Lille BeltsTidende  
 eller    
Middelfart Avis

                                                                  den 24. Februar 1858.
 -  Igaar fandt en særdeles smuk Høitidelighed Sted paa Veilby Kirkegaard, ca ½ Miil herfra Byen, idet der afsløredes en ved Indsamling blandt Veilby Sogns Beboere bekostet Mindestøtte over nogle i 1849 faldne Soldater, som ligge begravede der. Høitideligheden begyndte om Formiddagen efter endt Gudstjeneste, da en betydelig Mængde Mennesker, hvor iblandt mange fra de omliggende Sogne, samledes paa Kirkegaarden, hvor Hr. Pastor Clausen i et smukt Foredrag viede de faldne et Mindets Ord.
 -  Veilby Sogns Beboere have ved det af den ved frivillige Bidrag bekostede Mindesmærke over endeel i 1849 paa deres Kirkegaard begravede Soldater, frembaaret et smukt Vidne om den Kjærlighed, hvormed ogsaa de mindes dem, der stred og faldt i den sidste Kamp mod Tysklands Anmasselser._ Mindesmærket, der er opstillet ved Kirkens vestlige Ende, paa en Gravhøi af c. 2 Alens Høide, bestaaer i en afbrudt rund Sandstens_Søile, der hviler paa et med Slyngplanter i Basrelief udført Fodstykke; Søilen hæver sig c. 14 Fod over Kirkegaarden og er ligesaa smuk, som dens indskrivt er simpel og prunkløs:
                          
 MINDE
               OVER SAAREDE KRIGERE
                                FRA 1849
           HVIS SMERTE DØDEN LØSTE
              OG HVIS BEEN TILSAMMEN
                  HVILE I DENNE GRAV

Da det Søndagen i Forveien var bleven forkyndt fra Prædikestolen, at den høitidelige Afsløring vilde finde Sted Søndagen den 21de Febr. havde en betydelig Mængde Mennesker indfundet sig; flere unge Piger medbragte friske Kranse, som de henlagde paa Høien ved Foden af den tilslørede Støtte, før de gik ind i Kirken. Efter endt Gudstjeneste, under hvilken den rummelige Kirke var propfuld, samledes man paa Kirkegaarden, hvor en med Tæpper og Grønt smykket Talerstol var opreist. Efter nogle faa indledende Ord blev Sløret taget bort, hvorpaa Hr. Pastor Clausen med hjertelige Ord mindede om dem, der hvile i Høien, og nedbad Himelens Beskyttelse og Hjælp om nye Farer skulde hjemsøge vort elskede Fædreland og dets folkekjære Drot. I mange et Øie perlede en Taare, der vidnede at Ordet naaede Hjertet. Efter Talen sang man Kingos smukke Psalme: Bo hos os, o Gud, i Naade......
 - Committeen, der har foranstaltet Indsamlingen og bragt Sagen flere Offre, bestod af Sogneforstanderskabets Formand Gaardmand Hans Jørgensen, i Røile, Gaardmændene Lars Mortensen af Aulby Mark og Niels Olsen af Staurby, samt Smed Mads Nielsen af Veilby, hvilke tre sidste vare Vaabenfæller under Krigen. Hr. Pastor Clausen og hans Familie havde gjort Alt, for at give Festen sit smukke og høitidelige Præg. _ Fordi vi vide, at det vil glæde Frænder og Venner at erfare Navnene paa dem, hvis Minde her er hædret, hidsætte vi her en Liste, med Tilføiende, at Alle ere døde paa Lazarethet paa "Billeshave" i 1849, navnlig under og efter Belejringen af Fredericia:

Lars Madsen Høien, 6te Batallions
1ste Compagni Nr 133

Hans Frandsen Lyngby, 4de Batteri Nr. 79

Niels Madsen Nørre Farstrup,
8de B. 3die Cp.184

Frantz Puzi, Underofficier
af 6te Reserve B. 3die (?) Cp.9

Lund, Artillerist, 1ste Batteri Nr.1

Christian Poulsen Tvermose,
4de R_B. 2det Cp.274

Frederik Hansen Lysgaard,
5te R_B. 2det Cp. 107

Lille_Binderup, 6te R_B. 1ste Cp. 150

Niels Sørensen Sporuphuse,
 1ste Reserve_I_C. 2det Cp.78

Borsholdt, 6te R_B. 3die Cp. 56

Søby, Forstærknings_Batteriet 160

Rasmus Sørensen Roch Lyngaa,
1ste I_C. 1ste Cp.158

Søren Andersen Meilby 5te R_B. 4de Cp.147

Jørgen Nielsen Gamborg, 5te B. 4 Cp.54

Menig Peder Jensen fra Vindinge ved Veile.

Belum, Officiers_Oppasser, 6te R_B. 1ste Cp.

Volling, 5te Forstærknings_B. 2det Cp.202

Aborre, 4de F_B. 1ste Cp.112

Søren Ernst Tjørnelunde,
2den F_B. 1ste Cp.254

Johan Carl Hansen Kjøbenhavn,
3die B. 2det Cp.214

Grene, Undercorporal, 2den F_B. 3die Cp.25

Peder Jørgensen Marbjerg, 1ste R_I_C. 3die Cp.162

Nørbek, 11te 4de Cp. 184

(En unævnt Menig af 6te Bataillon, som døde i Veilby under Transporten fra "Billeshave" til Lazarethet i Bogense).

Malling, 8de B. 3die Cp. 35

Skjærup, 1ste R_I_C. 3die Cp.149

Niels Jochumsen, 2det Jægercorps

Menig Vindeby

Hans Jensen, Middelfart, 6te Bataillon

Fangel, 1ste F_B. 4de(?) Cp.137

Haabefuld, 1ste R_I_C. 3die Cp.191

Jens Jensen Sandby, Espingolbatteriet 90

Helsted 8de B. 2det Cp.151

Bogense F_I_C. 1ste Cp.176

Lystrup, 2det J_E 1ste Cp.16

Oværmeløse, 2den lette B. 2det Cp.138

Hader, 3die Insurgent_Jægercorps
 1ste Cp.213

Harested, 2den lette B. 2det Cp.68

Hulby, 5te Batteri 41

Stuby, 2det J_Cp. 3die Cp.132

Niels Jensen Abildtrod, 3die J_Cp. 72