Om afvandingen af Røjle Enge (Røjle Mose)

   

14 September 1903

   

Interessentskabskontrakt

   

Undertegnede Grundejere i Vejlby sogn, Vends Herred, Odense Amt, som have lodder i Engdraget Røjle Mose, erklære herved, at være sammentrådte i et interessentskab, med det formål at tilvejebringe vandstandsregulering i det anmeldte areal til forbedring af dette og bestemme herved, som rettesnor for os indbyrdes, som interessenter i det med ovennævnte formål for øje, stiftede interessentskab følgende:
  1) Den tilsigtede regulering af vandstanden forventes udført efter  Det Danske Hedeselskab's anvisning, således navnlig, at vandet fjernes med et pumpeanlæg - bestående af en vindmotor og snegle med det dertil sluttede system af hovedgrøfter.
  2) Vi forpligter os og efterfølgende ejere, af vore ejendomme til, at betale de med anførte anlæg forekommende udgifter og bekostninger af enhver art, ligesom vi forpligter os og dem til, at besørge eller bekoste den fremtidige årlige vedligeholdelse og pasning af det hele anlæg, vindmotoren med snegle og hovedgrøfter, i forsvarlig og betryggende stand.
 3) Vi erkender os enige om, at såvel anlægsomkostningerne som de årlige driftsudgifter, fordeles således mellem os at enhver af interessenterne betaler i forhold til det areals størrelse, som han efter Hedeselskabets skøn har interesse i foranstaltningerne.
Dette areal udgør for samtlige interessenter ca. 40 tønder land, a 14000
□ alen. En fortegnelse af samtlige interessenters arealer vil være at vedhæfte denne kontrakt.
4) Anlægskapitalen antages ikke, at ville overstige 3800 kr., såfremt beløbet ikke tilvejebringes paa anden måde, skal det ske ved at der oprettes et lån, af samtlige interessenter, som da hefter solidarisk for de gældsforpligtigelser der pådrages interessentskabet, i forhold til det areals størrelse han har i engene.
5) Vi indvilliger i  ......  ??, at hovedgrøfter anlægges  i fremtiden bestå  ??igennem vore lodder, og afgiver til disse fornødne areal???
  Endvidere bekoster vi hver især for egen regning anlæg og vedligeholdelse af de for os nødvendige overkørsler over hovedgrøften ............   i fælles interesse     indretter disse med sådanne     .....   Hedeselskabet finder nødvendig for vandets frie gennemløb.
6) Det til anlægget optagne lån skal tilbagebetales  i løbet af 20 år.
7) Til at forestå udførelsen af arbejdet vælger vi en bestyrelse bestående af 5 medlemmer: J.Pedersen  ... Strib, F.Schmidt, bestyrer Stribgaard, Søren Bertelsen, gårdejer, Bøgelund, P.Udsen Husmand, Røjle Mose, P.Jørgensen gårdejer, Brændskov, som vælger sin formand. Denne bestyrelse bemyndiger vi til a) om sådant blive nødvendigt at anmode Assens Amtsråd om at rekvirere nedsat en landvæsenskommission til at .. tvist ... eller ... om anlæggets gennemførelse. Bestyrelsen bemyndiges til ved dennes møder på vore vegne at slutte forlig og aktivisere ved de afgørende kendelser. b) når alle retslige hindringer for anlæggets fremme er fjernede at lade dette udføre for interessentskabets regning, sådan, at arbejdet udføres såsnart og på så fordelagtig vis, som muligt.
  8) Hvert år i marts måned afholdes en generalforsamling, hvortil forkyndelse med 8 dages varsel sker, på sådan måde som bestyrelsen findes mest hensigtsmæssig - på den generalforsamling vælges årlig et nyt medlem til bestyrelsen, i stedet for et af de tidligere medlemmer, som de første gange afgår ved lodtrækning og derpå efter tur. På samme generalforsamling forelægge bestyrelsen regnskab for det forløbne år, og budget for det kommende.
  9) Bestyrelsen har at varetage interessenternes tarv ved tørlægningsarbejdet, at antage møllepasserne, samt at bortlicitere det årlige vedligeholdelsesarbejde.
