Store og små begivenheder
   i Strib - Røjleskov sogn

     
ifølge de lokale aviser         år 1916

    Middelfart Social-Demokrat
                   den 14. Januar 1916
Vejlby Sogneraad
  
har i sit Møde vedtaget at give alle de alderdomsunderstøttede i Kommunen Dyr-tidshjælp. Endvidere vedtoges det at bevilge Hjælpekassen 100 Kr., saaledes at den i alt har faaet et Tilskud paa 600 Kr. Yderligere Tilskud vil blive givet, men først ønsker Sogneraadet at føre en Forhandling med Hjælpekassebestyrelsen.
    Med Hensyn til Skolerne i Strib forelaa flere Forslag, Et gik ud paa at afhænde de nuværende Skoler og opføre en stor Fællesskole. Sogneraadet vedtog dog at opføre en ny Enklasses Skole ved Siden af de andre Skolebygninger og at ansætte en Andenlærer.
   Til Byggeudvalg valgtes Formanden, Assistent Helward og Fyrbøder Johansen, Strib.

I en Hestegang.
   
En 6-aarig Dreng, Søn af Banearbejder P.Johansen, Strib, er kommen til Skade i en Hestegang og fik den ene Arm og Ryggen læderet. Drengen kom strax under Læge-behandling og har det efter Omstændighe-derne ret godt,

Middelfart Avis
      den 18. Januar 1916
    Paa Statsbanernes Færger vil der i nær Fremtid blive indført en Række længe tiltrængt Forbedringer af 3. Kl.s Kahytterne, der da ogsaa hidtil har henligget i en ganske utilladelig Forfatning. Paa Fredericia_Strib Overfarten skal der nu indrettes Dame_kahytter. Bænkene skal forsynes med Hynder af imiteret Læder, der skal hænges Gardiner for Vinduerne, Billeder skal anbringes paa Væggene, ligesom Tilfældet er i 3. Kl.s Vognene, og endelig skal Bordene i Kahytter, hvor der er Restaurant, forsynes med Duge. Hvis saa Luften i Kahytterne samtidig kunne blive gjort bedre, ville Forholdene næsten begynde at blive taalelige.

Middelfart
     Social-Demokrat

         den 24. Januar 1916

Strib Borgerforening
   
holdt Generalforsamling i Lørdags Aftes. Der forelaa et Tilbud fra Godsejer Kaas om at overtage Indkvarteringen af Soldaterne for en Pris af 1 Kr. 75 Øre daglig pr. Mand. Tilbudet kunde ikke modtages.
   Det vedtoges at opsætte 2 Lygter, en ved Scharlingsvejs Forlængelse og en ved Gangstien fra Landevejen til Stationen.
    Den afgaaende Bestyrelse, Assistent Jensen, Fyrbøder Lund og Depotarbejder Clement, genvalgtes


            den 5 Februar 1916

Stukket af.
   Da Færgen i Gaar Eftermiddags Kl. 3½ ankom til Strib, lykkedes det en Mand, der under Bevogtning var paa Vej hjem til Fattiggaarden i Assens, at stikke af. Han løb efter Strib By og var et Øjeblik efter for-svunden

      Middelfart Avis
         den 12. Februar 1916
  Sogneraadsformand Jørgen Rasmussen, Trafikassistent Helward, Strib, og Chr. Rasmus Hansen, Røjle Skov, har forleden haft Foretræde for Trafikmini-steren og Generaldirektøren for Statsbanerne for at gøre dem bekendt med Bebo-ernes Ønsker i Anledning af den paatænkte Udvidelse af Strib Station. Deputationen fremsatte bl.a. Ønske om Varehusets og Rampens Flytning over paa den anden Side af Sporet, saa at Adgangen dertil kan lettes ved Anlæg af en Vej fra Landevejen gennem Gran-skoven, en Foranstaltning, som dog muligvis vil kræve Ekspropriering af et Par mindre Huse. Resultatet deraf blev, at Spørgsmaalet om Varehusets, Rampens og Lodsesporets flytning skal optages til nærmere Over-vejelse.

Middelfart
 Social-Demokrat

      den 14 Februar 1916
Soldatens glade Liv.
 
En Del af Middelfartgarni-sionen har i disse Dage afsonet Straffe, Nogle slap med 2 Dages Kvarterarrest, medens andre skal til Odense og afsone 2 Dages mørk Arrest. Helt fri slap kun 2 Mænd, som var paa Vagt, da Forseelsen - at fjærne sig fra Kvarteret - blev begaaet,

     den 18 Februar 1916
 Dampfærgen »Strib«
     paa Grund.
  
Da Dampfærgen ,,Strib, i Gaar Formiddags skulde overføre Toget fra Fyn til Jylland, løb den paa Grund paa Stribodde og og maatte have Hjælp af Færgen »Kronprinsesse Louise« for at komme flot. Uheldet medførte en Del Togforsinkelser i Jylland.

