Store og små begivenheder
   i Strib - Røjleskov sogn

     
ifølge de lokale aviser         år 1915

Middelfart
       Venstreblad

          den 8 Januar 1915
Hellere Soldat end sulte.
  
Tre unge Mænd meldte sig i Gaar til Detachementskom-mdøren i Strib. De to i Uniform og en civil; sidstnævnte skulde have mødt i Trøjen den 1. August, men havde dog hidtil skjult sig, og den ene af Soldaterne var deserteret for 10 Dage siden fra sin Afdeling. Nu var de saa forfrosne og forsultede, at de foretrak Soldatertrøjen.
   De førtes foreløbig til Arres-ten i Odense.

     Middelfart Avis
             den 15 Januar 1915
    Ekstraarbejder Th. Madsen blev i Nat paa Strib Station, da han skulle føre et Lokomotiv til Remisen, klemt ihjæl mellem Maskinen og Muren. Jernbane-lægen Dr. Martin, blev straks tilkaldt. Men der var intet for ham at gøre. Den forulykkede var død. Baade Hoved og Bryst var stærkt klemt og Underlivet var frygtelig oprevet, saa Tarmene var synlige. Madsen havde kun en kort Tid været beskæftiget ved Stationen, saa at han næppe har været helt fortrolig med den Fare, han udsatte sig for.

_ Der vil nu blive anlagt elektrisk Spil ved Færgenlejerne i Strib for hurtigere at kunne overføre de gennemgaaende Personvogne, som fremtidig tænkes befordrede af Færgerne baade over Store_ og Lillebælt, saa at deres Passagerer ikke behøver at staa ud under Overfarten.

Middelfart Venstreblad
                  den 19 Januar 1915

En Zeppeliner
er i Dag ved Middagstid blevet iagttaget over Lillebælt, hvor den manøvrerede i Farvandet Nord for Als. Fra Assens kunde den iagttages, idet den gik Nord paa mod Bogø, hvor den vendte og atter sejlede Syd efter. Ogsaa fra Middelfart iagttoges Flyveren.

             Middelfart Avis
                den 21 Januar 1915
Sidste Aar er der ført 179.030 Jernbanevogne over Lillebælt. Et betydelig højere Antal end noget tidligere Aar.

         Middelfart Venstreblad

                   den 23 Januar 1915
Vagtmandskabet paa Strib

   der er Soldater af 5. Battallion, blev i Gaar afløst af Mandskab fra 16. Battallion.

                  den 25 Januar 1915
Vejlby Sogns Arbejderforening
   
(Syge og begravelseskasse) holdt i Gaar Generalforsamling hos Johan Laurizen, Røjleskov, Formanden, Depotarbejder Andersen, Strib, afgav Beretning og oplæste Regnskabet, der udviste en Indtægt paa 186 Kr. en Udgift paa 110 Kr. og 76 Kr. i Overskud. Foreningen har 47 Medlemmer og ejer en Formue paa 2590 Kr. Bestyrelsen og Revisorerne genvalg-tes.

                    den 4. Februar 1915
Røjle skovs Brugsforening
   
afholdt i Gaar Generalforsamling. For-manden gav Beretning, og Regnskabs-føreren oplæste Regnskabet, der godkendtes, Omsætningen i Aaret 1914 har været 41,300 Kr. Varekørselen bortliciteredes. Foreningen har nu 120 Medlemmer. Til Bestyrelsen nyvalgtes Husmand Niels Nielsen, Nyskov og Gaardmand Niels Berthelsen, Røjle Mose. Revisoren genvalgtes.

Middelfart
           Venstreblad

        den 5. Februar 1915
    Opførelsen af
               18 Signalhuse

paa Strækningen Nyborg-Strib er ifølge Odensebladene overdraget i Entreprise til Murermester Jeppesen og Tømrermester Chr. Nielsen, Dalum Sogn, for 36,688 Kr. Signalhusene skal være færdige til Juni.

         den 8. Februar 1915
   Med to Fod Vand
              i Kahytten.
I Gaar indkom til den nye Havn i Middelfart Skonnerten »Silva«, Kaptajn E.J.Barten af Karls-hamn paa Rejse fra Kalmar til Haderslev med en Ladning Tømmer. Paa Rejsen hertil sprang Skonnerten læk, og Kaptajnen ankrede op under Staurbyskov. Men da Fartøjet ikke kunde holdes paa Pumperne, satte det Flag saavel efter Lods som Damper, og Fartøjet, som nu var sunket saa dybt, at det flød paa Lasten, maatte bjerges i Havn.
Kaptajnens Hustru er med paa Turen. Det er ikke morsomt for hende. I Kahytten staar der 1 a 2 Fod Vand over Gulvet.

Middelfart
            Venstreblad

       den 22. Februar 1915
Strib Brugsforening
afholdt i Lørdags sin aarlige Generalforsamling paa Strib Badehotel. Regnskabet oplæstes og godkendtes, det udviste en Omsætning paa ca. 118,000 Kroner, med et Overskud paa lidt over 10,000 Kr.
    Til Bestyrelsen nyvalgtes Husmand Carl Christensen, Røjle Mark. og Husmand Didrik Nielsen, som Suppleant valgtes Remissearbejder Lund.
   Et Forslag fra Bestyrelsen om at nedsætte Varepriserne vedtoges; alle Varer vil foreløbig blive solgt med mindst mulig Avance, saaledes at kun Udgif-terne dækkes. Over-skudet vil derfor omtrent bort-falde, saalænge den nuværende Dyrtid vedvarer.
   Der forelaa Opsigelse fra Uddeler Thøgersen. der ønsker at fratræde sin Plads til 1ste Juli. Hr. Thøgersen har i de 8 Aar, han har forestaaet denne ret store Forretning, vundet sig alles Agtelse ved den overor-demtlige Dygtughed, Orden og Ærlighed, saa Strib Brugsfor-ening er mønsterværdig.

Middelfart
     Social-Demokrat

         den 23 Marts 1915
Vejlby Sogneraad
 
har genvalgt Jørgen Ras-mussen i Røjle til Formand, Lønnen er fastsat til 500 Kr. plus fri Telefon. Formue- og Lejlighedsskaten vil blive paalignet med 1,2, i alt 11,993 Kr. 38 Øre, Hart-kornsskatten med 14 Kr. 40 Øre pr. Td. i alt 9676 Kr. 80 Øre og Ejendomsskylden med 2. 90 Øre pr. 1000, i alt 14.309 Kr. 96 Øre.

         den 25 Marts 1915
  Hvor længe varer
       et Par Buxer?

Betjentene og Arrestfor-va-ren, som faar nye Benklæder hvert andet Aar, androg Byraadet om at faa bevilget hver 20 Kr.. Hvert andet Aar, saa de kunde faa ny Buxer hvert Aar.
     Byraadet skønnede, at et Par Betjentbuxer ikke kan vare 2 Aar og gav Bevillingen, dog foreløbig kun for denne Gang.
 

   Middelfart Venstreblad
                 den 29. Marts 1915
   I Hundredvis af
        Jærnbanevogne.
  
Siden det tyske Kuludførelsesforbud af Kul og Kokes udgik, har der været overvældende Mængder af disse Sendinger som aldrig nogensinde før. Der stilles de største Fordringer til Statsbanerne og Færgefarterne. S Uafbrudt piler Færgerne af Sted fra Fredericia til Strib, hvorfra Særtog løber saa hurtigt efter hinanden til Nyborg, at Storebæltsfærgerne, der dog kan rumme 18 Vogne hver, ikke kan overføre alle disse Vogne, saa Vognene ophobes i Nyborg, hvor der nu henstaar ca. 200 Vogne til Sjælland, og endvidere er alle Landstationer mellem Odense og Nyborg optagne paa samme Maade.

             den 13. April 1915
Til Uddeler
for Strib Brugsforening er valgt Uddeler O.Nielsen fra Vaalse paa Falster.

