det blive aktuelt med Hestetræk paa Stribbanen?
    Naar man kører med Rutebilen Strib
-Middelfart, hører man ofte Passagererne tale om Forbindelsen til Strib baade fra Fredericia og fra Middelfart, og der er frygt for, at der sker endnu større Indskrænkninger. Færgen sejler nu kun fire Ture, og Rutebilen kører ligeledes kun fire, og sker der flere Indskrænkninger, ser det ikke godt ud for Strib, saa Spørgsmaalet rejser sig: Kan Sporerne Strib-Middelfart ikke i Nødsfald benyttes ? Der er jo ingen væsentlige Banker, og der maa vel kunne køres med Hestetrolje paa Strækningen. Strib-Fredericia kan vel befares med Sejlbaade. For blot 35 Aar siden blev der sejlet Masser af Passagerer og Gods mellem Strib og Fredericia. Forhaabentlig gaar det ikke saa galt, men det skader jo ikke at drøfte Problemerne

      Middelfart Venstreblad
                          den 30. Maj 1940

Gasdrift paa Ruten Strib-Fredericia.
Generatoren kan være klar allerede om en Uges Tid.

   Den stigende Knaphed paa Brændselsolie har medført en stadig mere indskrænket Drift af Færgefarten mellem Strib og Fredericia, hvor man nu er nede paa fire Dobbeltture daglig, og disse Ture har man efterhaanden heller ikke Brændselsolie til at opretholde. Det er derfor naturligt, at man her som andre Steder, hvor der er private Færgeselskaber med Motorfærger, har undersøgt Mulighederne for at finde Udveje.
   I Gaar gav Færgefarten Fredericia-Strib Meddelelse om, at man har vedtaget at forsøge Færgedridt med Gengas. Man har allerede faaet Generatoren bygget, og den er afprøvet med et gunstigt Resultat, saa nu gaar man i Gang med at faa den indbygget. Dette Arbejde vil antagelig være gennemført i Løbet af en Uges Tid, og man haaber saa at det vil være muligt at foretage en Udvidelse af den nuværende utilstrækkelige Fartplan.

Middelfart
            Venstreblad

                den Juni 1940

Strib Strandbad
         begynder Sæsonen.

   Strib Strandbad har Premiéredag i Morgen, og holder det smukke Solskinsvejr, skal Aabningsdagen nok blive livlig, Strandbadet har ikke undergaaet nogen Ændring, men udlægges paa samme Maade som i Fjor, dog med den Und-tagelse, at den høje Vippe ikke kommer i Aar, Isen i Vinter bortførte alle Pælene. og det vilde blive kostbart at faa den rejst igen for Vippens Skyld alene.
       Middelfart Venstreblad
                              den 8. Juni 1940
Badegæsterne begynder
                             at strømme til Strib.

   Efter en yderst beskeden Forsæson er der nu ved at blive Liv i de mange Sommerhuse i Strib og ud efter Røjle Mose. Mange af de fast tilbageven-dende Sommerhusbeboere er ankommet og er ved at indrette sig som sædvanligt, og der er ogsaa en Del Lejere af Udlejningshuse, saa det tyder paa, at Folk nu begynder at tage ud,
   Derimod har Badepensionerne endnu kun faa Bestillinger, men der synes altsaa Mulighed for, at der nu med det gode Sommervejr kommer mere Gang i Efterspørgslen. Man skulde jo mene, at mange Mennesker navnlig i en Tid som denne følte Trang til at komme ud af Dagliglivets Trædemølle for en Tid og nyde Sommerens Badeliv.
   Middelfart Venstreblad
                     den 11. Juni 1940

Et lille Hjertesuk
 fra Gæsterne paa Strib Strandbad.

Badelivet paa Strib Strand udfolder sig nu livligt, men fra nogle af Strandbadets faste Gæster lyder der et lille Suk. Det er den forkortede Badebro, det gælder. Det er kedeligt, siges det, at Pælene til den store Vippe er forsvundet i Vinterens Is., men meget vilde være vundet, om blot Broen blev ført ud paa det dybe Vand, saa man uden Risiko kunde springe paa Hovedet i, Man har vist det meste af Materialerne, saa der blot skulde anskaffes nye Pæle, og det vilde ikke efter Tilbudene koste mere end et halvt Hundrede Kroner at faa Broen slaaet i samme Længde som i Fjor.
    Middelfart Venstreblad
                          den 12. Juni 1940

Større Kloakarbejde i Strib.