        Middelfart Social-Demokrat
                     den 13 Marts 1916
Priviligeret Valgret paa Strib
   
Som før omtalt i Bladene, er der paa Strib i denne Tid stærkt delte Meninger om Byggeriet i Strib Brugsforening, som blev vedtaget fuldstændigt lovligt paa den ordinære Generalforsamling forrige Lørdag.
    Imidlertid har dette medført, at en Herre har gaaet rundt med en Liste og samlet Underskrifter for at faa det vedtagne nedstemt. Dette kan nu være det, det er, men naar nævnte Herre i sin Ivrighed og Selvtillid paa sin Dagsorden har sat Indførelse af privilligeret Valgret, saa mener vi at det er at gaa lovlig vidt.
    I vor Tid er man naaet saa vidt i Retning af Frisind, at man skulde synes det ganske urimeligt, at en saadan Tanke i det hele taget kunde fostres.
    Ikke desto mindre har omtalte Herre præsenteret og virkelig faaet Underskrifter paa en Dagsorden, som forlanger intet mindre end b Majoritetet til Gennemførelse af enkelte Sager, Ja, han gaar videre og ønsker det vedtaget paa 2 Generalforsamlinger. Der er vel ingen Fare for, at Privilegiet bliver vedtaget, det vilde i alt Fald være en Skandale, men vi mener, at det bør kendes, hvilket tarveligt Middel mam tillader sig at benytte i en Sag inden for en Forening, man er Medlem af. Nej, stem Byggesagen ned, dersom de kan, men en Ting maa være hver Kvindes og Mands kære Eje, nemlig den lige, almindelige Valgret.
Flere Beboere i Strib og Omegn.

Middelfart
     Social-Demokrat

          den 13 Marts 1916
Strib Brugsforening
 
holdt extra Generalforsamling Lørdag Aften, og her blev det paa sidste Generalforsamling vedtagne Projekt om bygning af Lagerplads og Mødesal stemt ned med 72 Stemmer mod 41 . Et Forslag om, at der skulde være to Treidedels Majoritet blev forkastet, da kun ganske enkelte stemte for det.

           den 18 Marts 1916
Vejlby Kommune.
  
Opkrævning af Skatter og Skolemulkter, Renholdelse af Kommunens Skoler samt den aarlige Kalkning af Skolerne fra 1. April 1916 til 31 Marts 1917 udbydes efter Konditioner der er fremlagt hos undertegnede.
   Tilbud modtages indtil den 22, denne Maaned.
   Vejlby Sogneraad, den
         16, Marts 1916.
        Jørgen Rasmussen.

Middelfart
         Social-Demokrat

           den 25 Marts 1916
Vejlby Sogneraad.
   
Foruden det tidligere meddelte behandlede Raadet i sit sidste Møde et Andragende fra Cyklehandler Mortensen, Nørre Aaby, om at han maatte befare Kommunens Veje med Bil. Andragenet afsloges .
    Den anerkendte Sygekasse bevilgedes 350 Kr.
   Til Kommunerevisorer genvalgtes Lærer Larsen, Staurby ,og Trafik-assistent Jensen, Strib.
  Til Skatteopkrævere genvalgtes L.Knudsen, Aulby, der lønnes med 100 Kr. og L.Jakobsen, Røjle Mark, som faar 150, Kr.

              den 15. April 1916
Den ny Skole paa Strib.
  
Ved Licitationen var følgende Haandværkere lavestbydende:
Murermester Aage Rasmussen,
Strib. 3825 Kr.
Tømrer M.Madsen, Strib, 3185 Kr. Maler Meyer, Strib, 235 Kr.
    Skolen kommer saaledes i alt til at koste 7580 Kr.

Middelfart
       Social-Demokrat

                den 22. April 1916
Strib Badehotel og Lukketiden.
 
Godsejer Kaas har andraget Vellby Sogneraad om Tilladelse til i Sommermaanederne at holde Hotellet aabent til Kl. 12.
     Andragendet nægtedes.

Strib Brugsforening
   
afholder extra Generalforsamling Lørdag den 29. ds, Kl. 7½ paa Hotellet.
    Dagsorden: Forslag om Tilbygning. (Tegningen ligger til Eftersyn i Butikken)
 Bestyrelsen.

               den 5 Maj 1916
Lillebælts-Overfarten
 
Vognladningsgods paa hvidt Fragt-brev befordres ikke,
  Paa Grund af Ophobning af Vogne i Fredericia og paa foranliggende Stationer, aflyses - meddeler Stats-ban-erne - Indskrivning af Vognladnings-gods paa hvidt Fragtbrev fra Jylland til Øerne og derudover i Tiden fra Torsdag den 4. til Onsdag den 10 dennes.
   Let fordærvlige Varer og levende Dyr omfattes ikke af Aflysningen.

