◄  ◄ 

Noget om Krigen i 1864
i den nordlige del af Lillebælt'området.
som det fremgik af den tids lokale aviser

 Middelfart Avis
      
den 12. Februar 1864.
(Annonce)
    200 Jordarbeidere
kunne strax faa Arbeide ved Fredericia Fæstning Daglønnen, som udbe-tales hver Løverdag, er 7 Mk.
              Nærmere Aftale sker hos
                         A.Bøhme
                     Entrepeneur i Middelfart

 

Middelfart Avis
den 22. Februar 1864.

 -  Afskediget Capitain B.E.L.Pio er under 18de ds. bleven ansat som Etappecommandant paa Striib.

 

den 14. Marts 1864.
(Annonce)                                        
En Revolver med 6 Skud kjøbes paa Adresse Contoriet.

 

   

       Middelfart Avis
              
den 14. Marts 1864.
(Annonce)
Natten mellem den 9de og 10de d.M. er der fra Strib Bortdrevet en Tømmerflaade paa 71. Stykker, tilhørende Ingenieur Corpset. De, der herom maatte kunne meddele nogen Oplysning, anmodes om Striib anmelde saadant enten for Conducteur Jørgensen paa Striib eller Undertegnede.
       Vends Herredscontoir i Middelfart,
                           den 13de Marts 1864.
                                  H.P.R.Mølle
 

   Middelfart Avis
    
  Onsdag den 16 Marts 1864.
 -  Fra Fredericia Fæstning:
 Det hedder i et Brev fra Fredericia, afsendt i Torsdags Middags og meddelt i "Dagbl.":
   "Vor Fæstning er nu saagodtsom beleiret. Om ikke mange Dage vente vi at høre Fjendens Beleiringsskyts, og vi skulle da hilse paa ham igjen med vore paa Fæstningen placerede Kanoner  ........     

 
 

  Middelfart Avis
            den 16 Marts 1864.
(Annonce)
   De af Fredericias Indvaanere, der ere flyttede til Fyen og som maatte have Noget med mig at afgjøre, underrettes om, at jeg indtil videre boer hos Gaardeier Hans Hansen paa Røile Mark ved Bøgelund, pr. Middelfart 
    E.Vestergaard
                Krigsassesor.

 

  Middelfart Avis
       
den 21.Marts 1864.
    
Som Følge af, at Fredericia Postcontoir igaar er flyttet til Bogense, indleveres paa det herværende Postcontoir indtil videre Pakkeposten til Fredericia daglig ikkun fra Kl. 12 til 2. og Brevpostsager fra Kl. 12 til 3. Eftermiddag. Hvilket herved bringes til offentlig Kundskab.
    Middelfart Postcontoir,  
             den 21de Marts 1864

                  B.Storm

 

         

          Middelfart Avis
        
         
den 9. April 1864.
(Annonce)
   Under Bombardementet paa Fredericia er fra undertegnede ved Flytning bortkommen en sort Koffert, et Vaar med Sengetøj og en Blikkjedel m. m. som godhedsfuldt bedes afleveret til Væver Rudolph Cronberg i Causlunde, mod Belønning af
   Sadelmager Jensens Kone
                             fra Fredericia

 

          Middelfart Avis
             
den 23 Marts 1864.
(Annonce)
Efterlysning
Ved Flytning fra Fredericia er paa Striibs Bro bortkommen fra Peter Honor en Sæk, pakket med Flæsk og Fodtøj m.m. samt to Pakker med Sengetøj. Den Retsindige, som kan give Oplysning bedes at henvende sig til Undertegnede hos Hr. Gaardeier Niels Olsen i Staurby ved Middelfart.
                      J.Honor Skomager.

 

       Middelfart Avis
                  den 23 Marts 1864.
(Annonce)

       Bekjendtgjørelse

Ved Overfarten fra Fredericia til Røile Mose er i Søndags Aftes bortkommet en Pakke hvori var en rødstribet og en blaastribet Dyne samt en sort Kaabe. Hvem, der kan give Oplysning om disse Ting bedes godhedsfuld at henvende sig til Rasmus Nielsens Enke i Staurby.