I Gaar paabegyndtes en større Kloa-omlægning i Strib, idet der gennem lang Tid har været anket over Vanskeligheder med Kloakløbet fra Skolegade gennem Østre Allé til Landevejen. De Rør, der ligger paa denne Strækning, har vist sig for smaa og med for lille et Fald, og man er nu i Gang med at lægge større Rør ned. Arbejdet udføres af Kommunens egne Folk.

"Strib" sejler med Gas.

Baaden gik i Dag i Fart
                         med Gasgenerator
.
   Færgefarten Fredericia-Strib udføres nu med Gas som Drivkraft, idet Selskabet i Dag satte Motorbaaden "Strib" ind i Driften efter at den er blevet forsynet med Gasgenerator.
    Maskinmester Jensen fortæller Fredericia Dagblad at Driften med Gengas vil reducere Motorkraften med 25 Procent, men de 75 Procent er ogsaa tilstrækkeligt. Der skal bebyttes Trækul og Træ i Generatoren, og man regner med , at der vil gaa en halv Time med Opvarmning hver Morgen hvor-imod man midt paa Dagen, naar Gene-ratoren er i gang, vil kunne levere Gas med faa Minuters Varsel, Han mener ikke, at den nye Drivkraft vil være billigere end Olie.
    Middelfart Venstreblad
                            den 11. Juni 1940

Stor Udvidelse
      af Færgefarten Fredericia-Strib.

   Efter at Færgen "Strib" er blevet forsynet med Gasgeneratorer, har man nu kunnet indføre en betydelig Forbedring af Forbin-delsen mellem Fredericia og Strib.
   I den sidste Tid har man med fire daglige Ture kun opretholdt den mest nødvendige Arbejdstrafik mellem de to Byer, men nu bliver der 11 Ture paa Hverdage og 12 om Søn-dagen, saa man næsten kan komme over hver Time. Første Tur sejles fra Fredericia 7,20 og fra Strib 7,45 og sidste Tur bliver om Hverdage med Afgang fra Frederits 21.45 og fra Strib 22,00 medens der om Søndagen sejles en Ekstratur med Afgang fra Fredericia 22,30 og fra Strib 22,45


Endnu en beløning
     for Slukningsarbejde i Strib.
Ved Branden hos
       Tømrermester R,Petersen, Strib

i Foraaret blev, som før meddelt, flere af Redningsmændene belønnet af Østifternes Brandforsikring. Nu har ogsaa Arbejdsmand Aage Hansen, Strib, faaet sin Belønning. idet han fra Forsikringsselskabet »Sanmarks«s Løsøreafdeling har faaet en Sølv-Grødske med Indskrift.
Vejlby Kommune.
Udlevering af Rationeringskort

finder Sted Torsdag den 27 Juni d.A. fra Kl. 14 til 17 paa følgende Steder:
Røjle Forsamlingshus for Vejlby og Røjle Skov Sogne,
Strib Kommuneskole for Strib Sogn.
     Forinden Udleveringen af Ratione-ringsmærker og Smørrabatmærker vil der være at tilbagelevere et til Hus-standens Medlemstal svarende Taloner af Rationeringskort for April Kvartal 1940 for Sukker, Kaffe og The, samt for de til Husstanden eventuelle udleve-rede Smørrabatmærker, alle forsynet med Navn og Adresse.
           P.S.V. P.Nielsen Petersen.

Middelfart Venstreblad
                  den 25. Juni 1940

Hvor langt er der mellem
         Strib og Middelfart
?
   Vi har modtaget følgende lille Problem:
Ærede hr. Redaktør! Er det lovligt, at Rutebilen Middelfart
-Strib tager samme Pris for en billet fra Middelfart til Strib som fra Strib til Middelfart? Der er iflg. Vejviserskiltenes Opgivelser 6 km fra Middelfart til Strib, men kun 4 km. fra Strib til Middelfart

Middelfart Venstreblad
               den 29. Juni 1940

Sanitære Installationer
                    i Strib Skole.

   Vejlby Sogneraad vedtog i Gaar efter Indstilling af Skoleudvalget at lade installere W.C. og Vaskekummer i Strib Skole,


Nu kommer Vippen
               ved Strib Strandbad,

   Vi bragte forleden et lille Hjertesuk fra Strib, hvor nogle af de badende var kede af, at Strandbadets Bro var for kort og at der ikke i Aar blev nogen Vippe. Nu har Badeudvalget, besluttet at imødekomme Ønskerne. og der bliver bygget en Vippe ved Bade-broen,

  Middelfart Venstreblad
                      den 2 Juli 1940

De arbejdsløse skærer Tørv.
30 Mand i Arbejde
         i Stribgaardens Eng.