  Middelfart
      Social-
          Demokrat

          den 6. Maj 1916
   Den paa Finansloven bevilgede Færge til Lillebæltsoverfarten, der tillige skulle fungere som Isbryder, vil ikke kunne bygges foreløbig paa Grund af Krigen. Foreløbig vil saa den nye Madsneø Færge, der bliver færdig om et Par Maaneder, assistere ved Lillebælts
overfarten.

   Middelfart
    Social-Demokrat

       den 10 Maj 1916
Strib Brugsforening.
holder extraordinær Generalforsamling Torsdag den 18 ds., Kl. 7½ Aften, paa Hotellets Glasveranda

Middelfart
          Social-Demokrat

                     den 12 Maj 1916
Carl Alstrup paa Strib.
    Paa Søndag aabner Strib Badehotel saa Sæsonen med Optræden af Skuespiller Carl Alstrup.
     Igen, hører vi Læserne udbryde, idet de mindes i Fjor, da Hr. Alstrup ogsaa skulde aabne Sæsonen, men i sidste Øjeblik sendte Afbud til Skuffelse for de mange Mennesker, der var mødt for at høre ham, Men i Aar beredes der ikke Publikum nogen Skuffelse af den Art. Hr. Kaas har bundet Hr. Alstrup saa forsvarligt, at hvis den yndede Skuespiller ikke ligefrem ligger paa Dødslejet, skal han nok Møde,
    Og saa er videre Anbefaling i Grunden overflødig,. Alstrup er en .... Gæst i Provinserne - tidligere pløjede han dem igennem paa Kryds og tværs - mem han er alligevel kendt af hvert Menneske, om ikke fra andet, saa fra Biografteaterne .
   Og paa Søndag Aften bliver der Jubel i Strib Koncertsal.

Middelfart
        Social-Demokrat

               den 15 Maj 1916
Strib Koncertsal.
Sæsonens festlige Aabning.
   
Under de festligste Former aabnede Strib Koncertsal i Aftes Sommersæ-sonen. Vejret var ikke just sommerligt, men da Musikdirektør Lomholdt svang Taktstokken, og det velindøvede Orkester spillede op til Aarets første Melodi, var der alligevel kommen mange Mennesker til Stede, Selvfølgrlig var det Carl Alstrup, der trak, og selvfølgelig var den populære Kunstner lige saa ovenud morsom, lige saa barok i sine Paafund , som han plejer at være. Han sang, og deklamerede, og Folk lo og klappede og lo igen, til Taarerne stod dem i Øjnene.
    Og efter Underholdningen gik Dansen let - lige ind i »Sommertiden«. Vi vædder, at kun de færreste huskede at sætte Uret en Time frem, da Klokken var elleve.

     Middelfart
      Social-Demokrat

           den 20 Maj 1916

Strib Brugsforening

    holdt i Torsdags en ny General-forsamling, hvor Byggesagen atter stemtes ned. Bestyrelsen ømskede efter dette at fratræde, men lod sig bevæge til at blive til næste Gerneralforsamling.


                den 26 Maj 1916
             Strib
        Koncertsal

         Søndag den 28 Maj:
                Kl. 4 - 6:
           Koncert
         under Ledelse af
    Hr, Musikdirektør Lomholdt.
             Kl. 8 - 10 synger

           kgl, Kammersanger
     Peter Cornelius,
                    Kl. 10 - 12:
               Bal,
       Kl. 12.20 afgaar Tog fra Strib

 Middelfart
 Social-Demokrat

            den 29 Maj 1916
Strib Koncertsal.
   
Som det var ventet, havde Peter Cornelius samlet et answligt Publikum i Aftes, og den berømte Sanger baade modtoges med Bifald og høstede Bifald efter hvert Numer, hvorfor han med vanlig Elskværdighed kvitterede med forskellige Extranumre.
   Programmet var meget fyldigt og sammensat med skyldig Hensyn til enhver Smag, undtagen den daarlige. Med megen Kraft sang Kammer-sangeren nogle smukke Wagner-Partier for at glide over i smeltende Romancer af Lange-Müller m.fl.
   Den musikalske Del af Pro-grammet udførtes med megen Dygyighed af Lomholts fortrineligt sammenspillede Or-kester.

    Middelfart
         Social-Demokrat

               den 30 Maj 1916
En Riffelkugle farer
         over Lille Bælt.
   
Da den jyske Skildvagt vilde skræmme Fiskeren, men nær havde skudt sin Kammerat ved Strib.
    Hvor det undersøiske Kabel gaar i Land, er der baade paa den jyske Kyst og paa Strib postrert Vagtposter, som bl.a. skal fjærne uvedkommende fra Kabellinien.
     For kort Tid siden havde en Mand i Robaad lagt sig til at fiske ved Kablet, og da han ikke fjærnede sig trods Tilraab, som han formentlig hørte, skød den jyske Skildvagt et skarpt Skud over Hovedet paa ham. Først da forsvandt han. Fiskeren der er hjemmekørende i Strib, har nu i Mindelighed klaret Sagen med en Bøde.
    Det afskudte Projektil naaede over til Fyn, hvor det nær havde ramt den derværende Vagtpost. Han troede et Øjeblik, at Tyskerne var i Anmarch, men blev forholdsvis hurtig klar over den virkelige Stilling.