             Middelfart Avis
                den 15. April 1915
Et nyt Oplagsspor bliver for Tiden anlagt ved Strandkanten. Man haaber derved at skaffe Plads til de mange Godsvogne, der ophobes ved Stationen.

    Middelfart
         Social-Demokrat

              den 29 Marts 1915
Den store Trafik.
Lillebæltsfærgerne ligger kun stille en Time hver 3. Dag.
   Travlheden paa Statsbanerne bliver større og større, og Færgerne mellem Strib og Fredericia sejler uafbrudt baade Dag og Nat. Hidtil har de 3 Færger haft nogle Fritimer hvert Døgn, men nu maa de - meddeler »Fredericia Dagblad« - nøjes med en Times Hvil hver 3. Dag. Denne forcerede Sejlads stiller naturligvis store Fordringer til Personalet, hvis Agtpaagivenhed ikke maa slappes et Øjeblik.
   I Torsdags satte man den foreløbige Rekord med Hensyn til Sejlads, idet 3 Færger tilsammen udførte 70 dobbelte Ture, hvilket med andre Ord vil sige, at Bæltet passeres af en Færge gennemsnitlig hvert 12. Minut Døgnet rundt. Dampfærgen »Hjalmar« udførte i Tjenestedøgnet det største Antal Ture, idet den sejlede 46 Gange over Vandet.
   Der overførtes 384 Vogne fra Fredericia og 357 fra Strib, i alt 741 Vogne, hvilket maa kaldes en meget smuk Præstation. Tyske Vogne, læssede med Kokes til Malmø, udgør en meget stor Procentdel af det Gods, der overføres.

   Middelfart Venstreblad
               den 16. April 1915
   Særtog og Færger
              i fuld Aktivitet,
Efter nogle Dages forholdsvis Stilhed, der formentlig skyldes Paaskehellig-dagene, er Trafikken ved Statsbanerne gennem Fyen nu atter forbavsende stor, saa Særtogene følger rask efter hinanden og alle Færger pisker af Sted hele Døgnet over Lillebælt for at præstere den kolosale Trafik.
I Gaar sattes en Rekord, der ikke let kan slaas, idet der udførtes 128 Ture over Bæltet og overførtes 725 Godsvogne foruden de mange Post- og Rejsegodsvogne. Naar man erindrer, at hver Færge kun tager 5-7 Vogne, kan man forstaa, at der maa hænges i for at dette Tal kan naas.

Ved Strib Station.
 
anlægges for Tiden et Oplagsspor langs Strandkanten for at afhjælpe de værste Mangler ved Ophobningen af den store Mængde Godsvogne. I Fredericia sker der store Udvidelser af samme Grund.

                               Middelfart Venstreblad
                                             den 20. April 1915
Strib Koncertsal.
  
Da Krigen sidste Sommer brød ud, maatte mangt et Forlysstelssted lukke sine Porte i, Badehotellerne se sig tømte for de glade Sommergæster. Men det første Tryk er jo forlængst gaaet over og Livet har atter antaget de gamle, vante Former. Derfor vil de, der i sidste Aars August ikke kunde tænke sig at tage Del i nogen Forlystelse, nu med Glæde høre at Strib Koncertsal lukker op den 9de Maj og at Skuespilleren Carl Alstrup denne Aften vil synge sine muntre Viser fra Operetterne og Farcerne, der i Vinter er gaaet over Scala-Teateret
      Badehotellets Indehaver, Proprietær Kaas, har i de sidste Dage været i København og har foretaget omfattende Engagementer, Hr. Kaas meddeler os Navnene paa den lange Række af Kunstnere:
   Fra Operaen kommer Kammersangerinderne Fru Tenna Frederiksen, Fru Lendrop samt Frk. Astrid Elsted, Kammersangerne Cornelius, Helge Nissen, Niels Hansen, Hoeberg, Melchior og Bruesgaard. Fra Operaen i Manheim kommer Frøken Karen Oberwald-Lander, Men der er mange flere; Fru Oda Nielsen, Fru Charlotte Wiehe, Frøken Gerda Christoffersen, Fru Ellen Holm, Fru Fritz Petersen, Carl og Oda Alstrup, Stribolt, Elien Ved, Fru Revovi, Herrerne Reenberg og Seemann og endelig Frederik Jensen. - Det sidste er vel egentlig det mest opsigtsvækkende, idet det er første Gang den populære Skuespiller optræder udenfor sit R´Teater, efter at han er blevet Direktør. Og det bliver den eneste.
     Orkestermusikken, der vil lyde hver Onsdag og Søndag, bestrider Musikdirektør Lomholt, Kolding.
    Det er saaledes under de bedste Varsler , Strib aabner.

Middelfart
           Venstreblad

 
            den 16. April 1915
Færgeuheld.
Dampfærgen »Kronprinsesse Loui-se« fik paa en Godstur i Torsdags Formiddag et mindre Maskinhaveri, mens den var undervejs fra Strib til Fredericia, hvorfor den drev lystigt ad Middelfart til. Det lykkedes dog lidt efter at faa Færgen i Gang igen, saa den ankom til Fredericia med ½ Times Forsinkelse,

den 21 April 1915
   »Kørslen«
      over Bælterne.

  Efter hvad Fyns Venstreblad erfarer, er Statsbanerne nu rede til at tage fat paa Gennemførselen af den tidligere omtalte Plan om at overfører Personvogne med Færgen, saa Passagererne slipper for Omstigningen.
Antagelig vil Vogoverførselen kunne paabegyndes allerede i indeværende Sommer.

                 Middelfart Venstreblad
                                           den 26. April 1915
Et flot Tilbud
   Proprietær Kaas, Strib, har modtaget et ejendommeligt Tilbud. Det gik ud paa, at han skulde leje Badehotellet ud for Sommeren og for en Pris af 16,000 Kr.
   Det menes, at Tilbudet er gjort for en af de krigsførende Magter, og at det har været Hensigten at omdanne Hotellet til Rekreationshjem for saarede Officerer. Naa - noget nærmere herom vides ikke, og Hr. Kaas har i alt Fald sagt nej til Tilbudet. Han ønsker, at Badehotellet skal ledes som hidtil,

Vejlby Sogneraad
    afholdt i Lørdags Møde. - Et Andragende fra Kirkebestyrelserne i Strib og Røjleskov om Opførelse af et Ligkapel ved begge Kirker stillede man sig meget velvilligt til, idet der straks blev bevilget 1100 Kr. til et Kapel ved Strib Kirke, senere vilde der saa blive opført et lignende ved Røjleskov Kirke. Et Andragende ligeledes fra Strib Kirkebestyrelse om, at Sogneraadet overtog Udgifterne ved de ekstraordinære Gudstjenester bevilgedes, Læge Martin og Vognmand Marxen androg om Tilladelse til at befare Sognets Veje med Automobil, hvilket bevilgedes betingelsesvis.

Proprietær Kaas bad om at faa Lov til at holde Strib Badehotel aabent til Kl. 12 Aften i Halvaaret 1. Maj til 1. Oktober. Tilladelsen gives mod, at Hr. Kaas betaler 100 Kr., og at Kroen paa Strib lukkes Kl. 10. Det vedtoges ligeledes at meddele Borgerforeningen paa Strib, at den Godtgørelse, som Sogneraadet hidtil har udbetalt Kvarterværterne i Anledning af Indkvarteringen., bortfalder fra 15 Maj. Hjælpekassen fik bevilget 100 Kr. Endvidere blev der valgt Valgbestyrelse i Anledning af de forestaaende Valg.

Middelfart Venstreblad
den 16. April 1915
Strib
Koncertsal.

aabner Søndag den 9. Maj

Hr. Skuespiller

Carl Alstrup

fra Scala-Teateret Soireerne i Aar og optræder fra Kl. 8-10 i 3 Afdelinger og i Kostumer


Fra Kl. 10-12 Bal

hvortil kun Biletterne til Forestillingen giver gratis Adgang.
Billetpriserne
som sædv.