   

   Middelfart Avis
           
   den 20.April 1864.
(Annonce)
   De Soldaterkoner fra Fredericia, der ere flyttede til Middelfart eller dens Omegn, kunne foreløbig faa deres Ugepenge udbetalt hos mig, min Bolig er hos Hr. Væver Sabro heri Byen.
                p.t. Middelfart,
          den 18 April 1864
                              J.Sidenius

     
 

   Middelfart Avis
      
        den 6. Mai 1864.
(Annonce)
   2 paalidelige Koner kunne strax antages paa Lasarethet i Middelfart som Vaagekoner.
   Man melder sig paa Lasarethets Contoir.
 Middelfart, den 6te Mai 1864.
             E.Maxen
                  Lasarethforvalter

 

     Middelfart Avis
                      den 7. Mai 1864.
- Det var Gaardmand Jørgen Jørgensens tvende Gaarde _ en gammel og en ny, hvis Jorder ere sammenlagte, som igaar brændte i Veilby. Ved Ildebran-den var hele Byen i Fare, men heldigvis henstod endnu i Nærheden to Kjøbenhavnske Sprøiter, som have været benyttede under Fredericias Bombardement, og efter Fleres Beretning maa det tilskrives disse to Sprøiters Medvirken, at Ilden blev standset uden at gribe videre om sig. - Uforsigtighed, muligvis af Indqvartering, er den sandsynlige Aarsag til Ildens Opkomst.

         
 

           Middelfart Avis
                        
   den 13. Mai 1864.
 -  Ifølge et her i dag offentliggjorte Telegram er det tilladt Beboerne af Fredericia og Omegn, at vende tilbage fra Fyen til deres Hjem.

 

 Middelfart Avis
       
 
den 21. Mai 1864.
(Annonce)
    At det blev min tunge Lod at miste min kjære eneste Søn, ANDERS PEDER BORUM RASMUSSEN, der i Træfningen ved Helgoland paa Dampfregatten "Jylland" erholdt et haardt Saar i Ryggen, hvorefter han blev indlagt paa Lasarethet i Christianssand, bringes herved til Familie og Venners Kundskab, det er nu den syvende, der i et Tidsrum af 24 Aar er gaaet bort fra mig og jeg staar nu ene tilbage.
     Middelfart,
       den 2den Mai 1864.
                    Rasmus Hansen
                            Sømand

(Annonce)
                 
Efterlysning
Ved Striib Reise fra Fredericia afvigte Marts Maaned, er ved Strib bortkommen en Kasse hvori var 5 Damehatte og nogle Smaating. Kassen var mærket "R.Hansen Fredericia" - For Tilveiebringelse af nævnte Gjendstande udleveres en passende Belønning, naar man desangaaende henvende sig til Undertegnede
    Fredericia, den 12te Mai 1864.
                       R.Hansen, Avlsbruger

         

         Middelfart Avis
               
  
den 10. Juni 1864.
Bekjendtgjørelse

    At den for Veilby Sogn udarbeidede Skatteliste over Krigsskat er Finansaaret 1864-65 vil blive udlagt til almindeligt Eftersyn i Forstanderskabets Lokale hos Husmand Christen Pedersen i Veilby, fra den 16de Juni til 1ste Juli, bringes herved til almindeligt Kundskab, med Tilføiende, at Klager over Skatteansættelsen maa indgives til Sogneforstanderskabet senest 8 Dage efter Fremlæggelsens Ophør.
                 Aulby, den 9de Juni 1864
      Paa Veilby Sogneforstanderskabs Vegne
                                    N.Jørgensen
                                            f.T. Formand

     