Middelfart
 Social-Demokrat

             den 30 Maj 1916
Paa Strib Badested.

     Bydes der paa Operette-Aften i Morgen, og to saa yndede Opperettekræfter som Fru Astrid Neumann og Holger Reenberg optræder. De to Kunstnere skal nok more det antagelige store Publikum, som møder.


                den 2. Juni 1916
Strib Koncertsal
  
Fru Astrid Neumann, som i Aftes sang paa Strib, er en ny Gæst paa Pladsen, men hun tog strax i Aftes Publikum med Storm. Den lille skælmske Frue er i Besiddelse af en smuk Sangstemme og foredrog med meget Lune de nyeste Operette-melodier. Publikum klappede livligt, og Fruen slap ikke, før hun havde givet flere Extranumre.
    Desværre var hendes Partner, Hr. Holger Reenberg, en Del indispo-neret, han var ikke saa lidt hæs, og det gik naturligvis ud over Sangene, selv om de iøvrigt foredrages aldrig saa godt.
   Sluttelig sang de to Kunstnere forskellige Duetter af »Gift dig aldrig« og »Den tapre Skræder.«Ogsaa her var Bifaldet stærkt, og den muntre Aften sluttede ikke, før Publikum som Til Middelfart Social-Demokrat gift havde faaet Storkevisen af »Naar Stroken kommer«, meget frit men ogsaa meget morsomt foredraget.
Publikum var ikke saa talrigt, som det burde havde været.

    Strib
Koncertsal

          Søndag den 28 Maj:
                Kl. 4 - 6:
    Koncert
      under Ledelse af
   Hr, Musikdirektør
            Lomholdt.

          Kl. 8 - 10:-
      Optræden af kgl.
  Skuespiller
         Poul Reumert

             Kl. 10-12:
             Bal.
Kl. 12.18 afgaar Tog fra Strib efter Odense og standser ved alle Mellemstationer til og inklusive Aarup,


Middelfart
    Social-Demokrat

              den 6. Juni 1916
i Strib Koncertsal
 
var der Søndag Aften mødt et talrigt Publikum til Hr. Poul Reumerts Sang. Deklamation og Oplæsning.
   Hr, Reumert hører til de mest lovende af det kgl. Teaters unge Kunstnere, og han viste sit Publikum, hvor mangfoldigt hans Talent er. Han høstede ds ogsaa Gang paa Gang stærkt Bifald, for hvilket han naturligvis maatte kvitere med Extranumre.

Middelfart
  Social-Demokrat

          den 9. Juni 1916
Fintbrødet stiger i Pris.
Som man vil se af nedenstaaende bekendtgørelse (underskrevet: Samtlige Bagere og Konditorer i Middelfart og Omegn) er de Tider nu forbi, da man kunde købe en 2 Øres Snegl eller et Rundstykke eller et 5 Øres Winerbrød. I Lighed med Bagere i andre Byer forhøjer nu ogsaa Middelfart Bagere Priserne til henholdsvis 3 og 6 Øre, ligesom 10 Øres Brød fremtidig koster 12 Øre og 25 Øres koster 30 Øre.
   Blot det saa naar andre Tider kommer, bliver lige saa let at faa Prisen sat ned, som det nu er at forhøje dem.


                den 13. Juni 1916
Strib Koncertsal.
 
Trods det lunefulde Pinsevejr var der i Aftes samlet mange Mennesker i Strib Koncertsa,l da Direktør Lomholt gav Signalet til Koncertens Begyndelse. Orkesteret spillede som sædvanligt fint, og Programmet var valgt med skønsom Hensyntagen til saavel klassisk som mere moderne Musik.
Operasanger Melchior havde sammensat sit Program af udeluk-kende nordiske Kompositioner, og man havde Lejlighed til at glæde sig ved den unge Kunstners prægtige Stemme og gode Foredrag og ved at mene at kunne følge en Udvikling siden hans sidste Koncert i Strib.
Folk klappede begejstret og svang sig eller eller vrikkede efter Koncertens Slutning i Dansen.

