Danske soldater af sikringsstyrken fra Strib-forlægningen -
1ste verdenskrig 1914 - 18

Foto t.v. er taget
7 januar  1917 og de to soldaters navne er Knud Erik  og Vilhelm Jensen
 de var med deres kammerater indlogeret i "Granhøjhus"

     Middelfart 
         Venstreblad

          den 8 Januar 1915
Hellere Soldat end sulte.
  
Tre unge Mænd meldte sig i Gaar til Detachementskommdøren i Strib. De to i Uniform og en civil; sidstnævnte skulde have mødt i Trøjen den 1. August, men havde dog hidtil skjult sig, og den ene af Soldaterne var deserteret for 10 Dage siden fra sin Afdeling. Nu var de saa forfrosne og forsultede, at de foretrak Soldatertrøjen.
   De førtes foreløbig til Arresten i Odense.  

         Middelfart  Venstreblad
                       den 8.Juni 1915

                 Indkvarteringen i Strib

    Det meddeles os, at vor Medarbejder ikke har været korrekt underrettet, naar han oplyser, at Grundejerfore-ningens Møde i Strib endte Resultatsløs. Der vedtoges en Resolution, hvori man anbefalede det fra Strib Borgerforening til Vejlby Sogneraad indsendtes Andragende om Bevilling af et Tilbud til Kvarterværterne. Samtidig oplystes det paa Mødet, at Indkvarteringen i Fremtiden vil foregaar paa anden Maade, saaledes at Ejendomme med 4000 Kr. i Ejendomskyld faar 1 Soldat og derefter 1 Soldat til for hver 4000 Kr., som Ejendomsskylden stiger. Man haaber derved at gøre Byrden mindre trykkende for de daarligst stillede,
    I Vejlby Sogneraad i Gaar blev ovennævnte Resolution og Borgerforeningens Andragende behandlet. Det vedtoges at yde Kvarterværterne et Beløb af 35 Øre til hver Soldat, nedsat fra 46 Øre. Undtagen fra Tilskud er dog de Kvarterværter, som ikke har fast Bopæl paa Strib hele Aaret rundt.
Middelfart
 Social-Demokrat

    den 10 Juli 1915
I Strib Koncertsal

synger i Morgen Aften en ukendt Opera-sanger Bay. Den unge Mand der er Elev af Høeberg, ligger for Tiden som Soldat i Strib og vil optræde i Uniformen.    .....
Den unge Operasanger Bay, der optraadte i Soldateruniform, har et ikke særligt stort, men smukt Organ. Stemningsfuldt sang han sine Sange, særlig smukt lød den gamle, kendte Sang »Kongernes Konge«, det virkede ganske betagende, men ogsaa de mere livlige Sange, saaledes »Der var en Svend«, vandt stærkt og velfortjent Bifald. - Det var et meget
    den 23 Januar 1915
Vagtmandskabet paa Strib

   der er Soldater af 5. Battallion, blev i Gaar afløst af Mandskab fra 16. Bat-tallion.

   Middelfart Venstreblad
              den 12.Juli 1915
Løjtnanten.
   I Middelfart og Strib har de tyske Flyveres Flugt fremkaldt ikke blot Uro, men - Munterhed, da man hørte, at det var under Løjtnant Harboe-Hansens aarvaagne Ledel-se, at de forsvandt.
   Løjtnant Harboe-Hansen har været Vagtkommandant paa Strib fra Januar til Juni og havde gjort sig særdeles velkendt. Som en flot Repræsentant for Militæret saa man ofte hans elegante Skikkelse promenere ad Middelfart Hoved-gade, Og i Strib var han selvfølgelig kendt af hvert Barn i Byen.
  Utallige er Anekdoterne som Løjtnantens Sammenstød med Rekrutter - de drejede sig særlig om det interessante Spørgsmaal, hvor vidt Soldaten havde set ham eller ikke. Rekrutterne blev mærkeligt blinde, naar den lille Løjtnant nærmede sig Harboe-Hansens var til Gengæld - trods Lorgnetterne - særlig klart seende.
   Om hans Iver for at opretholde Militærets Ære og Anseelse - skønt han er Tolder af Fag - har ingen tvivlet, Og man glæder sig nu over, at han som en landskendt Personlighed i Fremtiden vil kunne røgte sin ansvarsfulde Stilling indenfor det danske Militær.
 

