Udskrift af beslutnings protokol for
                                   Vejlby / Strib kommune 1924 til 1949

14 jan. 24 Andragende fra Hotelejer H.P.Henriksen fra Strib og Hotelejer N.B.Andersen, Strib om Sogneraadets anbefalinger af nogle særskilte matrikulerede lodder.
   anbefaledes

Andragende fra Strib Borgerforening om det sædvanlige tilskud til belysning på vejene.
   bevilgedes 200 kr.
9 febr. 24  Andragende fra Strib Grundejerforening om tilskud på 425 kr. til istandsættelse af den del af Münstervej som ligger mellem Landevejen og banen.
     - bevilgede indtil kr. 425 på betingelse af at udvalg fra sognerådet kan tiltræde hvordan det udføres, valg til udvalget Johannes Clausen og Karl Larsen

Andragende fra Købmand Bøving, Strib om sognerådets anbefaling for nedbrydning af en bensintank ved hans ejendom i Strib.- (fra 1926 Købmand M.Rasmussen)
   - anbefaledes.

Skrivelse fra Fyns Stiftamt om Sogneraadets erklæring om .... færdselslovens bestemmelser overfor private veje på Strib
 - vedtager at svare at Stribs private veje ikke vedkommer kommunen.
15 marts 24 Rengøring af:
Strib hovedskole overdrages Anna Andersen     -  kr. 420,00
  Strib forskole:               -             Agnes Petersen      - kr. 240.00                        
  Staurby skole              -              Karoline Poulsen    - kr. 140,00
  Røjle Taarup skole   -              Karoline Bøgstrup  - kr. 180,00
  Vejlby Skovskole      -              Anna Jørgensen    -  kr. 150,00
1 april 24 Andragende fra Peter Rasmussen Skærbæksmølle om tilladelse til udskænkning af kaffe, the, chokolade og sodavand fra sin bopæl dersteds.
   - Anbefaledes.

Andragende fra Beboere i Røjle Skov om en vej over Dæmningen til Strib Præstegård  foreligger fra 58 beboere i Røjle Skov.

Skrivelse fra Fyns Stiftsøvrighed om sognerådet vil optage og senere vedligeholde vejen fra Landevejen (Sønderalle i Strib) til Præstegården, samt  et stykke af Nørrealle så langt præstegårdens grund varer, når vejen bliver grundforbedret før Sognerådet overtager dens vedlige vedligeholdelse. Det formodes at arbejdet vil koste 6040 kr. heri medregnet kloakering.
 - vedtoges at svare i henhold til en i sognerådets møde affattet skrivelse.

Afgifter for handel med spiritus og skattepligtig øl for året 1924 ansættes:
   Købmand Bøving Strib                                                                     200 kr.
   Købmand H.P.Mathiasen                                                              200,kr
   Købmand Nanke                                                                           200 kr.
   Købmand Borre                                                                                  150 kr
  Købmand H.P.Hansen, Røjle                                                         200 Kr.
  Brugsforeningen i Strib                                                                      200 kr.
  Brugsforeningen Vejlby                                                                    200 kr.
  Brugsforeningen Røjleskov                                                              75 kr.
30 april 24 Andragende fra Købmændene Bøving, Nanke, H.P.Mathiasen, Strib, og H.P.Hansen, Røjle om nedsættelse af afgiften for spiritushandel.
  Kunde ikke nedsættes.

Andragende fra Hjemmebager H.P.Jensen, Strib om Sognerådets anbefaling for tilladelse til at servere kaffe, the og chokolade i huset han beboer i Strib.
   Anbefales.

Andragende fra Hotelejer N.B.Andersen om tilladelse til at holde sine lokaler åbne hver aften til kl. 11, samt tilladelse til i månederne Juni, juli august og september at holde åben til kl. 1 nat 2 gange om ugen.
   Det vedtages at lukketiden skal være kl. 10 over hele restauranten.

Besværing fra Slagter Olsen i Strib over at der intet kontrolsted er oprettet i kommunen for indført kød hvorved det kan blive billigere for udenbys boende slagtere at få dyr synet end for slagtere i kommunen.
   Det vedtoges at oprette et kontrolsted den 1. aug. om det til den tid findes nødvendig med hensyn til omliggende kommuner.
1. aug. 24 Andragende fra Hotelejer N.B.Andersen om tilladelse til at holde restaurationen åben til kl. 11 aften.
   Nægtedes.
3. nov. 24 Andragende fra Lærer Hansen Skovskolen, om brændselshjælp og lys m.m. til aftenskole i vinterhalvåret 1924 -25.
    Tilstodes 50 kr.

Gennem politimesteren i Middelfart fremsendtes andragende fra Logen "Lillebælt", Strib, om salgstilladelse for tiloversblevne numre fra en mislykket Bazar - no. ønskes solgt til 25 øre -
   Sognerådets erklæring ønskes
   Anbefalede.

Andragende fra fru Buus, Strib, om tilladelse til gratis at bruge Strib skolelokale til samariterkursus.
    Tilladelse fra sognerådet til at afbenytte lokalet i Strib andenskole med tilskud fra kommunen af 15 kr., men foreningen må selv forhandle med lærer Møller og Anna Andersen.
1 dec. 24 Andragende fra Lærer Poulsen, Strib, om tilskud til aftenskole i vinteren 24 - 25.
   Tilstodes ialt 50 kr.

Andragende fra grosserer Bonnichen, Strib, om fritagelse for erhvervet som snefoged i Strib, i tiden fra 1 dec, 24 til 30 marts 1927, da han ikke mener at kunne tåle kulden. Attest fra læge Johansen forelå.
    Fritaget og i stedet for valgtes inspektør M.Buhl, Strib.

Slagtermester Ejnar Nielsen, Strib andrager om sognerådet anbefaling for et af ham tilstået statslån 6,500 kr. til 8000 kr. da hans bygning står i mere end anslået, samt at kurstab har været større end beregnet, kommunens kaution ønskes også.
   Vedtages at anbefale, men ikke at kautionere for mere end først vedtaget. 
17 fbr. 25 Meddelelse fra Sognefoged Hans Jørgen Hansen, at følgende Lastvogne-biler var udtagne til brug for hæren ved mobilisering:
    1 Fordvogn hos vognmand Chr. Thomsen
    og ligeledes en Fordvogn hos entrepenør Schwartz, Strib.

Tømrer Chr. Larsen i Strib henvendte sig om fri jordmoderkørsel - Bevilgedes.
27 marts 25 Rengøringen af skolerne for næste år overdrages til:
   Vejlby Hovedskole                           Anna Andersen, Vejlby              160,00 kr.
       "        Forskole                                 Johannes Larsen, Vejlby            150,00 kr.
    Staurby                                                 Karoline Poulsen Staurby          175,00 kr.
    Røjle Tårup                                         Kirstine Jensen, Tårup                200.00 kr. 
    Vejlby Skov                                        Anna Jespersen, Vejlby Skov  170,00 kr.
    Strib Hovedskole                             Anna Andersen                       
}     35,00 kr. pr. md.
   Strib Andenskole                           samme                         
 }
   Strib Forskole                             Agnes Petersen, Røjlemose     25,00 kr. pr. md.
3 april 25 Andragende om spiritusbevilling for Købmand Tranegaard Andersen, Strib - Bevilgedes
30 april. 25 Forslag fra Toldopsynsmand Henrik Jensen, Strib, om nedsættelse af et udvalg til at udarbejde forslag til en byggevedtægt for Strib.
     Forkastedes.

 Andragende fra Kustrup privatskole, om et tilskud på 1000 kr. årlig - bevilgedes.
 Andragende om jodemoderkørsel fra H.Hansen, Voldhytten Strib - bevilgedes 6. kr.

Andragendefra Hotelejer Andersen, Strib om tilladelse til at holde restaurationslokalerne åben til kl. 11 aften.
     Kunde ikke imødekommes.
29 maj 25 Forslag fra Toldopsynsmand H.Jensen, Strib, om nedsættelse af et udvalg til at udarbejde forslag til byggevedtægter for Strib,
     Vedtoges. dertil valgtes Fabr. Skov, Murer Rasmussen, Tømrer Petersen, Ass. V.Jensen og Rentier J.P.Christensen.

For Strib Hovedskole forelå forslag, der gik ud på at vinduer, døre og skoleborde og skolelokalet skulde males.
       Anskaffelse af springtov
       Udbedring af fugerne i den vestlige gavl.
       Desuden søger lærer Poulsenen ny kakkelovn.
       Fornyelse af gymnastikrekvisitter på legepladsen.
       Afgravning og regulering af legepladsen.

For andenskolen foresloges den vestlige gavl omfuget,
       en ny samlebrønd ved kloakledningen     
       skolebordene foresloges malet.
       Lærer Møller, ønskede et landkort, og et gæsteværelse ønskedes malet..

I forskolen foresloges et gulv med underlag i korridoren repareret
       Frk. Callesen ønskede en samling bibelske billeder
      fem danmarkshistorierbøger og et landkort.

Det vedtoges at imødekomme samtlige forslag og ønsker fra Strib skole.
30 sept. 25 Andragende fra Købmand Tranegaard Andersen, Strib om tilladelse til at nedgrave en bensintank ud for butikken. - Anbefaledes
9 dec. 25 Andragende fra Strib Borgerforening om tilskud til gadebelysning - Der bevilgedes 200 kr.

... fra kloakudvalget på Strib om kommunens overtagelse og finianserringen af samme.
   Det vedtoges at nedsætte et udvalg på 5 medlemmer - dertil valgtes formanden, Skov, Jensen, Th. Barløse og Johansen. Dernæst vedtoges det at indanke det til vandsynet.

 Andragende fra Hr. Autzen, Staurby Skov, om udstykning af matr. no.2s Rubæksmølle.
   Det vedtoges at anbefale ...