Middelfart
  Social-Demokrat

            den 19 Juni 1916
Koncerten paa Strib.
I Aftes havde samlet omtrent fuldt Hus og vil sikkert i Publikums Erindring komme til at staa som en af de nydelsesrigeste Aftener blandt de mange herlige Aftener, der skabes paa Strib i Løbet af Sommeren.
   De to Kunstnerinder klæder hinanden fortrinligt baade med Hensyn til Udseende og hvad angaar Stemmernes Pragt. Frk Ellen Becks mørke, fyldige Stemme, smelter sammen i et harmonisk Hele med Fru Neovis lyse og klare Stemme.
I en Solo-Afdeling sang Fru Neovi nogle smukke Sange, bl.a. Solveigs Sang af »Per Gynt« og en lille Sang »Mod Kvæld« som forlangtes og gaves da capo.
  Publikum var begrejstret og utrætteligt i sit Krav om Extranumre, som ogsaa gaves beredvilligt. Af Akkompagna-tricen, Fru Hornemann, fik sin Part af Bifaldet, var velfortjent.

 Middelfart
  Social-Demokrat

           den 21. Juni 1916
Fredag den 23 Juni
        St, Hansfest ..
.
            Kl. 8-10
synger kgl. Kammersanger
Hr. Peter Cornelius
           
- kl. 10-12
                   Bal.
Søndag den 25 Juni - Kl. 4-6 Koncert under anførelse af Hr. Musikdirektør Lomholdt - Kl. ? spiller
     
Kgl.
 Kammermusikus - 
    Hr. Fini Henriques.
 ...

   Middelfart
      Social-Demokrat

        den 28. Juni 1916
Et sjældent Jubilæum
kan Camilla Larsen paa Strib fejre i disse Dage, idet det en af de første Dage i Juli er 25 Aar siden, hun tog Stade ved Færgerne og solgte Frugt, Chokolade m.m. til de Rejsende.
    Der er ikke mange rejsende, uden at de kender Camilla Larsen, og adskillige faar sig en Passiar med hende, naar de slaar en lille Handel af.

Middelfart
Social-Demokrat

                  den 3. Juli 1916
Hr. Anders Brems paa Strib.
For godt besat Hus havde Koncertsanger Anders Brems saa i Aftes sin Premiere i Strib Koncertsal. Han sang et Program, der var sammensat af vore bedste Kunstners Kompositioner, og han sang med til Tider betagende Stemmepragt, ligesom Foredraget var præget af fin Forstaaelse af de Kunstværker, der fortolkedes.
   Selvfølgelig var Publikum ogsaa henrykt og lønnede Hr. Brems med et Bifald, der krævede og ogsaa fik Kunstneren til at give Extranumre.
    Under disse Forhold bliver det næppe sidste Gang, Hr. Brems gæster Strib.
Fru Mary Hornemann var som sædvanlig en forstaaende Akkompagnatrice, og Lomholts Orkester spiller sig øjensynlig for hver Koncert fastere i Publikums Gunst.

                 den 7. Juli 1916
Fiskeriet i Lillebælt.
2. Generalkommando har gennem Fyns Stiftamt udstedt Forbud (til Bevarelsen af Telegrafen) mod at drive Fiskeri ved Kablerne langs Lillebæltskysten efter Mørkets Frembrud. Om Dagen skal Fiskerne have Legimation, og en saadan faaes ved Henvendelse til dr udstillede Vagtposter.

Middelfart  Social-Demokrat
                den 10. Juli 1916
I Strib Koncertsal
  
tog Frk. Astrid Elsted i Aftes paa heldig Maade Konkurrencen op med Friluftteateret. Frøkenen sang for et ret talrigt Publikum. og det udsøgte Program og den fint, kultiverede Sang høstede stærkt Bifald.
    Frk, Elsted maatte naturligvis give flere Extranumre.
Etter Koncerten var der som sædvanlig en munter Svingom

Det billige Søndagstog
  
i Gaar befordrede 6-700 Passagerer, af hvilke 169 stod af i Middelfart, medens Resten tog videre til Strib, Fredericia eller Kolding.

                  den 11. Juli 1916
Højsæsonen paa Strib
  
er nu begyndt,, og i denne vil der ligesom i Fjor blive afholdt to Koncerter om Ugen, nemlig Onsdag og Søndag.
   Og i Morgen, Onsdag, bydes der paa Sang af ingen ringere end vor fejrede, af snart alle Damer forgudede Operasange. Hr. Niels Hansen. Hr. Niels Hansen er dog ikke elsket af Damerne alene, fordi han ser godt ud, men ikke mindre for sin herlige Sang Mellem Opraens yngre Kræfter er han jo ubetinget Numer 1 paa Mandssiden.
  Fra tidligere Koncerter paa Strib har et stort Publikum, som ogsaa nok skal give Møde i Morgen.

