Stort og småt
 

Omkring et overfartssted
med indsættelsen af dampfærger til afløsning af dampbådene i 1972 indledtes en ny æra på Lillebælt

               
på denne side omtalt til og med år 1885

                 Middelfart Avis
                       
den 13de Februar 1872.
- Den ny Dampfærge ved Strib vil ventelig blive sat igang til 1ste Marts. Der mangler endnu Skinne-Klappernes Anbringelse i Havnen i Strib, ligesom der endnu skal nedrammes endel Pæle, imellem hvilke Færgen skal ligge, naar Vognene glide ud paa dens Dæk. Selve Dampfærgen bliver for Øieblikket underkastet en indvendig Istandsættelsen for 1ste og 2den Klasses og 3die Klasses Reisende foretages nogle Forandringer for at frembringe flere Bekvemmeligheder for de Reisende. Til hver Kahyt findes to Nedgange, men da Trapperne ere meget steile, blive ogsaa disse gjorte mere bekvemme.

 

    Middelfart Avis
     Onsdag den 20de Marts 1872.
 Fra igaar skulde Dampfærgen paa Lille Belt begynde regelmæssig at overføre Godsvogne mellem Fyen og Jylland. Iforgaars Aftes kom de første tydske Godsvogne til Fyen.
  - Efter Forlydende var Stormen igaar til Hinder for at Dampfærgen kunde gaa over med Vognene fra Hurtigtoget.
 

     

          Middelfart Avis
                   
den 6te April 1872.

- I Frederits ere Bropengene for Gods og Kreaturer nu bortfaldne, efterat Dampfærgen mellem Strib-Frederits er tagen i Brug, hvorved Forsendelsomkostningerne formindskes et Par Sk. pr. Pd.     

 

             Middelfart Avis
                Torsdag den 18de April 1872.
- Dampfærgen "Lillebelt" er nu sat i regelmæssig Fart mellem Strib og Frederits, og besørger nu Overfarten mellem alle Tog.   - I Mandags Eftermiddags overførte Damp-færgen foruden Godset tillige to Extratog fra Fyen med Kreaturer, som alle overførtes i Vognene.

     

                      Middelfart Avis
                           Onsdag den 15de Mai 1872.
- Efter hvad vi havde bragt i Erfaring, har Anbringelsen af Dampfærgen paa Lille Belt fremkaldt en langt over Forventning stærk Benyttelse af vore Jernveie til Forsendelse af Gods. Den tidligere Omladning af Kjøbmandsvarer var nemlig ikke blot tidsspildende for Forretningsmændene og bekostelig for Jernveiens Bestyrelse, men den medførte tillige den store Ulempe, at Pakker og Lignende, som ikke kunde taale Regn, Stød eller den ved Omladningen haarde Behandling, bleve beskadigede baade udvendig og indvendig. Nu undgaaes Alt af den Art, og Forandringen er hurtig bleven sporet i Handels-verdenen, saa at Benyttelsen nu er saa stærk, at der allerede siges at være Tale om at søge Bevilling til Anskaffelse af endnu en Dampfærge, ligesom det vel ikke vil vare længe inden der bør tilveiebringes et saadant Befordringsmiddel for Store Belt.

 

    Middelfart Avis
     Fredag den 24de Mai 1872.
 - I Anledning af vor Meddelelse forleden om Dampfærgen over Lille Belt oplyste "Fs.Sttd.", at fra den Dag, da Dampfærgen blev tagen i Brug, nemlig den
15de Marts, indtil den 11te Mai er der mellem Fyen og Jylland blevet overført 1257 Godsvogne, hvoraf 939 læssede, og Færdselen er stadig stegen, saaledes at der i Ugen fra den 6te til den 11te Mai overførtes 328 Vogne (hvoraf 224 læssede), altsaa i Gjennemsnit 47 Vogne om Dagen, medens det i Gjennemsnitsantal i den første Tid kun var 6  

     
 

         Middelfart Avis
               Mandag den 12te Juni 1872.
- Ved Dampfærgen i Frederits lader Staten i denne Tid opføre en smagfuld Pavillon med overhængene Tag og Bænke udenfor. I dens Indre indrettes passende Ventesale, Billetkontor, Klosetter osv. - Det tør antages, at en lignende Bygning vil blive opført paa Strib.