       Middelfart Avis
                
  den 11 Juni 1864.
Vaabenhvilen. Ifølge paalideligt Telegram fra Kjøbenhavn er Vaabenhvilen forlænget til d. 25 d.M. denne Dag medregnet. - Nedenstaaende skrivelse til Etappecom-mandantskabet paa Striib, fra Oberst og Commandant Auersperg, dateret d. 9de dennes, saalydende:
   "Von seiten des Festungscommando Inden-rigsminister Fredericia wird hiemit mitgetheilt, dass gegen die Rckkehr von Bewchnern dieser Stadt die k.k. østerreichische Militair-Behørde keinen Anstand erhebt", meddeles herved, til Efterretning for de af Fredericias Byes Indvaanere, der opholder sig paa Fyen og agte sig tilbage til deres Hjem.
      Pladscommandantskabet i Middelfart,
         den 11 Juni 1864    S.B.Krieger

   

        Middelfart Avis
             
den 30 Juni 1864.
 -
  Igaar indbragtes hertil Byen 10 Soldater (Sydslesvigere) af 13de Regiment, der i Forening med 5 andre af samme Regiment havde forsøgt at undvige, idet de i en Baad vare sluppen ud fra Kysten ved Baaringvig, men bleve opsnappede af en Kanonbaad; de 5 sprang da i Vandet og druknede, medens de 10 overgave sig til Kanonbaaden og derefter transporteredes herind. Iaftes førtes de bundne og under Eskorte af Dragoner bort herfra.

- De igaar omtalte paagrebne Flygtninge vare ikke af 13de Regiment, der nu ikke længere bestaaer af Sydslesvigere, men af Arbeidscommandoen.

     

Middelfart Avis
den 1.Juli 1864.
 -  To østerriske Officierer kom i Morges herover som Parlamentairer med Brevskaber til Overcommandoen. 

   Middelfart Avis
             
den 2.Juli 1864.
 -  Fra Fredericia har "Bgs.Av." modtaget følgende Fortegnelse over, hvad Fjenden i den sidste Tid har bortslæbt fra den nævnte By. Den 15te Juni, 10 Rustvogne, hver belæsset med 14 svære Palisader, den 16de, 26 Rustvogne, belæsset med Palisader og Tømmer af Blokhuse, den 17de, 15 Rustvogne, belæsset med omtr. 300 Palisader, den 18de, 21 Rustvogne, belæsset med omtr. 400 Palisader, den 20de, 46 Rustvogne, belæsset med omtr. 800 Palisader og Tømmer, den 21de, 48 Rustvogne, belæsset med omtr. 750 Palisader, den 22de, 89 Rustvogne, belæsset med Palisader og Tømmer, den 23de, 100 Rustvogne belæsset med Palisader og Tømmer. For Størstedelen vare Vognene forspændte med 6 Heste og mindst med 4 Heste.

 

           Middelfart Avis
                  
den 13.Juli 1864.
 
-  Oberst Kauffmann var igaar som Parlementair i Jylland, efter hvad man sagde, ved det fjendtlige Hovedqvarteer og for at udvirke nogle Dages Vaabenhvile, han er imidlertid allerede inat kommen tilbage.

 -  Idag overbragte to østerriske Parlementairer 7 af vore tidligere saarede og Krigsfangne Soldater hertil som Invalider.

 

               Middelfart Avis
                                den 11.Juli 1864
- Ifølge allerhøiste Rescripht af 5te d. M. forlægges Thingstedet for Vends Herred indtil videre fra Middelfart Kjøbstad til Roerslev Mølle, hvilket herved bekjendtgjøres.
By_ og Herredsfoged_Contoiret i Middelfart.den 11te Juli 1864H.P.R..Møller.

 

           Middelfart Avis
               
den 4.Juli 1864.
Den 4 Juli Morgen
(Telegram til Middelf. Telegrafst.)
   Fjenden har ifølge Overkommandoens Indberetning igaar arbeidet stærkt paa Sine Batterier ved Løngsodde NØ fra Middelfart. Iøvrigt er der Intet Nyt.

(Annonce)
     At Vends Herredscontoir paa Grund af Krigsforholdene er flyttet til Roerslev Mølle
          bekjendtgjørelse herved.
Vends Herredscontoir, 1ste Juli 1864
                                      H.P.R.Møller.