Forslag fra den socialdemokratiske gruppe om nedlæggelse af "Fælleshåb" som fattiggård.
   Det vedtoges at afvente det nedsattes udvalgs betænkning.
22 dec. 25 Det vedtoges at anmode amtet om at nedsætte en landvæsenskommission til afgørelse af kloakspørgsmålet i Strib
14 jan. 26 Skrivelse fra 58 lodsejere på Strib, med anmodning om Sognerådets medvirken til udsættelse af det projekterede kloakanlæg.
   Det vedtoges at henstille til landvæsenskommissionen at opnå en længere tidsfrist.

Anmodning om tilskud for året 1924-25 fra Strib Sygeplejeforening.
   Der bevilgedes 225 kr. ialt.
13 febr. 26 Det vedtoges at ansætte en håndgerningslærerinde på Strib skole og overlade det videre fornødne i så henseende til skolekommissionen
20 april 26 Fastsættelsen af spiritusafgiften for 1926-27.
   Der fastsættes en afgift på 5 kr. for hver påbegyndt 100 kr. omsætning.

Skrivelse fra politimesteren i Middelfart om Sognerådets stilling til andragende fra købmand Marius Rasmussen, Strib om handel med stærke drikke.

Skrivelse fra Fyns Stiftamt med anmodning om Sognerådets erklæring angående et andragende fra konditor H.P.Jensen, Strib, om at måtte udøve sin virksomhed som konditor fra ejendommen, matr. nr 1se af Strib i stedet for fra matr. nr. 1id smsted.
   Det anbefaledes at Jensen fik bevilgedes ...
31 maj 26 Andragende fra Hotelejer N.B.Andersen, Strib, om tilladelse til at holde lokalerne åben til kl. 11 aften fra 1. maj til 1 september.
   Bevilgedes.

Andragende fra N.P.Autzen om udstykning af matr. nr. 2e og 2 s Rubæksmølle og 21e Skærbæksmølle.
    Sognerådet nægtede at anbefale udstykning af de parceller hvårpå der hviler fredsskovspligtigelser

- Fraværende på grund af mund- og klovsyge:
       N.H.Nielsen og C. Frisakers
30 juni 26 Andragende fra Srib Vandværk om tilladelse til at nedlægge vandledning.
   Tillodes under forudsætning af at vejen på ny blev bragt i samme stand.

Beretning fra skoleudvalg og forslag om ret til at bruge de nødvendige beløb til følgende kommuneskoler:
    Der bevilgedes til Staurby Skole: en brandstige, reparationen af skorstenen og forskellige mindre reparationer -
    Et forslag om omforandring af nødtørftshuset ved Strib hovedskole blev udsat il næste møde for at indhente planer og tilbud.
    Det bevilgedes at indsætte en ny dørkarmen mellem kontoret og dagligstuen
    Et forslag om nyt stakit ved Strib hovedskole forkastedes, men derimod bevilgedes en havelåge, undervægen i alle Strib skolestuer males i brysthøjde.
   Det vedtoges at tapetsere to stuer og køkken og hvidte alle lofterne i andenlærer boligen.
   I forskolen skal indlægges en elektrisk ledning i et loftværelse, to kakkelovnspladser males og legepladsen istandsættes.
   I Røjle Tårup skole foretages forskellige mindre reparationer på stakit, vinduer og døre, kontoret males og dørene lakeres.
  Det vedtoges for Vejlby skoles vedkommende at male skolebordene. en kakkelovn skal flyttes en stue skal tapetseres en plint skal anskaffes.
   I Vejlby Forskole skal males: døren i køkkenet, skillerum og døre i køkkengangen. Desuden foretages forskellige mindre reparationer.
  
14 jan. 24 Andragende fra Hotelejer H.P.Henriksen fra Strib og Hotelejer N.B.Andersen, Strib om Sogneraadets anbefalinger af nogle særskilte matrikulerede lodder.
   anbefaledes

Andragende fra Strib Borgerforening om det sædvanlige tilskud til belysning på vejene.
   bevilgedes 200 kr.
9 febr. 24  Andragende fra Strib Grundejerforening om tilskud på 425 kr. til istandsættelse af den del af Münstervej som ligger mellem Landevejen og banen.
     - bevilgede indtil kr. 425 på betingelse af at udvalg fra sognerådet kan tiltræde hvordan det udføres, valg til udvalget Johannes Clausen og Karl Larsen

Andragende fra Købmand Bøving, Strib om sognerådets anbefaling for nedbrydning af en bensintank ved hans ejendom i Strib.- (fra 1926 Købmand M.Rasmussen)
   - anbefaledes.

Skrivelse fra Fyns Stiftamt om Sogneraadets erklæring om .... færdselslovens bestemmelser overfor private veje på Strib
 - vedtager at svare at Stribs private veje ikke vedkommer kommunen.
15 marts 24 Rengøring af:
Strib hovedskole overdrages Anna Andersen     -  kr. 420,00
  Strib forskole:               -             Agnes Petersen      - kr. 240.00                        
  Staurby skole              -              Karoline Poulsen    - kr. 140,00
  Røjle Taarup skole   -              Karoline Bøgstrup  - kr. 180,00
  Vejlby Skovskole      -              Anna Jørgensen    -  kr. 150,00
1 april 24 Andragende fra Peter Rasmussen Skærbæksmølle om tilladelse til udskænkning af kaffe, the, chokolade og sodavand fra sin bopæl dersteds.
   - Anbefaledes.

Andragende fra Beboere i Røjle Skov om en vej over Dæmningen til Strib Præstegård  foreligger fra 58 beboere i Røjle Skov.

Skrivelse fra Fyns Stiftsøvrighed om sognerådet vil optage og senere vedligeholde vejen fra Landevejen (Sønderalle i Strib) til Præstegården, samt  et stykke af Nørrealle så langt præstegårdens grund varer, når vejen bliver grundforbedret før Sognerådet overtager dens vedlige vedligeholdelse. Det formodes at arbejdet vil koste 6040 kr. heri medregnet kloakering.
 - vedtoges at svare i henhold til en i sognerådets møde affattet skrivelse.

Afgifter for handel med spiritus og skattepligtig øl for året 1924 ansættes:
   Købmand Bøving Strib                                                                     200 kr.
   Købmand H.P.Mathiasen                                                              200,kr
   Købmand Nanke ??                                                                          200 kr.
   Købmand Borre                                                                                  150 kr
  Købmand H.P.Hansen, Røjle                                                         200 Kr.
  Brugsforeningen i Strib                                                                      200 kr.
  Brugsforeningen Vejlby                                                                    200 kr.
  Brugsforeningen Røjleskov                                                              75 kr.
30 april 24 Andragende fra Købmændene Bøving, Nanke, H.P.Mathiasen, Strib, og H.P.Hansen, Røjle om nedsættelse af afgiften for spiritushandel.
  Kunde ikke nedsættes.

Andragende fra Hjemmebager H.P.Jensen, Strib om Sognerådets anbefaling for tilladelse til at servere kaffe, the og chokolade i huset han beboer i Strib.
   Anbefales.

Andragende fra Hotelejer N.B.Andersen om tilladelse til at holde sine lokaler åbne hver aften til kl. 11, samt tilladelse til i månederne Juni, juli august og september at holde åben til kl. 1 nat 2 gange om ugen.
   Det vedtages at lukketiden skal være kl. 10 over hele restauranten.

Besværing fra Slagter Olsen i Strib over at der intet kontrolsted er oprettet i kommunen for indført kød hvorved det kan blive billigere for udenbys boende slagtere at få dyr synet end for slagtere i kommunen.
   Det vedtoges at oprette et kontrolsted den 1. aug. om det til den tid findes nødvendig med hensyn til omliggende kommuner.
1. aug. 24 Andragende fra Hotelejer N.B.Andersen om tilladelse til at holde restaurationen åben til kl. 11 aften.
   Nægtedes.
3. nov. 24 Andragende fra Lærer Hansen Skovskolen, om brændselshjælp og lys m.m. til aftenskole i vinterhalvåret 1924 -25.
    Tilstodes 50 kr.

Gennem politimesteren i Middelfart fremsendtes andragende fra Logen "Lillebælt", Strib, om salgstilladelse for tiloversblevne numre fra en mislykket Bazar - no. ønskes solgt til 25 øre -
   Sognerådets erklæring ønskes
   Anbefalede.

Andragende fra fru Buus, Strib, om tilladelse til gratis at bruge Strib skolelokale til samariterkursus.
    Tilladelse fra sognerådet til at afbenytte lokalet i Strib andenskole med tilskud fra kommunen af 15 kr., men foreningen må selv forhandle med lærer Møller og Anna Andersen.
1 dec. 24 Andragende fra Lærer Poulsen, Strib, om tilskud til aftenskole i vinteren 24 - 25.
   Tilstodes ialt 50 kr.

Andragende fra grosserer Bonnichen, Strib, om fritagelse for erhvervet som snefoged i Strib, i tiden fra 1 dec, 24 til 30 marts 1927, da han ikke mener at kunne tåle kulden. Attest fra læge Johansen forelå.
    Fritaget og i stedet for valgtes inspektør M.Buhl, Strib.

Slagtermester Ejnar Nielsen, Strib andrager om sognerådet anbefaling for et af ham tilstået statslån 6,500 kr. til 8000 kr. da hans bygning står i mere end anslået, samt at kurstab har været større end beregnet, kommunens kaution ønskes også.
   Vedtages at anbefale, men ikke at kautionere for mere end først vedtaget. 
17 fbr. 25 Meddelelse fra Sognefoged Hans Jørgen Hansen, at følgende Lastvogne-biler var udtagne til brug for hæren ved mobilisering:
    1 Fordvogn hos vognmand Chr. Thomsen
    og ligeledes en Fordvogn hos entrepenør Schwartz, Strib.