   I Stribgaardens Eng er der i disse Dage Travlhed med Tørveskæring, idet der er ca. 30 Mand i Arbejde, og det er meningen at der skal skæres 200,000 Tørv.
   Tørveskæringen er tilrettelagt paa den udmærkede Maade, At Arbejderne selv faar de Tørv, de graver, idet de betaler Ejeren et beskedent Beløb pr. 1000 Strk,. Og det er hovedsageligt arbejdsløse fra Middelfart By, der paa denne Maade skaffer sig en Del Brændsel til den kommende Vinter i Stedet for at gaa ledige og tære paa Understøttelse og Socialhjælp uden at kunne lægge noget fra til Vinterfyringen.

    Middelfart Venstreblad
                        den 6 Juli 1940

Samaritter-Øvelse paa Strib Strand.

   Strib Samaritter afholdt i Aftes en større Øvelse ved Strandbadet, hvor der var samlet en hel Mængde Tilskuere. Efter at Søster Karen var fremkommet med en Forklaring, gik Sameriterholdet i Gang med forskellige Øvelser. En lille Pige faldt ud af en Baad og Bade-mesteren svømmede paa faa Øjeblikke ud til den tilsyneladende druknede med Rednings-selen. og Samaritterne foretog Oplivnings-forsøg, ligesom der foretoges Øvelser med Besvi-melstilfælde, brækket Ben og mere,.
   En ny Redningsrulle er blevet skænket af en Stribborger, Alt Materiel er i Orden, men det har knebet lidt med at holde Fred omkring Red-ningsmaterialet, idet et Signalhorn er fjernet, og Søster Karen anmodede de tilstedeværende Børn om ikke at røre Tingene,

             Middelfart Venstreblad
                                     den 31 Juli 1940

Arbejderne i Strib er beskæftiget ud over Landet.

   I Strib er der mindre Arbejdsløshed, end man har oplevet i lang Tid, idet mange Arbejdere er ude omkring i Jylland paa Tørvearbejde, nogle Haandværkere er i Aalborg, nogle arbejder ved Strib Havn, hvor der som før omtalt er et Arbejde i Gang med Istandsættelse af Havnens Stenglacis, og endelig er en Del beskæftiget ved Optagning af Stød i Katrinebjerg og Stutterigaardens Skove.

                                 den 19. August 1940
Mange Makreller i Lillebælt.

For Tiden er der mange Makreller i Lillebælt, og det er adskillige Baade der i de tidligste Morgentimer er ude for at tage Fangst hjem. Forleden stod der store Stimer af disse kødfulde Fisk helt ind i den gamle Færgehavn ved Strib, og der foregaar her et livligt Fiskeri, hvori baade voxne og Børn deltager,

Det gaar atter hjemad.
   Da i sin tid Jernbanetrafikken blev taget bort fra Strib, og de derboende Tjenestemænd blev spredt ud over hele Landet, var der mange af de ældre, som ikke afhændede deres Ejendomme, og nu, da de efter-haanden naar Pensionsalderen, ser man dem vende tilbage til deres gamle Bosted. Blandt dem, der i nærmeste Fremtid vender tilbage til Strib, er Overportør A.Larsen, Assens. Han pensioneres fra den 1. Oktober og flytter da atter ind i sin Ejendom paa Vestergade.
   En anden hjemvendende er Maskinmester Brinkløv, som flyttedes til Aarhus-Kalundborg-Overfarten
. Ogsaa han tager tager sin Afsked nu til Efteraaret, og rykker derefter ind i sin Ejendom paa Rolighedsvej.

Sejlbaad kæntret ved Strib.

   I Gaar Eftermiddag, da to unge Mennesker, Sønner af Amtsvejinspektør Kofoed, Strandvejen sejlede i en Sejlbaad ud for den gamle Banegaard i Strib, kom ud for en Kastevind der kæntrede Baaden, som omgaaende gik til Bunds. De to unge Mænd blev taget op af en Fisker fra Fredericia, der laa i Nærheden og fiskede Makrel, og senere bjærgede nogle Fiskere fra Strib den sunkne Baad og fik den slæbt ind til Færgelejerne...

                             Middelfart Venstreblad
                                                 den 9. September 1940
Stribvejen fuldføres.

   Viaduktvejen, Kloakken, Trapper og Gelændere
                                                     bringes i Orden.
  