  10) Bestyrelsen opkræver det årlige kontingent, på sådan måde og til sådan tid, som den måtte finde passende da vi dog skulle have 14 dages varsel om indbetaling. Betales kontingentet ikke på anfordring, er den pågældende interessent pligtig til at betale skadesløs omkostningerne af samme, derunder sagførersalær.
11) En hver interessent har stemmeret med en, og kun en stemme, på generalforsamlingen, stemmeret kan udøves personlig eller ved skriftlig og bevidnet fuldmagt, sagerne afgøres ved simpel stemmeflehed af de mødte, stå stemmerne lige gør bestyrelsesformandens stemme udslaget. Ekstraordinær generalforsamling skal sammenkaldes af bestyrelsen, når mindst
af interessenterne fremsætter skriftlig begæring herom. Er ved en generalforsamling de halve stemmer ikke mødte, er den ikke beslutningsdygtig, og der må indkaldes til en ny generalforsamling, som altid er beslutningsdygtig, uanset antallet af de mødte stemmer.
12) Generalforsamlingen træffer i hvert enkelt tilfælde afgørelse om måden, hvorpå  interessenterne kunne træde ud, og nye træde ind i interessentskabet.
13) Til forandring af ovennævnte kontrakt udkræves at
¾ af stemmerne er repræsenteret og at ¾ af det ved de mødte stemmer repræsenterede antal, stemmer for forslagene. Denne bestemmelse må ikke underkastes forandring.
14) Til sikkerhed for opfyldelsen af
interessenternes forpligtelser, vil nærværende kontrakt være at thinglyse. Enhver interessent meddeler ved sin underskrift derpå sit samtykke til at en sådan thinglæsning og notering foregår, således, at senere ejere af de pågældende ejendomme indtræder i den nuværende
interessents forpligtigelser. Thinglæsningen af kontrakten sker på fælles bekostning, retsanmærkninger frafaldes.
15) I tilfælde af søgsmål denne sag vedrørende, er såvel interessentskabet - som hver enkelt interessent underkastede procesmåden efter forordning af 25 september 1828.
             Strib Badehotel, den 14 august 1903   ( underskrevet af følgende 33)
S.Berthelsen, Bøgelund, ejer af matr. nr. 17a - M.Pedersen, Røjle Skov, ejer af matr. nr. 75 - Rasmus Hansen, Røjle Mose, ejer af matr. nr. 26a - ... Petersen, ejer af matr. nr. 26 - K.H.Rasmussen, Røjle Mose, ejer af matr. nr.15 - Malermester i Strib, H.S.Jørgensen, Røjle Mose, ejer af matr. nr. 23a og 7e - R.Jørgensen, Brændeskov, ejer af matr. nr. 21a - C.Madsen, Røjle Mose, ejer af matr. nr.15e - Hans Nielsen, Røjle Mose, ejer af matr. nr.10f - P.Udsen, Røjle Mose, ejer af matr. nr. 11d - Niels Nielsen, Brændeskov, ejer af matr. nr.3g - P.Pedersen, Røjle Mose, ejer af matr. nr. 5d. - S.Petersen, Røjle Mose, ejer af matr. nr.  16e - T.H.Madsen, Røjle Mose, ejer af matr. nr. 1m - K.Nielsen, Røjle Mose, ejer af matr. nr.68 - B.Schmit, Stribgaard, ejer af matr. nr. 1a - Jørgen H. Jørgensen, Røjle, ejer af matr. nr.4a - H.Pedersen, Røjle Mose, ejer af matr. nr.11c og 9e - Anders Nielsen, Røjle Mose, ejer af matr. nr. 6f og 9m - Jens Chr. Nielsen, Røjle Mose, ejer af matr. nr.38a - N.Berthelsen, Røjle Mose, ejer af matr. nr. 8c - R.Rasmussens enke Røjle Skov, ejer af matr. nr.25a - Poul Andressen, Røjle Skov, ejer af matr. nr.14b - Jørgen Petersens enke, Røjle Skov, ejer af matr. nr.9c - P.Rasmussen, assistent ved fiskerikontrollen, ejer af matr. nr. 74 (14?) - Bertel Jørgen Hansen, Røjle Taarup, ejer af matr. nr. 12a - Hans Jørgen Madsens Enke, Margrethe Madsen, Røjle Mose, ejer af matr. nr. 2d og bruger af nr. 9c - N.Basse Fønss, Billeshave, ejer af matr. nr.13k - Jens A.M.Hansen Røjle, ejer af matr. nr. 2c - Anders Andersen, Røjle Skov, ejer af matr. nr. 38b - Niels Hansens enke, Røjle Mose, bruger af nr. 2c - Anders Christensen, Røjle Mose, bruger af nr. 17a.
                      Læst Vends Herred den 14 sept. 1903.