Tømrer Chr. Larsen i Strib henvendte sig om fri jordmoderkørsel - Bevilgedes.
27 marts 25 Rengøringen af skolerne for næste år overdrages til:
   Vejlby Hovedskole                           Anna Andersen, Vejlby              160,00 kr.
       "        Forskole                                 Johannes Larsen, Vejlby            150,00 kr.
    Staurby                                                 Karoline Poulsen Staurby          175,00 kr.
    Røjle Tårup                                         Kirstine Jensen, Tårup                200.00 kr. 
    Vejlby Skov                                        Anna Jespersen, Vejlby Skov  170,00 kr.
    Strib Hovedskole                             Anna Andersen                       
}     35,00 kr. pr. md.
   Strib Andenskole                           samme                         
 }
   Strib Forskole                             Agnes Petersen, Røjlemose     25,00 kr. pr. md.
3 april 25 Andragende om spiritusbevilling for Købmand Tranegaard Andersen, Strib - Bevilgedes
30 april. 25 Forslag fra Toldopsynsmand Henrik Jensen, Strib, om nedsættelse af et udvalg til at udarbejde forslag til en byggevedtægt for Strib.
     Forkastedes.

 Andragende fra Kustrup privatskole, om et tilskud på 1000 kr. årlig - bevilgedes.
 Andragende om jodemoderkørsel fra H.Hansen, Voldhytten Strib - bevilgedes 6. kr.

Andragendefra Hotelejer Andersen, Strib om tilladelse til at holde restaurationslokalerne åben til kl. 11 aften.
     Kunde ikke imødekommes.
29 maj 25 Forslag fra Toldopsynsmand H.Jensen, Strib, om nedsættelse af et udvalg til at udarbejde forslag til byggevedtægter for Strib,
     Vedtoges. dertil valgtes Fabr. Skov, Murer Rasmussen, Tømrer Petersen, Ass. V.Jensen og Rentier J.P.Christensen.

For Strib Hovedskole forelå forslag, der gik ud på at vinduer, døre og skoleborde og skolelokalet skulde males.
       Anskaffelse af springtov
       Udbedring af fugerne i den vestlige gavl.
       Desuden søger lærer Poulsenen ny kakkelovn.
       Fornyelse af gymnastikrekvisitter på legepladsen.
       Afgravning og regulering af legepladsen.

For andenskolen foresloges den vestlige gavl omfuget,
       en ny samlebrønd ved kloakledningen     
       skolebordene foresloges malet.
       Lærer Møller, ønskede et landkort, og et gæsteværelse ønskedes malet..

I forskolen foresloges et gulv med underlag i korridoren repareret
       Frk. Callesen ønskede en samling bibelske billeder
      fem danmarkshistorierbøger og et landkort.

Det vedtoges at imødekomme samtlige forslag og ønsker fra Strib skole.
30 sept. 25 Andragende fra Købmand Tranegaard Andersen, Strib om tilladelse til at nedgrave en bensintank ud for butikken. - Anbefaledes
9 dec. 25 Andragende fra Strib Borgerforening om tilskud til gadebelysning - Der bevilgedes 200 kr.

... fra kloakudvalget på Strib om kommunens overtagelse og finianserringen af samme.
   Det vedtoges at nedsætte et udvalg på 5 medlemmer - dertil valgtes formanden, Skov, Jensen, Th. Barløse og Johansen. Dernæst vedtoges det at indanke det til vandsynet.

 Andragende fra Hr. Autzen, Staurby Skov, om udstykning af matr. no.2s Rubæksmølle.
   Det vedtoges at anbefale ...

Forslag fra den socialdemokratiske gruppe om nedlæggelse af "Fælleshåb" som fattiggård.
   Det vedtoges at afvente det nedsattes udvalgs betænkning.
22 dec. 25 Det vedtoges at anmode amtet om at nedsætte en landvæsenskommission til afgørelse af kloakspørgsmålet i Strib
14 jan. 26 Skrivelse fra 58 lodsejere på Strib, med anmodning om Sognerådets medvirken til udsættelse af det projekterede kloakanlæg.
   Det vedtoges at henstille til landvæsenskommissionen at opnå en længere tidsfrist.

Anmodning om tilskud for året 1924-25 fra Strib Sygeplejeforening.
   Der bevilgedes 225 kr. ialt.
13 febr. 26 Det vedtoges at ansætte en håndgerningslærerinde på Strib skole og overlade det videre fornødne i så henseende til skolekommissionen
20 april 26 Fastsættelsen af spiritusafgiften for 1926-27.
   Der fastsættes en afgift på 5 kr. for hver påbegyndt 100 kr. omsætning.

Skrivelse fra politimesteren i Middelfart om Sognerådets stilling til andragende fra købmand Marius Rasmussen, Strib om handel med stærke drikke.

Skrivelse fra Fyns Stiftamt med anmodning om Sognerådets erklæring angående et andragende fra konditor H.P.Jensen, Strib, om at måtte udøve sin virksomhed som konditor fra ejendommen, matr. nr 1se af Strib i stedet for fra matr. nr. 1id smsted.
   Det anbefaledes at Jensen fik bevilgedes ...
31 maj 26 Andragende fra Hotelejer N.B.Andersen, Strib, om tilladelse til at holde lokalerne åben til kl. 11 aften fra 1. maj til 1 september.
   Bevilgedes.

Andragende fra N.P.Autzen om udstykning af matr. nr. 2e og 2 s Rubæksmølle og 21e Skærbæksmølle.
    Sognerådet nægtede at anbefale udstykning af de parceller hvårpå der hviler fredsskovspligtigelser

- Fraværende på grund af mund- og klovsyge:
       N.H.Nielsen og C. Frisakers
30 juni 26 Andragende fra Srib Vandværk om tilladelse til at nedlægge vandledning.
   Tillodes under forudsætning af at vejen på ny blev bragt i samme stand.

Beretning fra skoleudvalg og forslag om ret til at bevilge de nødvendige beløb til følgende kommuneskoler:
    Der bevilgedes til Staurby Skole: en brandstige, reparationen af skorstenen og forskellige mindre reparationer -
    Et forslag om omforandring af nødtørftshuset ved Strib hovedskole blev udsat il næste møde for at indhente planer og tilbud.
    Det bevilgedes at indsætte en ny dørkarmen mellem kontoret og dagligstuen
    Et forslag om nyt stakit ved Strib hovedskole forkastedes, men derimod bevilgedes en havelåge, undervægen i alle Strib skolestuer males i brysthøjde.
   Det vedtoges at tapetsere to stuer og køkken og hvidte alle lofterne i andenlærer boligen.
   I forskolen skal indlægges en elektrisk ledning i et loftværelse, to kakkelovnspladser males og legepladsen istandsættes.
   I Røjle Tårup skole foretages forskellige mindre reparationer på stakit, vinduer og døre, kontoret males og dørene lakeres.
  Det vedtoges for Vejlby skoles vedkommende at male skolebordene. en kakkelovn skal flyttes en stue skal tapetseres en plint skal anskaffes.
   I Vejlby Forskole skal males: døren i køkkenet, skillerum og døre i køkkengangen. Desuden foretages forskellige mindre reparationer.  
17 juli 26 Indstilling til andenlærerembedet i Strib.
Følgende indstilledes:
  No. 1. Karl Albert Larsen, Svendborg.
  No. 2:Erling  Brahm, Odense.
  No. 3 Jørgen Graae Rasmussen, Vinderup.

 Andragende fra Strib Idrætsforening om tilskud, bevilgedes 100 kr.
20 aug. 26 Sognerådsmøde i Røjle Forsamlingshus.
Meddelelse fra skoledirektionen, at Lærer Karl Albert Larsen, Svendborg. er kaldet som andenlærer i Strib skole fra 1. sept. 26.

Forespørgsel fra Politimesteren i Middelfart om kommunen er villig til at refundere politikassen det beløb der vil medgå til opstilling af sikkerhedstavle ved overkørselen ved Skærbæksmøllevej.
   Det vedtoges at henvise til færdselslovens §21, sidste stykke

Andragende om tilskud til Strib Folkebibliotek.
  Der bevilgedes 100 kr.

Forslag om nedsættelse af et udvalg til at forberede og administrere det nye kloakanlæg i Strib

Meddelelse om de forskellige brugsforeninger og handlende i kommunen har opgivet spiritusomsætningen i det sidst afsluttede regnskabsår således:                       Afgift
   Købmand H.P.Mathiasen                                                              4873,kr 10 øre      245 kr.
   Købmand Marius Rasmussen                                                    4000 kr 00 øre.      200 -
   Købmand Borre                                                                               1290 Kr. 00 øre       65 -
  Købmand H.P.Hansen, Røjle                                                       2700 kr. 00 øre     135 -
  Købmand Tranegaard Andersen                                               1925 kr. 25 øre     100 -
  Brugsforeningen i Strib                                                                   7851 kr. 17 øre      395 -
  Brugsforeningen Vejlby                                                                  5042 kr. 00 øre.    255 -
  Brugsforeningen Røjleskov                                                          1000 kr. 00 øre     100 -
12 okt. 26 Forslag fra Strib kloakudvalg om optagelse af et lån i Middelfart Sparrekasse på 28000. kr. til kloakarbejdet på Strib
4 dec. 26 Skrivelse fra Fyns Stiftamtmed anmodning om sognerådets erklæring ang. et andragende fra N.P.Autzen, Staurby Skov, om beviling til rutebilkørsel fra Middelfart ad strandvejen til Strib.
    Kan ikke anbefales.
7 febr. 27 Skrivelse fra politimestern i Middelfart om sognerådets erklæring ang. kystfredning ved Nordenbro, Strib (Tjærepletten)
   Anbefaledes
   
   
   
   
29 jan. 1937 Ansøgning fra bager Aaskov, Strib, om beværter bevilling - uden udskænkning af stærke drikke
       Det vedtoges at anbefale andragendet.
23 marts 37 A... fra Anna Frederiksen, Strib, om tilladelse til at opstille en kiosk på hjørnet af jernbanestien i Strib.
        Det vedtoges at give tilladelsen.

Ansøgning fra 36 bådejere i Strib og omegn, om at få anvist en havneplads, hvor de kan lægge deres både.
        Udsættes
Ansøgning fra Skærbæksmølle og Omegns vejbelysning, om tilladelse til at anbringe lysmaster på den nye vej Middelfart-Strib og strandvejen, samt om tilskud på 5 kr. pr. lampested.
        Ansøgningen bevilgedes.