Etablissementets egen Baad »Maagen« gaar i Fart samme Dag, og Fartplanen opslaaes ved Anløbsbroen.

Strib Badehotel
aabner Sæconen den 9de Maj og anbefaler sin 1ste Klasses Restaurant og Lokaler,
Et stort Strygeorkester under personlig Ledelse af Hr. Musikdirektør Lomholdt Kolding,
 Koncerterer hver Søndag og Onsdag fra Kl. 4-6 og fra Kl. 8-12.

                Middelfart Venstreblad
                                           den 7. Maj 1915
Strib Koncertsal
vil paa Søndag begynde sin Sommer Sæson. Om Eftermiddagen vil Direktør Lomholts Kolding Orkester, støde i Trompeten og hilse de første Gæster Velkommen. Og om Aftenen vil den - i alt Fald af Navn og fra Film - af alle kendte Skuespiller Carl Alstrup synge sine morsomste og nyeste Viser og Sange. Hvad der i Vinter har glædet Københavnerne vil paa Søndag henrykke Strib, Gæsterne. Hidtil har man jo maattet nøjes med Carl Alstrup i Ole Olsens muntre Film. Men nu kommer hele Manden selv, spillevende med Stemme og alt det, der ikke kan sættes paa Film. Og alle de, der kan »lié« hans runde, glade Ansigt og hans Gavtyve-Humør, vil sikkert mødes i Overmorgen i Strib Koncertsal for ogsaa at more sig over hans Viser og glæde sig over hans indsmigrende Stemme.

den 11 Maj 1915
Strib Koncertsal.
Torsdag den 13. Maj (Kr. Himmelfartsdag) fra 4-6 og 8-2
stor Koncert
under Anførsel af
Musikdirektør LOMHOLT, Kolding.
Gratis Entré

Søndag den 16. Maj Eftm.
Koncert 4-6 og 8-10
Viceaften
af Nørrebros Teaters Primadonna

Fru Friis Hjort.
fra 10-2 Dans

Billetpriser som sædvanl.
Motorbaaden »Johanne«
afgaar samtlige Koncertdage fra Middelfart til Strib
Kl. 3,30 730 Fra Strib Kl. 6.20, 10.20, 12.20

   Middelfart Venstreblad
                 den 17 Maj 1915
5 Godsvogne og
   1 Rangermaskine afsporet.
Et alvorligt Ramgeruheld hændte i Gaar Eftermiddags ved 7-Tiden paa Strib Station ved, at to Vogntræk, der kom fra hver sit Spor, stødte sammen, saaledes at en Rangermaskine ramte ind i et Træk Godsvogne. Fem Godsvogne afsporedes, deraf 2 haardtlæssede Kulvogne. Ranger-maskinen blev ligeledes slynget ud af Sporet og borede sig ned i Jorden, den blev derved stærk ramponeret. Den ene af de afsporede Kulvogne, der var læsset med 15,000 Kilogram, blev skubbet langt ud af Sporet, men mærkværdigvis uden at vælte. De afsporede Vogne stod faa uheldigt, at Adgangen spærredes til 1ste Hoved-spor samt til 1ste og 2det Færgeleje, og kun med Nød og næppe kunde Togekspiditionen ledes over 3die Færgeleje, een Vogn ad Gangen.
  Togene rangeredes ind paa Sta-tionen med Forsigtighed.
Alle afgaaende Tog fik ½ til ¾ Times Forsinkelse. Klokken 12 Nat var Sporene atter ryddede.

   Fru Friis-Hjorth paa Strib.
Det daarlige Vejr i Gaar havde sikkert sin skyld i, at kun ca 100 Tilhørere var kommet til Koncert i Aftes; men de tilstedeværende morede sig sikkert storartet. Fruen har en pæn lille klangfuld Stemme, og sang sine Sange med en fortræffelig Mimik og godt Humør. Der blev klappet, og der blev leet efter hvert eneste Nummer, særlig Lykke gjorde »De gamle Spilledaaser paa Rosenborg«, som Fruen til Slut sang som Ekstra-nummer,
                   den 19. Maj 1915

    Damekupérne bibeholdes
                       i Nattog.

   Det har været Hensigten helt at stryge Damekupéerne i Tog med Sidegangsvogne, men da det vilde være en Ulempe for Damerne, hvis de ikke som hidtil paa Natterejser kunde gøre sig det lidt bekvemt ved delvis Afklædning i en Damekupé, har Generaldiriktionen nu bestemt, at der indtil videre i alle gennemgaa-ende Nattog bibeholdes Damekupé i 2. og 3. Klasse. Hvis det skulde vise sig, at Benyttelsen kun er ringe, vil de blive inddragne.

Middelfart
            Venstreblad

          den 28. Maj 1915
Lillebælts-Overfarten.
Dampfærgen »Dagmar« afgik i Gaar til Helsingør for at underkastes en større Reparation. Den skal blandt andet forsynes med nye og større Skinner, saa den kan overføre de nye Ekstrasmaski-ner    (P.-Maskiner)

       den 29. Maj 1915
I Morgen Aften er det kongelig Kammersangerinde, Frøken Ellen Beck, der vil glæde Tilhørerne i Strib Koncertsal. Programmet, der hovedsagelig bestaar af sange af Heyse, Rung, Lange-Müller, Gade og andre danske Komponister, vil sikkert falde i alles Smag.
  Koncerten, der begynder Kl. 7. slutter saa betids, at de, der ikke ønsker at blive for at danse eller nyde Udsigten over Lillebælt, kan komme hjem med Toget Kl. 9,07.

            Middelfart Venstreblad
                              den 31 Maj 1915
I Strib Koncertsal
 
havde Ellen Beck i Aftes trods det uheldige Vejr samlet et ret talrigt Publikum, Og Folk fortrød ikke Besøget, thi Kunstnerinden, der udelukkende sang danske Sange, sparrede ikke sin prægtige Stemme. Saavel i Heises Dyvekesange som i Heibergs Gadeviser, der saa Lyset under Treaarskrigen, ydedes der lødig Kunst. Snart rørende og snart skælmsk tolkede Kunstnerinden de Følelser og Stemninger, for hvilken Sangene gav Udtryk.
   Ellen Beck sluttede af med Gades pompøse »Knud Lavard« og med nogle smaa muntre Sange. Bifaldet var naturligvis stærkt hele Aftenen,
Lombolts Orkester spillede flere Numre, som stillede ret store Krav til Samspillet, men klarede vanskelige Opgaver pænt og fik sin velfortjente Part af Bifaldet.

                           den 8.Juni 1915
Solgt Præstegaardsjord

Brugsuddeler M.R.Thøgersen, Strib, der den 1, Juli fratræder sin Stilling i Strib, har disse Dage under Forventning af Kulturministeriets Approbationer købt Kustrup Præstegaards Jorder og Ladebygning Arealet er 83 Tdr. Land Overtagelse 1. April.

Indkvarteringen i Strib
    Det meddeles os, at vor Medarbejder ikke har været korrekt underrettet, naar han oplyser, at Grundejerfore-ningens Møde i Strib endte Resultatsløs. Der vedtoges en Resolution, hvori man anbefalede det fra Strib Borgerforening til Vejlby Sogneraad indsendtes Andragende om Bevilling af et Tilbud til Kvarterværterne. Samtidig oplystes det paa Mødet, at Indkvarteringen i Fremtiden vil foregaar paa anden Maade, saaledes at Ejendomme med 4000 Kr. i Ejendomskyld faar 1 Soldat og derefter 1 Soldat til for hver 4000 Kr., som Ejendomsskylden stiger. Man haaber derved at gøre Byrden mindre trykkende for de daarligst stillede,
    I Vejlby Sogneraad i Gaar blev ovennævnte Resolution og Borgerforeningens Andragende behandlet. Det vedtoges at yde Kvarterværterne et Beløb af 35 Øre til hver Soldat, nedsat fra 46 Øre. Undtagen fra Tilskud er dog de Kvarterværter, som ikke har fast Bopæl paa Strib hele Aaret rundt.
    Et Andragende fra Provst Vibe Petersen om, at Kirkegængnerne maa benytte Nørtørfthuset ved Vejlby Skole, bevilgedes.
     Det tilstodes Vikaren ved Røjle-Taarup skole, som er ukvalificeret, at blive i Embedet, saafremt han kan erhverve de højere Avtoriteters Tilladelse.
     »Arbejderne adler« bevilgedes 20 Kr.