Der arbejdes i denne Tid paa fuld Kraft forskellige Steder paa Stribvejen, der nu skal bringes helt i Orden.
   Det største Arbejde udføres ved Viadukten, hvor man siden Byggearbejdet ikke har kunnet køre fra Skoven til Strandvejen gennem Viadukten. Her sker der nu en Regulering af Skovvejen, der samtidig sænkes noget, og naar den er blevet afgravet og overfladebehandlet, vil der atter være Kørevej gennem Viadukten. Samtidig bliver den Spadseresti, der interimistisk var dannet fra Skovvejen op ad Skraaningen til Stribvejen, underkastet en Regulering.
   Det afgravede Fyld fra Viaduktvejen føres ud til Rudbæksbanke, hvor de to store Huller mellem Vejen og Jernbanesporet fyldes op, og samtidig foretager man her en Nedlægning af Kloakrør. Denne Opfyldning fjerner baade de farlige Huller med de bratte Skrænter og giver samtidig hele dette Vejstykke en langt mere tiltalende Karakter.
   Disse Arbejder udføres af Firmaet Hans Jørgensen & Søn, medens Murermester Olsen, Strib, har faaet overdraget Støbningen af de Trapper, der ved Vejens Indførelse i Strib skal føres op til Ejendommene. Det drejer sig om 12S14 Trapper, hvoraf flere er meget høje, og med Støbningen af dem følger den endelige Regulering af Skraaningen, ligesom der ved Indkørselen til Strib anbringes endnu nogle Stykker af det solide Gelænder, der beskytter Vejen overalt, hvor der er Grøfter og Skraaninger ved Siden.
   Alle disse Arbejder skrider nu godt frem, og naar de er fuldført, vil den udmærkede og smukke Forbindelsesvej mellem Strib og Middelfart være reguleret og sikret saa godt som overhovedet muligt

           Middelfart Venstreblad
                              den 1. Oktober 1940

Husfliden i Strib i god Gænge
.
   Strib Husflidsforening holdt i Aftes
                ordinær Generalforsamling.

   Formanden, Førstelærer Poulsen, aflagde Beretning, Det er i Aar ti Aar, siden Foreningen stiftedes, og det kan med Glæde konstateres, at hvert Aar har været godt, ligesom Skolen fremdeles har gode Arbejdsvilkaar. De sædvanlige Tilskud er indgaaet, og Formanden nævnede de forskellige Hold med en Tak til Lærerkræfterne, der havde virket til fuld Tilfredshed. Damerne havde sidste Vinter været tilfreds med Syskolen, der var ledet af Fru Gylsen, og hvor mange gamle Ting blev omsyet og blev som ny, Ved Udstillingen var der knapt saa mange Ting som tidligere, og der kom ved denne et smukt Beløb ind til Finlandshjælpen. Der bliver snart begyndt paa Husflidsskolen igen, og der har meldt sig et pænt Antal Elever. Formanden takkede alle, der støttede Sagen, og efter at han havde besvaret nogle Forespørgsler, godkendes Beretningen.
   Regnskabsføreren, Fru Postass, Nielsen, oplæste Regnskabet, der balancerede med 1674 Kr. og Status med 1625 Kr. og Foreningen ejer en Byggefond paa 840 Kr.
   Til Bestyrelsen genvalgtes Fru Postass. Nielsen og Boghandler Petersen Hansen og til Revisor H.Jensen.

         Middelfart Venstreblad
                        den 2. Oktober 1940

Den nye Formand for Vejlby Sogneraad.

Den radikale Gruppe foreslog Jørgen S. Hansen, men Socialdemokraterne sikrede valget af Gdr. And. Jørgensen,
  
Vejlby Sogneraad holdt i Gaar Møde for at vælge Formand, efter at der forinden havde været holdt Gruppe-møder.
   Næstformanden, Gdr. Anders Jørgensen, Staurby, bød det nye Medlem, Smedemester N.C.Hansen, velkommen og ønskede ham Held og Lykke til et Arbejde for Sognet’ ....
   Efter valgene udtalte H.Jemsen: Valget er forbi, og vi ønsker den ny Formand Held til det vanskelige Arbejde. Jeg tror. at vi alle vil yde dig loyal Støtte. Samarbejdet har hidtil været godt trods Forskelligheder, og vi vil nu arbejde sammen som gode danske Mænd.
 (Medlemmerne sluttede sig hertil ved at rejse sig op.)  
   Formanden takkede og lovede at gøre sit bedste, bad Medlemmerne støtte sig og bære over, dersom noget blev forkert,

               Middelfart Venstreblad
                                     den 5. Oktober 1940

Konfirmandholdet i Strib mindre end nogensinde.

    Paa Søndag er der Konfirmation i Røjle Skov Kirke, hvor der konfirmeres tre Piger og fire Drenge, i alt syv, hvoraf fire fra Strib. Det er der mindste Antal Konfirmander, man nogensinde har haft i Strib, og man har derfor denne Gang flyttet Konfirmationen fra Strib til Røjle Skov Kirke.