Skrivelse fra repr. Pindborg, København med henstilling om, at bevarer de gamle træer ved Nørre Allé, Strib.
        Tages til efterretning.
29 april 37 Ansøgning fra fru Sofie Hansen, Røjle Mose, om Sognerådets anbefaling til at servere bajersk øl og cigarer i hendes sommerrestauration.
   Det vedtoges at anbefale, at der gives sædvanlig afholdsbevilling med tilladelse til at sælge cigarer hvorimod det ikke kan anbefales at give bevilling til at sælge bajersk øl.

Skrivelse fra Heraldisk Institut, København med tilbud om assistance med indførsel af et våben for kommunen.
    Det vedtoges at indføre et våben for Kommunen.
28 maj 37 Skrivelse fra Ministeriet for offentlige Arbejde, vedrørende havneforholdene i Strib.
    Det vedtoges at anbefale, at der gives a/s H.C. Frost, tilladelse til at kræve nærmere havne ... af varer indførelser over sin havn, på betingelse af, at havnen bliver offentlig tilgængelig, samt at eventuelle fremtidige ejere af 1' leje ligestilles.
25 juni 37 Ansøgning fra N.P.Autzen, Rubæksmølle, om at få vejen på Rubæksbanke opgraderet på Kommunens vejregulativ.
     Det vedtoges at afvise ansøgningen.
30 juli 37 Udskrift af Assens Amtråds forhandlingsprotokol, vedrørende rutebilkørselen på den nye vej Middelfart - Strib.
    Det vedtoges at meddele tilladelse til at køre på den nye vej, dog at ind- og udkørselen til og fra Strib skal foregå af Rubæksmøllevej når denne er færdig. Kørselen må foregå på rutebilejerens ansvar til vejanlægget er fuldendt.

Ansøgning fra Strib Borgerforening om tilladelse til at afholde asfaltbal på den nye vej Middelfart-Strib, på strækningen fra jernbanevejs udmunding til H.C.Frost´s indkørsel.
    Det vedtoges med 6 stemmer, at meddele tilladelsen, såfremt politiets tilladelse kan opnås.
27 aug. 37 Fra Fyns Stiftamt:
   Udsnit af Assens amtsrådsprotokol angående nedlæggelse af vejen fra Strib Færgegaard til Strib gl. station som amtsvej.
    Det vedtoges at overlade til vejudvalget, at optage forhandling med amtets vejudvalg, om betingelserne for en eventuel overtagelse.

Ansøgning fra Sproglærer Sean O' Duinn, Strib om tilskud til engelskkursus i Strib efter aftenskoleloven.
    Der bevilges 50 øre pr undervisningstime + lokale med lys og varme.

Det vedtoges at overlade til skoleudvalget, at lade foretage de nødvendige forarbejder i anledningen af opførelsen af en gymnastiksal ved Strib skole, sommeren 1938.
24 sept. 37 Forslag fra formanden om vejnavne:
    Det vedtoges at den gamle strandvej fremtidig skal benævnes " Strandvejen" og den nye mellem Middelfart og Strib " Stribvejen".

Meddelelse fra skoleudvalget:
    Der fremlagdes foreløbige tegninger til en gymnastiksal i Strib.
    Det vedtoges at bemyndige skoleudvalget til at arbejde videre med sagen.
29 okt. 37 Ansøgning fra papirhandler H.C.Hansen, Strib om tilladelse til at forhandle vin og spiritus,
    Det vedtoges at meddele tilladelse.

Ansøgning fra købmand Eriksen, Strib om annullering af hans lejekontrakt for kiosken ved Strib Strandbad fra 1. januar.
    Henvises til badeudvalget.

Det vedtoges at købe det nødvendige areal i anledning af opførelsen af en gymnastiksal ved Strib skole af gartner Chr. Hansen, Strib, for en sum af 1,300 kr.
9 nov. 37 Ansøgning fra a/s Færgefarten Fredericia-Strib. om sognerådets anbefaling af at der gives selskabet eneret til transport af passagerer mellem Fredericia og Strib.
    Det vedtoges med 7 stemmer mod 2 at anbefale at den ansøgte eneret gives, på betingelse af, at sognerådet får indflydelse på taxternes størrelse.
26 nov. 37 Ansøgning fra Østifternes Kreditforening, om gæstgiveri- og beværterbevilling til Strib badehotel.
     Det vedtoges at anbefale andragendet.
25 febr. 38 Skrivelse fra skoledirektionen med endelig tilladelse til at lade opføre det projekterede gymnastikhus i Strib.
     Set vedtoges at bemyndige skoleudvalget til at lade arbejdet udbyde i licititation.
     Det overlades til kasse- og regnskabsudvalget, at søge fremskaffet det nødvendige lån.

Ansøgning fra købmand Ebbe Eriksen, Strib om fritagelse for at betale 130 kr. som han resterer med i husleje for kiosken ved Strib Strandbad.
     Kunne ikke imødekommes.
25 marts 38 En ansøgning fra Strib Turistforening, om at opsætte vejskilte, henvistes til vejudvalget.
27 maj 38 Ansøgning fra købmand Harry Larsen, strandvejen, om tilladelse til kioskhandel.
   Det vedtoges at anbefale ansøgningen
24 juni 38 Forslag fra H.Jensen, om at sognerådet optager en forhandling med DSB vedrørende afhændelse af de ledige banearealer i Strib.
     Forslaget vedtages.

Ansøgning fra inspektør Hans Chr. Henry Petersen, Strib, om bevilling som gæstgiver og beværter med ret til udskænkning af stærke drikke i Strib Badehotel.
     Det vedtoges med 9 stemmer at anbefale ansøgningen 
26 aug. 38 Ansøgning fra murermester Olsen, Strib, om at få udbetalt 485 kr. som er udbetalt for lygtetænding mdl.
     Det vedtoges med 6 stemmer mod 1, at imødekomme ansøgningen.
30 sept. 38 Fornyet behandling af sagen vedrørende indlemmelse af Skærbæksmøllekvarteret i Middelfart købstad.
     Det vedtoges, at sognerådet ikke kunne anbefale at Skærbæksmøllekvarteret indlemmes i Middelfart købstad.

På forslag fra formanden, vedtoges det at optage et lån til styrkelse af beholdningen på 40,000 kr. at tilbagebetale på 4 år.
  Et ændringsforslag fra Ejner Jønsson, om at udskrive et extra kvartals skat, forkastedes med 7 stemmer mod 3.
30 dec. 38 Et forslag fra H.Jensen om, at indberette til amtet, at kommunen ikke ser sig i stand til at færdiggøre vejanlægget Middelfart - Strib inden 1. marts 1939 vedtoges med 7 stemmer mod 2.

Ansøgning fra købmand Hans Popp Andersen, Strib om tilladelse til handel med stærke drikke.
    Det vedtoges at anbefale andragendet.

Ansøgning fra 7 beboere ved Rørkjærsvej i Strib om at den for kommunekassens regning levere 5 tons harpet grus til istandsættelse af vejen.
    Det vedtoges at imødekomme ansøgningen.
24 febr. 39 Meddelelse fra Fyns Stiftamt, om at Indenrigsministeriet har givet afslag på ansøgningen fra beboerne  i Skærbækmøllekvarteret om indlemmelse i Middelfart Købstad.
    Taget til efterretning.
31 marts 39 Det vedtoges at godkende, en mellem lærer Hornbeck, Røjle Taarup og Gdr. Lindskov, Taarupgaard oprettet forpagtnings kontrakt for skolejorden ved Taarup skole, for et tidsrum af 3 år.
28 april 39 Ansøgning fra Strib grundejerforening, om at ejendommene i Strib forsynes med husnumre, samt om at gadeskiltene i Strib fornyes.
   Sagen vedr. husnumre henvises til sognerådsmedlemmerne i Strib til videre behandling, hvorimod sagen om fornyelse af gadeskiltene henvises til vejudvalget.

Ansøgning fra beboerne ved Rørkjærsvej, Strib om bevilling ag mere grus til vejens istandsættelse.
    Sagen henvises til vejudvalget.
26 maj 39 Ansøgning fra beboerne ved Kamillavej i Strib, om at få vejen istandsat.
   Henvises til vejudvalget.
30 juni 39 Ansøgning fra Kustrup friskole, om tilskud. -    Der bevilgedes et tilskud på 1,800 kr.
Ansøgning fra Strib turistforening om tilskud. -     Der bevilgedes et tilskud på 200 kr.
5 aug. 39 Sognerådsmøde på kommunekontoret:
    Det vedtoges at lade alle ejendomme i Strib forsyne med husnumre.
    Numrene skat opsættes ved sognerådets foranstaltning, på husejernes bekostning.

Det vedtoges at, landevejen fra badehotellet i Strib til Kåsvej fremtidig skal benævnes "Vestergade"
Vejen fra snedker Thomsens ejendom til Rørkjærsvej skal benævnes "Havnegade"
Vejen fra Nørre Alle til engen skal benævnes "Søborgvej"
Vejen fra Østeralle til Jernbanevej skal benævnes "Tværvej".
27 okt. 39 Ansøgning fra beboerne ved Kåsvej i Strib om at få vejen gennemført til Stribbugten og optaget på kommunens vejregulativ.
        Sagen henvises til vejudvalget.
29 marts 40 Ansøgning om tilskud fra færgefarten Fredericia-Strib, samt om godkendelse af fornyede taxter.
      Der bevilgedes et tilskud på 500 kr. til driften i året 1940. ligeså vedtoges det at godkende de foreslåede taxter.

Skrivelse fra J.Nielsen, Havnegade 39, Strib vedrørende færdiggørelsen af vejanlægget Middelfart-Strib langs havnegade i Strib.
    Sagen henvistes til entrepenøren.
26 april 40 Det overlades til sognerådsmedlemmerne i Strib at foranstalte de fornødne tilflugtsrum indrettet ved Strib skole.
31 maj 40 Forhandling vedrørende færdiggørelsen af Skærbækmølle kloaken,
                                                  samt vejanlægget Middelfart -Strib.
    Det vedtoges at bemyndige kloakudvalget og vejudvalget at lade de resterende arbejder udføre.
   Forslag fra H.Kirkegaard om ikke at åbne Strib Strandbad i sommeren 1940, forkastedes med 4 stemmer mod 2.
   Badeudvalget bemyndiges til at lade foretage det fornødne, så åbningen kan finde sted.
    Det vedtoges at antage skorstensfejer Harry Jørgensen, Strib som bademester
, for en løn af 225 kr. mdl.
28 juni 40 Fornyet Behandling af skoleudvalgets forslag om installation af vandkloset i Strib skole.
    Det vedtoges at stille et beløb af indtil 2,500 kr. til rådighed for skoleudvalget til installation af 7 vandklosetter og 2 vaskekummer.

