Viggo Thomsen, var som Snedkermester også ligkistefabrikant og Bedemand - en meget speciel person -  som han kunde finde på at sige, når nogen rykkede ham for en eller anden reparation (man skulde påregne mindst et halvt års reparationstid) "U - jeg har så travlt så travlt, der er sådant liv i de døde"

Udskrift af Skøde og Panteprotokollen for Vends Herred

                                                                   Købekontrakt.

mellem Forretningsfører cand. phil. H.G.Münster som Sælger og Snedkermester Viggo Antonius Thomsen af Skovshøjrup som Køber.
§ 1.
    Jeg H.G.Münster, der ifølge Købekontrakt af 13' September 1910 er Ejer af Matr. No. 1e m. fl. af Strib Færgegaard, Vejlby Sogn, Vends Herred sælger herved og forbinder mig til i sin Tid ved Skjøde at overdrage Snedkermester Viggo Antonius Thomsen af Skovshøjrup en Parcel af Matr. 1e af  Strib Færgegaard af størrelse 2921 Kvadrat Alen, beliggende ved Hovedlandevejen, begrændset af Landevejen og en Fortsættelse af "Korsvejs Allé". Køberen har taget Parcellen i Besiddelse og svarer de Skatter og Afgifter af samme, der til Dato paaløbe.
   
Iøvrigt ere følgende Bestemmelser vedtagne:
1. Der maa ingensinde paa Parcellen opføres Bygninger, hvis Facadelinie ikke falder sammen med de andre langs Landevejen opførte Bygninger og ikke nærmere Korsvejs Allé end 4 Alen
2. De Bygninger, der opføres, skulle have ildfast Tag, maa ikke have større Højde end 1 Etage med Kvist el. Frontespice og maa kun anvendes til Beboelse og ikke til Fabriksvirksomhed af nogen Art. Facadetegningen skalapproberes af Sælgeren eller hans Befuldmægtige.
3. Der maa ingensinde i Ejendommen drives Værtshushold el. nogen Slags Beværtning.
4. Køberen er pligtig til at vedligeholde Korsvejs Allé indtil Midten af Kørebanen saalgt hans Areal strækker sig. Han kan ikke stille noget Krav til Ejeren af Matr. No. 1e om Vedligeholdelse af den øvrige Del af Korsvejs Allé.
§2 ...
§3....
                         "Klinthuset" Strib den 19' September 1911.
           Som Sælger :   H.G.Münster                    Som Køber:  Viggo Antonius Thomsen
     Som Curator for Viggo Antonius Thomsen:    N.P.Thomsen.
                             

                                                 Skøde
    Da Køberen Snedkermester Viggo Antonius Thomsen, nu har betalt den akkorderede Købesum, der, da Parcellen efter Parcelkortet har en Størrelse af 2921 Kvadrat Alen  - 1151 m 2 - udgør 1168 Kr. 40 øre,  til Hr. Niels Kaas til Stribgaard, til hvem jeg har solgt "Strib Færgegaard" ved Købekontrakt af 15' Marts 1912, og da Køberen har opfyldt Vilkaarene for Overdragelsen, saa skøder og endelig poverdrager jeg  Forretningsfører cand. phil. H.G.Münster, af Strib, til Køberen den foremeldte Parcel, der ved Landbrugsministeriets Udstykningsapprobattion af 11/11 1912 fraskilte Matr. No. 1e som Matr. No. 1 go af Strib, Vejlby Sogn af Hartkorn 2 Alb. og paalagt i  Præstetiende ¼  Fdk. Rug og  Kongetiende ¼  Fdk. Rug og skal Parcellen fremtidigt tilhøre Køberen, som af ham lovligt erhvervet og under mit Hjemmelansvar.
     Retsanmærkning frafaldes om, at Matr. No. 1 go i Forening med Stamparcellen er bebyrdet med: ...
     Parcelskødet bliver at tinglæse som servitutstiftende paa Parcellen med Hensyn til det i Købekontrakten § 1 under No. 1 - 4 indeholdte.
     Paa Tro og Love ansætte vi Parcellens Værdi til ej, at overstige den betingede Købesum.
                                         Strib den 23 Juni 1912  

                                     Som Sælger :   H.G.Münster 
                
                                           Middelfart, den 25. Juni 1912.

                                                               Viggo Thomsen

                                       Kuratorbeskikkelse.
   Efter derom indkommen Begæring beskikkes herved Fragtmand  N.P.Thomsen af Skovshøjrup til Kurator for den mindreaarige Snedker Antonius Thomsen af Gjelsted der ifølge foreviste Attest er født den 20de Decbr. 1888 i Skovshøjrup, Brenderup Sogn, hvilket Hverv Kurator vil have at forestaa i Overensstemmelse med Lovgivningens Bestemmelser. Navnlig skal han vejlede den mindreaarige ved Anbringelse af dennes Midler.
                  Wedellsborg Biks Skifteret, den 11 November 1911        Esmann.
  x
  Bestemmelsen i Købekontraktens § 1 Post 2 frafaldes, saaledes at paagældende Servitut kvitteredes og kan udslættes af Pantebogen. Iøvrigt anerkendes den af Snedkermester   Thomsen paa forbemeldte Parcel anvendte Bygningsmaade .

                  Strib, den 6. December 1912.
                  Som nuværende Ejer af Stamparcellen: Niels Kaas.

                  Som Sælger efter foranstaaende Købekontrakt med Skøde  H.G.Münster 

 ... læst i Vends Herreds Ret den 20 / 1 1913 protokolleret Pantebog Nr. 41 fol. 101