Hvem bestilte Reparationerne paa Strib Færgegaard ?

    Landsrettens Dommere uenige om, hvorvidt det var Kreditforeningens befuldmægtige.
   Tømrermester Rs. Petersen Strib, havde ved Landsretten sagsøgt Østifternes Kreditforening til Betaling sg 2400 Kr., der var Rest for udførte Reparationer paa Strib Færgegaard, som Foreningen havde overtaget som brugeligt Pant.
   Landsretten frifandt Østifternes Kreditforening og ophævede Sagens Omkostninger, idet det ikke fandtes godtgjort, at Foreningen kunde hæfte for Betalingen. En af Afdelingens tre Dommere stemte for, at Kreditforening dømtes til at betale de 2400 Kr. og Sagens Omkostninger med 400 Kr. da Arbejdet skønnedes at være bestilt af Kreditforenings befuldmægtige

   Middelfart Venstreblad
                     den 8. Oktober 1940

Stor Tilslutning til
          Vinterens Kursus i Strib.

    Vinterens Kursus for unge og ældre er nu ved at være i Gang i Strib. og der er god Tilslutning til alt.
   I Skolens afholdes der et Tyskkursus, og dette har samlet ikke mindre en 46 Deltagere
   Røde Kors har iværksat et nyt Samariterkursus under Ledelse af Læge Ulrich, og hertil er der 17 Deltagere.
   I Aftes paabegyndte Badmintonklubben sin Vintertræning, hvortil der foreløbig er indmeldt 30 Spillere, og i næste Uge lægger Husflidsforeningen ud med baade Sykursus og Sløjdundervisning. Der er allerede tilmeldt et godt Antal til begge Grupper.

        Middelfart Venstreblad
                        den 9. Oktober 1940

Over 100 Kr. indsamlet til D,M,S. i Strib.

   I Gaar afholdtes i Strib Udsalg til Fordel for Dansk Missions-Selskab i Forbindelse med en Guds-tjeneste i Kirken og et Aftenmøde i Missionshuset.
    Udsalget aabnedes Kl. 2 af Pastor Kinch, og senere var der Gudstjeneste i Kirken ved Pastor Johansen fra Indien. Der blev ofret i Kirken, og her indkom 225 Kr. til D.M.S.s Arbejde.
   Saa fortsattes Udsalget i Missionshuset, afbrudt af et Foredrag af Pastor Johansen, der skildrede Arbejdet paa de indiske Missionsmarker.
    Provst Vibe Petersen sluttede Dagen med en lille Andagt.
   Det økonomiske resultat af Udsalget blev smukt, idet der her indkom 850 Kr. der med fradrag af de smaa Udgifter, der havde været, tilfalder Dansk Missions-Selskab.

Middelfart
           Venstreblad

          den 11. Oktober 1940

To Marsvin i Bundgarnet.

   Da Fisker Th. Lillelund, Strib, i Morges kom ud for at røgte sit Bundgarn, bemærkede han, at der var usædvanlig Uro i Garnet, Det viste sig, at to store Marsvin havde forvildet sig i Garnet og havde jaget al anden Fisk bort.
   De blev taget om Bord, skønt den største af dem vejede ca. 150 Kilo. Det er Fiskerens Mening at smelte Tran af dem - Fiskeolie er jo en kostbar Vare i denne Tid, saa Marsvinene giver god Erstatning for den Fisk der var jaget ud af Garnene,

           Middelfart Venstreblad
                           den 17. Oktober 1940

De gamle Færgelejer i Strib repareres og sikres.

    Strib 1. og 2. Færgeleje, der i Fjor led meget under de svære Storme og derefter af Isgangen i Bæltet, bliver i denne Tid repareret. Det var særlig det nordlige Parti af 1. Leje, det gik ud over, idet der skete et større Skred, og her har man brugt en Del Beton fra den store Remise, hvoraf Overdelen blev fjernet i Fjor. Det er lagt ned ved en Spunsvæg, der er sat af gamle Sveller, og derefter bliver Hullet fyldt op med Jord. Det er Akts. »Beltness«, der ejer denne Del af Arealet, og lader Arbejdet udføre.

              Middelfart Venstreblad
                                 den 26. Oktober 1940

Vejlby Sogneraad.
Skal Stribvejen hedde ,,Ny Strandvej, ?
- Kommunens Arkiv skal ordnes.