Forslag fra formanden, om beskæftigelse af arbejdsledige med optagning af stødbrænde i Kathrinebjerg skoven.
    Det vedtoges at beskæftige 8 mand med optagning af stødbrænde, Kommunen aftagerstødet til overenskomstmæssig pris samt tillægge det fornødne værktøj til optagningen.
    Det overlades til socialudvalget at anvise arbejdet.
27 sept. 40 Skrivelse fra fredningsnævnet vedrørende hævdelsen af den på skrænten langs skrænten mellem
 Middelfart og Strib hvilende fredningsservitut.
     Det vedtoges at svare, at den skete skade er af den karakter, at den ikke berører sognerådets påtaleret

Ansøgning om tilladelse til handel med spiritus fra købmand Harry Larsen, Stribvejen.
   Det vedtoges at anbefale ansøgningen.

Ansøgning fra sproglærer Scan O' Duin, Strib om tilskud efter aftenskoleloven til et tyskkursus.
     Der bevilgedes 50 øre pr undervisningstime + lokale med lys og varme.

Ansøgning fra Strandvejens Grundejerforening om at få opsat navneskilte ved vejene, Strandvejen - og Skærbæk møllekvarteret, samt om, at ejendommene forsynes med husnumre.
   Sagen henvises til vejudvalget
1 okt. 40 Valg af Sognerådsformand - Anders Jørgensen, Staurby valgtes ved 3' stemmeomgang med 6 stemmer.
25 okt. 40 Ansøgning fra 23 beboere ved Stribvejen om, at navnet "Stribvejen" ændres til "Ny Strandvej".
    Det vedtoges at udsætte sagen.

Fornyelse af gangstiregulativet.
   Det vedtoges at forny gangstiregulativet for tiden fra 1' jan. 1940 til 31 dec. 1942 i uændret skikkelse.

Det overlodes til brændselsnævnet, at fordele det brænde der af amtsbrændselsnævnet er stillet til rådighed for kommunen.

Det vedtoges at lade kommunens arkiv ordne af politiassistent Sørensen, Strib.
29 nov. 40 Forslag om ansættelse af en pantefoged for hele kommunen.
    Det vedtoges at opsige pantefoged Chr. Andersen, Strib til fratrædelse fra 1. april 1941, samt at opslå pladsen for hele kommunen fra samme dato, til en fast årlig løn af 1200 kr. + gebyrer.

Meddelelse fra Indenrigsministeriet om, at der ifølge lov af 31 oktober 1940 om støtte til bygningsistandsættelse og varmeisoleringsarbejder i Strib Havneby kan anvendes et beløb af 1900 kr.
   Taget til efterretning.

Fornyet behandling af sagen angående forandring af navnet "Stribvejen" til "Ny Strandvej".
    For navneforandringen stemte 5 medlemmer 5 stemte imod, hvorefter sagen bortfaldt.

Ansøgning fra  Chr. Petersen, "Pnuel", Strib om fornyelse af hans bevilling til at drive gæstgiveri, uden ret til udskænkning af stærke drikke.

Fornyet behandling af fredningen Staurby strand.
    Det vedtoges af fastholde sognerådets erklæring af 10-10 1940.

Det vedtoges at søge kommunen sikret 100 rundmeter brænde af hugsten 1940/41

Det vedtoges at overlade til skoleudvalget at undersøge størrelsen af bekostningen af opførelsen af en gymnastiksal ved Strib skole.
27 dec. 40 Ansøgning om udsættelse med skattebetaling for fru Anna Nielsen gift med Hovmester Viggo Peter Nielsen Strib -
     Det vedtoges at give udsættelse til manden kommer hjem.

Til at bevilge ansøgninger om tilskud til bygningsreparatiomer og varmeisoleringsarbejder valgtes formanden, H.Kirkegård og A.Olsen.
10 jan. 41 Skoleudvalget fremlagde Forslag om opførelse af en gymnastiksal ved Strib skole, efter det af arkitekt Alfred Petersen, Fredericia, udarbejdede projekt, omfattende gymnastiksal med omklædningsrum, badeindretninger og toiletter samt bibliotekslokale - overslagssum androg 71.514 kr..
     Det vedtoges enstemmigt at bemyndige skoleudvalget at fremme planen indenfor en sum af 80.000 kr. herunder indbefattet alle udgifter samt og optagelse af nødvendige lån.
    Alt under forudsætning af myndighedernes godkendelse af planen. 
28 febr. 41 Ansøgning fra Holger Lyngstrøm, villa "Orien" Strib om tilskud til renselsbade for børn.
    Ansøgningen kunne ikke imødekommes.
24 marts 41 Kasse- og regnskabsudvalgets møde:
 Der foretoges indstilling til pladsen som pantefoged.
     Det vedtoges at indstille følgende sideordnet:
      Sognerådsmedlem Ejnar Jønsson, Sofiendal.
      Mekaniker Frederik Jeppesen, Rubækshus.
      Købmand H.Alfred Madsen, Røjle.
Der forelå plan over udvidelsen af kommunekontoret fra ejeren tømrermester Aksel Sørensen, Røjle.
    Det vedtoges at foreslå sognerådet at tiltræde planen, samt at afslutte lejemålet for et tidsrum af 8 år, for en leje af 1200 kr. årlig heri indbefattet, lys og optændingsbrænde, vedligeholdelse af lokalerne påhviler ejeren.
28 marts 41 Det vedtoges med 7 stemmer at ansætte sognerådsmedlem E.Jønsson, Sofiendal, som pantefoged pr. 1/4 - 41. Købmand H.A Madsen, Røjle fik 3 stemmer.

Ansøgning fra Strib Turistforening og Strib Handels- og Håndværkerforening om. at sognerådet lader anlægge en offentlig vej fra fra Strib Præstegård over Dæmningen til Trompeterhuset i Røjlemose.
    Det vedtoges at henvise sagen til behandling i vejudvalget.

Ansøgning fra 9 Beboere i Skærbæksmøllekvarteret om. at Kommunen overtager en del af udgifterne ved nedsættelsen af rensebrønde med tilslutning til kloakken.
    Det vedtoges at forsøge at få beløbet ind under hovedsummen for kloakanlæget

Ansøgning om tilskud fra arbejderherberget i Middelfart.
     Der bevilgedes et tilskud på 50 kr.

Ansøgning om yderligere udsættelse med skattebetaling fra regnskabsfører Viggo Andersen, Strib.
    Det vedtoges at indrømme restanten afdragsvis betaling med 10 kr. mdl.
25 april 41 Indstilling fra skoleudvalget om godkendelse af tilbud på opførelsen af gymnastiksal ved Strib skole.
    Det vedtoges med 6 stemmer mod 4 at godkende, at det laveste tilbud antages samt at bevilge det nødvendige beløb til bygningens fuldførelse, udover det allerede bevilgede beløb på 80,000 kr.

Cirkulære fra handelsministeriet vedrørende indkøb af Tørv.
   Det vedtoges at nedsætte et udvalg på 3 medlemmer til at fremkomme med en indstilling til næste sognerådsmøde.
    Til udvalget valgtes N.C.Hansen, K.Kirkegård og A.Olsen.

Forslag fra Strandvejens grundejerforening til vejnavne i Strib og Skærbæksmølle ....
     Det vedtoges at kvarteret fra Th. Møllers ejendom ved Stribvejen til Nordvestbanen fremtidig betegnes som Skærbæksmølle, og at veven fra Købmand Larsens ejendom ved Stribvejen til nordvestbanen benævnes som "Skovsvinget", samt at påbyde indførelse af numrering af adresserne i dette kvarter  samt ved Strandvejen og Stribvejen.

Det vedtoges at overlade til badeudvalget at søge "Strib Strandbad" afhændet.
30 maj 41 Det vedtoges at bemyndige skoleudvalget til at lade nødvendige reparationer udføre på kommunens skoler.
Betaling for skolerengøring for året 1941/42
    Vejlby skovskole 24,00 - Vejlby Skole 30 kr. - Staurby skole 20,00 - Røjle Taarup Skole 35,00 - Strib skole 80,00 - alt mdl.

Ansøgning fra Strib idrætsforening om støtte til at fore... ???  en sportsplads  ...
    Det vedtoges at overlade skoleudvalget at undersøge spørgsmålet .

Ansøgning fra Strib turistforening, om en bevilling på 500 00 kr. til køb af den, til Strib Strandbad, tidligere hørende toiletbygning.
    Det vedtoges enstemmigt at ansøgningen ikke kunde imødekommes.

Fornyet behandling af sagen vedrørende indkøb af tørv til trængende,
    Det vedtoges at bemyndige udvalget til at indkøbe 200 tons tørv og 100 tons brunkul, samt at leje isbådehuset i Strib til opbevaringssted


Anmodning fra luftværnsforeningen for Middelfart politikreds om at Strib indmeldte sig som medlem.
  Ansøgning kunde ikke imødekommes.
27 juni 41 Ansøgning fra Kustrup Friskole om tilskud.
    Der bevilgedes et tilskud på 2500 kr.

Forespørgsel fra avlsbruger Chr. Nielsen "Linden", Strib om det ikke er sognerådets hensigt at gøre kåsvej i Strib i stand.
    Sagen henvistes til vejudvalget.

Ansøgning fra landmand Ejner V.Rasmussen "Østerhus", Strib om bevilling som gæstgiver og restauratør, uden ret til udskænkning af stærke drikke.
    Det vedtoges at anbefale ansøgningen.
25 juli 41 Ansøgning fra Assens Amtsbibliotek om tilskud.
    Der bevilligedes 5 øre pr. indbygger.

