Store og små begivenheder
   i Strib - Røjleskov sogn
m.v.
     
ifølge de lokale aviser         år 1917

    Middelfart
        Social-Demokrat

              den 3 Januar 1917
Sne og Bøder.
En Del Købmænd, der dels var udeblevne og dels var kommen for sent med deres Køretøjer, da de Lillejulaftens Dag havde faaet Ordre til at føre Sneen bort fra Byens Gader, maatte i Gaar af med Bøder fra 2 til 14 Kr.

            den 7 Januar 1917
Hunde med Statsbanerne.
Befordringen af Hunde med de gennemgaaende Tog har hidtil kun fundet Sted i Pakvognen. Statsbanerne vil nu forsøgsvis lade indrette Hundekupéer i alle Tog. Hundene skal føres i Snor og maa ikke færdes paa Gangene i Vognen.

Middelfart
    Social-Demokrat

       den 8. Januar 1917

Ved Strib Skole
har Skoledirektionen for Vends Herred kaldet Frk. I.C.Skaarup til Forskole-lærerinde fra 1. Januar


      den 15 Januar 1917
Vejlby Sogn
er baade ved politiske og kommunale Valg delt i 2 Afstemningsdistrikter , saaledes at Vælgerne fra Strib Kirkedistrikt stemmer i Strib, mens Sognets øvrige Vælgere stemmer i Røjle.

   Middelfart Social-Demokrat
              den 23 Januar 1917
Kustrup Friskole.
   
Lærerinde Frk. Vinten, der nu i 5½ Aar har været ansat ved Kustrup Friskole, forlader 1. Februar Skolen for at overtage en Plads paa Skoledirektørens Kontor i Gentofte. Forældre der har haft Børn i Friskolen og andre, som har lært at sætte Pris paa Frk. Vintens Arbejde, har samlet til en Gave til hende.
   Som Lærerinde ved Skolen er antaget exam. Lærerinde, Frk. Marie Nielsen, Fredericia, der for Tiden vikarierer ved Fredericia Kommune-skole.

            den 29. Januar 1917
Strandet tysk Damper.

Mellem Staurby Skov og Strib.
En tysk Trawler, »Julius Wieting«, løb i Morges Kl. 4 i klart Vejr paa Grund i Bugten Mellem Staurby Skov og Strib.
   Trawleren, der er uden Last, staar ret fast.

                                         Middelfart Avis
                                                                         den 1. Februar 1917
»Deres ærbødige Forretningsmand« skriver: »Der er efterhaanden og særligt i de sidste Par Aar bosat en Del Forretningsfolk i Strib, og vi har meget at gøre med Posthuset og Jernbanen, og har derfor stadig Anledning til at ærge os over de ganske uuholdelige og sjofle Forhold, som Statsbanerne ved et Skilt udenfor Døren betegner som »Kontor«, men det bør rettes kaldes for en Baas, thi det usleste Karlekammer paa Landet er ikke tarveligere eller mindre end det Afsnit af »Kontoret«, der er adskilt til Publikum. Jeg har ærget mig adskillige Gange over den Medfart, jeg har faaet der. For kort Tid siden stod jeg ved Skranken paa dette Kontor og skrev paa et Adressebrev, da Døren ud til Perronen blev aabnet rask af en vagthavende Assistent. Resultatet var overraskende. Jeg fik et Stød i Bagen, hvilket bevirkede, at min Hat, der laa paa Skranken, trillede paa Gulvet, hvor den blev trampet flad af en Anden Tilstedeværende, der ogsaa maatte flytte sig. Hatten maatte kasseres. Det var første Gang, men desværre ikke sidste Gang, jeg fik Anledning til at ærgre mig i dette Hul. Kort efter var jeg atter paa Kontoret for at afsende et Telegram, inden jeg rejste til Fredericia. Jeg vidste jo af sørgelig Erfaring, at jeg skulle beholde Hatten paa og vogte mig for Døren, og troede derfor at være nogenlunde i behold, men pludselig bliver en Klap i Skranken aabnet af en Togfører, og Blækhuset udgød sit modbydelige violette Indhold over mine dyre Støvler. Det var ikke blide Ord, der flød fra mine Læber, jeg stak det halvfærdige Telegram i Lommen, og afleverede det paa Fredericia Telegrafstation. Jeg var hele Aftenen i den ubehagelige Situation, at være Skive for et helt Selskabs Vittigheder, fordi jeg ville bo paa Strib, og jeg indrømmer, at min glæde over Strib blev stærkt rystet. Forretningsfolk kan efter min Mening ikke bo paa Strib. Man kan umuligt finde sig i den Behandling.«

                    Middelfart Avis
                                      den 5. Februar 1917
Lillebælt var i aftes saa opfyldt af Drivis, som ingen Sinde tidligere i Vinter. Ismasserne ophobedes ud for Færgelejerne i Strib og Fredericia, og Færgerne maatte hele Dagen arbejde tungt i den svære Drivis. Ved 11-Tiden i Gaar Formiddags, da Dampfærgen »Kronprinsesse Louise« var paa en Ekstratur til Fredericia, led den Haveri. Idet de svære Ismasser sprængte en 8 Tommer tyk Drivaksel. Færgen drev derefter hjælpeløs omkring, idet den signaliserede med Dampfløjten efter Hjælp fra de andre Færger. Dampfærgen »Strib« var hurtigst hos Haveristen og fik den med besvær slæbt ind i Strib Færgehavn. Da »Strib« derefter selv ville gaa ind i Havnen, indtraf imidlertid ogsaa et Uheld paa denne Færge, idet en Tap i Maskinen sprængtes, formentlig ved, at et stort Isstykke førtes op i Hjulet, »Kronprinsesse Louise« vil ikke kunne repareres her, men maa slæbes til Helsingør eller København. Hvad Isen fortiden forhindrer. »Strib« vil i løbet af faa Dage atter være klar til Sejlads. Isen har i Nat yderligere samlet sig i Lillebælt paa Færgeruten, og den stærke frost binder Isflagerne saaledes, at Færgerne der ellers er 12 - 14 Minutter om at gøre Turen over Lillebælt, nu tager ca. 1 Time om hver Tur, men hidtil er alle Færgeturene dog blevet udført. Alle Færgerne er nu blevet forsynet med rigelig Proviant, hvis Uheld skulle indtræffe, saaledes at man kom til at sidde fast ude i Bæltet i længere Tid. Provianten bestaar væsentligt af Oksekonserves, saltede og røgede Skinker. Skulle man nu komme til at strande i Lillebælts Ismasser, vil Statsbanerne i hvert Fald sørge for, at man man ikke kommer til at sulte. Det er da altid en trøst i denne besværlige Rejsetids Bekymringer.