   Vejlby Sogneraad holdt i Gaar Møde, hvor Formanden valgtes til Børneværnet i Stedet for Niels Petersen, medens denne til Gengæld valgtes til Kornnævnet i Stedet for Formanden,

Fra 23 Beboere ved Stribvejen forelaa Ansøgning om at faa Navnet ,,Stribvejen," ændret til "Ny Strandvej" Efter en længere Diskussion vedtoges det at forhandle med Ansøgerne og forespørge, om de vil udrede de med Navneforandringen forbundne Udgifter.
     En Meddelelse fra Nordvestfynske Jernbane om, at Kommunens Andel i Banens Underskud for 1939 - 40 andrager 2805 Kr., toges til Efterretning med en Bemærkning om, at det dog var en Nedgang fra forrige Aar.
     Gangsti-Regulativet blev fornyet for to Aar uden Ændringer.
    Statsboligfonden forespurgte, om Kommunen fortsat vilde vedstaa sin Kaution i et Hus i Strib, hvilket man besvarede bekræftende.
      Amts-Brændselsnævnet meddelte, at der var tilstaaet Kommunen 31 Rundmeter Brænde fra Staurby Skov og 16 Rundmeter fra Katrinebjerg.
Det vedtoges at søge Kommunens Arkiv ordnet fot Tiden fra før 1925, og dette Arbejde overdroges Politiassistent Sørensen for 200 Kr.
    Endelig forberedtes Folketællingen, der skal finde Sted den 5 November, og det overlodes de enkelte Medlemmer at søge Tællingskommissærer.


Strib ønsker Gadebelysning.

    Man vil søge at faa en Snes Mørkelægningslamper op.
Strib Grundejerforenings Bestyrelse har længe arbejdet med Tanken om at faa I alt Fald nogen Gadebelysning. I Aftes havde man faaet en autoriseret Lyspære sat op for at prøve, og Bestyrelsen har nu vedtaget at lade opsætte en Snes Lys ved Vejkryds osv - alt eftersom Mørklægningsmyndighederne kan tillade.

Middelfart Venstreblad
            den 31. Oktober 1940

Lukketiderne i Strib
De handlende paa Strib har som omtalt holdt flere Møder for at ændre Lukketiderne under Mørklægningen, men det har ikke været let at blive enige. Nu har Kolonial- og Manu-fakturhandlerne bestemt, at de i No-vember lukker Fredag og Lørdag Kl. 6, i December holder de den lovbefalede Lukketid, men i Januar og Februar lukker de atter Kl. 6 Fredag og Lørdag,


Middelfart Venstreblad
               den 15. November 1940

Vejlby-Strib Sygekasse
 omlægger Begravelseshjælpen.

Vejlby-Strib Sygekasse afholdt i Aftes ekstraordinær Generalforsamling i Røjle Forsamlingshus, hvor Forman-den, Husmand P.Christiansen, Røjle-mose, bød de mødte velkommen.
   Der fremlagdes nye Vedtægtsæn-dringer, der vedtoges i den Skikkelse, hvori de var foreslaaet af Bestyrelsen,
De nye Satser for Begravelseshjælp fastsættes saaledes:
   Fra 0 til 1 Aar yder Sygekassen 40 Kr. i Begravelseshjælp, fra 1 til 10 Aar 60 Kr., fra 10 til 15 Aar 100 Kr. og til alle øvrige nyende Medlemmer 200 Kr.

 

   Middelfart Venstreblad
                 den 1. November 1940

Vise Mænd i Vejlby.

Under Overskriften »Vise Mænd i Vejlby« læses følgende i »Børsen« :
- Vejlby Sogneraad ved Middelfart bør nævnes med Hæder formedelst Behandlingen af et Andragende fra 23 Beboere paa Stribvejen om at faa Navnet paa deres Vej ændret til »Ny Strandvej«. Sogneraadet vedtog nemlig, inden der foretoges videre i Sagen, at forespørge hver af de 23 om de vil være med til at betale de nye Gadeskilte.
   Som Vandraaben spejler Himlen og Solen i al sin Glans, saaledes genspejles mange at Tidens Foreteelser i den lille Sag fra Vejlby Sogneraad, Lion Feuchtwagner lader i en af sine Bøger en oldromersk Skuespiller synge en Vise, hvori forekommer følgende Linie: »Hvem er Herren ? Hvem betaler Maden ?« Der er stadig nogen, der føler sig som Herren: Man behøver blot at kræve ind ! Men den virkelige Herre er ham der »betaler Maden !«
   Saaledes beholder de evige Sandheder deres Gyldighed saavel i Circus Maximus i Rom som i Vejlby ved Middelfart. De kan ligge gemt i Arkiverne eller i den klassiske Oldtids Ruiner, men naar et dansk Sogneraad graver dem op og pudser dem af, er de lige saa blanke, som da Verden var ny,
- Paa den Vejlby Visdoms Vegne maa det være tilladt nærv. lokale Blad at takke Hovedstadsbladet for den næsten alt for store Opmærksomhed.