            Middelfart Avis
                      
den 14.Juli 1864.
(Annonce)
       Middelfart Discontokasse modtager hver Søgnedag Indlaan paa sædvanlige Betingelser og besørger Værdipapirer opbevarede i København.
          Undertegnede vil i Almindelighed være at træffe om Formiddagen hos Gaardmand Rasmus Jensen, Aulby Mark (i Nærheden af Odense Landevei og Striib Landevei, overfor det ny Arsenal), og om Eftermiddagen i Middelfart.
                 Middelfart den 11te Juli 1864
                                                    A.C. Hansen

     

Middelfart Avis
den 22.Juli 1864.
(Annonce)                                              
Middelfart Discontokasse
At vort Contoir igjen er i Middelfart, bekjendtgjøres herved
Den 20de Juli 1864

   

 

Middelfart Avis
den 22.Juli 1864.

 

Middelfart Avis
den 27.Juli 1864.

 

Middelfart Avis
den 3 August 1864.

-  For Arbeiderbataillonen kunne nu hæves Bespisningspenge og Qvar-teergodtgjørelse, samt Qvarteerpen-ge for 2det Fæstningscompagni.

 Tillige anmodes Værter, som afgive Localer til et eller andet militairet Brug, om at affordre vedk. Afdelinger Attest for, hvor længe samme blive afbenyttet, for at Betalingen derfor senere kan affordres.
Middelfart, den 22de Juli 1864.
                J.Edsberg

 Under 23de d.M. har Armeens Overcommando tilskrevet Amtet saaledes
 (uddrag): "Overcommandoen skulde herved anmode det Kongl. Amtshuus om, at det maa blive paalagt Politimesteren i Vends Herred, at forbyde Herredets Beboere i deres Huse, at optage fremmede Familier uden dertil erhvervet særlig Tilladelse af Overcommandoen, samt at give bemeldte Beboere Tilhold om, forsaavidt fremmede Familier alt maatte have Ophold hos dem, at drage Omsorg for at disse Familier ere bortflyttede forinden d. 30te d.M.
   Herredsfogeden var uforstaaende overfor nødvendigheden af denne foranstaltning men fik at vide at "Foranstaltningen ansees nødvendig, for at Hæren kan disponere over saa meget Huusrum som muligt." og fik at vide at var den ikke gennemført inden 30te juli ville det finde sted "ved militair Foranstaltning".

 

  Bekjendtgjørelse
   
Da Indenrigsministeriet har befalet Politimestrene i Fyen at føre skjærpet Tilsyn med, at ingen privat Personer ankommer til nogen Kjøbstad, UDEN AT VÆRE FORSYNET MED de ved Anordning fra Armeens Overcommando af 17de f.M. foreskrevne LEGIMATIONS-DOCUMENTER i behørig Orden, paalægges det herved samtlige Husværter eller Beboere her i Byen, naar Nogen, der ikke hører til deres faste Huusstand, ankommer til dem eller overnatter hos dem, uopholdeligt at anmelde saadant for Under-tegnede.
     Overtrædelser af dette Paalæg ville paadrage Vedkommende Mulcter eller anden Straf efter Omstændighederne.
      Middelfart Politikammer
                    d. 1ste Aug. 1864
                                H.P.R.Møller
   
 
         

                Middelfart Avis
              
    
den 5.August 1864.
Telegram til "Middelfart Avis" 
                  Kjøbenhavn, den 5. Aug.
Fredspræliminarierne og Vaabenstilstandsbetin-gelserne forelagt Rigsraadet.
        Krigsfanger frigives strax.
   Jylland holdes besat af Fjenden under Vaaben-stilstanden.
    Hertugdømmerne afstaaes, men overtage forholdsmæssig Andel af Statsgjælden og udrede Krigsomkostningerne.
                                 ______________

     At Vends Herreds ordinaire Ret Mandagen den 15de d.M. og fremtidig atter vil blive afholdt i Middelfart,
          bekjendtgjøres herved.
By og Herredsfoged Contoiret i Middelfart
          den 3die August 1864.
                                                     H.P.R.Møller.

