Tankanlægget på havnen i Strib
- etableret 1936 - nedlagt 1948

                           Middelfart Venstreblad
                                 den 27. November 1936.
Arealerne ved Strib tages i Brug.
   
Et stort Grundkøb ved Tredie Færgeleje og dets Anvendelse
Der er nu endelig sket en Lysning for Stribs Fremtid, idet det første Køb af de ubenyttede Arealer er Bragt i Orden.
    Det er Akts. H.C.Frost, Nygade 1 København, der har købt Arealet fra Tredie Færgeleje og til Propr. Autzens Grund ved Rubæksbanke, alt paa den venstre Side af Sporene med paastaaende Bygninger, samt Færgehavnen med Bolværk og alt, bl. a. Banernes gamle Smedeværksted nær Færgelejet ... Paa Aalborg Skibsværft er bestilt en stor Olietank, som skal have Plads ved Havnen.  Det er i første Række Anlæget af den nye bekvemme Færdselsvej til Strib, der har givet Stødet til denne Handels Afslutning, idet Oliefirmaet foruden med Jernbanen vil befordre sine Varer med Tankbiler fra Strib.

                   Middelfart Venstreblad
                            den 13. December 1936.
Det store Arbejde i Strib.
 
Tanken ankommer fra Aalborg.
Arbejdet ved Tankanlæget i Strib er nu godt i Gang. Der er lavet en Sandpude af Strandsand, paa hvilket Tanken skal bygges, og udenom en Jordvold, hvori der gaar godt 400 Kubikmeter Jord. Som det er Meningen at hente hertil fra Skrænten ved den saakaldte »Pudserbanke« , Den første Ladning er kommen fra Aalborg Skibsværft, og paa Mandag begynder Smeden at arbejde. Til Nittearbejdet skal der bruges Luftkompressor. En Del af Arbejdet skal udføres af Specialister og disse kommer fra København. Endelig skal der uden om det hele rejses et mægtigt Jerngitter.

    Middelfart   
         Venstreblad

   den 23. Januar 1937.
Det  store
      Tankanlæg     
                    i Strib.

  Paa Mandag kan
      man foretage
           Trykprøverne.

    Det nye Tankanlæg ved Strib har rejst sig paa kort Tid, og de sidste Dage har det trods det haarde Vejr været sat fuld Kraft paa for at faa fuldført Tanken. I Dag er man saa langt fremme, at det er afgjort, at man allerede paa Mandag vil kunne foretage en Trykprøve af Tanken. Prøven skal ske paa den Maade, at Falk pumper den fuld af Vand. Tanken vil efter bestaaet Prøve hurtigt blive taget i Brug, idet der ventes Skib med Olie allerede omkring 1, Februar.

Tekst på det viste skur: "Tanklager
          og Oliehavn"

      Middelfart Venstreblad
                den 23. Januar 1937.
Den første Olieladning
            kom i Dag til Strib.
Skibet blev ved Havnen modtaget af mange af Stribs Borgere.
    I den sidste Uge har man ved det nye Tankanlæg i Strib varet klar til Modtagelse af den første Olieladning; men Is og Taage har bevirket, at den ikke kunnet komme frem.
    I Dag naaede Damperen, det norske Tankskib »Mitra« af Oslo, ført af Kaptajn Hagstrøm, imidlertid frem efter den navnlig i de sidste Dage møjsommelige og langsomme Rejse til Strib, hvor det trods den tætte Is i Bugten uden Vanskelighed løb ind til Oliehavnen.
    Som den første Damper, der anløber Strib, paakaldte »Mitra« naturligvis stor Opmærksomhed, og mange af Byens Borgere var mødt ved Ankomsten, og i Dagens Anledning samledes et lille Selskab med Direktør Frost og Frue til et Glas Vin.
   Skibet medfører 1000 Tons Olie, og man regner med at faa udlosset hele Ladningen i Dag idet Skibet gennem Slanger pumper 100 Tons over i Tanken paa en Time.

                   Middelfart Venstreblad
                                den 26. Januar 1937.
   Den første Ladning Benzin
              til Strib
.
Tanken er færdig og den fyldes med Benzin paa Fredag.
  
Den nye Olietank ved Strib naaede i Gaar som Hensigten var at blive færdig, saaledes at man kunde foretage Trykprøve med Vand i Nat Prøven faldt absolut tilfredsstillende ud, og Tanken staar nu klar til at modtage den første Olieladning, der ventes pr Skib allerede Fredag.
    I Anledning af Arbejdets Fulden-delse var Direktør Frost i Dag i Strib, hvor han overrakte Arbejderne ved Anlæget et smukt Gratiale for vel udført Arbejde
                                                                                  Middelfart Venstreblad
                                                                                              den 5. Marts 1937.
Akts. H.C.Frosts Oliehavn i Strib.
 
Som Forretningsfører og Havnebestyrer for Tanklageret og Oliehavnen i Strib er ansat Hr. N. Tokkerup Nielsen, København.
Hr. N.Tokkerup Nielsen, der er 42 Aar gl. og har faaet sin Uddannelse dels i Amerika dels herhjemme, er for Tiden i Færd med at indrette sit Hjem i Strib, hvor han allerede har overtaget sin Stilling.

Under krigen blev tanken camuflagemalet
og i  1948 blev oliehavnen nedlagt og tankanlægget fjernet