Skøde

       Undertegnede Sagfører Chr. Larsen og Politiassistent H.Andreasen, Ringe og Ejendomsmægler P.Nielsen, Odense, sælger, skøder og endelig overdrager herved til Proprietær Mads Larsen, Stribgaarden, den os tilhørende gård "Stribgaarden" kaldet af Vejlby sogn under Vends Herred, nemlig
    matr.no 1a af Strib Færgegaard af hartk. 7 tdr. o skp. 2 fdk. ½ alb. - no. 1c,  af do 0/1/3/1½ - no 1e af do. 0/0/0/0/ - no 1qa af do. 0/0/3/2¼ - no. 1f af do 0/0/0/2¼ - no 1aæ, af do. 0/0/0/1¾ - matr.no 72 af Røjle 0/0/1/1½
med påstående bygninger, disses mur- og nagelfaste tilbehør, herunder kakkelovne, komfur og indmuret kedel, samt tilstedeværende brandredskaber, hele besætningen bestående af: 6 heste, 1føl, 1 tyr, 17 køer, 1 kalv, 150 små grise og 1 slagtesvin, samt alle redskaber maskinrt og vogne, avl og afgrøde i hus og på mark, samt gødning og ildebrændsel, samt 5 folkesenge med sengeklæder. Køberen i vore rettigheder og forpligtigelser overfor elektriksitetsværket, vi indestår dog for, at der ikke påhviler ejendommen installationsgæld. - Handlen er indgået på følgende nærmere vilkår:
        Overtagelsen er sket den 1. november f.a., der er skæringsdagen med hensyn til indtægter og udgifter og står det solgte herefter for køberens regning og risiko, således at han i  ildsvådetilfælde hæver assurancesummen til anordningsmessig anvendelse.
      Købesummen er 185,000 kr., hvoraf på tro og love 130,000 kr. for fast ejendom og 55,000 kr. for medfølgende løsøre, der berigtiges således:
    a. køberen overtager og forrenter fra overtagelsen 1' prioritet i Østifterne                    77.566 kr. 49 øre
    b.  køberen har betalt                                                                                                           90,000 kr.
    c.  for resten                                                                                                                          17.433 kr. 51 øre
      udstedes gældsbevis
      På ejendommen hæfter: Interessantskabs kontrakt, læst 14 sept. 1903, imellem lodsejere i Røjlemose  som hæftelse på matr. no 1a  - 2 dekl. læst 6 juli 1905 og 16 nov. 1908angående fri og uhindret færdsel ad en over matr.no 1a førende vej som hæftelse på matr. no 1a - overenskomst læst 22 ja. 1912 angående afgivelse af jord til vej, der skal være offentlig, som hæftelse på 1a, - anm. frf. - vedrørende parcellerne af Strib Færgegaard .... : overenskomst læst 28 juni 1869, hæftede på matr. no 1f og 1cm, om anbringelse af nogle telegrafpæle fra Stationen i Strib til søtovet .- Servitut i henhold til skøde læst 20 august 1883, vedrørende matr. no. 1f, angående færdsel ved og til et på matr. no. 1d opført fyrtårn samt at holde dettes lysvinkel fri for beplantning, bebyggelse og deslige. - Deklaration, læst 12 dec. 1898, angående vedligeholdelse af den nordre færgebro m.v. - Vejservitut for matr. no 1ex, Strib ifølge skøde læst 12 juni 1911, som hæftelse på matr. 1e, - Vejservitut for matr. no. 1bo over 1e, samt kontrakt ang. mælkeleverance som hæftelse på matr. 1a. - Vejservitut for matr.1gd, ifølge skøde læst 27 nov. 1911 som hæftelse på matr. no 1e - Deklaration tinglæst 27 nov. 1911 om ret til nedlægning af kloakledning, som hæftelse på no. 1e, 1f og 1cm. - På matr. no. 1ae hæfter vandrørsledningsservitut - Landbrugsministeriets udstykningsskrivelse af 4 marts 1908 og 1 juli 1911 bemærkes, for såvidt  deri er nævnt henholdsvis en skelrettelse og grænseregulering. - Matr. no 1a og 1c udgør en hovedparcel kl. II. - Ejendommen er tiendepligtig.- Endvidere er læst en fæstekontrakt og forskellige fæstrbreve og lejekontrakter, hvorhos no. 1f er bebyrdet med servitutter henholdsvis om anløbsbro og køb af støbematerialer samt opstilling af støbningsmaskiner og om bro, badehus samt uhindret adgang til bro og badehus og samme ret for 1qx, 1qd, 1qt, 1po, 1qb, 1cm, 1qi, 1qm, og 1qn hvor mod en årlig afgift af kr. 25,00
   I handlen  er dog ikke indbefattet den del af matr. no. 1e der er beliggende ved færgehavnen der er solgt til 4 tilstødende naboejere, hvilke parceller endnu ikke er udstykkede, hvorfor køberen er pligtig til uden vederlag, men også uden udgift for sig på sælgerens anfordring at udstede skøde til disse købere
   Omkostningerne ved skødet deles med halvdelen til hver .....
   Da køberen Mads Larsen dels har opfyldt handelen og dels ved sin underskrift har forpligtet sig til at opfylde de aftalte vilkår, så skal den fornævnte ejendom, "Stribgaarden" kaldet, herefter følge og tilhøre som hans lovlige ejendom med alle de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtigelser hvormed den hidtil har været ejet under vort Chr. Larsen og H.Andreasen og P.Nielsens  hjemmelansvar over for loven.
             Odense den 31 maj 1920
    som sælgere: Herman Andreasen,   Chr. Larsen,   Peder Nielsen. - som køber: M.Larsen
Der tillægges ejere af matr. no. 1qx, 1qd, 1qt, 1qo, 1qp, 1cm, 1pi, 1qm, 1qh, 1cn, 1cd, 1oe, 1oa, 1of, 1og, 1ci, 1ck, 1cc, 1ok, og 1ob og parceller heraf samme ret til færdsel og opsætning af badehuse mod årlig afgift 25 kr. af hvert badehus som omhandles i deklaration af 12/6 læst 23/6 1917, hvilken bestemmelse vil være at notere som servitutstiftende på matr, no. 1a og 1f d.u.s M.Larsen - På ovennævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til amtstuen - Ejendomsskyldvudering ikke særskilt - Assens Amtsstue 31 maj 1920