 

    Middelfart Avis
          
den 10.August 1864.
     
    Bekjendtgjørelse
.
   Til Vurdering af den Skade, som de Baade have lidt, der have været anvendt ved 3die Divisions Forposttjeneste og Færgevæsen afholdes Fredagen den 12te ds. fra Kl. 9 Formiddag en Synsforretning over de nævnte Baade ved Middelfart Skibsbro Kl.9 Formiddag og ved Fænø Færge Kl.11 Formiddag, hvor Baadene maa være henbragte. Eierne af Baadene opfordres herved til at give Møde.
    Middelfart, den 9de August 1864
                 Thulstrup
                                 Ingenieurcapitain

 

               Middelfart Avis
                        
den 19.August 1864
-  Vi ere blevne anmodede om at meddele for vore Læsere, at der her i Byen for Fremtiden vil blive udført Musik paa Torvet hver Søndag og Onsdag Eftermiddag fra Kl. 4 til 5 af 11te Regiments Musik-corps.
   Østerrigerne høitideligholdt igaar fra den tidlige Morgen til den sildige Aften deres Keisers Fødselsdag med megen Pomp, Musik og Skydning.

         

       Middelfart Avis
   
       
      19.August 1864.
 -  Da Hærens Overcommando under 10de d.M. har meddelt Stiftamtet, at det vil være af vigtighed for Hæren, at de af denne foretagne forskjellige Arbeider under Vaabenstilstanden forblive i urørt Stand, bliver det i Henhold til Stiftamtets Skrivelse af 13de d.M. herved bekjendtgjort, at de af Militair-Etaten anlagte Forskansninger og øvrige Forsvarsanstalter, saavelsom de opreiste Barakker, Hytter, Bavner, Veivisere til Colonneveie m.v. skulle forblive urørte.

   By- og Herredsfoged-Contoiret
              i Middelfart
                   den 16de August 1864.
                      F.Madsen               const.

 

           Middelfart Avis
                             den 20.August 1864.
 
Bekjendtgjørelse.

      Ifølge Fyens Stiftamts Skrivelse af 17de d.M. bekjendt gjøres det herved, at Hærens Overcommando under 16de. d.M. har meddelt Stiftamtet, at, ligesom der nu er aabnet for Færgeforbindelse imellem Fyen og Nørrejylland over Middelfart, Striib og Bogense dog under vedkommende Pladscomman-dantskabs eller Vagtcommandeurs Control, saaledes er overhovedet Skibsfarten mellem Fyen og Nørrejylland ogsaa nu frigivet, dog at der selvfølgelig fra vedkommende militaire Myndigheders Side blive at føre Tilsyn med mistænkelige Personer. Overcommandoen har derhos tilføiet, at Forbindelsen med Hertugdømmerne endnu ikke er frigivet.
    By- og Herredsfoged_Contoiret i Middelfart
                       den 16 August 1864.
                                          F.Madsen                   const.

 

        Middelfart Avis
               
    den 24.August 1864.
 - 
Vi tillade os at giøre de af vore Læsere, for hvem det kan have noget at betyde, opmærksomme paa, at Breve herfra til Jylland, efter hvad der er meddelt os, maa være forsynede med Frimærker eller paa anden Maade frigjorte for at kunne blive befordrede af det danske Postvæsen, dette, uagtet der ved deres Ankomst til Bestemmelsesstedet hæves 6 sk. for hvert Brev til det preussiske Postvæsen.
 -  Idag var her i Byen paa Gjennemreise en Deputation fra flere Sogne i de jydske Enclaver, Møgeltønder, Døstrup og Visby, der hos Hs. Maj. Kongen havde anholdt om ikke at maatte blive indlemmede i det lyksaliggjorte "Schleswig-Holstein", som Fredspræliminai-rerne   bebude.

