Panteobligation af 9 juni 1898 i Strib
 Færgegaard/Badehotel

Uddrag af  en, den 9 juni 1898, ved Vends Herredskontor i Middelfart tinglyst panteobligation:

- Underskrevne Direktør K.C.Bloch, Fredericia, Brygger J.Bloch, Odense, Murer P.K.Gulløv, Vejlby, Murer Th.L.Gulløv, Vejlby, Murermester J.Johansen, Ringsted, Proprietær N.Møller, Stenstrup, Teglværksejer A.Poulsen, Lyngsodde, Murermester R.Rasmussen Gjørslev, Konsul M.Rasmussen, Fredericia, Borgmester C.Scharling, Fredericia og Fabrikant D.Voss, Fredericia vedr optagelse et lån på kr. 50,000 med prioritet i matr. No, 1e og 1f af Strib Færgegaard  ... ligesom vi selvfølgelig ogsaa er indbyrdes solidariske ...tilhørende Ejendom Strib Færgegaard kaldet, beliggende paa Strib i Vejlby Sogn ... Hartkorn: under matr. no 1e 2 Tdr 4 skp. 2 fdk 1½ alb. - og 1 f 3 fdk. 1½ alb. gammel skat 28 kr. 48 øre., samt et umatrikuleret Grundstykke stort 646
9 Alen af den i sin tid til Dronning Louises Jernbane fra Færgegaarden indtagne Grund tilligemed Ejendommens Bygninger disses Tilbehør, derunder indbefattet Kakkelovne, Komfurer og indmurede Kedler, Jordenes Avl og Afgrøder i Hus og paa Mark, tærsket og utærsket Hø, Halm og Gødning den til enhver Tid paa Ejendommen værende Besætning og Inventarium, Avls, Mejeri og andre Redskaber, særlig Maskiner og Folkesenge, Ejendommens Leje og Forpagtningsafgifter ... Det bemærkes:
 
at
den pantsatte Ejendom er tiendepligtig

at
den under 14 November 1831 er tinglæst kongelig Bevilling af 8 Juni 1831 hvorved Anders Eskild Dehlholm har erholdt Ret til Færgefart, Værtshushold og Vognmandslaug perpetueret som reelle Rettigheder til Gaarden, dog mod at hver Ejer løser de fornødne Bevillinger hvorhos det efter dette Perpetualisionsbrev skal af Strib Færgested svarer til Magistraten i Fredericia 50 Rdl aarlig og Befordringsvæsenets Fond (Statskassen) 5 Rdl. aarlig disse aarlige Ydelser saavelsom retten til færgefart og Vognmandslaug ere senere bortfaldne - de 5 Rdl. til Statskassen dog kun indtil videre, men ej udslettet af Pantebogen -

 at ifølge Skødet af 14de, læst 31' August 1891 hvorved 2450 
9 Alener bortsolgt fra Matr. No 1a til de jydsk-fyenske Jernbaner skal Ejeren af Matr. No 1a friholde Statsbanedriften for Hæftelser af et Fæstebrev og vedrørende forudnævnte kongelige Bevilling af 8 Juni 1831

at
der, under 7de Oktober 1867 er tinglyst Overenskomst af 3die December 1866 hvorved den jydsk-fyenske Jernbane overdrages Ret til at befordre Passagere og Gods over Lillebælt ved Strib m.v. for 50 Rdl. om Maaneden, hvilken Ydelse ligeledes er bortfalden, men ej udslættet

at
der under 28 Juni 1869 er tinglyst en Deklaration af 19' s.M. om Anbringelse af en Del Telegrafpæle fra Stationen ved Strib til Søtovet

at
der under 25 Oktober 1869 (H.P.Schmit modtog som kompensation 2 rdl. for hver opsat telegrafpæl) er tinglæst Købekontrakt af 1ste s.M. om Færgebroen Nord for Færgegaarden for Købesum 1200 Rdl. der forlængst er betalt og den pantsatte Ejendom uvedkommende, i hvilken Kontrakt § 3 tillige er bestemt at Ejeren af Strib Færgegaard er forpligtet til om forlanges at afgive Jord til af den til Færgegaarden hørende Forstrand til Jernbanespor fra Broen til Stationen

at
der under 20' August 1883 er tinglæst Skøde af 15de s. M. hvorved H.P.Schmit og efterfølgende Ejere forpligter sig til at tilstede fri og uhindret Færdsel ved og til et paa Matr. No 1a opført Fyrtaarn ad en nærmere betegnet privat Vej samt til at holde dettes Lysvinkel fri for Beplantning, Bebyggelse og deslige at der under 10de Juni 1895 er tinglæst Kontrakt af 22de Maj 1895, hvorved Ejeren af Færgegaarden 1a Strib indrømmer de danske Statsbaner Ret til Afbenyttelse af et Areal paa Strib Odde, for aarlig Afgift 25 Kr. (på omtalte areal etablerede statsbanen et "fyrhus")

at
der er tinglæst forskellige Fæstebreve og Fæstekontrakter angaaende Huse m.m. paa Ejendommen samt Fiskeri og

 at Livsarvingerne efter Søren Gyes og Hustru, fortiden Peter Hansen kaldet Andreasen ifølge Kontrakt af 20de September 1790 tinglæst 15 November 1793 have Ret til at faa græsset 1 Ko og 2 Faar paa Gaardens Mark og til sammesteds at skære og hjemføre 4 Læs Tørv aarlig. (denne kontrakt blev udslættet 27 aug. 1903 idet Peder Hansen modtog skøde på den af ham beboede parcel hvorpå hans hus m.m. var beliggende)   Til Bekræftelse med vore Underskrifter i Overværelse af Vitterlighedsvidner ....