Middelfart
         Venstreblad

            den 9.Juni 1915
   Grundstødt
            paa Strib
.

I Nat ved 12-Tiden grund-stødte paa Stribodde Skon-nerten "Emma", Kaptajn Pilegaard af Svendborg. Skon-nerten kom fra Landskrona med ildfaste Lervarer til Kol-ding. I Formiddags ved 9-Tiden kom Skonnerten af Grun-den ved Dampskibet "Dan"s Hjælp, hvorefter den fortsatte Rejsen uden at have taget Skade.

Begravelse.
Lærer Nørregaard fra Røjle Taarup Skoe begravedes i Gaar fra Vejlby Kirke under megen Deltagelse. Kirken var smukt pyntet og et Væld af Kranse, hvoraf mange med signerede Baand, dækkede Kisten, der var hensat i Kapellet. Der var Kranse fra Skolebørnene i Røjle-Taarup, fra Lærere og Lærerinder i Vejlby Sogn, Lærere og Lærerinder i Middelfart Kommuneskole, Dansk Kvindesamfund i Vejlby Sogn.
   Den afdødes Kolleger bar Kisten til Graven, hvor Provst Vibe Petersen forrettede Jordpaakastelsen, Bagefter samledes Følget i Kirken, hvor Provsten talte.
   Blandt Beboerne er der blevet indsamlet Bidrag til en Mindesten, som snart vil blive opstillet,

Middelfart Venstreblad
den 14.Juni 1915

Strib Koncertsal
Onsdag den 16 Juni

fra Kl. 4 - 6 og 8 - 12
Koncert
af stort Strygeorkester under
Anførsel af
Musikdirektør Lomholt.
ratis Entré !

Middelfart
          Venstreblad

         den 18.Juni 1915
   Frederik Jensen
                    paa Strib.

  Aften efter Aften Aaret rundt staar Frederik Jensen paa Nørrebros Teater og smitter Københavnerne med sit straalende Humør.....
   Man kan forstaa at en saa optaget Mand aldrig faar Tid til at vise sig andre Steder end sin egen Scene. Kun en eneste Undtagelse vil han gøre fra denne Regel. der er blevet ham en vistnok ikke altid lige behagelig Nødvendighed. Paa Søndag sker Undtagelsen, naar han kommer til Strib. Det bliver hans eneste Optræden udenfor København. Derfor er det ogsaa en Mærkedag for Strib Kon-certsal.
    Frederik Jensen synger! Dermed er i Grunden alt sagt, alle kender Frederik Jensen, og alle ved, ingen kan synge en Vise som ham.
    Med almindelig Glæde vil hans Besøg blive modtaget. Og Glæden er gensidig, han er selv begejstret for at skulle synge paa Strib. »Jeg kommer med en hel Kuffert fuld af mine bedste Viser og Sange, siger han, men saa skal der ogsaa være Humør i Kludene«.
    Paa Onsdag er der forøvrigt ny stor Fest paa Strib. Da brændes der St. Hansbaal, og Peter Cornelius lader sin prægtige Stemme høre. Ved denne Lejlighed kører der ved Midnatstid et Extratog fra Strib Station, og det holder ved alle Stationer til og med Aarup.

Strib Grandplantage
  
Fredag den 8. ds.Kl. 8 Møde med H.Nielsen fra Langaa

Holger Reenberg
skaffede det - ikke alt for talrige - Publikum, der i Aftes havde indfundet sig i Strib Koncertsal en fornøjelig Aften. Den forløb ikke programmæssigt, hvilket i dette Tilfælde ikke vil sige noget slemt, men skal blot forstaas saaledes, at Hr. Reenberg - af egen fri Vilje - sang meget mere, end det paa Programmet opførte og saaledes, skønt ene Mand, fuldt ud formaaede at udfylde Aftenen.
    Med smilende Elegance sang han sine vittige Viser og indsmigrende Operettesange. Til sin Oplæsning havde han valgt to højst forskelligartede Ting: Udtog af »Per Gynt« og en lille Bagatel, I Kupeen,,. Hans Foredrag af det Ibsenske Værk var en overordentlig dygtig Præstation, der viste, hvor stor en Karakterskuespiller han egentlig er. Hans Peer Gynt-Skikkelse var fantasifuld og som vokset lige ud af de norske Fjelde, Hans Gengivelse af Aases Død var af en ligefrem gribende Virkning
 

Middelfart
                  Venstreblad

                den 22.Juni 1915

    Den utætte Beholder
       ved Strib Vandværk   -
    Maskrinfabriken
               maa betale.
.....
    Sagens Anledning var følgende: I Sommeren 1911 havde Aktieselskabet Hurup Jærnstøberi og Maskinfabrik af Nyborg, forskellige Arbejder i Entreprise ved Opførelsen af Strib Vandværk og havde overdraget Opførelsen af Vandtaarnet samt en Beholder af Jærnbeton til Murrermester M.Chr. Nielsen. Strib. Da Nielsen vilde aflevere sit Arbejde, viste det sig, at Be-holderens Bund var utæt, hvor-for Aktieselskabet nægtede at modtage Arbejdet og betale det forfaldne Vederlag. Nielsen foretog forgæves Forsøg paa at tætne Beholderen, hvorefter Aktieselskabet fuldførte dette Arbejde paa Nielsens Bekost-ning. Ved Overretten blev Aktieselskabet dømt til at betale Nielsen 2219 Kr. med Renter, Medens Sagsomkost-ningerne for begge Retter ophævedes.

Middelfart
          Venstreblad

           den 28.Juni 1915
Fru Oda.
Det var et meget fyldigt Program, Fru Oda Nielsen i Aftes foredrog for sine smaa og store Tilhører paa Strib. Over 20 Viser og Sange. Og Bifaldet var hjerteligt. Fru Oda bevarer stadig sin friske Evne til at kvidre en Vise, hun finder smukke Udtryk for moderlige Stemninger og gengiver morsomt og med Humør det barnlige og naive.
    Under Aftenens sidste Halvdel ombyttede Fru Oda sin søgrønne Robe og blodrøde Hat med et lilla Kostume fra 48 og Kysehat og sang saaledes resten af Aftenen - som Bedstemoder - flere gamle og nye Viser.
      Som en saadan mild, gammel Bedstemoder, der gerne vil synge for sine Børn, og som Børnene gerne vil lytte til, kan Fru Oda altid være sikker paa at blive modtaget med Glæde. Det blev hun ogsaa i Aftes paa Strib.

     Middelfart Venstreblad
                   den 22.Juni 1915
    Lærerembedet
           i Røjle-Taarup,

Vejlby Kommune, er opslaaet ledigt. Begyndelseslønnen er 1200 Kr. Samt anordningsmessig Bolig og Brændsel. Haven er 2 Skp. Land med mange Frugttræer. Jordlodden, der hidtil har været drevet af Læreren, er 6 Tdr. Land god Jord i god Kultur. Det ønskes, at den Lærer, der kaldes, skal kunne spille Orglet i Røjle Skovs Kirke, og ved mulig Omordning af Skoleforholdene skal være pligtig til at flytte til en ny Skole.
    Ansøgning om Embedet skrives paa et skema, og stiles til Skoledirektionen for Vends Herred og indsendes til Provst Knudsen i Middelfart.