         

          Middelfart Avis
                        den 26.August 1864.
Ifølge herom modtaget Underretning fra det 11te Infanteri-Regiment vil den her i Byen af Regimentet indqvarterede Styrke fra den 28de d.M. blive indqvarteret med Bespisning hos Qvarteerværterne, imod den anordnede Betaling 12 Sk. daglig pr. Mand, som i sin Tid blive udbetalt af Kæmneren.
       Hvilket herved bekjendtgøres.
              Middelfart Byfoged-Contoir,
                  den 26de August 1864.     
                F.Madsen                const

         Middelfart Avis

                        
den 29.August 1864.
  
Ifølge Circulaire fra Krigsministeriet af 24de dennes er det befalet, at lade endel af de Regimentet tildelte Trækheste udsætte paa Foder i den nærmeste Omegn af Regimentets Cantonnementdistrict, saaledes at de ikke fjernes fra Regimentet mere end omtrent to Mile.
    D'Hrr. Landbrugere eller Andre, der herefter og efter Betingelserne, som findes fremlagte paa Regiments-Contoiret (Apotheket i Middelfart) og hos Sognefogederne i Vends Herred, ønske at modtage færre eller flere Heste paa Foder, ville herom snarest muligt henvende sig til Regimentet med deres Tilbud, enten i portofri Breve eller ved personligt Møde.
                        Cantonnement Middelfart,
                            den 29de August 1864.
                Rist, Oberstlieutenant og Commandeur
                            for 11te Inf.-Regiment

 

     Middelfart Avis
             den 7. September 1864.
    Bidrag til Krigsstatistikken. Den 2den Slesvigske Krig, der indle-dedes med General Vrangels "Ultimatum" af 30te Januar til de Meza og afsluttedes med Freds-prælimi-narerne i Wien den 1ste August, har havt følgende Mærke-dage:
    .......
20-21 Marts Fredericias
                   Bombardement
28 April Fredericias Rømning
.
      ..........

 

       Middelfart Avis
                den 14.September 1864.
  
Ifølge derom modtagne modtaget Underretning op-hører det 11te Infanteri-Regiments Indqvartering med Bespisning hos Vær-terne med 14de d.M., idet der fra den 15de ds. vil blive udbetalt Mandskabet Be-spisning-Penge.
        Middelfart Byfogedcontoir,
           den 13de September 1864
                        F.Madsen
                                                     const
 

   

      Middelfart Avis
            den 12.September 1864.
     
   Bekjendtgjørelse.

      Ifølge derom modtaget Underretning har Hærens Over-commando tilladt, at de 8 a'900 Alen Løbegrave, der findes langs Kysten fra Kirkegaarden vest for Middelfart indtil Byfo-ged-Engen øst for samme nu maa sløifes.
   Hvilket herved bekjendtgjøres til Efterretning for vedk. Grund-eiere.
     Middelfart Byfogedcontoir,
          den 12te Sept.1864
                             F.Madsen const

        Middelfart Avis
            
 
den 26.September 1864.
Den fyenske_jydske Jernbane. Jernbaneingenieurerne opholde sig i Disse Dage i Fredericia. skulle Arbeiderne der ved Byen fortsættes med Kraft. Skaden, der er foraarsaget ved Militairarbeider paa Banestrækningen mellem Middelfart og Striib courderes i disse Dage.                  (Frds.A.)

         Middelfart Avis
                      den 28. September 1864.
 
-  Efter sikkert Forlydende kunne vi meddele, at Falkensteins sidste Bekjend-tgjørelse, der endnu ikke er kommet til os med Posten, bebuder, at Fjenden fra 1ste October vil kræve Told af alle Varer, der indføres til Jylland.

         

          Middelfart Avis
           
   den 3. October 1864.
 -  Fra Fredericia skrives under 30te f.M. i Byens Avis: Byens militaire Besætning, der nylig er blevet forøget med 3-400 Mand, vil om nogle Dage blive yderligere forøget, idet efter Forlydende 600 Mand skulde forlægges dertil fra Kongsted.
     Indqvarteringsbyrden, der længe har været trykkende nok, vil saaledes blive endnu mere trykkende. De Fordringer, der stilles til Qvarterværterne, ere for Byens Vedkommende saameget vanskeligere at opfylde som Størstedelen af Indvaa-nerne ved Bortflytningen i Anledning af Beleiringen har mistet eller faaet ødelagt Meubler, Sengetøj osv. Communen har faaet Befaling til inden 1ste October at anskaffe 400 Straasække, 800 og 400 uldne Tæpper til dermed at forsyne de med Indqvartering belagte offentlige Bygninger eller private Huse, hvis Beboere ere fraværende.