Middelfart
        Social-Demokrat

         den 19. Februar 1917
Strib Brugsforening
holdt Lørdsg Aften Generalforsamling, til hvilken var mødt ca. 100 Medlemmer. Regnskabet, der udviste en Omsætning paa 91,000 Kr. i sidste Halvaar, god-kendtes.
     Bestyrelsen foreslog at forhøje Formandens Løn fra ¼ til ½ pCt. at Omsætningen samt at give 100 Kr. i Dyrtidstillæg for 1916 og lade indlægge Telefon hos Formanden. Efter en livlig Diskussion vedtoges et Ændrings-forslag, som gik ud paa at yde Forman-den et Tillæg af 200 Kr. for i Fjor, mens hans faste Løn forbliver uforandret.
   Et Forslag om at ophøre med Spiritus-salg i Foreningen forkastedes med 55 Stemmer mod 25.
    De afgaaende Bestyrelsesmedlem-mer nægtede alle at modtage Genvalg, Valgt blev Slagtermester Olsen, Trafik-assistent Mathisen, Kaptajn Eir og Overportør Møller Jensen. Til Revisor genvalgtes Toldopsynsmand Jensen.

                                   Middelfart Avis
                                                                    21 Februar 1917
- I Dag aflagde et Udvalg af Finansudvalget, bestaaende af Slengerik, Laursen, Mads Larsen og Marott samt Baneingeniør Vetli, Odense, og Ingeniør under Statsbaneres tekniske Afdeling i København, Schlegel, et Besøg ved Strib for at tage Forholdene ved Stationens Ombygning i Øjesyn. Ved Ankomsten til Strib blev de modtaget af en Deputation fra Strib Borgerforening, bestaaende af Formanden, Assistent Jensen, Malermester Petersen og Sogneraadsmedlem, Bager Hansen samt Godsejer Kaas. Man begav sig straks ud i Terrænet, hvor Ingeniørerne anskueliggjorde, hvorledes omlægningen af Stationsanlægget ville blive. Det oprindelige af Statsbanernes udarbejdede Projekt, hvis Omkostninger er kalkuleret til ca. 570,000 Kr., gaar i det væsentlige ud paa en Udvidelse af Banelegemet til begge Sider. Der skal opfyldes en Del af Stranden og Rangerspor skal anlægges paa det opfyldte Terræn. Hulvejen fra Badehotellet ned til Varehuset skal gøres blind, saaledes at den farlige kørsel paa den stærkt faldende Vej over Sporene nu bliver undgaaet. I stedet anlægges en Vej uden om Sporerne, hen langs Stranden og tværs igennem Badehotellets Park mellem Restaurationsbygningen og Færgegaarden. Tillige vil man, for at dæmpe paa Røgplagen fra Remisen, bygge en 35 Meter høj Skorsten, forsynet med centraliseret Røganlæg og eventuelt overbygge Kulgaarden, saa Støvet bindes. Af Repræsentanterne for Strib By blev det meget energisk fremhævet, og under Besøget i Byen og langs Banen paavist hvorledes Røgplagen generede de omkringliggende Huse, ligesom der pegedes paa den store Udvikling, som Strib er inde i, og for hvilken de uheldige Stationsforhold er i høj Grad hæmmende. Man ønskede derfor Remisen flyttet ud til den søndre Ende af Sporanlæget, bag den nuværende Pumpestation. Det fremhævedes fra d’hrr Ingeniørers Side, at Remisen af banetekniske Grunde (da der saa ville komme Krydsningsspor mellem Rangersporene og Hovedsporene) ikke kunne anbringes paa vestre Side af Sporet ud imod Vandet. Planen om at flytte Remisen ville med de dyre Priser paa Drejeskive, Fundamentet og alt andet fordyre det oprindelige Projekt med ca. 200,000 Kr. det var forøvrigt udarbejdet i alle Enkeltheder af Ingeniør Schegel. Baneingeniør Vrli var dog af den Mening, at en 35 Meter høj Skorsten ville sprede Røgen, saa den ikke kom ud over Byen, og det var Indtrykket, at Finansudvalgsmedlemmerne frygtede den store Merudgift ved Remisens flytning, især under Hensyn til, at det kunne have visse for Statskassen farlige Konsekvenser andre Steder fra. Det fremhævedes derfor af flere af disse, at som en første Betingelse for, at man kunne have noget grundet Haab om denne Omlægnings Gennemførelse samt Varehusets flytning over paa den anden Side af Sporene, ville der sikkert blive stillet Krav om et Tilskud fra Beboernes Side. Om Tilskuddets størrelse blev stort eller lille have mindre Vægt, end at det blot var der som en Understregning af, at denne Omlægning virkelig var til Byens gavn. Fra Statsbanernes Side er man nemlig tilfredsstillet ved det første Projekt, hvor Remisen forbliver paa sin nuværende Plads. Efter en Grundig gennemgang af Terrænet og omhyggelige Forklaringer af alt vedrørende Omkalfateringen, forlod Selskabet Strib Kl. 12½ for at spise Frokost paa Behrendts Hotel og rejse tilbage med Toget Kl. 13,30 til København. -- Det synes altsaa herefter at være sikkert, at Stationsforholdene ikke ordnes til Beboernes fulde Tilfredshed, hvad Røgplagen angaar, uden at et mindre Tilskud fra Beboernes Side rejses og vederlægges deres alvorlige Ønske. Finandudvalget var selv klar over, at der ikke kunne blive Tale om fuld Dækning for de 200,000, ja ikke saa langt nær. Rejsningen af 30-40,000 Kr. vil sikkert være Tilstrækkeligt til at give det udvidede Projekt med Remisens og Varehusets flytning sikkerhed for at føres igennem. Og ved Nordvestbanens bygning bevilgede Vejlby Sogneraad jo 80,000 Kr., af hvilke Strib Beboere betalte deres Part. Her var da en Lejlighed til at øve gengæld, saa meget mere som en tilfredsstillende Ordning af Stationsforholdene ville gavne Kommunen, ved at Strib fik forbedrede Vilkaar for at drage Skatteyderne til sig. Hvis det derfor er af paatrængende Nødvendighed for Stribs udviklingsmuligheder, at Remisen flyttes, maa der straks forsøges et Arbejde for at rejse denne Sum.