Middelfart Venstreblad
den 6.Juli 1915

Strib Koncertsal
Onsdag den 7 Juli
fra 4-6
Eftermiddagskoncert
Kl, 8-10 synger
kgl. Oprasanger Høeberg
10-12 Bal.

Kl. 12 Aften afgaar Tog fra Strib til Odense og standser ved alle Mellemstationer til og incl. Aarup.
Billetpriser som sædv.

Middelfart Venstreblad
       den 10.Juli 1915
Tre tyske Flyvere
  flygtede fra Odense.
Til alle fynske olitistationer er der i Eftermiddag ved 2-Tiden sendt telefonisk Meddelelse om, at tre tyske Underofficerer er flygtet fra Odense.
   Om Flugten erfarer vi følgende Enkeltheder fra Kasernen i Odense.
Alle de tyske Fanger - 23 i alt - ...
  De tre af dem - tre Underofficerer - er forsvundne ....
   Det var Lørdag Middag. De tyske Underofficerer havde haft deres Formiddagstur ude paa den lille Eksercerplads og var atter kommen op paa deres Værelser, da Vagtkomman-døren Løjtnant Harboe-Hansen ved at tælle dem til sin Rædsel opdagede, at der manglede tre ...
... tilfangetagelse i Middelfart og Verninge ...

Dækningsstyrken
foto Strib Banegård

   Middelfart Social-Demokrat
              den 10 Juli 1915
I Strib Koncertsal

synger i Morgen Aften en ukendt Operasanger Bay. Den unge Mand der er Elev af Høeberg, ligger for Tiden som Soldat i Strib og vil optræde i Uniformen.
   Men er han ukendt, saa er til Gengæld Frk. Gerda Christophersen saa meget bedre kendt. »Kasino«s tidligere Direktrice har saa ofte gæstet Provinsen og har saa mange Venner ude omkring i Landet, at hun nok skal trække Hus i Morgen Aften. At tillige vil skaffe sine Tilhører en nydelsesrig Aften, behøver næppe at forsikres.

      Middelfart Venstreblad
              den 12.Juli1915
Løjtnanten.
   I Middelfart og Strib har de tyske Flyveres Flugt fremkaldt ikke blot Uro, men - Munterhed, da man hørte, at det var under Løjtnant Harboe-Hansens aarvaagne Ledel-se, at de forsvandt.
   Løjtnant Harboe-Hansen har været Vagtkommandant paa Strib fra Januar til Juni og havde gjort sig særdeles velkendt. Som en flot Repræsentant for Militæret saa man ofte hans elegante Skikkelse promenere ad Middelfart Hoved-gade, Og i Strib var han selvfølgelig kendt af hvert Barn i Byen.
  Utallige er Anekdoterne som Løjtnantens Sammenstød med Rekrutter - de drejede sig særlig om det interessante Spørgsmaal, hvor vidt Soldaten havde set ham eller ikke. Rekrutterne blev mærkeligt blinde, naar den lille Løjtnant nærmede sig Harboe-Hansens var til Gengæld - trods Lorgnetterne - særlig klart seende.
   Om hans Iver for at opretholde Militærets Ære og Anseelse - skønt han er Tolder af Fag - har ingen tvivlet, Og man glæder sig nu over, at han som en landskendt Personlighed i Fremtiden vil kunne røgte sin ansvarsfulde Stilling indenfor det danske Militær.

Strib Koncertsal

Søndag den 11 Juli

fra 4-6

Eftermiddagskoncert
Kl, 8-10 optræder

Frk.
Gerda Christophersen
og
Oprasanger Bay

Fra 10-12 Bal.

Billetpriser som sædvanlig.

Middelfart
                Venstreblad

den 12.Juli 1915

Strib Koncertsal
Søndag den 18 Juli

fra Kl. 4 - 6
Eftermiddags Koncert
7-9 optræder Koncertsangerinde

Frk, Kamma Larsen
og
Violinisten
Hr, Johan Fini Henriques
10-12 Bal.

Billetpriser som sædv,

Paa Strib i Aftes.
Det var en stor Aften paa Strib, men besøget svarede langt til de gode Præstationer. Frøken Gerda Christoffersen sang sine forskellige Sange, smukt stemningsfuldt og morsomt. Da Frøkenen sluttede af med »En Sølvbryllupssang« uden Akkompagnement, bragede et begejstret Bifald op mod hende.
   Den unge Operasanger Bay, der optraadte i Soldateruniform, har et ikke særligt stort, men smukt Organ. Stemningsfuldt sang han sine Sange, særlig smukt lød den gamle, kendte Sang »Kongernes Konge«, det virkede ganske betagende, men ogsaa de mere livlige Sange, saaledes »Der var en Svend«, vandt stærkt og velfortjent Bifald. - Det var et meget righoldigt Program, der blev budt Publikum, og Koncerten trak ud et helt Kvarter over Tiden, mange maatte desværre forlade Salen forinden for at naa Toget.

Automobiloverfarten
over Middelfart-Snoghøj er mærklig nok ikke generet af Krigen. Færgefarten har holdt sig paa Højden fra i Fjor. hvilket vil fremgaa af nedenstaande Oplysninger:
  I Fjord overførtes i Maj Maaned: 238 Biler og 90 Motorcykler. I Juni Maaned: 306 Biler og 112 Motorcykler.
I Aar overførtes i Maj Maaned: 270 Biler og 134 Motorcykler. I Juni Maaned: 295 Biler og 134 Motorcykler.

    Middelfart Venstreblad

                   den 13.Juli 1915
Den store Ferietrafik

   er nu begyndt og har allerede bevirket ret alvorlige Forsinkelser. Saaledes var sidste Middagseksprestog fra Strib i Gaar aldeles overfyldt af Reisende. Der maatte sættes saa mange Personvogne i Toget. at Lokomotivet ikke kunde trække Bagage og Postvognene. Disse maatte afsendes med Særtog bagefter.
    Saavel dette Tog som det efterfølgende Persontog, der planmæs-sigt ankommer til Middelfart Kl. 3.48 Eftm., blev herved 3 Kvarter forsinkede.

Cathrinebjerg solgt
Proprietær Brandt har solgt Cha-trinebjerg til Candidat Jensen-Saltø fra Sjælland. Overtagelsen finder Sted 16 Juli. Gaarden har et Areal Paa 283 Tønder Land Ager og Skov. Købesummen er ubekendt.

     Middelfart
               Venstreblad

             den 14.Juli 1915
Paa Feltfod.
   Fra Strib skrives til os: Med Damperen »Koldinghus« ankom i Gaar Morges en jublende glad Skare af smaa Spejdere, der efter Tilladelse slog Lejr paa de gamle Ruiner af Sørøverborgen »Søborg« paa Stribgaarden, hvor de gamle Voldgrave hurtigt omdannedes til en brillant Teltlejr. I en Fart var der rejst 12 ret store Telte, , hvor Drengene skærmedes mod Blæst ved Græstørv, mod indtrengede Regn ved en Grøft udenom hvert Telt og mod Kulde ved Uldtæpper. En tohjulet Kærre var omdannet til Markenten-dervogn. Spisevarer tilberedes over et Ildsted,
    En Mængde af Egnens Beboere og Ungdom samledes henad Aften og besaa med største Interesse Lejren og morede sig over drengenes Færd.

      Middelfart Venstreblad
                      den 17.Juli 1915
Spejderne.
Fra Chefen for Spejderlejren ved Strib Hr, Bonde, har vi modtaget:
    Lyngby-Spejderne, som ligger i Lejr ved Strib, vil i Morgen overvære Gudstjenesten i Middelfart og senere bese Byen.
  Om Eftermiddagen vil Lejren være tilgængelig for Publikum fra Kl. 4, Kl. 5 foranstaltes en lille Opvisning med forskellige Lege, Livredning, Boksning og lignende.
   Da det virker en Del forstyrrende, navnlig ved Maaltidernes Tilberedning, at modtage Besøgende i Lejren, anmodes Publikum om paa Hverdage at lægge Besøget mellem 4-6 Eftermiddag; men Spejderne er naturligvis meget taknemmelige for al den Interesse, der fra alle Sider vises deres Virksomhed.