Middelfart Social-Demokrat
               den 17. Juli 1916
Paa Strib i Aftes
   
Selvfølgelig var der stort Besøg paa Strib i Aftes da de muntre Sangerne Reenberg og Seemann optraadte. Hr. Reenberg Der ved sin optræden i Forsommeren sammen med Astrid Neumann generedes stærkt af Hæshed, havde nu sin Stemme i Orden og sang baade med Lune og Charme sine forskellige Sange. Og Hr. Seemann, denne typiske Operette-Elsker, fik all smaa Ungpigehjærter til at bank ved sit Foredrag af de muntre Viser.
De to Kunstnre sang sammen »Gluntar«- Afdeling og foredrog disse evige unge Sange, saa de fik Publikum sat i travl Bevægelse med at klappe og klappe paany t il ny Sange foredroges.
Fru Hornemann akkompagnerede som sædvanligt smukt og diskret, og Hr. Lomholdt svang i Pavserne sin Taktstok eller Violinbue over sit flinke Orkester

  Middelfart Social-Demokrat
              den 24. Juli 1916
Fyrmester Andersen, Strib,
  
der har passet Fyret siden 1883, fratræder Middelfart Social-Demokrat 1. Avgust sin Stilling, som han i den lange Aarrække har passet med Troskab.

Frk. Karen Oderwald-Lander,
 
der ikke med Urette bærer Navn af Nordens Nattergal, sang saa i Aftes for et talrigt Publikum.
   Kunstnerinden vandt strax sit Publikum. Den prægtige Stemme i Fforbindelse med en udviklet Foredragskunst maatte slaa igennem, og Bifaldet var - trods Varmen - stærkt og indtrængende, saa der maatte gives flere Extranumre.
   Fru Hornemann var som sædvanlig en ypperlig akkompag-natrice,

Middelfart Social-Demokrat

           den 31. Juli 1916
Storm-Petersen Tournéen

  havde ikke saa stort Besøg, som den fortjente til Børnefesten i Søndags i Strib, men den underholdt de smaa Gæster paa en Storm-Petersens barokke Indfald og over Fru Willumsens fornøjelige Børnesange.
   I Aftes tog Tournéen med Glans Konkurrencen op med den store Sangfest i Fredericia. Der var stopfuldt Hus, og Storm-Petersen var akkurat saa fjollet og morsom, som man nu en Gang venter sig. at han skal være. Baade han og den nydelige Fru Willumsen, der sang sine Viser med megen Skælmeri og højt Humør, applauderedes livligt og slap ikke udenom Extranum-rene.

     Middelfart
        Social-Demokrat

           den 2. August 1916
 Strib Koncertsal
                 Onsdag den 2. Avgust
                          Kl. 4- 6:
         Koncert
                under Ledelse af
Hr. Musikdirektlør Lomholdt.

                            
****
                           Kl. 8 - 10:
   Optræden af
              Hr. kgl, Hofsanger

       Johannes Fønss

                                 ****
                           Kl. 10-12
                  Bal

                          Middelfart Avis
                                 den 4. August 1916
    Trafikken paa Strib Station er naturligvis steget meget betydeligt i denne Tid, hvor Færgerne gaar over Lillebælt ustandseligt uden Afbrydelse hele Døgnet igennem. Et Ophold ved Strib - Undertiden kan Forsinkelserne jo gøre et saadan nødvendigt - vil give en det stærkeste indtryk af forceret Travlhed over alt paa denne Endestation. Men i et besynderligt Forhold hertil staar det usselige lille Skur, som kaldes Stationsbygningen, og som afgiver de eneste Lokaler for en Forstanders, 4 Assistenters, en Medhjælpers og en elevs travle Arbejde Døgnet rundt. Som man ve’d, er det hele »Kompleks« ikke større i Omfang, end hvad en beskeden jydsk Holdeplads kan byde paa. Forleden havde vi Lejlighed til at iagttage, hvorledes det er, naar der er Trængsel i »Skuret«. Formedelst en Underskrift paa et Jernbanepapir, os vedrørende, aflagde vi et Besøg derinde, selv femte. De øvrige Tilstedeværende var fire Børn, formentlig Bude. En Gulvflade paa tre til 4 Alen i Kvadrat, højt regnet, var levnet os , »Publikumm’et«, og hænder det saa, at man ved Skranken (Pult er der nemlig ikke Plads til) besørger sit skriftlige Ærinde, Døren til Lokalet gaar op, ja, da er man vis paa at faa et eftertrykkeligt Nakkedrag, thi Døren, der vendes indad, kan ikke undgaa at ramme den, der staar paa Skrivepladsen. Disse mildest talt skandaløse Forhold, der tilmed meget vel kan tænkes yderligere at forhale den fra Jylland forsinkede Trafik, har nu varet, saa vidt vi husker under Navn af »midlertidige«, lige siden Færgerne afløste de gamle Dampskibe, og den store Banegaard derfor nedlagdes. Nu forekommer det os paa Tide, at Statsbanerne faar dette Forhold ændret.