Middelfart
 Social-Demokrat

den 1. Marts 1917

Forholdene paa
     Strib Station.
Malermester Petersen, Strib, der af Strib Borgerforeningen er valgt til at føre Forhandlinger angaa-ende Remisens og Varehusets Flytning, rejste i Gaar til København for at indlede ny Forhand-linger med Finans-udvalget

Middelfart Social-Demokrat
den 7. Marts 1917

I Vejlby Kommune
foregaar Valget paa Fredag i
Røjle Forsamlingshus og i »Østerhus« paa Strib.
Enhver frisindet Vælgerstemmer paa
Liste A.

Middelfart Social-Demokrat
            den 23. Marts 1917
I Vejlby Kommune
Det bekendtgøres herved, at der Torsdag den 29, d. Maaned fra Kl. 9-12 Fmdg. og fra Kl. 3 - 7 Eftm. i Røjle Forsamlingshus, og for Strib Skoledistrikt i "Østerhus" paa Strib, vil blive uddelt Sukkerkort og Brødkort for April, Maj og Juni Maaneder. Beboerne maa samtidig paa Tro og Love opgive deres Beholdninger af Mel. Taloner af brugte Sukkerkort maa medbringes.
                   Vejlby Sogneraad

       Middelfart Social-Demokrat
                den 26. Marts 1917
Overtraadt Avtomobilloven.
Motorfabrikant Matthiesen Vejle kom i Fjord Sommer bilende gennem Østergade i Middelfart og tørnede sammen med en af Skrillingegaardens Mælkevogne. Matthiesen har derfor faaet en Bøde paa 40 Kr. og skal erstatte Skaden paa Mælkevognen med 14 Kr.

Middelfart
        Social-Demokrat

          den 30. Marts 1917
Vejlby Sogneraad.
  
De nyvalgte Medlemmer holdt i Onsdags Møde og valgte Jørg. Rasmussen, Røjle, til Formand.
Derefter holdt det gamle Sogneraad sit sidste Møde.
   Til Renholdelse af Skolerne antoges følgende Tilbud: Vejlby Hovedskole: Otto Nielsen, Vejlby, Vejlby Forskole: H.Chr. Larsen, Vejlby. Taarup Skole: Rasmine Svendsen, Taarup, Staurby Skole: Chr. Petersen, Staurby, Vejlby Skov Skole Ane Jespersen, Strib Hovedskole: Lærer Therkilsen og Strib Forskole: Marie Jespersen.
Til Skatteopkrævere antoges Laur. Jacobsen, Røjle Mark. L.Knudsen, Aulby.
     Formanden fik Tilstaaet et Gratiale paa 200 Kr. for det forløbne Aar.
   Til at medvirke ved Overtagelse af Rug- og Hvedebeholdningerne samt med Foderstofforsyningen valgtes J.O.Andersen, Strib, og P.Jensen Kustrup.
Fra Arbejdsløshedsinspektoratet fore-laa en Opgørelse, som viste, at Arbejdsløshedskasserne skal have et Tilskud paa 52 Kr. Raadets reaktionære Flertal vedtog at udsætte Sagen for at undersøge, om de ikke kan slippe for at betale.
    Kommunens Skatteprocent bliver 0,8, i Aar er den 1,2

Middelfart
        Social-Demokrat

               den 19. April 1917
Strib Badehotel.
Sæsonen nærmer sig.

   Saa snart Foraarssolen begynder at faa en Smule Magt. begynder ogsaa Strib Badehotel at foberede sig paa den kommende Sæson og planlægge de Koncert-, Sang og Underholdnings-aftener, som Sommeren igennem, lige til Efteraarsblæsten begynder at ruske i Trækronerne, samler et talrigt Publikum.
    Og i Aar vil Sæsonen komme til at staa fuldtud paa Højde med sine Forgængere, Af Sangens Kunstnere vil Peter Cornelius lade sin mægtige Røst høre i Skærsommersangen, Niels Hansen vil smelte mangt et Pigehjerte, mens Ellen Beck appellerer til de nationale Følelser og Tenna Frederiksen viser sin Berettigelse til Navnet Danmarks Nattergal.
     Vor gamle Kending og muntre Ven Fini Henriques vil stryge Fiolen og improvisere paa Flygelet.
   Af muntre Kunstnere møder baade Carl Alstrup og Fr. Jensen, ligesom den lille, fornøjelige Astrid Neumann vil more Badegæsterne og andre, der tropper op til de mange baade fornøjelige og nydelsesrige Aftener,
   Og saa er dette kun en lille Buket plukket ud af mange Navne, der Sommeren igennem glæder denne Egns Beboere med deres Kunst.

Middelfart
 Social-Demokrat

      den 20. April 1917
(Annonce)
Kartofler og Tørv
Bestillinger paa Tørv og Kartofler bedes indgivet for Medlemmerne i Strib Brugs-forening i Løbet af 8 Dage

   den 23. April 1917
Strib Badehotel
har ansøgt Vejlby Sogne-raad om Tilladelse til at holde aabent efter sædv-anlig Lukketid, men har ligesom tidligere aar faaet Afslag.

       den 26. April 1917
Svinehold i Middelfart
Arbejdsmændenes Fagforening androg i Aftes Byraadet om, at der under hensyn til de foreliggende Forhold maatte blivet givet Tilladelse til at holde Svin. Det vedtoges at henvise til i hvert enkelt Tilfælde at sende Andragende til Sundhedskommissionen, at det blev lovet, at denne skulde behandle Andra-genderne med størst mulig Velvilje.