Ansøgning fra lærerinde Kirsten Hassing ,Strib, om tilståelse af et personligt løntillæg samt bevilling af et beløb til deltagelse i et gymnastikkursus på Snoghøj Gymnastikskole.
    Det vedtoges at ansøgningen om et personligt løntillæg ikke kunde bevilges, hvorimod der bevilgedes et beløb på 15,00 kr. til deltagelse i gymnastikkursus.
29 aug. 41 Meddelelse fra skoleudvalget.
    Formanden meddelte, at udvalget havde afholdt licitation over centralvarme i gymnastiksalen ved Strib skole, samt klasseværelse og lejlighed i førstelærerens skole. Entreprisesummen androg 16.890 kr. + 534.00 for  Transportanlæg til brændsel.

Ansøgning om beværterbevilling uden ret til udskænkning af stærke drikke fra fru Dagmar Nydahl, Strib.
     Det vedtoges at anbefale ansøgningen.
     H. Jensen stemte imod

Fra en giver der ønskede at være anonym forelå gave på 1000 kr.. Beløbet ønskes anvendt til opførsel af et alderdomshjem. Beløbet er indsat i Nr. Aaby Sparekasse. Det vedtoges at anmode Amtet om, at give Borger optegning om at beløbet med påløbne renter, kun kan anvendes til det ønskede formål.
   Det vedtoges ligeledes at anmode amtet om, at bogen med beløb 11.875 kr. der er indkommen ved salget af "Fælleshaab", får samme påtegning.
26 sept. 41 Ansøgning om tilskud fra a/s Færgefarten: Fredericia-Strib. Det vedtoges at udsætte sagen, til der blev fremskaffet regnskab, samt driftsplaner.

Det vedtoges at brandforsikre kommunens beholdning af tørv og brunkul.

Med hensyn til uddeling af tillægs-brødkort vedtoges det at anvende følgende regel:
     Husmænd tildeles indtil     2 kort.
    Tjenestekarl                           1 kort
    Arbejdere,  Gårdmænd      1 kort
    Jord & Betonarbejdere       2 kort
31 okt. 41 Fornyet behandling af fredningssagen fra Staurby Skov.
  Det vedtoges at give Brdr. Olsen og N.P.Autzen pålæg om at opsætte høfder inden for et tidsrum af 4 uger.

Klage fra Strandvejens Grundejerforening over vejforholdene mellem Stribvejen og Andelsskolen.
     Henvises til vejudvalget.

Klage fra Niels Berthelsen, Røjle Skov, Chr. Østergaard, R.S. og Evald Hansen, Røjle Mose over vejforholdene udfor deres ejendomme i Røjle Mose.
      Henvises til vejudvalget.

Ansøgning fra fhv. akademikasserer F.L. la Cour,, Sorø, om tilskud (yderligere) på 15,00 til færdiggørelse at de danske Sognraads historie.
    Det vedtoges at bevilge de ansøgte 15,00 kr.

Ansøgning fra Mødrehjælpen for Fyns Stift om tilskud.
     Der bevilgedes et tilskud på 25,00 kr,

Valg af sognefogeder:
    for Strandvejen prop. N.P.Autzen, Rubæksmølle
    for Strib Gdr. A.Buse, Stribgaarden.

Ansøgning fra Villy Rasmussen "Østerhus" Strib om fritagelse for betaling af næringsadkomst til kommunen
    Ansøgningen kunne ikke bevilges.

Det vedtoges at sælge halvdelen af kommunens beholdning af stødbrænde til en pris af 25.00 pr rundmeter, frit tilkørt. 

Ansøgning fra Frede Jørgensen, Klintholm og Gdr. Ansøgning Buse, Stribgaard om fritagelse for hvervet som snefoged.
    Ansøgningen kunne ikke imødekommes.
29 dec. 41 Ansøgning fra D.S.B. om fornyelse af tilladelsen til rutebilkørselen på strækningen Middelfart-Strib.
    Det vedtoges at anbefale A.
30 jan. 42 Meddelelse fra undervisningsministeriet, at der i henhold til lov af 18 maj 1937, til gymnastiksalen i Strib, til forrentning og afdrag, vil blive ydet et tilskud på 16,000 kr.
27 febr. 42 Forespørgsel fra kammeradvokaten om sognerådet kan tiltræde, at man på rådets vegne udtager stævning mod de tre grundejer ved Staurby Strand, som ikke opfylder fredningsdeklarationen
    Det vedtoges at tiltræde at der udtages stævning mod N.P.Autzen, Rubæksmølle, maskinarbejder Jørg. Olsen, Strandvejen, fabriksarbejder Elias Olsen, Strib og murermester H.J.Hansen, Middelfart.
16 marts 42 Kasse- og regnskabs udvalgsmøde:
   Det vedtoges at foreslå sognerådet at optage forhandling om køb af ejendom til brug som kommunekontor
9 april 42 afholdt Kasse- og regnskabsudvalget møde på kommunekontoret, efter at fru Jensine Hansen ejendom i Røjle var beset. Det vedtoges at foreslå sognerådet ikke at købe ejendommen. Endvidere vedtoges det at anmode Arkitekt Alfred Petersen, Fredericia om at udarbejde skitsemæssig tegning og overslag over udgifterne ved opførelsen af en administrationsbygning i Røjle
24 april 42 Det vedtoges enstemmigt, at overlade til skoleudvalget inden næste møde, at lade arkitekt Alfred Petersen, Fredericia udarbejde, planer og overslag til opførelse af 2 skoler, beliggende henholdsvis ved Bøgelund og Aulby.
    Til at søge fremskaffelse af jord, såvel til byggepladsen som til idrætspladsen, nedsættes et udvalg bestående af sognerådsfmd., Jørg. S.H., AJ.J., Niels Petersen, og Poul Petersen.
   Endvidere overlades det til skoleudvalget, at fremkomme med planer og overslag til indretning af lokaler til sløjd og kvindelig husgerning ved Strib skole.

Fornyet behandling af sagen om nyindretning af kommunekontoret.
   Det vedtoges at bemyndige K. og R. udvalget at afslutte kontrakt med tømrermester A.Sørensen, om fornyet lejemål for de nuværende lokaler med den projekterede udvidelse.

Cirkulære fra landbrugsministeriet om udryddelse af gråspurve.
   Tages til efterretning.

Der forelå en gave på 1000 kr. fra fru Karen Ankersen, Strib, til benyttelse ved opførelsen af et alderdomshjem.
    Det vedtoges at modtage gaven med tak, samt at lade kapitalen binde til det ønskede formål.
15 maj 42 Fornyet ....
   Arkitekt Alfred Petersen, Fredericia, fremlagde tegninger og overslag til opførelsen af 2 skoler, beliggende henholdsvis i Aulby på sognefoged Jens M.Jensens jord og ved Bøgelund på propt. J.P.Jensen-Saltøs jord.
    Det vedtoges at afkøbe Jens M. Jensens Aulby ca 2 tdr. land for en pris af 4000 kr. pr. td. land. Samt at anmode stiftamtet om ansættelse at landvæsenskommision til at foretage expropriation af cAnsøgning 2½ td. land af propr. Jens m. Jensen- Saltøs jord beliggende ved Bøgelund.
Det vedtoges at lade Arkitekt Alfred Petersen, Fredericia, udarbejde detailprosekter til ministeriets godkendelse, samt at lade byggearbejdet udbyde i licitation blandt kommunens håndværkere. Endvidere vedtoges det at lade civilingeniør Bille Andersen, Middelfart at udføre det tekniske arbejde vedr. centralvarmeanlæggene og sportspladsen.
    Det vedtoges endvidere at lade foretage tilbygning til forskolen i Strib, og deri lade indrette et mindre sløjdlokale og skolekøkken i bygningen, det overlades Akritekt Alf. Petersen i Fredericia at udarbejde detailplaner til ministeriets godkendelse, samt lade arbejdet udbyde i licitation blandt  .....
     Til at forhandle med Lærer Jørgensen om at fraflytte sin lejlighed i skolen valgtes H.Jensen og H.Kirkegaard

Der forelå Ansøgning fra beboerne i Strandvejskvarteret om optagelse af en forhandling med sognerådet angående muligheden af en løsning af skolespørgsmålet for kvarterets vedkommende, eventuelt gennem en ordning med fru Vag.... skole i Middelfart.
     Til at forhandle med beboerne valgtes sognerådsformanden og H.Jensen
29 maj 42 Ansøgning fra Fredericia-Strib overfarten om et årligt tilskud på 2500 kr, samt om sognerådets anbefaling af, at der gives selskabet eneret til personbefordring mellem Strib-Fredericia.
    Der bevilgedes et tilskud på 1500 kr. for året 1942/43. Endvidere vedtoges det at anbefale, at der gives selskabet den ønskede eneret.

Ansøgning fra fru Maria Hansen, husholdningsskolen i Strib om tilladelse til flytning af den offentlige sti, der går går forbi cottagen i Strib.
     Det vedtoges at give den ønskede tilladelse under forudsætning af at arbejdet udføres efter vejudvalgets anvisning.

Ansøgning fra bager Washus, Vejlby, om tilladelse til kioskhandel ved Vejlby Fed.
    Det vedtoges at anbefale ...

Kustrup Friskole bevilgedes et tilskud for året 1942/43 på 2,500 kr.