 
   

              Middelfart Avis
             
Mandag den 20de Juni 1872.
 -  Efter den 8de Juli d.A. vil Dampfærgen "Lillebelt" i nogen Tid blive tagen ud af Fart for at underkastes det almindelige aarlige Eftersyn. - Overfarten vil i denne Tid midlertidigen blive besørget af de almindelige Dampskibe, og vil der for  

 

Omladningen i Strib og Frederits blive afordret for alt lokalt Fragtgods, der befordres efter 100 Pds. Taxten 2 Sk. pr. 100 Pd. og for alt lokalt Fragtgods, der befordres efter Vognladning-Taxten, 2 Rd. pr. Vogn-ladning a 12,000 Pd. - Nærmere Bekjendtgjørelse om Dagen, naar Dampfærgen afgaaer fra Frederits, vil i sin Tid udgaa.       ■

     

          Middelfart Avis
          
 den 11te September 1873.
              Efterlysning
Som bortløben ved Omladningen i Strib den 6te dennes efterlyses herved et Faar, saavidt vides uden Mærke. - Underretning bedes snarrest meddelt Strib Station eller Chefen paa Dampfærgen "Lillebelt".

      
     Middelfart Avis
                   d
en 8de Juli 1874.
 (vedr. 6te Juli-Festen - 25 år) .......
Der var saaledes almindelig Klage over de Forsinkelser og Uregelmæssigheder, som fandt Sted med Jernveitogene ligefra Formiddagstiden af. Natten til igaar var høist ubehagelig for mange Mennesker, navnlig bleve Deltagere fra Fyen og Sjælland paa Hjemreisen i hundredvis opholdte fra 1-3 Timer i Strib, den "vildende Mark" - som sal. Orla Lehmann vilde havde sagt, dersom han kunde have set da Tid var - hvor der hverken er Sæde eller Leie, kun Skinner og Sand, men ikke saa meget som et Glas Vand. Men havde saaledes Jernveisbestyrelsen ikke Held med sig til ved denne Leilighed at tilfredsstille Tidens Krav, 

 

saa skal det siges, at dette over Forventning var lykkedes Frederits’ Beboere, Festkomiteen og enhver, som havde havt med Festen at bestille; herfra bør der maaske giøres en lille Undtagelse i Henseende til Maden ved Festmaaltidet    - den "aandelige" Føde: Taler Sange og Musik var den fortrinligste, man kunde ønske Sig, selve Maden derimod var for en stor Del tør, ufestlig, treven, tvær og i bogstaveligste Forstand "ufolkelig". Den (Maden) havde vist været god et Par Dage iforveien, men adskilligt af den - deriblandt Brødet - var skaaret meget for tidlig. Imidlertid var det jo til at overvinde; Soldater, som de fleste af Deltagerne vare, ere sjeldent forvænte i den Grad, at de ikke kunde undvære Mad en Dagstid, hvad mange af dem, som havde gjort Regning paa et godt Maaltid Mad til 2 Rd. ,vel tildels maatte; men vor Anke gjælder dog først og sidst den paafaldende Uregelmæssighed i de lovede Extratog. For Middelfarts Vedkommende, hvorfra sikkert henved 1000 Mennesker deltog, kunde meget være lettet - ogsaa for Andre - dersom man havde villet sende et Dampskib herned fra Strib istedetfor rolig at se paa, at pinedes med at staa og vente i lange, kjedlige Timer baade her og i Strib.      ■

     
     

           Middelfart Avis
                  den 22de Marts 1875.
- Dampfærgen mellem Strib-Frederits maa fra den 29de ds. Indtil videre ophøre. S I den Tid, Færgen er ude af fart, suspenderes Leve-ringsfristerne for Gods i hele Vognladninger, der skulle føres over Beltet og modtages Styrtegods kun leilighedsvis til Befordring, saaledes at al Ansvar for Tab og Skade bortfalder for Jernveiens Bestyrelse. - Dampfærgen skal forsynes med del ny Kjedler paa Burmeister & Wains Værksted i Kjøbenhavn.

 

             Middelfart Avis
                     den 18de Mai 1875.
 - Dampskibet "Lillebelt " har siden i Lørdags gjenoptaget Seiladsen mellem Strib-Frederits - De Pindsereisendes Antal har iaar været meget stort, hvad vore Jernveisstationer have baaret Vidne om, og det maa for den Del af disse Reisende, som skulde over Lillebelt betragtes som et Held at Dampfærgen er kommen tilbage. Det vilde ellers baade i Lørdags og i Søndags have været umuligt at befordre det store Antal Men-nesker med de forhaandenværende to Dampbaade.