   Middelfart
    Social-Demokrat

         den 8. August 1916
Krig om Osten
  
i Gaar maatte Politibetjent Petersen to Gange ud med Trommen for at bekendtgøre Osteudsalg med tilhørende Priser paa de forskellige Sorter, fra det ene Sted lidt billigere end fra det andet.
   Det næste maa aabenbart blive, at Folk faar Penge til at hente Ost. Det kunde nok tiltrænges i disse dyre Tider.

           den 10. August 1916
Operasanger
      Carl Madsen

  
havde i Aftes samlet et ret talrigt Publikum i Strib Koncertsal. I Grunden maa man beundre, at det saaledes lader sig gøre Uge efter Uge, I Højsæsonen endda to Gange ugenlig, at trække et srort Publikum til Strib, og naar det lader sig gøre, er det fordi der altid bydes paa de bedste Kræfter. Et Forsøg paa i den Henseende at sænke Niveauet vilde sikkert lønne sig daarligt.
    Naa, men Carl Madsen sang altsaa i Aftes. og han høstede Gang paa Gang stærkt Bifald. Han er en Sanger, der er scenevant i den Forstand, at han tillige kan spille Komedie, og han giver sit Foredrag en Charme og et Lune, som kan virke ganske bedaarende,
 FruHornemann akkompag-nere-de som sædvanlig dygtigt.

  Middelfart
    Social-Demokrat

         den 12. August 1916
Solgt Byggegrund.
       Proprietær Kaas, Strib, har solgt 14,000 Q Alen Byggegrund til Murermester Nielsen, Strib, for 50 Øre pr. Kv- Alen.

Vejlby Sogneraad
  
i Sogneraadets sidste Møde vedtoges det at indstille følgende til det ny Andenlærerembede i Strib: P.O.Poulsen, Tyne, N.Olsen, Rønne, og H.N,Hansen, Strib.

   Et Tilbud fra Kaas, Stribgaarden, om at overtage Indkvarteringen af Soldaterne i Strib i Vinterhalvaaret mod at Kommunen yder et Tilskud af 35 Øre pr, Mand daglig forkastedes

         den 14. August 1916
Strib Koncertsal.
  
Havde en stor Aften i Aftes , Kammersangerinde  Tena Fre-deriksen havde samlet fuldt hus og skuffede ikke sit Publikum. Den pragtfulde Stemme gjorde udmærket Fyldest baade i Juvelarien af »Faust«, der indledede Koncerten, i Johs. Jøgensens Foraarssange og i de Udtog af »Bajadser« og »Boheme«, hvor med Kammar-sangerinden sluttede.
   Selvfølgelig høstede Kunstner-inden stærkt og gav ogsaa et Par Extranumre.

   Middelfart
     Social-Demokrat

           den 21. August 1916
Fru Margrethe Lendrop

   sang saa i Aftes for et stort og taknemligt Publikum i Strib Koncertsal. Fruen sang Kompositioner af f. Ex. Greig og Halfdan Kierulf, og hendes ejendommelige, skønne Stemme tolkede deres Værker med en Inderlighed, som rev alle med sig.
   Selvfølgelig var der stærkt Bifald, og selvfølgelig maatte den indtagende Frue give flere Extranumre.


            den 4. September 1916
Strib Koncertsal.
En flot Afslutning paa Sæsonen.
I det fine Sommervejr i Gaar sluttede Strib Koncertsal under mægtig Tilstrømning sin Sæson for i Aar.
   For det fuldt besatte Hus spillede
Fini Henriques sine allersomdejligste Melodier, den lille smilende Mand beherskede som saa ofte før sit Publikum. Hans Violinbue var paa en Gang hans Scepter og de øvrige Tegn paa hans Fyrsteværdighed i Kunstens Rige. Ved Hjælp af den tvang han Folk til Andagt som i en Kirke, og bag efter legede han paa Flygelet, saa Andagten afløstes af stormende Munterhed. Han maatte give saa mange Extranumre, at Hr. Lomholts Mellemaktsmusik maatte udelades for at faa Koncerten sluttet i Tide.
    Henriques svedte og smilede og Folk klappede.
Og bag efter steppede, storkede og vrikkede de - Afdansning for i Aar,

Middelfart
   Social-Demokrat

    den 19. September 1916
Strib Brugsforening
   har holdt Generalforsam-ling og skiftede Bestyrelse, idet den gamle Bestyrelse vilde gaa af paa Grund af Byggesagens Skaben For-manden, Portør Jørgensen, lod sig dog bevæge til at modtage Genvalg, og iøvrigt kom Bestyrelsen til at bestaa af pens. Overlærer Bro, Vognmand Andersen, Ma-skinmester Fischer og Portør Thuesen.
  Uddeleren fik bevilget et midlertidig Løntillæg.


Billigt Brændsel
   til Vejlby Sogn.

  Vi henleder Opmærksom-heden paa omstaaende Bekendtgørelse fra Sogne-raadet i Vejlby. Efter den gælder det om, at ubemidlede melder sig for at faa Andel i det billige Brændsel, Kommunen kan faa i Henhold til Fragt-skatteloven.