  Middelfart
           Social-Demokrat

                      den 8. Maj 1917
Ungdommen i Strib og Omegn
indbydes til Møde i Strib Afholdshotel Søndag den 13. ds. Kl. 4.
Typ. Edv. Jensen og Snedker Niels Madsen, Odense, Taler om den socialistiske Ungdom,
Adgangen er gratis,
Kredsorganisationen for Fyn.

Strib Badehotel
aabner paa Lørdag sine Døre for i Sommer, og allerede Søndag holdes den første Koncert i Aar, Det er kgl. Kammermusikus Fini Henriques, der skal spille Sæsonen ind. Hr. Henriques spiller Kl. 7 - 9, og derefter er der Bal til Kl. 11. Badehotellet har iøvrigt i Aar igen engageret Musikdirektør Lomholt fra Kolding til at levere Musikken til de almindelige Eftermiddagskoncerter - paa Søndag fra Kl. 3-5  og til Ballet

Middelfart
     Social-Demokrat

                   den 9. Maj 1917
Livligt Byggeri i Strib.
Mens Byggeriet i Middelfart ligger stille - der opføres næppe et eneste Beboelses-hus i Sommer - bygges der livligt paa Strib. En halv snes Villaer er under Arbejde eller Fuldførelse saa nær, at de inden mange Dage kan tage imod Beboere. Adskillige af Villaer er baade smukke og praktiske, en Pryd for den By, der rejser sig derude med - hvad man under vore Forhold maa kalde Kæmpeskridt.

                 Middelfart Social-Demokrat
                                den 11. Maj 1917
Fini Henriques paa Strib.
Hr. Kaas paa Strib Badehotel har utvivlsomt gjort et heldigt Valg. da han engagerede Hr. Fini Henriques til at indlede Sæsonen, og vi skulde tage meget fejl, om der ikke bliver fuldt Hus i Koncertsalen paa Søndag Aften.
    Det er oveflødigt at gentage alle de rosende Ord, som ellers kunde anvendes om Fini Henriques’ vidunderlige Spil. Dertil er han for godt kendt her paa Egnen - takket være Strib Badehotel, der Gang paa Gang har givet Egnens Folk Lejlighed til at høre ham.

          Strib
            Badehotel
aabner Sæsonen Lørdag den 12. Maj og anbefaler sin 1. Klasses Restavration og sine store Lokaler.

Ud og hjem.
Hvorledes kommer vi til og fra Strib i Sommer?
Saaledes lyder det almindelige Spørgsmaal, som Folk der er vant til at besøge Strib Koncertsal i denne Tid stiller, og det hele kan jo i Øjeblikket tegne sig sort nok. Toget til Strib 6.47 om Aftenen er inddraget, og til Exprestoget, som gaar fra Middelfart 5,30, skal der betales 50 Øre extra for en Hurtigtogsbillet, saaledes at Biletten i alt koster 65 Øre i Stedet for tidligere; Men er man saa endelig kommen derud, er det snart lige saa vanskeligt at komme hjem igen. For dem, der kun vil høre Koncerten, kan der lige blive Tid til at drikke en Kop Kaffe og saa tage hjem igen , men de unge, som vil svinge sig i Dansen og unde Skomagerne lidt Fortjeneste, for dem er der næppe andet at gøre end at vælge Apostlenes Befordring til Hjemturen. Søvejen er jo saa godt som lukket. Koldingbaadene gaar ikke, og Motorbaadene mangler Benzin.
    Ak, ja det hele ser nok broget nok ud men maaske klarer det lidt op i Løbet af Sommeren.
Lad og haabe det for Ungdommens og for Skomagernes Skyld.
    Badehotellet har iøvrigt i Aar igen engageret Musikdirektør Lomholt fra Kolding til at levere Musikken til de almindelige Eftermiddagskoncerter S paa Søndag fra Kl. 3-5 - og til Ballet

                   Middelfart Social-Demokrat
                                         den 19. Maj 1917
Vejlby Kommune,
   Det bekendtgøres herved, at der Torsdag den 34 Maj d. A., Kl. 5 Eftrtm., afholdes Licititaion i Røjle Forsamlingshus over Gruskørsel til Kommunens Veje. Derefter sælges Vejgræs,
                                                                       Sogneraadet
  
                      

                                            den 29. Maj 1917
2. Pinsedag paa Strib .
    Det straalende Pinsevejr lokkede naturligvis 2. Pinsedag en Mængde Mennesker. Hele Vejen langs Strandkanten lejrede Folk sig i Græsset mellem Klitterne, og det var et morsomt og tiltalende Folkelivsbillede, man her stiftede Bekendtskab med.Koncertsalen kunde melde fuldt Hus saavel til Eftermiddagskoncerten som om Aftenen, da kgl. Oprasanger Laur. Melchior sang. Hr. Melchior, der er ved at blive fast Pinsegæst paa Strib, bød paa et udvalgt Program, som bl. a. indeholdt adskillige ny Ting, men ogsaa saa kendte Kompositioner som Grals-Fortællingen og Smedesangen. Kunstneren lønnedes med stærkt, næsten enthusiastisk Bifald og slap ikke for Extranumre.
      Og efter Koncerten var der den sædvanlige muntre Svingom et Par Timers Tid.


Strib socialdemokratisk Ungdomsforening
.
Der blev stiftet 13. Maj, har afdoldt sin konstituerende Generalforsamling ... Til Formand valgtes Laurits, Kasserer blev Aage Hansen, Endvidere indvalgtes i Bestyrelsen Frk. Anna Christensen og Frk. Inger Petersen samt August Jespersen ...

        Middelfart Avis
                  den 4 Juni 1917
Ved Strib Havnemole er i Dag i rejst et højt Mastesignal med tre Signalpladser, hvorfra der kan gives Signal til ankomne Færger om lejebesejlingen. Dette Signal_system har længe været paakrævet, og det vil rimeligvis samtidig blive benyttet for at vise Strømmen ved Færgelejerne, hvad der er af stor Betydning for en indsejlende Færge.