     
 
     

                Middelfart Avis
                     den 1ste December 1875.
 - Paa den i Folkethinget foreslaaede Finanslov begjærdes en Bevilling af indtil 1000 Kr. til Anlæg af en Holdeplads ved Kauslunde. - Til Anskaffelse af endnu en Dampfærge paa Lillebelt forlanges 240.000 Kr. (Dampskibet "Niord", der nu anvendes som Reserveskib, foreslaaes flyttet til Masnedsund - Falster). Til Istransporten paa Lillebelt foreslaaes Anskaffelse af 4 Baade osv. til et Beløb af 4000 Kr. (hvorfor mon man endnu ikke vil tænke paa at indrette sig saaledes, at der til enhver Tid kan gaaes over paa det Sted, hvor Vandet er aabent?) Til Udvidelse af de jysk-fyenske Jernveies Driftmateriel begjæres endvidere 890.535 Kr

             Middelfart Avis
                den 2den November 1875.
Dampfærgeforbindelsen paa Storebelt er opgiven, navnlig af Hensyn til de kostbare Havneanlæg paa Halskov Rev og ved Slips-havn eller Knudshoved, men dog ogsaa fordi det har vist sig, at Dampfærgen mellem Strib-Frederits (trods den Dygtighed hvormed den føres) har vist at have store Vanskeligheder. (Det hidrører nu selvfølgelig væsentlig fra, at man har lagt Dampfærge-forbindelsen ved Beltets bredeste og van-skeligste Sted; man seiler ved Strib-Frederits hver Gang omtr. ¾ Mil, medens man ved Middelfart - Snoghøi kun har 12 til 1600 Alen).

     

               Middelfart Avis
                    
den 22de Januar 1876.
 -
Dampbaaden "Uddevalla" skal, ifølge svenske Blade, være leiet som Reserve-dampskib af den danske Regering for at vedligeholde Forbindelsen over Lille Belt imellem Strib og Frederits - for Jernveiens Regning.

   
 
 

          Middelfart Avis
                 den 26de Oktober 1877.
- Til den ny Dampfærge paa Lillebelt, der er bygget paa et tysk Værksted ved Østersøen, var der, som bekjendt, paa Finansloven for 1876-77 bevilget 240.000 Kr. Af dette Beløb er sparet 59.000 Kr. S hvilket bl.a. giver endnu et Bevis for, hvorledes Arbeids- og Jernpriserne ere faldne i det sidste Par Aarstid.

   

 

           Middelfart Avis
                  den 15de Juni 1877.
-  5te Bataillon afgaaer Dags Morgen ad Jern-veien fra Odense til Strib og videre til Hor-sens, hvorfra Marchen sker ad Landeveien til Leiren ved Hald, hvor Bataillonen indtræffes paa Mandag - 2det Dragonregiment afmarchere paa Søndag fra Odense ad Ruggaardsveien og videre ad Middelfart-Bogense Landeveien til Strib, hvorfra Regimentet paa Tirsdag befordres med Dampfærge til Frederits og videre ad Jernveien til Horsens. Herfra fortsættes Marchen til Leiren hvor Regimentet ankommer Fredag den 22de ds. - Natten mellem Søndag og Mandag indkvar-teres Regimentet i Egnen omkring Ruggaard og Natten mellem Mandag og Tirsdag i Veilby Sogn i Nærheden af Strib.

 

                   Middelfart Avis
                            den 14de Februar 1878.
 - Natten til Mandag kom et ungt sindsvagt Fruentimmer under Bevogtning med Nattoget ad Jernveien til Strib og derfra med Dampfærgen til Frederits, hvor hun, ifølge "Dgt.", i Havnen saa Leilighed til at springe ud i Vandet. Besætningen paa Damp-færgen fik hende dog heldigvis op, hvorefter hun førtes til Byens Sygehus.

 

                    Middelfart Avis
                             den 12te August 1878.
 - Fra Onsdag den 14de ds., at regne og indtil videre blive paa Grund af Beskadigelse af Broklappen ved Dampfærgehavnen i Frederits Leveringsfristerne satte ud af Kraft for Gods i hele Vognladninger, der skulle føres over Lillebelt, ligesom Styrtegods kun leilighedsvis vil kunne modtages til Befordring, saaledes at Ansvar for Tab og Skade ved Overførelsen bortfalder for Jernveiens Vedkommende.