 H. Jensen fremsatte ansøgning om tilladelse til at udtræde af skolekommissionen.
   Det vedtoges at imødekomme ...
   Til nyt medlem af skoleudvalget valgtes Lærer Hj. Thøgersen, Staurby Skov. 
15 maj 42 Fornyet ....
   Arkitekt Alfred Petersen, Fredericia, fremlagde tegninger og overslag til opførelsen af 2 skoler, beliggende henholdsvis i Aulby på sognefoged Jens M.Jensens jord og ved Bøgelund på propt. J.P.Jensen-Saltøs jord.
    Det vedtoges at afkøbe Jens M. Jensens Aulby ca 2 tdr. land for en pris af 4000 kr. pr. td. land. Samt at anmode stiftamtet om ansættelse at landvæsenskommision til at foretage expropriation af cAnsøgning 2½ td. land af propr. Jens m. Jensen- Saltøs jord beliggende ved Bøgelund.
Det vedtoges at lade Arkitekt Alfred Petersen, Fredericia, udarbejde detailprosekter til ministeriets godkendelse, samt at lade byggearbejdet udbyde i licitation blandt kommunens håndværkere. Endvidere vedtoges det at lade civilingeniør Bille Andersen, Middelfart at udføre det tekniske arbejde vedr. centralvarmeanlæggene og sportspladsen.
    Det vedtoges endvidere at lade foretage tilbygning til forskolen i Strib, og deri lade indrette et mindre sløjdlokale og skolekøkken i bygningen, det overlades Akritekt Alf. Petersen i Fredericia at udarbejde detailplaner til ministeriets godkendelse, samt lade arbejdet udbyde i licitation blandt  .....
     Til at forhandle med Lærer Jørgensen om at fraflytte sin lejlighed i skolen valgtes H.Jensen og H.Kirkegaard

Der forelå Ansøgning fra beboerne i Strandvejskvarteret om optagelse af en forhandling med sognerådet angående muligheden af en løsning ag skolespørgsmålet for kvarterets vedkommende, eventuelt gennem en ordning med fru Vag.... skole i Middelfart.
     Til at forhandle med beboerne valgtes sognerådsformanden og H.Jensen
26 juni 42 Fornyet behandling af skolespørgsmålet  for strandsvejskvarteret.
    Det vedtoges at godkende at der træffes en ordning, hvorefter der ydes et tilskud på 110 kr. årlig pr skolepligtige barn ..... som søger privatskole.
    Ordningen gælder for et år fra 1. april 1942

I anledning af indretning af skolekøkken og sløjdlokale i Strib forskole, hvor lærer H.S.Jørgensen har bolig, vedtoges det at overlade H.Jensen og H.Kirkegård, at købe den Frk. Mary Kramer tilhørende ejendom skolevej 4 Strib til fremtidig bolig for lærere 
31 juli 42 Forslag om optagelse af et lån på 28,000 kr. til dækning af udgifterne ved indretning af sløjdlokale  og skolekøkken i Strib skole, samt til køb af ejendom til bolig for lærer Jørgensen.
    Det vedtoges at optage lånet i Middelfart sparekasse til rente på 4 1/4 %, kurs 99½ og afdragstid på 28 år.
28 aug. 42 Ansøgning fra Strib Turistforening om tilskud
    Der bevilgedes et tilskud på 100 kr.

Ansøgning fra lærerinde frk. Hassing i Strib om fritagelse for betaling af hendes del af udgifterne ved opvarmning i vinteren 1942.
Ansøgningen kunde ikke imødekommes.

Det vedtoges at overlade til skoleudvalget at lade gymnastiksalen ved Strib skole indvie i september måned.
25 sept. 42 Fra Fredningsnævnet for Assens Amtsrådskreds forelå fredningssagen fra Staurbu strand til fornyet erklæring.
   Det vedtoges at svare, at Kommunen ikke har interesse i nogen kystsikring, hvorfor man ikke ønsker at have udgifter i den anledning.

Forespørgsel fra N.B. Clem,ensens tobaksfabrik i Nakskov, om sognerådet har noget imod, at fabrikken får indregistreret en delfin som varemærke for shagtobak.
    Det vedtoges med 6 stemmer mod 2 at besvare forespørgselen benægtende.

Meddelelse fra Fyns Stiftsamt, at Amtsrådet  finder, at prisen for den af sognefoged Jens Madsen Jensen. Aulby købte jord er for høj hvorefter sagen henstilles til sognerådets fornyede overvejelse.
  Det vedtoges at svare, at sognerådet fastholder købet.

Ansøgning fra skoleudvalget for strandsvejskvarteret om, at der af kommunen ydes cyklegodtgørelse til skibstømrer Hansen, maskinarbejder Olsen og chauffør Hans Jørgensen, som har skolesøgende børn under 11 år, gående i Strib Skole.
   Ansøgningen kunde ikke imødekommes.

Ansøgning fra Strib idrætsforening om tilladelse til at benytte gymnastiksalen ved Strib skole til Gymnastiksal og boldspil.
   Sagen henvises til skoleudvalget.
30 okt. 42
 
Cirkulære fra indenrigsministeriet vedrørende udarbejdelse at byplaner.
    Til at udarbejde byplanen for Strib valgtes M.Rasmussen, H.Jensen, E.Jønson, H.Kirkegård og A.Olsen.

Ansøgning fra lærer P.O.Poulsen, Strib om tilskud til husflidsskolen i Strib.
   Der bevilgedes et tilskud på 1.00 kr. pr undervisningstime + lokale med lys og varme.

Ansøgning fra lærer Poulsen, Strib og Nielsen Vejlby om tilskud til teaterrejse til Odense.
   Der bevilgedes udgiften der ligger over 2,00 kr. pr. barn, til rejse med Nordvestbanen.
15 jan 43 ... om vaccination mod difteritis af børn under 15 åri kommunen for kommunens regning.
   Det vedtoges at afholde udgiften ved vaccination for alle børn i kommunen under 15 år med 5.00 pr. barn, også for børn som allerede har fået 1' indsprøjtning, undtaget for ordningen er dog de børn som er anbragte på børnehjemmet ved statsungdomshjemmet Billeshave.
   Ordningen sættes i kraft såsnart der kan skaffes vaccine, og således, at forældrene kan lade børnene vaccinere hos deres sædvanlige læge.

Det overlades til skoleudvalget, at opslå pladsen ledig som pedel ved Strib skole, til en løn af 2400 kr. årlig.  
28 maj 43 Ansøgning fra Chr. Nielsen "Linden", Strib om, at Kåsvej i Strib optages på kommunens vejregulativ, samt klage over stien fra Nr. Alle til Strandstien i Strib.
   Ansøgningen henvises til vejudvalget.
25 juni 43 Ansøgning fra Idrætsforeningen om forhandling med sognerådet angående anlæg af en sportsplads i Strib.
  Det vedtoges at henvise sagen til skoleudvalget.

Til byplanudvalg for Strib valgtes følgende:  H.Jensen, H.Johansen, E.Jønsson, A.Olsen og G.S.Bune.
30 juli 43 Meddelelse fra Strib Idrætsforenings bestyrelse, at skoleudvalgets formand har nægtet at forhandle med dem.
    Sagen henvises til skoleudvalget (G.S.Bune)

Ansøgning fra Vejlby sogns gymnastikforening om tilladelse til at benytte gymnastiksalen ved Strib skole medens Røjle forsamlingshus er optaget af feriebørn.
    Ansøgningen kunde ikke imødekommes.
27 aug. 43 Meddelelse fra skoleudvalget vedrørende anlæg af Idrætsplads i Strib.
   Formanden for Skoleudvalget aflagde beretning om de forhandlinger der var ført med Strib Idrætsforening om sagen
   Det vedtoges at udsætte sagen til næste møde, for at få undersøgt flere muligheder.

Andragende fra malermester Erh. Thomsen, villa "Hytten", Strib om bevilling til drift af et biografteater i Strib.
    Det vedtoges at udsætte sagen for at hente nærmere oplysninger.

Skrivelse fra lærer E.Abildgren, Børkop med anmodning om støtte til oprettelse af en realskole i Vejlby kommune,
    Det vedtoges at indkalde Abildgren til forhandling med sognerådet på næste møde.
24 sept. 43 Indstilling fra det sociale udvalg om at beslaglægge ledige lejligheder i kommunen til brug for husvilde.   Det vedtoges at tiltræde indstillingen.

Det vedtoges at anskaffe en dublikator til kommunekontoret.
29 okt. 43 Tilbud fra avlsbruger Rasmus H.Rasmussen, Staurby om leje af skolejorden i Staurby for et år af gangen fra 1. april 1944 til en årlig leje af 600 kr.
   Det vedtoges at tiltræde tilbudet.

Fornyet behandling af malermester Erh. Thomsens anmodning om tilladelse til at drive biografteater i Strib.
    Det vedtoges med 6 stemmer mod 3 at anbefale anmodningen mod at biografteateret kommer i drift indenfor et tidsrum af 2 år.

Skrivelse fra a/s "Beltness" vedr, udleje af selskabets ejendom i Strib.
   Det vedtoges at tilbyde en årlig leje af 1500 kr. samt at lade udføre forskellige indvendige reparationer mod at udgiften fradrages i lejen. Endvidere vedtoges det at forespørge, om ejendommen kan købes.
30 dec.43 Ansøgning fra beboerne i Røjle Skov og Røjle Mose om at vejen fra Trompeterhuset til Strib præstegård bliver offentlig og optaget på kommunens vejregulativ.
   Det vedtoges at henvise sagen til vejudvalget,

Skrivelse fra Strib turistforening og Strib handels & håndværkerforening, angående anlæg af en offentlig vej fra Strib præstegård til Trompeterhuset i Røjle mose.
   Det vedtoges at svare de 2 foreninger, at når der er oplyst om den fornødne jord til anlæg af en 6,3 m bred vej vederlagsfrit stilles til rådighed af samtlige grundejere langs vejen, vil sognerådet lade undersøge hvor meget  anlægget af vejen vil koste.

Fornyet behandling af sagen om tilføjelse til sundhedsvedtægten om at påbyde mindre næringsdrivende, at installere vaskekumme med rindende vand i umiddelbart nærhed af ejendommens wc.
   Efter anbefaling af sundhedskommissionen, vedtages det at give sundhedsvedtægten, den af kredslægen ønskede tilføjelse.
25 febr.44 Skrivelse fra beskæftigecentralen vedrørende vedrørende indsendelse af skitseprojekter for kommunens  beredskabsarbejde.
    Det vedtoges at bemyndige skoleudvalget til at lade udarbejde skitseprojekt for en idrætsplads til Strib skole.