   

 

                              

Udskrift af
                                      Skøde og Pantebogen for Middelfart Købstad m. v.
                                                             -----------------------------------------
Stempel 2 Kr.
                      Undertegnede giver herved Interessentskabet til Afvanding af Røjle Mose Ret til at foretage de nødvendige Arbejder til Styrkelse og Vedligeholdelse af den mellem Røjle Mose og Lille Bælt paa Strækningen fra det vestlige Havehegn af Matr. Nr. 11b af Røjle By, Veilby Sogn, og i Øst til et Punkt ca. 100 m. Vest for Skel mellem Røjle By og Stribgaarden i Vest liggende naturlige Strandvold, der beskytter Mosen mod Oversvømmelser fra Bæltet, saaledes at det til enhver Tid vil være i Stand til at modstaa Vandets Angreb. Denne Ret omfatter Møllepasserens Adgang til at færdes til og fra Pumpemøllen og til Slusen, og Kørsel for saa vidt den angaar Transport af Materialer til Strandvolden og Pumpemøllens Vedligeholdelse. Den omtalte Strandvold ligger paa vore Matr. Nr. 11b, 8c, 76b, 10f, 13k, 15f, og ... 14b, 11c, 9l, 12e, og 76a af Røjle By Veilby Sogn og Matr. nr. 1a af Stribgaarden, og vi giver ved denne Underskrift herpaa Tilladelse til denne Interessentskabet herved tillagte Ret tinglæses som hæftelse paa disse Matr. Nr. Retsanmærkning med Undtagelse af Adkomstmangel frafaldes.
Røjle, den 6. August 1921.

By og Sogn
Røjle, Veilby Sogn
Billeshave   do
Røjle Mose, Veilby Sogn
             do
            do
            do.
 Struib, Veilby Sogn
Margrethesminde, Strib
Münstervej, Strib
Strib Nr. 1a
Røjle Mose, Veilby Sogn
Røjle Mose

Matr. Nr.
8c
13k
14b
12e
11b
11c
76b
76a
 

10f
15 e og f
Lodsejere
Niels Bertelsen
For Hr. Konsul Bay, G.Simonsen Forvalter.
Carl Chr. Nielsen
N.J.L.Jørgensen
G.Hornemann
Julie Münster
S.Bertelsen
Johs. Petersen
A. Hansen
Marius Andersen
Niels H. Nielsen / P. Pallesen
Helga Lauritsen

   

Læst i Middelfart Købstad og Vends Herred samt en Del af Wedellsbborg Birks ord. Ret den 4/9 1923 Nr. 48 fol 93 samt indført i Realregisteret for Veilby fol 404 m-fl.
Anmærkninger: Reservation tages i Anledning af, at Forvalter G. Simonsenc Røjle  ej har forevist Legimatinon til at underskrive nærværende Deklaration paa Konsul Heys Vegne som Ejer af Matr. Nr. 13k Røjle Taarup.
     Det anmærkes derhos, at Julie Münster ikke staar indtegnet som Ejer af og 9 l ibidem, men derimod G.Valdemar Clement.
                                                                                  K.Stepansen    /   Karl Andersen
                                                                                               L.S.                           Fm.
       Idet det erkendes, at de i foranstaaende omtalte Forhold er Matr. Nr. 1vs og 1 vt af Strib Færgegaard, Røjleskov Sogn uvedkommende meddeles herved Samtykke til, at Overenskomsten aflæses og udslættes af Pantebøgerne forsaavidt angaar disse Parceller.
    Strib d. 24' Februar 1926. Paa Englauets Vegne. Niels Bertelsen p.t. Formand.
 Foranstaaende Paategning læst i Middelfart Købstad og Vends Herred samt en Del af Wedellsbborg Birks ord. Ret den2/3 1926 Nr. 49. fol. 336 samt indført i Realregisteret for Vejlby Sogn fol. ?
                                                                                  K.Stepansen    /   Karl Andersen
                                                                                             L.S.                           Fm.
                                                                                    Udskriftens Rigtighed bekræftes,
                                                                                                         Dommeren
                                                                               i Middelfart Kjøbstad m.v. den 19 Maj 1930
                                                                                                       Overgaard
Området blev kommunalt engang i 1950erne

     
 

 
 

På fotoet herover ses th. den etablerede "vindmotor" (vindmølle) der blev opstillet for at pumpe vandet ud af Røjle Enge (Røjle Mose)

 
     
 

 

Planen for afvandingen af Røjle
 udarbejdet af "Det Danske

 Enge (Røjle Mose)
 Hedeselskab" i 1903