     
   
     
   
 
     
       

 

     

       Middelfart Avis
              den 23de Februar 1881.
- Da det i denne Tid, da Dampfærgen ikke kan seile om Natten mellem Strib-Frederits, ofte hænder, at Reisende, som - paa Grund af Isforholdene i Store Belt - blive forsinkede i Fortsættelsen af deres Reise, benytte Overfarten mellem Middelfart og Snoghøi eller omvendt, for paa den Maade at naa Nattogene, saa er der igaar fra flere Baadeiere heri Byen rettet en Anmodning til Statsbanernes Direktion om, at det maa blive kundgjort paa Banegaardne i Nyborg, Odense, Frederits osv., at der ved Henvendelse til Hr. Thidemann i Middelfart kan bestilles Baadoverfart om Natten over Middelfart eller Snoghøi og derfra i Vogn til Frederits.

 

                    Middelfart Avis
                            den 22de Februar 1881.
- Kl. 2 Eftm.: Isbaadstransporten over Lillebelt er nu ophørt og direkte Expedition mellem Fyen og Jylland er gjenoptagen. Forbindelsen finder endnu ikke sted i Mørke, altsaa suspenderet Drift

         

d               Middelfart Avis
                          en 8de Marts 1881.
- Dampfærgeforbindelsen mellem Strib-Frederits har saagodtsom hele den forløbne Uge været besværlig og uregelmæssig og der er med den i Lørdags indtraadte østsydøstlige Vind pakket saa megen Is sammen i Seilløbet, at Dampfærgen bruger lang Tid om at komme over Følgen heraf er, at de Reisende maa vente flere Timer paa begge Sider af Beltet. Middelfart Sund har hidtil i denne Isvinter saagodtsom ingen Vanskeligheder frembudt for Forbindelsen mellem Fyen og Jylland og for Enhver, som ser Sagen nærved med uhildede Øine, maa det vel engang komme til at staa klart, at Nødvendigheden af en Forandring i de nuværende Forhold rykker nærmere.

 

       Middelfart Avis
               
den 6te April 1881.
-  Om Ishindringerne i denne Vinter mellem Strib-Frederits meddeler "Fred. A.", at Dampfærgen fra 29de Januar indtil 3die Februar ikke kunde seile i Mørke; Isbaads-transport erklæredes den 12te Februar og den varede til 21 Februar, i hvilke 10 Dage man kunde gaa over Isen til Sandalsbugten, men ellers kom over enten med Isbaade eller Dampfærgen fra og til den faste Is paa beg-ge Sider af Beltet. Ishindringerne vedbleve imidlertid at være tilhinder for regelmæssig Forbindelse indtil 8de Marts; fra 9de til 20de Marts var Forbindelsen uden væsenlige Hindringer, men den 21de, 22de og 23de Marts kunde flere Tog ikke overføres. - Det nævnte Blad tilføier, hvad vi tidligere have fremhævet, at Alle maa være enige om, at det skyltes Dampfærgens Fører, Kapitain Jespersen, at Ishindringerne ere overvundne saa godt, som de ere. Enhver som kjender Forholdene, maa imidlertid indrømme, at en Dampfærge aldeles ingen Vanskeligheder vilde have havt, dersom man ikke i 1863 havde forandret Loven af 1861, som have bibeholdt den af Naturen anviste smalleste Vandvei mellem Middelfart-Snoghøi.

 

              Middelfart Avis
                         
den 21de Juni 1881.
- Til Brug ved Dampfærgehavnen paa Strib er der ved Jernveiværkstedet i Aarhus bygget en 100 Fod lang Vogn med 4 Hjul paa hver Ende. Vognen skal, ifølge "Frederits. Tid.", bruges til at stille mellem Lokomotivet og de Vogne, som fra Dampfærgen skulle indlemmes i Toget. Toglokomotivet, som paa Strib benyttes dertil, er nemlig for svært til at gaa ud paa Broklappen, og anvende Tov mellem Lokomotivet og Vognene er mindre hensigtsmæssigt.

     

            Middelfart Avis
                   den 22de Februar 1882.
 Da Tog 5 igaar ankom til Middelfart, viste det sig, at Lokomotivet manglede tilstrækkelig Vand til at kunne føre Toget videre til Strib. Som følge heraf maatte der telegraferes til Strib efter en ny Maskine, hvilket forsinkede Togets Afgang herfra omtr. en halv Time

 

             Middelfart Avis
             
den 10de November 1882.
 Under Stormen Søndag Nat havde Dampfærgen fra Frederits til Strib en meget besværlig Overfart; Stormen og Søen tvang Færgen, ifølge "Dgt.", til at gaa et godt Stykke ned mod Middelfart, forinden det kunde holde ind mod Strib; under disse Forhold tog Overfarten længere Tid end sædvanligt, men det lykkedes dog at naa Forbindelse med det fyenske Hurtigtog.