19 juli  -Spejderbesøget i Gaar Formid-dags i Middelfart forløb programmæssigt.
    I Morgen skal de unge Mennesker til Fredericia for at bese Mindesmærkerne.
   I Fredags havde Lejren Besøg af de frivillige Drenge fra Fredericia. Bagefter var Proprietær Kaas Vært ved et større Kaffetraktement paa Verandaen.

    Middelfart
          Venstreblad

         den 19.Juli 1915
Koncerten paa Strib.
Der var støre Besøg, end man kunde vente efter Vejret, og næppe nogen gik skuffet bort. Den unge Kunstner, Johan Finni Henriques, er trods sine 20Aar en saadan Mester paa Violinen, at hans Præstationer hører til de enestaaende. Kunstnerglæden lyser ud af hans Spil, og han behersker alle Instrumentets Toner til mindste Enkelthed. Tonerne dirrer - hulker - ler under hans mester-lige Behandling, og han er ikke karrig med Ekstra-numre,
   Særlig Begrestring vakte hos Publikum en Ungarsk Mazurka og Finni Henriques Mygge-dans, Men - som sagt - alt var præget af Forstaaelse og glimrende Teknik.
   Frk. Kamma Larsen har en klangfukd Sopran og sang med Forstaaelse Sulamits Sange.

          Middelfart Avis
                  den 22 Juli 1915
  Maskinarbejder Dylmer (Søn af Postpakmester) har for nylig tilendebragt Konstruktionen af en Vandcykle. I Gaar deputerede Cyklen, og Begyndelsen var over al Forventning. Hr. Dylmer cyklede nemlig fra Strib til Fredericia paa 17 Minutter. Opfinderen agter at deltage i en Vandcyklekonkurrence, der i nær Fremtid skal afholdes i København.

  Middelfart Social-Demokrat
                        den 22 Juli 1915
Koncerten paa Strib

   havde i Aftes et ret talrigt Publikum, der lønnede Frk. Oderwald-Landers Sange med livligt Bifald. Ogsaa Musikdirektør Lomholts Orkester høstede fortjent Bifald

Middelfart
            Social-Demokrat

                  den 26 Juli 1915
Fru Charlotte Wihe-Bereny
sang i Aftes i Strib Koncertsalet Program, som bestod af danske og franske Viser, gamle, rørende Sange og ny, der bevægede sig over Stregen, som man siger.
    Det gode Vejr havde lokket et talrigt Publikum til Strib. Bifaldet var kraftigt, og der vankede mange Extranumre.

Storm-Petersen paa Strib.
Den bekendte Tegner og Humorist Rob. Storm-Petersen optræder paa Strib den 5 Avgust, og han ledsagdes da af Fru Ayoe Willumsen.

  Middelfart Avis
      den 27 Juli 1915
   Sidste Vinter blev det meddelt, at Statsbaner-ne i Sommer vil forsøge at overføre en Del Passagervogne med Færgen, saaledes at de Rejsende slap for de mange Omstigninger. Paa Grund af den vældige Godstrafik har denne Reform imidlertid maattet udskydes til bedre Tider, og det er vist meget sandsynligt, at den ikke bliver realiseret før Krigen er forbi.

Middelfart
           Venstreblad

           den 27 .Juli 1915
    Helge Nissen
             paa Strib

Vi husker alle den Lørdag Aften sidste Aar, da Krigen mellem Rusland og Tyskland blev erklæret og Signalet til den storeuropæiske Krig hermed givet, og alle de spændende Dage, der gik forud. Aftenen før havde Helge Nissen sunget paa Strib. Men kun de færreste af Publikum kunde med Sindsro hengive sig til Nydelsen af den sympatiske Sangers prægtige Toner, dertil var man for optaget af de voldsomme Begivenheder, der udviklede sig med rivende Fart. Med Hr. Helge Nissens Optræden sluttede Sæsonen; ingen havde mere Lyst til at more sig. Men Lysten er nu for længst vendt tilbage, atter synger Helge Nissen paa Strib, og denne Gang vil Publikum ikke sidde i ængstlig Spænding, men kun lytte til Sangerens Kunst.

    Middelfart
        Social - Demokrat

               den 29 Juli 1915
Kammersanger
         Helge Nissen
  
der i Aftes sang i Strib Koncertsal og havde samlet et stort Publikum, havde næsten udelukkende sammensat sit Program af danske Sange. Koncertsangeren foredrog saaledes med vanlig Kunst Kompositioner af Hartmann, Weyse m.fl.
   Fru Hornemann akompagn-erede fint og smukt, og efter Koncerten var der en munter Svingom.

Middelfart Venstreblad
               den 29 .Juli 1915
Færgeuheld
    ved Lillebælts Overfarten
Søfartsinspektøren meddeler Onsdag Eftermiddag: Paa Ekstratur i Morges vilde Maskinen i Dampfærgen »Kronprinsesse Louise« ved Indsejlingen til Fredericia ikke bakke. Færgen tørnede haardt imod Klappen og knækkede begge sine Stoppebomme. Skaden er af større Omfang, udbedres snarrest.

 

Middelfart Venstreblad
den 28 .Juli 1915

Strib Koncertsal
Onsdag den 28 Juli

fra Kl. 4 - 6

Eftermiddags Koncert
8 - 10 synger
 
kgl. Kammarsanger
Helge Nielsen

10-12 Bal.
Tog afgaar fra Strib til Odense Kl. 12.18
og standser ved alle Mellemstationer
indtil Aarup incl

     Middelfart
                 Social-Demokrat

                     den 29 Juli 1915
Kammersanger Helge Nissen
der i Aftes sang i Strib Koncertsal og havde samlet et stort Publikum, havde næsten udelukkende sammensat sit Program af danske Sange. Koncertsangeren foredrog saaledes med vanlig Kunst Kompositioner af Hartmann, Weyse m.fl.
Fru Hornemann akompagnerede fint og smukt, og efter Koncerten var der en munter Svingom.

Et stort Marsvin
fangedes forleden i et stort Rødstættegarn af Styrmand Jørgensen, Strib.

Middelfart
    Social-
          Demokrat

   den 3.Avgust 1915
    Operasanger
     Laur. Melcior,
 
der i Aftes sang i Strib, nød godt af det gode Sommervejr maa-ske ogsaa af Købe-stævnet i Fredericia, i hvert Fald havde han da samlet godt Hus.
Til sit Program havde hab valgt et Udtog af danske Kompositioner foruden enkelte frem-mede Ting. Det var et Kæmpeprogram, og det blev godt gennem-ført, og desuden slap Sangeren naturligvis ikke for at give Ekstra-numre.
  Paa Torsdag kommer Storm-Petersen til Strib. Saa bliver der fuldt Hus.

Strib Koncertsal
Onsdag den 4 Avgust

fra Kl. 4 - 6

Eftermiddags Koncert
8 - 10 synger
Operasangerinde Astrid Elsted
10-12 Bal.

Torsdag den 5 Avgust

Kl. 8 - 10 optræder
___________________________________

Storm-Petersen
Tournéen.
10-12 Bal.
Tog afgaar fra Strib til Odense Kl. 12.18
og standser ved alle Melledstationer
indtil Aarup incl
Billetpriser som sædvanlig.

En Smuk Mindesten
   er af Beboerne i Røjle-Taarup Skoledistrikt rejst paa den nylig afdøde Lærer Nørgaards Grav, hvor den fremtidig vil staa som et Vidnesbyrd om Beboernes Hengivenhed overfor den afholdte Lærer.