Middelfart Venstreblad
den 21. November 1940

En Samariterfest .
           Elleve nye Samariter
                        bestaar Eksamen.
  
Strib Samariterforening holdt i Aftes Afslutning med Eksamen, Der indstilledes 11 Sameriter, der under Ledelse af Dr. Ulrik har deltaget i Efteraarets Kursus, Som Cencor fungerede Dr. Martin.
   Den fungerende Formand, Fru Lærer Poul-sen, bød velkommen og man sang en Samerittersang. Derefter begyndte Eksami-nationen, og der foretoges her en hel Del Eksperimenter med Forbinding, Oplivningsfor-søg osv. og alle svarede livligt paa Spøtgs-maalene, der blev trukket af Bunken.
   Efter endt Eksamen samledes Samaritter og Gæster, i alt 40, paa "Pnuel" til em festlig Sammenkomst. Ogsaa her bød Fru Lærer Poulsen velkommen og bragte en Taktil Lærer Ulrik og til Samaritterne, der trofast havde fulgt Kursuset, og tilføjede en Tak til Læge Martin og Frue, der altid følger Strib Røde Kors med Inter-esse. Den ældste Samarit, S.Sørensen, over-rakte Blomster til Læge Ulrik og Sygeplejerske Frk. Koch.
.... med at foreslaa at sende Søster Karen en Hilsen til Sygehuset, hvor hun er Patient.
    Søster Karen har ydet en god Indsats i denne Sags Tjeneste, og det blev overdraget Hr. og Fru Martin at overbringe Mødets Hilsen til Patienten..
   Fotograf Lyngstrøm, der er Fredericia-Samarit, føjede sine Ønsker til de øvrige, og efter et Par Sange sluttede denne vellykkede Fest.

         Middelfart
          Venstreblad

            den 26. November 1940

   Skal Strib Nordenstrand
          ødelægges ?

    De kønne Skrænter trues af Havet -
En Opgave, der bør løses nu.
Fra Strib skrives til os:
   Ofte læser man i denne Tid om alle de Penge, der maa bruges til Arbejde, bl. a. til Landvinding. I Strib taler man om, at der burde ofres noget for at beholde det Land, man har.
    Det er ved at blive en Katastrofe, som Søen i de sidste Aar har ædt at de kønne Skrænter, og dette til Trods for, at der fra privat Side er ofret betydelige Summer paa Høfder. I Eftersommeren indsendte en Lodsejer til Amtet Andragende om at faa en Kommission til at tage Affære; men der er intet sket. Ved-kommende Lodsejer er villig til at ofre en betydelig Sum, hvis andre Lodsejere og f. Eksempel Amt og Kommune vil være med.
   Det var at ønske, at der her bliver taget fat; men det haster, for enkelte Steder er der kun faa Meter til, at Skrænten skrider og tager den smukke Strandsti med saa er Skaden uoprettelig.

                                Middelfart Venstreblad
                                                       den 28. November 1940