 Middelfart
   Social-Demokrat

       den 13. November 1915
Beruset Soldat.
    
Politiassistent Olsen i Strib maatte forleden Dag tage sig af en Soldat, der ankom med Færgen fra Fredericia. Soldaten der var saa beruset,at han daarlig kunde støtte paa Benene, blev afleveret til Detacementet i Strib og derfra oversendt til sin Af-deling.

Middelfart
     Social-Demokrat

         den 24. Januar 1916

Strib Borgerforening
   
holdt Generalforsamling i Lørdags Aftes. Der forelaa et Tilbud fra Godsejer Kaas om at overtage Indkvarteringen af Soldaterne for en Pris af 1 Kr. 75 Øre daglig pr. Mand. Tilbudet kunde ikke modtages.

    Middelfart  Social-Demokrat
                              den 30 Maj 1916
En Riffelkugle farer  over Lille Bælt.
   
Da den jyske Skildvagt vilde skræmme Fiskeren, men nær havde skudt sin Kammerat ved Strib.
    Hvor det undersøiske Kabel gaar i Land, er der baade paa den jyske Kyst og paa Strib postrert Vagtposter, som bl.a. skal fjærne uvedkommende fra Kabellinien.
     For kort Tid siden havde en Mand i Robaad lagt sig til at fiske ved Kablet, og da han ikke fjærnede sig trods Tilraab, som han formentlig hørte, skød den jyske Skildvagt et skarpt Skud over Hovedet paa ham. Først da forsvandt han. Fiskeren der er hjemmekørende i Strib, har nu i Mindelighed klaret Sagen med en Bøde.
    Det afskudte Projektil naaede over til Fyn, hvor det nær havde ramt den derværende Vagtpost. Han troede et Øjeblik, at Tyskerne var i Anmarch, men blev forholdsvis hurtig klar over den virkelige Stilling.


                             den 7. Juli 1916
Fiskeriet i Lillebælt.
2. Generalkommando har gennem Fyns Stiftamt udstedt Forbud (til Bevarelsen af Telegrafen) mod at drive Fiskeri ved Kablerne langs Lillebæltskysten efter Mørkets Frembrud. Om Dagen skal Fiskerne have Legimation, og en saadan faaes ved Henvendelse til de udstillede Vagtposter.

Middelfart
     Social-Demokrat

         den 24. Januar 1916

Strib Borgerforening
   
holdt Generalforsamling i Lørdags Aftes. Der forelaa et Tilbud fra Godsejer Kaas om at overtage Indkvarteringen af Soldaterne for en Pris af 1 Kr. 75 Øre daglig pr. Mand. Tilbudet kunde ikke modtages.  

Uddrag af artikkel fra  Middelfart Venstreblad
                                    den 24 December 1936.
....I Krigsaarene var der livligt. Strib havde sit eget Detachement, og hvem husker ikke de gæve Jenser fra den Tid. Overretssagfører Ejlersgaard var Reservekaptajn. En Skyttegrav med Pigtraad ude ved »Pnuel« var en Seværdighed, her laa Soldaterne og saa efter Undervandsbaade. Overbetjent Stjernvig var Sergent, og et lyst Hoved, som han var, skrev han til det nye Blad »Stribposten« nogle ustyrlige morsomme Artikler og Annoncer, saasom en Meddelelse om, at Vejlby Kommune havde nedsat sit Tilskud til Soldaternes Underhold fra 50 til 46 Øre,
   Et eksemplar af dette Blad, der blev skrevet i Vagtstuen, findes endnu i Strib og vil en Gang blive givet til Museet i Middelfart. Det var en Tid, der kunde fortælles mere om. Der udsmugledes mange Varer rundt om fra vore Kyster og huggedes mange, saaledes ogsaa i Strib, hvor en Gang en Tysker blev taget med 20,000 Stkr. Sæbe, en anden med en Del Krydderier osv.