 

       Middelfart Avis
                   den 8. October 1864.
 
-  Et Telegram fra Kjøbenhavn til "Fyens Stiftst." for igaar melder: Fra aldeles paalidelig Kilde forsikres at Fredens Afslutning er umid-delbart forestaaende. 4 Uger efter Ratifi-cationen vil Jylland blive rømmet af de tydske Tropper.

      Middelfart Avis

                den 26.October 1864.
 -  Til Bevis paa, hvorledes Fænø Beboers Sindelag er mod danske Soldater, kan anføres et Træk af den derværende Sognefoged. En Soldat kom sidste Søndag sulten og gjennemvaad af sin Post og bad høfligt om et Stykke Mad for Betaling, men fik til Svar et haardhjertet "Nei!". I det Hele taget blive Soldaterne af Beboerne paa Fænø behandlet snarere som Landets Fjender, end som dets Forsvarere.
     En Soldat af 11te Regiment.
         

 

       Middelfart Avis
             
den 15 November 1864.
 -
  Det fortaltes i Søndags, at vore Gjenboer paa Snoghøi som idag morges vilde blive befriede fra den fjendtlige Besætning, og at det derværende "K.K." Pladscomman-dantskab vilde blive ophævet. Siden Afslutningen af den sidste Vaabenhvile har Snoghøi været besat af 20-30 Mand og en Officier fra et ungarnsk Infan-teriregiment, som har ligget i Fredericia, fra hvilken By formodentlig Besæt-ningen ogsaa vil afgaa idag eller imorgen
     Fra Kolding skulde igaar en Afdeling østerrisk Artilleri afgaa sydpaa.

 

           Middelfart Avis 
      
                  den 16. Novebr. 1864.
 -  Dersom man kan fæste Lid til et Telegram fra Hamborg til "Kølner Zeitung" (Tydskerne ere fortiden ikke saa helt daarlig underrettede om hvad der skeer og vil skee i Danmark), saa skal det være den danske Regerings Hensigt, saasnart Jylland er rømmet af Fjenden, stærkt at besætte Nørrejyllands sydlige Grænse, at lægge en fast Garnison paa Fyens Vestkyst og en stærk Befæstning i Ribe, Kolding, Veile og Fredericia.

         

                   Middelfart Avis
           
                          den 16. Novebr. 1864.
 
-  Fjenden har imorges tidlig forladt vore Gjenboer paa Snoghøi. Efter lang Tids Forløb (siden de første Dage af Marts) vaier idag Dannebrog fra Færgestedets Skibsbro.
 -  Ogsaa Fredericia skulde, efter en Meddelelse i Byens Avis, forlades idag. De derværende østerriske Tropper have Befaling til at være i Altona den 18de November.


                 Middelfart Avis

                                    den 5. December 1864.
 - 
11te Infanteri-Regiment, vil efter hvad vi have erfaret, først forlade os paa Tirsdag. - Herfra gaaer Regimentet til søes til Aarhus og derfra tilfods til Aalborg.

 -  I sin Tid tillod jeg mig at udstede en Opfordring til Beboerne i Odense Amt om velvilligen at modtage og midlertidigen forsørge de trængende Familier, der under Fredericias Beleiring deels bleve udviste af, deels iøvrigt maatte forlade bemeldte Fæstning.
     Det har været mig en stor Glæde at erfare, i hvilket Omfang denne min Opfordring har fundet Gjenklang ikke alene i Amtet, men i hele Fyens Stift. Communerne og de enkelte Beboere, hver især, modtage herfor min varme og dybfølte Tak! De ville finde Løn i den Bevidsthed, at de have udført en Kjærlighedsgjerning, som de Vedkommende af Hjertet paaskønne.
   Gud skjænke vort kjære Fædreland og med det os Alle bedre Dage!
          Fyens Stiftsamthuus,     d. 30 November 1864
                                                                 J.J.Unsgaard.