Tiden er inde til en ny Sportsplads i Strib.
Idrætsforeningen har 1000 Kr. til Hjælp til Pladsen. - Sportsfolkene starter Tøjindsamling
.
   Strib Idrætsforening holdt i Aftes sin ordinære Halvaars-Generalforsamling i Nydals Cafe. Mange Medlemmer havde indfundet sig, da Forslag om at optage et Arbejde for Anlæg af en ny Sportsplads var på Dagsordenen.
Til Dirigent valgtes Søren Lund og til Sekretær Henry Have.
    Formanden Marius Jespersen, aflagde Beretning, hvoraf fremgik, at der havde været spillet flere gode Fodboldkampe, men desuagtet var Spillestandarden langt fra tilfredsstillende i Strib, hvilket udelukkende kunde tilskrives Sportspladsens Beskaffenhed, der var under al Kritik. Badmintonspillet havde derimod stor Tilslutning og dyrkedes med Lyst og Interesse. Foreningen havde som Dilettantkomedie opført »Rasmines Bryllup«, der havde givet et pænt Overskud.
    Regnskabet aflægges først ved Foraars-Generalforsamlingen, men Kassereren, Kommunelærer Jørgensen, oplæste et Uddrag deraf, der udviste et tilfredsstillende Resultat, idet der var Overskud, trods Tidens Ugunst.
   Marius Jespersen og Erik Christensen genvalgtes til Bestyrelsen, og da Brødrene Erik og Madvig Larsen ikke ønskede Genvalg, blev Søren Lund og Chr. Nydal nyvalgt. Som Suppleant valgtes Vagner Rehr.
     Bestyrelsen fremsatte derefter Forslag, hvoraf det første gik ud paa, at Foreningen tog Initiativet til en Tøjindsamling i Strib og i dette Øjemed søgte Samarbejde med Kvindernes Beredskabskreds og Samariterne, Fordelingen af det indkomne Tøj vilde man anmode Menighedsraadet om at forestaa, Forsamlingen tiltraadte Forslaget, og flere meldte sig straks som Indsamlere.
   Det andet Forslag vedrørte en ny Sportsplads. Det gav anledning til en livlig Diskussion, der fra alle Sider gav Tilslutning til Planens Realisation, da det var en Livsbetingelse for Sportens Trivsel i Strib, eftersom den nuværende Plads var berygtet som ubrugbar for god og smuk Sport.
   Desuden maatte det rette Tidspunkt nu være inde til at optage Sagen til Løsning, da der dermed kunde sættes Arbejde i Gang til Arbejdsløshedens Bekæmpelse, hvorved man sikkert kunde opmaa Statstilskud,
   Til Anlæg af en Sportsplads raader Foreningen selv over en Kapital paa godt 1000 Kr.
     Bestyrelsen fik af Gemeralforsamlingen Bemyndigelse til at søge Samarbejde med Sogneraadet for dermed snarrest at faa tilvejebragt det bedst mulige Resultat.
Sluttelig bragte Formanden Tak ....

        Middelfart Venstreblad
                       den 28. November 1940

3414 Beboere i Vejlby Sogn.

   Det endelige Resultat af Folketællingen i Vejlby Sogn forelaa i Gaar i Sogneraadets Møde. Det viser, at der er i alt 3414 Beboere i hele Sognet, nemlig 1544 i Vejlby Kirkesogn, 1524 i Strib og 346 i Røjle Skov.
  I den bymæssigt bebyggede Del af Strib Havneby er der ifølge Beboelsesstatistikken 335 Ejendomme, og her bor 1241 Mennesker, medens der i andre bymæssigt bebyggede Kvarterer, Røjle Stationsby og Staurby Strand bor henholdsvis 209 og 278.

     Middelfart Venstreblad
                   den 16. December 1940

Sirenerne i Middelfart og Strib
                    fjernstyres,

Luftværnssirenerne i Middelfart og Strib vil nu blive fjernstyrede, saaledes at de straks vil kunne sættes i Funktion fra Middelfart uden forudgaaende Alarmering de Steder, hvor Sirenerne er opstillet.

     Middelfart Venstreblad
                         den 9. December 1940

Tøjindsamling i Strib

   Strib Idrætsforening og Røde Kors havde i Gaar arrangeret en Tøjindsamling, og man opnaaede et godt Resultat, saaledes at der kan uddeles en Del Tøjpakker til trængende Familier til Jul.


En smuk og velbesøgt
                         Julekoncert i Strib.

I Strib Kirke afholdtes i Gaar Eftermiddag en Koncert til Fordel for Menighedsraadets Jule-indsamling, og der havde indfundet sig saa mange Tilhører, som der paa nogen Maade kunde skaffes Plads til i Kirken.
   Programmet bød paa baade Musik, Korsang og Fællessang, og det var mange smukke Ting, der blev udført. De medvirkende var Organist Karen Christensen, Strib, Violinisten Fritz Petersen, Middelfart, og Mandskoret »Lyren«, Middelfart, Pastor Kinch bragte til Slut dem alle Tak for den smukke Underholdning.
   Det økonomiske Resultat af Koncerten blev, at der i Bøsserne indkom 120 Kr. til Julehjælpen.

Middelfart
            Venstreblad

     den 28. December 1940

De private Veje i Strib
skal grundforbedres.

   I Vejlby Sogneraads Møde i Gaar behandledes et Andra-gende fra Beboerene paa en Række private Veje om  Grund-forbedringer. Det drejer sig om Rørkjærsvej, Camillavej, Møgel-vænget, Sdr. Allé og Tværvej, idet Beboerne ved alle disse Veje længe har næret Ønske om Grundforbedringer, og nu haaber de under Henvisning til de nye Beskæftigelseslove at faa Arbej-det gennemført.
   Efter anbefalende Udtalelser af Kirkegaard, H.Jensen og A.Ol-sen blev Sagen henvist til Vejudvalget, der lovede at tage Sagen op til indgaaende Under-søgelse.