Annonce)
Vejlby Kommune

   Ubemidlede Familier i Vejlby Kommune, som ønsker at faa Del i de nedsatte Kulfragter, anmodes om at sende skriftlig Bestilling paa Kul og Koks til undertegnede inden d. 27 i denne Maaned. Der maa opgives hvor stort Parti hver Familie ønsker pr. Maaned.
Første Sending Kul ventes i Novbr. Maaned d.A.
     Paa Vejlby Sogneraads Vegne.
                               Jørgen Rasmussen


Middelfart Social-Demokrat

               den 21. September 1916
Gas til Strib.
Et Andragende fra det ny Konsortium.

   Det Konsortium, der af Godsejer Kaas har det store Areal paa Strib til Opførelse af Villaer, andrager Middelfart Byraad om at lægge en Gasledning til Strib.
    Niels Nielsen poienterede, at man maatte have undersøgt, hvad en saadan Udvidelse vilde koste og hvilken Tilslutning der kunde ventes. Paa Forespørgsel oplyste han, at Gasværket ikke behøvede nogen Udvidelse for at producere den øgede Gasmængde.
Jørgensen mente slet ikke, det kunde betale sig at sende Gas saa langt.
Niels Nielsen:: Det er muligt, men det maa vi jo saa have undersøgt.
   Udvalget bemyndigedes til at lade foretage den fornødne Undersøgelse og senere møde med en Indstilling.

   Middelfart
          Social-Demokrat

         den 12. Oktober 1916
Arbejderforeningen  "Fremad"
afholder Andespil
for Foreningens Medlemmer
Søndag d. 15. Oktober
  Kl. 6
     paa Strib Badehotel
Med forventet Øvrigheds Tilladelse
offenlig Dans fra KL.8 til 1.
                             Bestyrelsen       

  den 17. Oktober 1916
Lukketiden
     paa Strib Badehotel.

   Da Godsejer Kaas i Foraaret ansøgte om Tilladelse til at holde Strib Badehotel aabent til Kl. 12, nægtede Vejlby Sogneraad ham Tilladelse dertil.
   I Politivedtægten er der imidlertid givet Politimesteren Ret til ved særlige Lejligheder at dispenserer fra Lukkebestemmelserne, og med denne Hjemmel har Badehotellet paa Koncertaftenerne holdt aabent til Kl. 12.
   Vejlby Sogneraad, der mente, at dette var et Indgreb i dets Ret til at være medbestemmende, indgav Klage til Indenrigsministeriet, der nu har resolveret, at Politimesteren har haft Ret til i de omhandlende Tilfælde at dispensere fra Lukketiden.

      Middelfart
          Social-Demokrat

             den 6. November 1916
    Fra Overkelner paa Strib til Hotelejer i Frederikssund
    Overkelner Lorentzen, Odense, der i Sommer var Overkelner paa Strib Badehotel, har af Hotelejer Christensen købt Hotel »Isefjord« i Frederikssund for 105,000 Kr. Overtagelsen sker 1. December.


             den 9. December 1916
  Ingen Høkerhandel
        paa Strib.

   H.P,Mathiesen indsendte for nogen Tid siden Andragende til Handelsmini-steriet om at maatte drive Høkerhandel i Strib. Andragenet blev anbefalet af Middelfart Byraad, men Ministeriet har nu svaret, at der savnes Hjemmel til at bevilge det ansøgte.

Middelfart
    Social-Demokrat

       den 13. December 1916
Strib Kirke.

   Installation af elektrisk Lys i Strib Kirke er i Gaar fuldført. Arbejdet er udført af Hr. A.Bennike.


         den 15. December 1916
 Marsvinsjagten
    i Gamborg Fjord

drives nu regelmæssigt, og næsten hver Dag er Marsvinsfiskerne paa støvlerne. Udbyttet er vexlende. I Gaar fangedes saaledes kun 7 Svin, men Vinden har ogsaa i disse Dage været uheldig for Fangsten.
Marsvinene skæres strax op og exporteres til Tyskland, hvor Priserne nok er højest.

     Middelfart Avis
      
    den 23 December 1916 
Dampfærgen »Hjalmar« er nu efter længere Tids Repa-ration atter vendt Tilbage til Lillebæltsoverfarten fra Helsingør Skibsværft, hvor den har modtaget flere store Forbedringer.
    Denne Færge var den eneste af de gamle Færger, der ikke var moderniseret og ikke bød Passagererne nogen som helst Dækning for Regn og Storm ud over Kahytterne. Nu er der ved en Overbygning skabt lidt Læ for Regn og Sne. Paa Kommandobroen er der bygget en Dækning for Kaptajnen som paa de øvrige Færger. Kun Damp-styreapparatet kunne ikke skaffes for Tiden. Dampfærgen »Hjalmar« er ved disse forskellige Reparatio-ner blevet næsten moderne.