  Middelfart Social-Demokrat

                   den 4. Juni 1917

Fru Ayoe Willumsen paa Strib.
Trods et noget truende Vejr kom der dog i Aftes mange Mennesker i Strib Koncertsal for at høre Fru Willumsen foredrage sine Viser.
      Den lille smukke og talentfulde Frue sang ganske bedaarende. Ikke just at Stemme-midlerne er overvældende, men Fru Ayoe Willumsen har lært sig den vanskelige Kunst at foredrage Viser, som de nu en Gang skal foredrages, baade med Følelser, Lune og Skælmeri, saa Visens Poienter kom til deres Ret. Adskillige af Numrene var smaa Mesterværker af Foredragskunst, og det var ikke underligt, at Folk tiljublende Kunst-nerinden Bifald..
   Mellemaktsmusiken besørgedes som sædvanlig med megen Rutine og Forstaaelse af Lomholts Orkester.

Middelfart
 Social-Demokrat

den 9. Juni 1917

Fru Fritz Petersen
som i Morgen Aften synger i Strib Koncertsal, vil være kendt af mange, om ikke andet Sted fra, saa fra det hvide Lærred. Fruen er stærkt benyttet i den stumme Kunst, men hun er ogsaa en fornøjelig og underholdende Sangerinde, som foredrager sine Viser og Sange med Lune og Skælmeri.

Vi gør endnu en Gang opmærkson paa, at komme fra Strib med Toget Kl. 9.15, hvilket Tog holder ved alle Mellemstationer.
 

Middelfart Social-Demokrat
                    den 19 Juni 1917
Paa Strib i tindrende Sommersol.

Ved Strib Badested rørte sig i Gaar et yderst fornøjeligt Folkeliv. det straalende Sommervejr havde lokket en Mængde Mennesker ud, og de lejrede sig i Græsset og Sandet langs Stranden eller hørte paa Koncerten ved Hotellet.

Om Aftenen sang Koncertsanger
Anders Brems
i Koncertsalen. Kunstneren havde sammensat et fortrinligt Program og høstede stærkt Bifald.

Bagefter dansede Ungdommen medens Sveden perlede.

 Middelfart
         Social-Demokrat

                den 25 Juni 1917
Strib Koncertsal
havde trods det ikke særlig lovende Vejr paa det nærmeste fuldt Hus i Lørdags Aftes, da Peter Cornelius sang, og det er ikke for meget sagt, at den feterede Sanger hyldedes med sande Orkaner af Klapsalver.
Paa sit Program havde Cornelius bl. a, to Uudtog af Wagners Opera »Valkyrien«, og klappet frem Gang paa Gang maatte han give flere Extranumre S vist i alt 6 S og blandt disse et saa stort Nummer som Gralsangen af »Lohrengrin«. Naturligvis slap han ikke, før han til allersidst havde sunget Drachmanns Midsommersang.
Mellemaktsmusikken besørgedes fortrinligt af Lomholts Orkester, men det vidner ikke just om stor Kærlighed til Musikken, naar Publikum allerkraftigst applauderede det mindst værdifuldr af de Musiknumre, Orkesteret spillede.

I Aftes var der paany Fest paa Strib, og her sang den i København meget fejrede Revy- og Visesanger Carl Fischer, Han var morsom og hans Repertorie fornøjeligt. Det bliver næppe sidste Gang, han høres paa Strib

Middelfart
Social-Demokrat

den 25 Juni 1917

Vejlby Kommune.
Brød- og Sukkerkort
udleveres Torsdag den 28. ds.i Østerhus paa Strib for Strib Skoledistrikts Beboere og i Røjle Forsamlingshus til det øvrige Sogns Beboere fra Kl.9-11 Form. Og fra Kl. 3-6 Eftm.
                  Sogneraadet

Middelfart
Social-Demokrat

den 2. Juli 1917

En stor dag paa Strib.
Som det var ventet, blev det i Gaar en stor Dag i Strib. Hele Eftermiddagen var der mange Mennesker, og om Aftenen var der udsolgt Hus i Koncertsalen.

Fru Astrid Neumann havde for en væsenlig Del sammensat sit Program af gamle Viser, som f. Ex. »Grønne Kranse«, »Fader siger, sy du skal og sømme« osv., og nægtes kan det ikke, at de gamle Sange fik ligesom nyt Liv ved den kvikke Udførelse.
Og hvad Carl Fischer angaar, saa sang han meget morsomt en række populære Døgnets Viser. Begge Kunstnere høstede stærkt Bifald og maatte give flere Extranumre,
Orkesteret spillede som sædvanlig flinkt, og maatte give flere Extranumre.

   
Middelfart
          Social-Demokrat

            den 2 Juli 1917
Avtomobilskatten
for Januar Kvartal d. A. har i Middelfart indbragt 67 Kr. og i Vends Herred 318,Kr.

Strib Koncertsal.

Søndag den 10. Juni
Kl. 4- 6:

Eftermiddags-Koncert
af et stort Stryge-Orkester under
Anførsel af

 
Musikdirektør Lomholt.

Kl. 7-9 synger

Skuespillerinde
 
Fru Fritz Petersen.
Kl. 9-11
Bal
Hele Orkesteret
spiller til Dansen

  Middelfart
         Social-Demokrat

             den 6. Juli 1917
I Strib Koncertsal
 
ræsenteres, paa Søndag Aften en ny Kunstner, nemlig Koncertsanger Bjerregaard, som har gjort megen Lykke andre Steder og nu skal forsøge, om han kan tage denne Egns Publikum med Storm.

Efter Ballet gaar der Motorbaad til Middelfart, saa de danse lystne behøver ikke at afvente Slæberens Afgang Kl. 12, men kan blive sejlet hjem lige efter dansen. Det er en Reform, som sikkert bliver hilst med Glæde.

                 den 10 Juli 1917
Strib Koncertsal
fortsætter i Aar som tidligere med Søndag efter Søndag at byde paa Underholdning af vore bedste Kunstnere, og et stort Besøg viser, at Egnens Folk paaskønner det Arbejde, der udføres for at føre Kunsten ud til Folket.

I Søndags sang Koncertsanger Arne Bjerregaard, som viste sig at være i Besiddelse af en velskolet Stemme og et ypperligt Foredragstalent, Sangeren høstede da ogsaa stærkt Bifald og maatte give flere Extranumre.

Bagefter var der den sædvanlige Svingom, og Motorbaaden der gik til Middelfart Kl. 11, var der fuldt pakket af glade Deltagere.