 
   
     

              Middelfart Avis
                   den 19de Februar 1883.
- I den nærmeste Fremtid vilde de nuværende Dampfærger mellem Strib og Frederits blive erstattede af større Færger og derefter blive anbragte paa andre Steder, den ene ved Masnedsund - og den anden ved Oddesundsoverfarten. Den første af de ny Færger ventes færdig i Mai Maaned

 

            Middelfart Avis
                     den 16de Mai 1883.
- I Løbet af denne Uge ventes hertil den ene af de to ny Dampfærger, der fremtidig skulle vedligeholde Forbindelsen mellem Strib og Frederits; den anden vil først komme senere. De bygges begge paa Værksted i Elbing (i Preussen), hvor en af de nuværende Dampfærger er bygget og skulle være noget længere, men kun med et Jernveispor paa Dækket.

     

     Middelfart Avis
          den 24de Oktober 1883.
- I Lørdags kunde Dampfærgen ikke udføre Forbindelsen mellem Strib og Frederits, idet Vandstanden i Stribs Færgehavn var saa lav, at Dampfærgen ikke kunde kobles sammen med Broklappen for at afsætte og modtage Jernveivogne, hvilket ikke er en Sjældenhed under Lavvande enten ved den jyske eller fynske Kyst. - Overfarten maatte besørges ved den i Strib liggende Reservedamper.

     

     Middelfart Avis
          den 8de December 1883.
  - Under Høivandet Natten mellem Tirsdag og Onsdag kunde Dampfærgen ved Strib ikke løbe; Post og Reisende maatte føres over med Reservedampskibet - Dampfærgen "Hjalmar" der har knækket sit Roer, maa, ifølge fl. Bl. Til Kjøbenhavn for at faa Skaden udbedret.

         
   
       

            Middelfart Avis
                den 26de September 1884.
- I Onsdags passerede her forbi, for, fra Strib at overføres til Frederits, de Heste - i alt 22 - som Hs.Mai. Kongen med Følge vil benytte under hans Besøg, ved Kantonnementsøvelserne i Jylland. Til Hestenes Opvartning medfulgte Beridere og Hestepassere.

 

            Middelfart Avis
                   den 27de September 1884.
 - To Redningsbaade, "Blaavand" og "Sønder-Lyngvig", passerede i Torsdags her forbi for fra Strib at overføres til Frederits og derfra videre til deres Bestemmel-sessted, henholdsvis ved Varde og Ring-kjøbing.

       
   
     

        Middelfart Avis
                den 22de August 1885.
- En Isbrydende Dampfærge til Lillebelt er for Statsjernveiens Regning under Bygning hos d'Hrr. Bürmeister og Wain paa Refshaleøen. Færgen der koster 250.000 Kr. skal være færdig til brug den 1ste Februar 1886.

 

               Middelfart Avis
                         den 27de September 1885.
- Paa Refshale-Øen bygges, ifølge "Nationalt.", for Tiden af ny Fartøier en mindre Skrue-Dampfærge, nærmest bestemt til Vinterbrug i Lille-Belt, særlig under Isforhold. Den skal kun forsynes med et enkelt Sæt af Jernveispor og vil følgelig næppe kunde tage mere end 3-4 Vogne ad Gangen. Den skal være færdig førstkommende Februar.

     
   
 

        Middelfart Avis
       
   den 19de December 1885.
-  Statens Jernveie komme de Reisende, som ville nytte Juleferien til længere Udflugter, meget imøde ved at befordre alle Reisende mellem Kjøbenhavn og hinsides Lillebelt med Extratog, som ikke holder ved nogen eneste Mellemstation.
   

 

            Middelfart Avis
                  den 27de December 1885.
- Paa Lillebelt have begge Dampfærgerne "Hjalmar" og "Ingeborg" været igang; men det antages dog, at Antallet af Reisende mellem Fyn og Jylland i denne Jul næppe har været saa stort som ifjor, da Veiret ogsaa var mildt. Af det større Antal Reisende, der iaar er ført over Storebelt, maa det saaledes antages, at mange ere reiste mellem Fyen og Sjælland. Rimeligvis kan ogsaa "de daarlige Tider" have haft nogen Indflydelse.