"Strib Færgegaards" privilegium til færgesejlads
 Strib-Fredericia og til landstransport ophæves.

 

Her omskrevet:

Gjøre vitterligt: At eftersom for Os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begjert Vor allernaadigste Confirmation paa den Skibscapitain H.P.Schmidt som Eier af Striib Færgegaard af Vor elskelige kjære Fætter, Høisalige Kong Frederik den Syvende høilovlige Ihukommelse, under 12te August 1857 allernaadigst forundte Bevilling til at drive Færgefart og Landbefordring ved Striib Overfart m.m., saa ville Vi hermed have forbemeldte allernaadigste Bevilling confirmeret og stadfæstet, ligesom Vi hermed confirmere og stadfæster samme, dog med det Forbehold, at bemeldte Skibscapitain Schmidt som Eier af Striib Færgegaard skal være forpligtet til uden Vederlag at afstaa bemeldte Færgefart til Os eller efter Vor nærmere Bestemmelse til det for Jernbaneforbindelsen mellem Odense og Fredericia oprettede Jernbanedriftsselskab. -
     Idet  Vi iøvrigt ville have denne Bevilling og den for Færgefart gjor...   ... undergivet Forvaltning af det af Vore Ministerier, under hvilket Færgefart til enhver Tid maatte høre, ... Vi Alle og Enhver herimod  ... forskrevet staar Hinder eller i nogen Maade Omfang at gjøre under Vor Hyldest og Naade.
                      Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kjøbenhavn, d. 31 Oktober 1865.
                                                                      Under Vort Kongelige Segl.

         Confirmation
                 for
Skibscapitain H.p.Schmidt til som Eier af
Striib Færgegaard at drive Færgefart og Land-
befordring ved Striib Færgested i Fyen m.m.