   Middelfart
    Social-Demokrat

          den 11 Juli 1917

Rød Ungdom paa Strib.
Møde i »Østerhus«

Socialdemokratisk Uungdoms-forening paa Strib holdt i Aftes Møde i »Østerhus«. Der var kommen 30-40 Mennesker til Møde, da Foreningens Formand, Laur. Sørensen, bød Velkommen.
    Efter en Sang holdt Redaktør Ehlert Nielsen et kort Foredrag, i hvilket han særlig fremhævede den politiske Organisations Betydning og lagde Ungdommen paa Sinde at forstaa den Tid, vi lever i, og melde sig til politisk Pionertjeneste hos Socialdemokratiet.
   Sluttelig fremsagde Taleren under Bifald Drachmanns Digt »Engelske Socialister« hvorefter Mødet sluttede og Deltagerne samledes om Kaffebordet.

             den 19 Juli 1917
Kæntret i Lille Bælt.
    Dampfærgen redder den
        kuldsejlede Fisker.

Da Fisker Rasmus Christiansen, Røjle Mark, i Aftes ved 11- Tiden sejlede hjem fra Fredericia, kuldsejlede han med sin Jolle ca. 400 Meter uden for Fredericia Færgehavn.
       Paa Dampfærgen »Dagmar«, som i det samme passerede forbi, blev Christensens Raab om Hjælp hørt. En Redningsbaad blev hurtigt sat i Vandet og Christensen rededes. Fiskere fra Fredericia kom kort efter tilstede og bjærgede Jollen.

    Middelfart
           Social-Demokrat

              den 23. Juli 1917
Strib Badested.
Man kan mærke, at Højsæsonen er inde, i hvert Fald samler Koncerterne paa Strib nu næsten hver Søndag fuldt Hus.
    Saaledes ogsaa i Aftes, da Koncertsangerinde Fru Sæmundsen og Skuespiller Holger Reenberg sang. Da to Kunstnere har hver et godt og trofast Publikum, som applavder-ede stærkt.
Og bagefter gik Dansen saa let -!

              den 25. Juli 1917
Vejlby Sogneraad
har indkøbt ca. 400 Rm. Træ, som nu kan fordeles til Kommunens Beboere. Til Dyrtidshjælp i Juli Kvartal er bevilget 800 Kr.

Odense Orkester
      i Strib Koncertsal.

Odense Bys store og velindøvede Orkester giver paa Fredag Aften en Koncert paa Strib Badehotel og spiller bagefter, 20 Mand stærkt, til Ballet, At der bliver god Gang i Ungdommens Fodtøj den Aften, tør anses for en Selvfølge.
     Men ogsaa Koncerten bør man overvære, Kapelmester Chr, Danning er en Mand, som har formaaet at faa Orkesteret saaledes sammenarbejdet, at det er en virkelig Nydelse at høre det.

    Middelfart
        Social-Demokrat

            den 28. Juli 1917
Oversejlet af
 Lille-Bælts-Færgen.

Et Uheld, der heldigvis ikke blev til en Ulykke.
-

Forrige Nat ved 12-Tiden paasejlede Dampfærgen »Dagmar« udfor Fredericia Havn en Sejlbaad, hvori befandt sig Baadens Ejer, Maskin-arbejder Sørensen, med Hustru og 2 Børn.
   Baaden kæntrede og alle fire faldt i Vandet, men det lykkedes Færgens Mandskab, som handlede meget snarraadigt, at bjærge alle.
     Skylden for Sammenstødet maa tilskrives Sørensen, som sejlede uden Laterne og lige paa Færgens Rute.

Fini Henriques  
vil i næste Maaned give endnu en Koncert i Strib Koncertsal.

Odense Orkesters Koncert
  
i Aftes i Strib Koncertsal havde naturligvis samlet fuldt Hus, og Kapelmester Danning svang med megen Færdighed Taktsstokken over sine Musici. Programmet var for en væsenlig Del sammensat af lødig Musik, som fik en ypperlig Udførelse.
    Publikum var begejstret og Bifaldet faldt jævnt og stærkt hele Aftenen.
    Til Dansen var der fuldt Hus, og til Tonerne fra det store Orkester fik Ungdommen - og for Resten ogsaa adskillige ældre - sig en munter Svingom

    Middelfart Avis
           den 8 August 1917
Trafikken med Eksprestogene over Fyn kulminerede i Lørdags i en Mægtig tilstrømning af Rejsende. Til Eftermiddagseksprestoget fra Strib Kl. 3,12 ankom to Færger med ca. 600 Rejsende hver, og da Toget kun havde Siddeplads til ca. 600 blev der selvfølgelig et Vældigt Kapløb ikke alene for at faa Siddeplads, men for blot at komme med paa en eller anden Maade. Det viste sig særdeles heldigt, at der var taget to Færger i Brug, derved blev Trængselen godt fordelt ved Landgangen, men den var endda meget stor. Ti Trods for at hvert lille Rum i Toget toges i Brug kunne denne store Mængde dog ikke stuves indenfor Dørene. Et Par 1. Klasses Rejsende fik Plads i Bagagevognen oven paa Kufferter og de var endda glade. Toget maatte alligevel efterlade en Del Rejsende. Om Natten var Eksprestoget fra Nyborg lige saa overfyldt, og havde efterladt ca. 2-300 Rejsende til Godstoget, der passerede Middelfart Kl. Ca. 3.

    Middelfart
        Social-Demokrat

           den 16. Avgust 1917
»Østerhus« i Strib
  
er af Ejeren Hr. J.P.Christensen solgt for 9000 Kr. til Cigararbejder Jørgensen, København, der ønsker fortsat at drive Afholdsrestavrationen i Ejendommen.
Overtagelse til April

Middelfart
       Social-Demokrat

          den 20. Avgust 1917
Operasanger
       Karl Madsen
havde som ventet samlet et talrigt Publikum i Aftes i Strib Koncertsal. Med meget Lune sang Sangeren bl. a. »Hov-hzitslied« og Arien af »Figaro« og maatte kvittere for det stærke Bifald med flere Smaasange som den kendte, morsomme »For Regnen den regner « og »Paa Søngdag Aften«.
    Lomholts Orkester høstede i Aftes særlig stærkt Bifald og maatte spille flere af Stykkerne da capo Repertoierevalget er ogsaa altid udmærket.         Døgnfluer som den frygtlige »Andersen«-Melodi, undgaas, og Programmet sammensættes af lødige Ting.
 Desværre synger Koncerterne paa Strib nu snart paa det sidste Vers for i Sommer.

         den 21. Avgust 1917
Mælkepriserne stiger.
  Et Jammerbudskab fik vore Husmødre i Aftes, idet det kundgjordes, at Mælkepri-serne fra i Dag er forhøjet til 23 Øre for Sødmælk, 12 Øre for Kærnemælk og 10 Øre for Skummetmælk, alt pr. Liter.
    Og det er kun en ringe Trøst, at det er værre endnu mange andre Steder.