 

       Middelfart Avis
                den 7 December 1864.
 - 
11te Infanteri-Regiments Musikcorps, der i længer Tid har glædet os ved fri Musik paa Gaden, giver Fredag en Afskedsconcert fra Theatret i Hotel Odins Sal, paa hvilken Opmærksom-heden henledes.

 - 12te Infanteri_Regiment har, ifølge "Ass.Av.", modtaget Befaling til at afgaa fra Assens paa Fredag, Sandsynligviis om Morgenen Kl. 8. Regimentet tager Natteqvarteer i Balslev og omliggende Byer og skal Løverdag Middag Kl. 2 være ved Striib for at overføres til Fredericia - Fra flere Steder meddeles at Beboerne have afgivet fri Befordring til Tropperne. Og da 12te Regiment ved en rolig og mønsterværdig Adfærd stedse har staaet i et særdeles godt Forhold til Qvarteerværterne og Andre, med hvem Mandskabet kom i Berøring, henstiller "Ass.Av." til Byens og Omegnens Beboere, at følge det nævnte smukke Exempel og paa Fredag Morgen stille deres Vogne til Brug for Regimentet. Det maa antages, at 50-60 Vogne ville være tilstrækkelige.

 

      Middelfart Avis
            den 10. December 1864.
 -
  21de Infanteri-Regiment har i Nat ligget indqvarteret med et Com-pagni i hver af følgende Byer her i Omegnen: Kustrup, Aulby, Veilby og Voldby. I dag Kl. 11 skulde Regimentet overføres fra Striib til Frederits; noget over Middag bleve 3 Compagnier af 12te Inf.-Reg. ført over Beltet.

 
-  10de Inf.-Regiment indtræf-fer først til Sriib paa Løverdag Morgen

     Middelfart Avis
         
den 19. December 1864.
 -
  11te Infanteri-Regiment afgik endelig igaar Morges tidlig med Dampskibet "Ceiser" til Aarhus. Veiret var omtrent blikstille, men Transportbaaden -  for hvis Skyld Orlogsdamperen har ligget næsten en heel Uge og ventet paa godt Veir - medtoges ikke. Den blev Dags Morgen afhentet af det samme Skib.
 

         

      Middelfart Avis
                 den 6te Januar 1865.
(Annonce)
    
  Onsdagen den 11te Januar og følgende Dage lader Ingenieurkommandoen ved offentlig Auktion mod kontant Betaling bortsælge nogle Træmaterialer, der deels ere oplagte ved Kauslunde Skuret og deels henligger ved Baaringvig og paa Fænø. Ved samme Lejlighed borsælges de i Befæstningsanlæggene ved Lillebelt tilbage-værende Krudtmaga-siner og enkelte Barakker (deriblandt Barakker ved Vedellsborg), de fra den afbrudte Bro ved Baaringvig resterende Pæle samt Broerne ved Fænøsund.
             Auktionen tager sin Begyndelse ved Baaringvig Onsdagen den 11te dennes, Kl.9½ Formiddag, og fortsættes de følgende Dage.
       Middelfart, den 4de Januar 1865.
                                  Asmussen

 

       
 
       
 

         Middelfart Avis
                    den 18de November 1890
 -  I denne Uge (der begynder Mandag) vil endél af de gamle Kanoner, der siden Danmarks Smertensaar (1864) have ligget i Skuret ved Kauslunde, (i folkemunde kaldet "Kanonskuret"), blive ført til Kjøbenhavn. Det er nok særlig en Snes Malmkanoner, der flyttes om med, og det er jo ikke utænkeligt, at de i en nær Fremtid blive pusede op til Parade paa "Fæstningen". Det kunne de "tage sig ud" til, men til anden eller mere Gavn end i 1864 (da de ,,rømmede Fæstningen") vil der naturligvis ikke være Tale om.