   Middelfart
              Social-Demokrat

               den 6.Avgust 1915
Strib Koncertsal
havde i Aftes det største Besøg der endnu har været. Folk ligefrem stormede Billetsalget for at komme ind og høre og se Storm-Petersen. Og Kunstneren var akkurat saa barok og morsom, som man havde ventet. Han fortalte - om 13 Øre - han legede - de 3 smaa Mænd - og han læste op, og Folk jublede.
   Fru Ayoe Willumsen, der ledsagde ham, foredrog med megen Charme sine smaa Sange og viste sig at være Storm-Petersen en farlig Konkurent i Publikums Yndest.
   Begge blev de klappet frem Gang paa Gang. Folk klappede og rejste sig op klappede igen, til de fik det attraaede Extranunner,

Middelfart
 Social-Demokrat

      den 15.Avgust 1915
   I Strib
       Koncertsal
          
   sang Kgl. Operasanger
Niels Hansen,
i Aftes, og som ventet var der mødt et talrigt og taknemligt Publikum, der livligt applauderede Kun-stneren og tvang ham til at give forskellige Extra-numre.
    Iøvrigt lakker Sæsonen nu mod sin Afslutning. Endnu ventes Besøg af Fru Lendrop, Peter Corne-lius, der kommer for an-den Gang, og Finni Henriques, der for tredie Gang vil henrive Publikum med sit Violinspil. Den 8. September sluttes der af.
    Ser man Listen over de Kunstnere, der i Aar har gæstet Strib vil man finde Lands ypperste Navne. Strib Koncertsal har i Sommer skaffet sit Pub-likum mangen fuldendt kunstnerisk Nydelse,

Middelfart Venstreblad            den 17 August 1915
Det er ikke Middelfarterne alene,
  
der maa friste den Skæbne ikke altid at kunne komme direkte hjem fra Strib Koncerterne. I alt fald beklager Fredericia Social-demokrat sig paa Fredericia-nernes Vegne i følgende Linier:
    Det var en nydelsesrig Aften, men naar man ved 12-Tiden efter Ballet skal hjem bliver ens Tolmodighed sat paa en haard Prøve, naar det viser sig umuligt at faa Motoren paa »Maagen« Til at virke. Først efter lange Tiders Forløb og efter at en stor Part var taget med Færgen, lykkedes det at komme i Gang. Da det sker ret ofte og somme Tider flere Gange samme Dag, var det paa Tide at faa raadet Bod herpaa.

             den 18 August 1915

I Strib Koncertsal
 
synger Fru Landrup paa Søn-dag, Iøvrigt gaar Sæsonen nu mod sin Afslutningen. Den sidste Koncertaften bliver Søndag den 8. September. Endnu kan dog ventes Besøg af baade Cornelius og Fini Henriques.

         Middelfart Venstreblad
              den 21 August 1915
Stribgaarden udstykkes.
  
Proprietær Kaas, Stribgaarden, har solgt 10 Tønder Land til forhenværende Gaardejer Søren Berthelsen, Bøgelund, for en Pris af 1200 Kr. pr. Tønde Land. Den Afgrøde, som nu er paa det købte Areal, tilfalder ikke Køberen.
     Efter hvad vi erfarer, skal det være Hr. Kaas’ Hensigt at udstykke Stribgaard, hvortil der hører 180 Tønder Land. Ved selve Gaarden skal forblive et Areal paa ca. 80 Tønder Land Resten skal sælges i mindre Parceller. Jordens Beliggenhed er god for Udstykning, idet Markerne gennemskæres af offentlige Veje og ligger omkring Strib Kirke og Skole.

     Middelfart Social-Demokrat
                   den 23.Avgust 1915
Fru Margrethe Lendrop
  
beredte i Aftes sine Tilhører i Strib Koncertsal en sjælden, nydelsesrig Aften. Fruens prægtige klangslønne Stemme og hele indtagne Personlighed undlod ikke at øve sin Virkning. Med naturligt Foredrag sang Fru Lendrop Udtog af »Mignon« og »Jægerbruden« og i en senere Afdeling udvalgte Kompositioner af Greig og Heise, for at slutte af med en morsom Samling svenske Folkeviser.
   Fru Hornemann akkompagnerede med vanlig Forstaaelse saavel til Programmets Numre som til de talrige Extranumre,

     Middelfart
              Social-Demokrat

               den 31.Avgust 1915
      Vore Dampfærger
                         moderniseres.

    Helsingør Skibsværft har fornylig haft Færgen »Dagmar«, der gaar paa Lille Bælt-Ruten, til Reparation, Under denne er der foretaget forskellige Forandringer i 3. Klasses Kahyt, hvor Tremmebænkene er bleven erstattet med polstrede Sæder, overtrukket med imiteret Bøffellæder. Desuden er der indrettet en særlig 3. Klasses damekahyt, forsynet med plysbetrukne Møbler.
     Naar de andre Færger skal til Eftersyn, er det Meningen at lade dem undergaa en lignende Forandring.

            den 6. september 1915
I Strib Koncertsal
var der godt Besøg i Aftes Frk. Signe Becker, der for første Gang sang i Strib, viste sig i Besiddelse af en stor og pragtfuld Alt, og sang med Bravour de forskellige Numre paa Programmet samt Extranumrene.
   Frøkenen høstede stærkt Bifald og der samme gjaldt Operasanger Melchior. At han, der er indkaldt, optraadte i Gardistuniform, gjorde ham natutrligvis ikke mindre tiltrækkende i den kvindelige Ungdoms Øjne
   Endnu er der kun en Soiré. Da synger Kammarsanger Cornelius.

    Middelfart
           Social-Demokrat

        den 11. september 1915
I Strib Koncertsal
     sluttes der af for denne Sommer i Morgen Aften, og da Cornelius ikke - som bebudet - kommer faar Hr. Lomholdts Orkester en velfortjent Benefice.
     I Sommerens Løb har Hr. Lom-holdt glædet Koncertsalens Pub-likum med fortrinlig Musik, og det er da ikke mere end billigt, at dette igen glæder Musikdirektøren ved at møde talrigt til Beneficen.
   Orkesteret bliver forstærket, og der bliver Solisyoptræden. Pro-grammet er sammensat af forskellige ypperlige Numre, og Ballet varer denne Aften til Kl. 1.
   Thi behage man at tage til Strib og vrikke!

           den 20. september 1915
Færgelejet
                molestreret.

Et nyt Uheld

    Umiddelbart efter at Følgerne af Rangeruheldet ved Strib Station var forsvundet, skete der et nyt Uheld idet Dampfærgrn »Hjalmar« brasede imod Færgelejets Bol-værk. Den anrettede Skade anslaas til ca,. 2000 Kr.
 

Middelfart
    Social-Demokrat
    den 20. september 1915
God tilslutning
   og ypperlig Stemning.
  
Den politiske Høstfest i Aftes paa Strib Badehotel havde vundet god Tilslutning, Da For-eningens Formand, Fyrbøder Lund, bød velkommen og beklagede, at Sangforeningen »Skjold« var forhindret i at komme til Stede, var der samlet omkring 150 Mennesker
    Redaktør Ehlert Nielsen dvælede i sit Foredrag ved de Udslag af kapitalistisk Moral, man havde set under Ver-denskrigen ....
    Slutteligt fremhævede Tale-ren stærkt Nødvendighe-den af, at man udbredte social-demokratiske Organisationer ... Han slut-tede med et stærkt besvaret Leve for Socialismen.
    Fyrbøder Lund takkede for Foredrage og udtalte sig i Tilslutning til Nielsens sidste Bemærkninger.
   Derpaa ryddedes Salen og snart svang baade unge og gamle sig i Dansen, som ud paa Aftenen afbrødes af et fælles Kaffebord, under hvilket Taler og Skæmt vexlede over Bor-dene.

