Der indføres Dampfærger på Strib-Fredericia overfarten
Omskrevet:
                                                                                                  § 1.
: Imellem Fredericia og Strib Stationer tilveiebringes ved hjælp af Dampfærger en saadan Forbindelse, at Jernbanevogne kunne føres over Lillebælt fra den ene af disse Stationer til den anden uden Omlæsning.
    I dette Øiemed indrettes ved Strib Station og Vest for Fredericia Handels Havne for Dampfærger. Disse Havne sættes ved Spor i Dorbindelse med de nye Stationer.
    Ved Nyborg Station anlægges ud for Stationen en Skibsbro, som ved Spor sættes i Forbindelse med Stationen.
    Samtlige disse Anlæg med tilhørende Spor, Ind og Udskibningsapparater Dampfærger m.v. tilveiebringes for Statens Regning,
    Indenrigsministeren foranstalter det Fornødne med Hensyn til Anlægenes Udførelse samt Dampfærgernes Anskaffelse, drift og Vedligeholdelse. Dampskibsforbindelsen blivet i alle Henseender at betragte som et Led af det jysk-fyenske Jernbanenæt.

                                                                                               § 2:
    Til de omhandlede Anlæg samt til Anskaffelse af een Dampfærge kan anvendes et Beløb af 300.000 Rd. Af denne Sum kan anvendes i Finansaaret 1870-71 170,000 Rd., hvoraf 60,000 Rd. af de jydsk-fyebnske Jernbaners Reservrfond, og i Finansaaret 1871-72 130,000 Rd. Heri er dog hverken indbefattet Erstatning for den Grund Eiendom, der for bestandig bliver at afgive til Anlægene, med paaløbne Omkostninger af Toldgodtgjørelse, eller Udgifter til Controllen med Anlægenes Udførelse og deslige.
                                                                                               § 3
       De i §§ 5, 9, 10, og 11 af Loven af 10de Marts 1861 om Anlæg og drift af Jernbaner i Kongeriget indeholdt Bestemmelser finde ogsaa Anvendelse ved de for Afbenyttelsen af Færgehavnene ved Fredericia og Strib erlægges ingen Skibsvareafgifter. Ved Nyborg erlægges ikke Vareafgifter af Gods og Qvæg, som befordres  paa den fyenske Jernbane fra eller til Stationer paa den sjællandske Jernbane, og som føres over Storebælt med de Dampskibe, der besørge den regelmæssige Overfart, eventuelt med Damp.
    Derimod er Havnen berrettiget til at opkræve Skibsafgifter og Vareafgifter af alt andet Gods og Qvæg. Denne Bestemmelse finder Anvendelse saavel paa Nyborg Havn som den nye Dampskibs-Anlægsbro.

    Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Givet i Vor Kongelige Residentstad Kjøbenhavn, den 28de Mai 1870

                                               Under Vor Kongelige Haand og Segl.
                                                                                                                                               
    Christian  R.