Fredericia den 1. August 1904
Regning
til Konsortiet "Strib Færgegaard" fra O.Pedersen Landinspecteur, Fredericia
Adr. Hr. Byfogedfuldmægtig Carlsen, Fredericia.

Maj 1904

 
1) Korrespondance med Marineministeriet, Fyrinspektøren
samt Levering af Situationskort, over et Terrain af Strib Færgegaard angaaende
Ordningen af nogle Servitutter vedrørende Fyrvæsenet                                                         10,00

2)  Korrespondance med Statsbanerne samt Levering af over et Terrain
af Strib Færgegaard angaaende Ordningen af nogle Servitutter                                        10,00

3) Korrespondance med Postvæsenet, Ministeriet for offentlige Arbejder
samt Assens Amtsstue angaaende Udslettelse af en paa Strib Færgegaard
hvilende Servitut                                                                                                                                    12,00

4)  Korrespondance med Direktøren for Baneafdelingen angaaende
Statsbanernes Ret til at lande Isbaade paa hele Konsortiets Grund samt
Levering af Situationskort, over hele Konsortiets Kyststrækning, hvortil Retten
 til at lande med Isbaade indskrænkes                                                                                       10,00

5) Udstykning af en mellem Banen og Stranden liggende Parcel, som
 Statsbanerne forlangte udlagt, til i Forening med den øvrige Kyststrækning at
overtage Servitutten angaaende Statsbanernes Ret til under Isforhold at lande
Isbaa de                                                                                                                                                18,00

6) Korrespondance med 9 Fæstere angaaende Udlevering af deres Fæstebreve,
som gives Paategning om, at Fæstet angaar bestemte Matrikuls No                             10,00

7)  Korrespondance med Magistraten i Fredericia angaaende Udslættelsen
 af en Servitut, som bestemmer, at der af  Strib Færgegaard skal svares aarlig
50 Rigsdaler til Magistraten i Fredericia                                                                                      2,00

8) Opmaaling og Skyldsætsningsforretning angaaende en Parcel af 1f Strib
 Færgegaard, hvilken Parcel ønskes forenet med Badehotellet,
samt udlæg for Kort og Attester til denne Udstykning                                                           26,00

9) Grænseberigtigelse angaaende en til Tandlæge Bucholt afhændet Parcel,
saaledes at denne fik det oprindeligr Areal 1190 kv. Alen, angaaende Grænsen
mellem en Del af Landevejen ....
 Udlæg for Kort, Attester, og Stempel, Porto og 4 Rejser                                                    25,00

10) Erhvervelse af samtligeFæsteres Underskrifter paa en Erklæring om,
at Fæstet angaar bestemte dertil udlagte Matr. No                                                              12,00

11) Korrespondance med Statsbanerne med Levering af Situationskort
som Bilag angaaende Udslættelse af en Servitut paa tre afhændede
Parceller: Matr.No. 1ek, 1el og 1em                                                                                          10,00

12) Leveret Kort over Strib Badehotels Tilliggende Matr. No 1ce og 1cr.                      5,00

Erhvervet og betalt Dødsattester for de afdøde Fæstere paa Strib som
Bevis for, at de efterlevende Enker er Fæstere og har Ret til
at underskrive Erklæringen paa Fæstebrevene                                                                    6,00

Affattelse af en Liste over samtlige Servitutter og Kvitteringer for
og Erklæringer disse Servitutter samt en ...??                                                                        24,00 

Senere Arbejder og Rejser til Strib angaaende Servitutternes Ordning                                                                                                                                                10,00
                                                                                                                                                ialt        190,00
                                                                                                       Betalt O.Pedersen

 
Juli 1904


September
 

Oktober

 
November