Middelfart Social-Demokrat
               den 25. Avgust 1917

   Kgl. Kammersangerinde
        Fru Margreth Løndrop.
   Havde, som det var ventet stort Besøg i Aftes i Strib Koncertsal. Kunstnerinden var udmærket oplagt og sang henrivende. Den fyldige, velskolede Stemme klang smukt, og Foredraget af de forskellige Sangstykker vidnede om Forstaaelse.

Den udmærkede Kunstnerinde hyldedes stærkt og maatte give flere Extranumre.

             den 10 September 1917
   Den sidste Koncert
                   paa Strib.

I Aftes afholdtes saa den sidste Koncert for i Sommer, og Fini Henriques var ligefrem Genstand for Ovationer i Anledning af sit fortrinlige Spil. Det gamle Ord »Naar det regner paa Præsten --« holdt ogsaa Stik i Aftes, idet baade Lomholts Orkester og Fru Hornemann fik tydelige Beviser for, at Strib Stamgæster kun med Vemod tog Afsked med dem og med de herlige Aftener, de i Sommer har tilbragt derude.
     Og efter Koncerten gik Dansen saa let-.Afdansning for i Aar!
    
Der var stuvende fuldt Hus baade til Koncert og Bal.

   Middelfart
       Social-Demokrat

         den 11 September 1917

Offeret i Vejlby Sogn.

   De 3 Menighedsraad i Vejlby Sogn forhandler i denne Tid om Offerafløsning til Sognets 5 Lærere. Præsteofferet er man enedes om at fastsætte til 1800 Kr. pr.Aar
   Man vil nu ansøge Ministeriet om at maatte afløse Lærernes Offer efter Gennemsnittet i Aarene 1912-16 med Omre-gulering efter Folketællingen i 1921. Dette er noget mere, end man oprindelig havde tænkt, men man haaber saa til Gengæld at rykke Realisa-tionen af Ønsket om et nyt Præsteembede nærmere. Tidsvarende Lejlighed til Præ-sten mener man at have paa Haanden.


        den 18 September 1917
    Krigssmør
  Daglig frisklavet Krigssmør.
    á 90 og 120 Øre pr. Pd.
         kan faas paa
     Strib Mejeri.

    Middelfart
      Social-Demokrat

        den 26 September 1917
Vejlby Sogneraad
har til Forligsmægler i Tyende- og Aftægtssager valgt Vejmand Jørg. Poulsen, Staurby,

Det vedtoges til Dyrtidshjælp i Oktober Kvartal at stille 1200 Kr. Til Raadighed for Hjælpekassen og at bevilge de alderdomunder-støttede et extra Dyrtidstillæg.

Til at udarbejde Sundhedsved-tægt for Strib valgtes Jørg. Ras-mussen, Røjle, Hans Johansen, Murm. Nielsen og Partikulær J.O,Andersen, Strib.

Arbejdsløshedskasserne
 nægtedes Tilskud, derimod bevilgedes 10 Kr. til Foreningen for ulykkeligt stillede Mødre, 10 Kr. til »Hjemløses Venner«, 10 Kr. til »Dannevirke« og 20 Kr. Til Fængselshjælpen.

    Men for de arbejdsløse smæk-kede Sogneraadet Pengekassen i. Tænk, om Sogneraadet skulde blive ruineret.

Middelfart
 Social-Demokrat

  den 29 September 1917
Strib Badehotel
Paa ny Hænder
    Strib Badehotel er i gaar af Godsejer Kaas solgt til Hotelforpagter Henriksen, tidligere Theisens Hotel i Odense.
  Overtagelsen sker i December Termin. Købe-summen kendes ikke .

Det er en ny Ejers Hensigt at drive Hotellet, efter samme Principper, som Godsejer Kaas har drevet det i en længere Aar-række.

den 8. Oktober 1917

   Hr. Konsulent
        Pallesen
holder Foredrag i Røjle Forsamlingshus Lørdag Af-ten Kl. 7 pr.
Alle er velkomne.
  Vejlby Sogns
      Gedeavlsforening
.

     Middelfart
             Social-Demokrat

               den 16. Oktober 1917
   En Sygeplejeforening
                      i Strib.

Til en Bestyrelse for en saadan er valgt Fru Th. Bus, Deportarb. Clement, Malerm. Petersen, Fru Eir og pens, Lærer Hansen.

                 den 18. Oktober 1917
Vejlby Sogneraad
    har i sit Møde i Gaar anbefalet et Andragende om Beværterbevilling fra den ny Ejer af Strib Badehotel.
   Hjælpekassen fik bevilget 200 Kr. K.F.U.M.s Soldaterhjem i Vordingborg bevilgedes 10 Kr., hvorimod et Andra-gende fra Arbejdsmændenes Arbejds-løshedskasse om Tilskud nægtedes.
   Paa Foranledning af Lærere og Lærerinder i Strib vedtoges det at lade udarbejde Oversalg over Omkost-ningerne ved Indlæg af elektrisk Lys i Strib Skoler, Til Brandfoged i Staurby valgtes Gdr. H.P,Hansen, Staurby. Det vedtoges at lade nedsalte 200 Svinekroppe, og til at foretage det fornødne i den Anledning valgtes Jørg. Rasmussen, J.O.Andersen. Joh. Jespersen og H.Johansen

  Middelfart
          Social-Demokrat

         den 19. Oktober 1917
Stort Ejendomssalg.
Godsejer Kaas har solgt »Stribgaarden« med Fæste- og Lejehuse og Mejeri til Grosserer Pors, Odense, for 285,000 Kr.
    Overtagelse sker 1. Novbr., men Hr. Kaas har betinget sig at blive boende paa Gaarden til 1. Marts.