(Annonce)                          
Strib Badehotels

hvide Restavrationssal
holder fremtidig aabent
hver Søndag og der er tillige

Koncert

om Eftermiddagen fra 4-6

                              Middelfart Avis
                                 den 5. Oktober 1915
       Da Dobbeltsporet fra Nyborg til Strib blev anlagt blev der ikke foretaget nogen Udvidelse af Strib Station, idet man, i hvor vel en Udvidelse allerede da var ønskelig, ville forsøge, om det ikke ville være muligt, at udskyde Udvidelsen, som man maatte forudse ville blive ret bekosteligt, i det mindste nogle Aar. Den stadig stærkt stigende Trafik gennem Fyn medfører imidlertid, at Antallet af Persontogsstammer, hvortil skal skaffes Plads paa Stationen, forøges, saaledes at de optager en stadig større Del af Stationens Sporplads end hidtil og beslaglægger denne i saa høj Grad, at Rangeringen med Godsvogne vanskeliggøres og til Tider helt maa indstilles. Der maa derfor foretages en ret betydelig Udvidelse af de Spor, som er bestemt til Brug ved Oprangeringen og Opstilling af Godsvogne. Ved tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1914-15 blev der bl.a. bevilget et Beløb af 28,000 Kr. til Anlæg af nogle paa grund af de ekstraordinære Forhold ubetinget nødvendige Spor paa Stationen, men disse Spor er dog langt fra tilstrækkelige til bestridelse af Trafikken paa forsvarlig Maade. Der er af Generaldirektoratet for Statsbanerne udarbejdet et Forslag til en Udvidelse af Stationen. Ved Forslaget opnaas en betydelig Udvidelse af Stationens Spornet i det Hele, og fra de nye Depot_ og Rangeringsspor, som tænkes anlagt, foreslaas tilvejebragt en direkte Udkørsel mod Syd, hvorved Toggangen vil blive lettet i høj Grad. Den til Stationen førende Adgangsvej er forudsat forlagt mod Nord, hvorved det undgaas at føre den i Niveau over Stationens Spor. Forslaget omfatter ogsaa Opførelsen af en ny Lokomotiv-remise samt en Opholdsbygning for Lokomotivpersonalet. Forslaget omfatter endvidere bl. A. en Udfyldning i Lillebælt, tilstrækkelig til eventuel senere Anlæg af et 4. Færgeleje med tilhørende Spor. Udgifterne ved Udvidelsen er anslaget til i alt 555,000 Kr. Bevillingen tænkes fordelt over 2 Aar, saaledes at der i Finansaaret 1916-17 søges bevilget som første Bidrag 100,000 Kr. Forslagets gennemførelse vil ikke nødvendiggøre Erhvervelse af andre Arealer end de, til hvis Erhvervelse er givet Bemyndigelse ved Finanslovsforslaget for 1915-16.

  Middelfart Social-Demokrat
             den 25. september 1915
Færgeuheld ved Strib
       Et Hjul beskadigedes
 
Da Dampfærgen »Strib« i Nat var paa extra Tur over Bæltet blev Hjulet saa stærkt beskadiget, at en anden Færge maatte tilkaldes for at hale "Strib" i Land.
   Reparationen af den beskadigede Færge vil antagelig vare en 14 Dages Tid.

   
Middelfart Social-Demokrat
                den 5. Oktober 1915
Ny Lillebælts-Færge.

    Paa Finansloven kræves en Bevilling af 1,800,000 Kr. til Anskaffelse af en dob-beltsporet Skruefærge paa Lillebælts-over-farten

     Middelfart
          Social-Demokrat

               den 16. Oktober 1915
Vejlby Sogneraad
  
har holdt Møde, paa hvilket det vedtoges at paaligne Skatten med b paa Ejendomsskyld og a paa Formue og Lejlighed.
   Lærer og Lærerinder fik i Anledning af Dyrtiden bevilget hver 50 Kr. extra i Brændselsgodtgørelse. Samtidig ved-toges det, at de fremtidig skal have Penge i Stedet for Brænde. Lærerne faar nu 6 Favne Træ og Lærerinderne 4. Fremtidig faar de 25 Kr. pr. Favn.
    Læseforeningen bevilgedes 10 Kr. En Del alderdomsunderstøttede an-drog om højere Hjælp i Anledning af Dyrtiden og fik alle deres Andragende bevilget.

      Middelfart Avis
       den 22. Oktober 1915
   Nu er Broklapperne ved det tredie Færgeleje i Strib forsynet med elektrisk Drivkraft, og efterhaanden vil elektriciteten afløse den gammeldags Op-hejsning af Broklapperne ved alle 3 Broklapper paa begge Sider af Lillebælt. Hidtil har hver Broklaps betjening krævet 4 Mands Arbejde. Fremtidig vil en Mand kunne udføre det samme Arbejde meget hurtigere og sikrere, og alle Broklapper betjenes samtidig. Arbejdet er udført af Thrige i Odense. Hver Broklap forsynes med en 5 hestes Motor.

     Middelfart
         Social-Demokrat

         den 13. November 1915
Udvidelse af
      Strib Statsbanestation.

     Den i Forordning af 5. Marts 1845 foreskrevne Besigtigelse i Anledning af Arealerhvervelse til Udvidelse af Strib Statsbanestation vil blive foretaget

Fredag den 19. Novbr. d. A.
 
Forretningen paabegyndes paa Strib Statsbanestation Kl. ¼ Formid-dag, hvilket herved til Efterretning for alle vedkommende bekendtgøres.
    Kommissariet for Anlæg af Jern-baner paa Øerne,
København den 12 November 1915.
                                     C. Lerche.

                    Middelfart Avis
                 den 22. November 1915
   Besigtigelseskommissionen var i Fredags i Strib og afmærkede de forskellige Forandringer, der er nødvendige for de store Udvidelser i Strib. Disse gaar bl. A. ud paa, at der skal anlægges et nyt Færgeleje. For at dette kan ske, er det nødvendigt at foretage en større Udfyldning af Bugten, og Fyldet bliver taget af den store Bakkeskraaning lige over for Statsbanernes Vandværk. Endvidere forsvinder den Vej, der løber langs med Banens terræn og Strib By, idet Kommissionen afmærker et Jordstykke langs Banens Stakit fra 12 Alen og derover. Herved mister de Beboere der har Ejendomme langs denne Vej, det meste af deres Forhaver, der for de flestes Vedkommende indskrænkes til ca. 2 Alen. Den nuværende Vej kan ikke nedlægges, men flyttes altsaa meget nærmere Husene. Af det afmærkede Areal ejer Banen de 6 Alen. Den nye Forandring bliver næppe behagelig for Beboerne langs Jernbanelinien. En Følge af de nye Forandringer bliver ogsaa nedlæggelsen af den nuværende store Lokomotivremise_bygning, der flyttes til det opfyldte Areal, og en Forlængelse af Viadukten over Banelegemet. Endvidere paatænkes Kørevejen til Stationen anlagt fra den gamle Færgebro og langs Stranden, saa man slipper for at passerer den nuværende stejle Hulvej og Sporerne.

        Middelfart Social-Demokrat
                       den 13. November 1915
Beruset Soldat.
    
Politiassistent Olsen i Strib maatte forleden Dag tage sig af en Soldat, der ankom med Færgen fra Fredericia. Soldaten der var saa beruset,at han daarlig kunde støtte paa Benene, blev afleveret til Detacementet i Strib og derfra oversendt til sin Af-deling.

                  den 29 December 1915

Vejlby Sogneraad

    har vedtaget at søge Amtet om Tilladelse til at udsætte Kornligningen indtil videre.
     Kommunens Budget, der balancerer med 38.780 Kr., vedtoges ved anden Behandling. Hartkorns-skatten udskrives med Kr. 14,40 pr. Td. Ejendoms-skylden med 2,90 pr. 1000 Kr.

    Beboerne paa Strib har vedtaget en Resolution, i hvilken Sogneraadet anmodes om at arbejde for for-skellige Forbedringer ved den forestaaende Udvidelse af Stationens bl.a. Varehuset og eventuelt Stationens Flytning over paa den modsatte Side af Baneterrænet. Til at arbejde videre med Sagen valgte Sogneraadet Jørg. Rasmussen, Røjle, Gaardejer R.Hansen Røjle Skov og Assietent Helvard, Strib.