Vejlby Kommune.
Da der i November Maaned vil blive uddelt Tranmærker i Stedet for Petroliumsmærker til Staldbrug til Landbrug over 1 Td. Hartkorn, anmodes de Landbrugere, som ønsker, at Sogneraadet køber Tranlamper, om at indsende Bestilling til Sogneraadet inden sen 24. i denne Maaned. Sogneraadet

           den 27. Oktober 1917
  Det kommunale Nævn
            Vejlby Sogn

udleverer Anvisninger paa Korn hos Nævnets Medlemmer og for Stribs Vedkommende på »Østerhus« Torsdag den 1. Novbr. KL. 2-6 Eftm,
   Grisens Alder og Væxt og Antallet af Høns skal opgives. Kornnævnet.

     Middelfart
          Social-Demokrat

            den 28. Oktober 1917
Vejlby Kommune.
Petroliumsmærker udleveres Onsdag den 31. d. M. i Østerhus paa Strib fra Kl. 9-2 Form. og i Røjle Forsamlingshus fra Kl. 3-5 Eftm..
 Bestillinger modtages samtidig paa Tranlamper og Carabidlamper.
                         Sogneraadet.

 
den 1. Novber 1917
Vejlby Kommune.
De Husstande, der ønsker Sukker til Fremstilling af Frugtsmør, eller ønsker at faa Frugtsmør, maa henvende sig til et af Sogneraadets Medlemmer inden den 4 November d. A.     
                             Sogneraadet

              den 12. Novber 1917
Lyssignaler ved Strib.
Ved Strib vil der nu blive installeret elektrisk Belysning i enkelte af Mastesignalerne ved Brug af Batterier fra de Personvogne, som er overflødige under den indskrænkede Toggang. Batterierne anbringes i Kasser ved Mastens Fod og oplades i Nyborg. Paa Kontoret vil der sandsynligvis blive anvendt Carbilamper en kort Tid fra 1. December, da Petrolium næppe kan skaffes.

            den 20. Novber 1917
Vejlby Sogns Skoler
     Naar der skal installeres elektrisk Lys.
Vejlby Sogneraad vedtog i sit sidste Møde at lade installere elektrisk Lys i Skolerne i Strib. Raadets Flertal var imidlertid i en slem Kattepine thi i Sognets øvrige Skoler har det vel, tilladt Installationen, men det har overladt Lærerne selv at betale Installationen i disse kommunale Bygninger. Lærerpersonalet paa Strib vilde imidlertid ikke selv bære Udgifterne, og for at forhindre, at de øvrige Lærer i
4

   Kommunen skal komme og forlange deres udlagte Penge tilbagebetalt, vedtoges det, at Førstelæreren paa Strib, som er bedst lønnet skal betale 50 Kr. til installationen i sin Skole.
   Nu kommer det saa an paa, om han vil, og om det virker tilstrækkeligt paa Kom-munens øvrige Lærere, saa de ikke alligevel møder med Krav om Tilbagebetaling af de Penge, de har staaende i Kommunens Ejendomme.

Byggeriet paa Strib.
   
Og endda er der ved at være Bolignød.
    Sidste Sommer er der bygget ikke saa lidt paa Strib. Den ene Villa har rejst sig efter den anden, og i alt kom vel 20-30 Ejendomme under Tag i Løbet af Sommeren.
Nu er de alle optagne, og endda kneb det voldsomt med at skaffe Plads til alle de lejesøgende ved Flyttedag. Hver eneste Lejlighed er optaget, og med den Udvikling, Strib har taget, staar Vejlby Kommune sikkert til Foraaret overfor Bolign-øden. Saa er Spørgsmaalet, hvad Kommunen vil gøre for at skaffe Plads, og om den i det hele taget vil gøre noget.

Præst i Strib.
 
Efter at Menighedsraadet for Vejlby Sogn havde hen-vendt sig til Mministeriet an-gaaende Oprettelse af et Præsteembede for Strib og Røjleskov, har Ministeriet nu vedtaget at Oprettelsen af et Fillial-Embede med Præste-bolig i Strib. Embedet vil efter Forlydende blive opslaaet ledigt til 1. Januar

  Middelfart
          Social-Demokrat

         den 8. Decmber 1917
Vejlby Sogneraad.
---  Strib Kirke fik en extra Bevilling paa 225 Kr. til ny Kakkelovne.

         den 15. Decmber 1917
  Dilettantforestilling
        paa Strib og i Røjle
.
Som bekendt akulde der i Aftes have været Diletanttforestilling i Røjle Forsamlingshus til fordel for Husmand Jørg. Jørgensen, hvis Hustru har faaet begge Ben afkørt af Toget, men Forestillingen er af forskellige Grunde udsat.
   Dilettanterne, der tilhører vort Partis Ungdomsforening paa Strib, spillede i Søndags i Østerhus, og »En Tilskuer« har bedt os optage følgende:
     Dilettantforestillingen paa Strib, som vore unge Partifæller havde arrangeret, havde samlet fuldt Hus, og det skal siges, at Dilettanterne, skønt der var første gang, de spillede, klarede sig udmærket, og efter de klapsalver, der lød fra Publikum, var ogsaa dette tilfreds med Præstationerne. Efter den store Tilslutning, er jeg ogsaa sikker paa, at Foreningens Kasserer er tilfreds, og saa kan der kun siges at være Tilfredshed over hele Linien.
   Skulde jeg indvende noget, da vil jeg henstille, at Dilettanterne næste Gang sørger for at faa Musik at støtte sig til.
------- Efter dette at dømme forestaar der saaledes Folk i Røjle en fornøjelig Aften, naar Dilettantforestillingen afholdes.

Indvielsesfest paa Strib
 
Den ny Sal paa »Østerhus« indvies paa Søndag ved en Festlighed til hvilken N.I.O.G.Tog socialdemokratisk Ungdomsforening staar som Indby-dere.
   Nielsen-Svinning holder Foredrag, og bagefter er der Oplæsning og en Svingom.