Meddelelse fra Dansk Arbejdsmandsforbund om, at dyrtids tillægget til de i kommunen beskæftigede arbejdere fra 1' marts er forhøjet med 5 øre pr. time, og at timelønnen herefter andrager 172 øre.
   Tages til efterretning

Andragende fra en del beboere i Strib om indførelse af skoletandpleje i Strib skole.
    Det vedtoges at overlade spørgsmålet til undersøgelse af skoleudvalget, samt eventuelt ansættelse af skolelæge.

Ansøgning fra lærer Petersen, Staurby om at få installeret flaskegasanlæg i skolen.
    Kunde ikke bevilges.

Fornyet ansøgning fra lærer J.H.Lavesen, Strib om, at kommunen køber de af ham anskaffede forsatsvinduer.
     Det vedtoges at overlade spørgsmålet til skoleudvalget.

Formanden for skoleudvalget aflagde beretning om de forarbejder der var udført med hensyn til anlæg af sportsplads til brug for Strib skole.
   Det vedtoges at bemyndige udvalget til at arbejde videre med sagen og lade undersøge muligheden for at anlægge pladsen på Stribgårdens jord.
28 april 44 Indstilling fra skoleudvalget om køb af jord fra Stribgården til brug til idrætsplads for Strib skole.
   Det vedtoges at overlade til udvalget at købe ca. 2 tdr. land af gdr. Georg Jensen Stribgården for en pris af 3000 kr. pr. tdr. land
    Sognerådet betaler omkostningerne.

Fornyet behandling om sagen om indførelse af skoletandpleje og skolelæge.
    Det vedtoges at indføre skolelægeordning og overlade til skoleudvalget at føre forhandling med lægeforeningen herom. Med hensyn til indførelse af skoletandpleje  vedtoges det at indbyde formanden for tandlægeforeningen til forhandling af spørgsmålet ved næste møde.

Cirkulære fra Fyns Stiftsamt angående indkøb af indenlandsk brændsel.
    Det vedtoges at indkøbe 50 a' 60 tons tørv hos exportør E.Jepsen, Strib til en pris af 62.60 kr. pr tons, samt at udbyde leveringen af 30 tons brunkul til Strib skole.

Ansøgning fra mælkehandler H.P.Henriksen, Strib om tilladelse til dispensation fra vejvedtægten i anledning af tilbygning af hans ejendom.
   Det vedtoges at imødekomme ansøgningen.

Skrivelse fra A.C.Autzen. Rubæksbanke vedrørende oversigtsarealerne ved Rubæksmølle overskæringen.
   Det vedtoges at pålægge vejudvalget at lade arealerne rense for ukrudt inden næste møde.

Ansøgning fra fru Østervang om lønforhøjelse for skolerengøringen.
    Det vedtoges at forhøje lønnen for skolerengøringen i hele kommunen med 5 %, dog mindst med 25 kr. årlig pr skole
30 juni 44 Besættelse af stillingen som skolelæge ved kommunens skoler.
   Det vedtoges at besætte stillingen med læge Børge Nørskov, Strib fra 1 sept. 1944.

Fornyet behandling af spørgsmålet om indførsel af skoletandpleje i kommunen.
   Det vedtoges at anbefale til skoleudvalget at optage en forhandling med sygekassen om en ordning således, at sygekassen yder fuld tandpleje for skolesøgende børn.

Fornyet behandling af fru Maria Hansens ansøgning om tilladelse til at drive restaurant uden ret til udskænkning af stærke drikke i Strib Færgegaards bygninger.
    Det vedtoges at anbefale ansøgningen under forudsætning af at hun tilmelder sig kommunens folkeregister, når hun igen optager sin virksomhed i Strib igen.
29 sept. 44 Afskrift af Fyens Stiftamts indstilling til udvalget for extraordinære industrier om udredelse af erstatning fra den tyske værnemagt for benyttelsen af den gamle banegård i Strib i året 1943, hvor der til tilkendes kommunen en erstatning på 2,400 kr. for udlæg til bygningens istandsættelse på 2,833 kr.
    Tages til efterretning.

Skoledirektionen meddelte godkendelse af de indsendte planer til skoleidrætspladser i Aulby og Bøgelund, og arbejdsministeriets meddelte godkendelse af anlæggelse som beredskabsarbejder.
24 okt. 44 Det vedtoges at indstille til sognerådet, at oprette et vagtværn på 1 leder og 4 mand, og opslå pladserne ledige i dagbladene i Middelfart.
   Som honorar vedtoges at foreslå, at der ydes lederen 50 kr. månedlig for at stå til disposition og 25 kr. til de øvrige, og desuden at yde 10 kr. om dagen og 15 kr. om natten pr. udrykning pr. mand.
  Endvidere vedtoges det at foreslå, at vagtværnets leder og 1 mand antages i Strib, medens de øvrige 3 mand antages i den øvrige del af kommunen
27 okt. 44 Meddelelse fra Fyns Stiftamt om, at der er givet a/s Fredericia . Strib overfarten bevilling til at befordre rejsende og gods mellem Fredericia og Strib og omvendt i 10 år.
6 nov. 44 Ansøgning fra herrekoret  "Capella", Strib om tilladelse til at benytte gymnastiksalen ved Strib skole til brug ved afholdelse sangkoncert.
    Det vedtoges med 5 stemmer mod 1 at tilladelse ikke kunde gives.
24 nov. 44 Ansøgning fra ingeniør C.F.Christiansen, Strib om tilladelse til forhøjelse af huslejen i ejendommen "Blæsenborg" sønder allé 4 og 6, Strib.
   Det vedtoges at meddele den ansøgte tilladelse.
5 febr. 45 Det vedtoges at bemyndige udvalget for tørvekøb til at sælge indtil 150 kg. tørv af kommunens beholdning til familier med små børn, som ikke ejer brændsel, Der må ikke sælges over 15 tons af beholdningen.
   Endvidere vedtoges det at bemyndige udvalget til at  købe 200 tons Tørv til levering i sommeren 1945.
28 febr. 45 Skrivelse fra Fyns Stiftamt med meddelelse om at udbetalingen af erstatningen på 2400 kr. som der er tilkendt kommunen for istandsættelsen af den gamle banegård for brug af den tyske værnemagt, først kan udbetales efter krigens ophør.

Klage fra samtlige beboere på Scharlingsvej og Ellensvej i Strib over Scharlingsvejs tilstand.
   Henvises til vejudvalget.
27 marts 45 Bønskrift fra 4 af vagtværnets medlemmer, om at få udleveret kappe og kasket.
    Det vedtoges at udsætte sagen.
26 april 45 Ansøgning fra Chr. A.L. Thomsen, Strib, om tilladelse til handel med stærke drikke i den af ham erhvervede forretning, Bladcentralen, i Strib.
     Det vedtages at anbefale ansøgningen.

Meddelelse fra Fyns Stiftamt om, at Trafikministeriet har tilrådet at spørgsmålet om at give Fredericia - Strib overfarten eneretsbevilling til at drive færgeri mellem Fredericia og Strib udskydes et år..
       Taget til efterretning.

Meddelelse fra  Fyns Stiftamt om, at sognefoged Andersen, Strib er tilskrevet om, at man ved henvendelse til ham fra tysk side, om indkvartering af tyske flygtninge, bør henvises til sognerådsformanden som den lokale myndighed.
      Tages til efterretning.

Skrivelse fra lærerrådet i Strib med anmodning om, at den husvilde familie, som er anbragt i skolen, bliver flyttet
     Det overlades til formanden i forening med A.Olsen og E.Jønson, at forsøge at skaffe en lejlighed til familien.
31 maj 45 Skrivelse fra formanden for Strib husflidsforening, førstelærer Poulsen, om at få optaget forhandling mellem husflidsforenings bestyrelse og skoleudvalget for at drøfte muligheden af, at de på Strib skole gymnastiksalsloft kan få et husflidslokale.
    Det vedtoges at overlade til skoleudvalget, at optage den ønskede forhandling.
28 juni 45 Ansøgning fra Strib Turistforening om tilskud.
    Det vedtoges med 6 stemmer at bevilge et tilskud på 150 kr.

Ansøgning fra Lærer Petersen,Staurby om tilskud til et tegnekursus.
    Der bevilgedes et tilskud på 75 kr.

Ansøgning fra fru Ruth Hvildegård Madsen, Strib om gæstgiveri og beværterbevilling, med ret til udskænkning af stærke drikke, at drive i ejendommen Korsvejs Alle 19 Strib.
    Det vedtoges at Ansøgning ikke kunde anbefales.

Ansøgning fra fru Else Lyth Strib, om sognerådets anbefaling af at hun får bevilling til at drive biografteater i Ejendommen Øster Alle 27, Strib.
      Det vedtoges at udsætte sagen til næste møde.

Forslag fra Hans Johansen, om at nedsætte et udvalg til at undersøge muligheden for at opføre et alderdomshjem eller et antal alderdomsboliger.
     Det vedtoges at nedsætte et udv. på 5 medlemmer .
     Følgende valgtes:
        Simon Hansen, A.Olsen, Hans Johansen, Poul Petersen og V.Lindskov
26 juli 45 Meddelelse fra fru Sørine Jensen, Strib om, at hun ikke længere er i stand til at føre folkeregisteret for Strib.
   Meddelelsen tages til efterretning. Til ny folkeregisterfører vedtoges det at antage sognerådsmedlem Hans Johansen, Strib.

Fornyet behandling af fru Else Lyths Ansøgning om sognerådets anbefaling af at hun gives bevilling til at drive biografteater i Strib.
   Det vedtoges med 4 stemmer mod 2 at anbefale ansøgningen.

Anmodning fra politimesteren i Middelfart, om sognerådets erklæring til en ansøgning fra malermester Erh, Thomsen, Strib om bevilling til at drive Biografteater i Strib.
    Det vedtoges med 4 stemmer mod 2 at anbefale ansøgningen.

Ansøgning fra Strib Borgerforening om at udpege et medlem indenfor sognerådet til et udvalg, som er nedsat til at arbejde med sagen om at få anskaffet et hotel i Strib.
   Det vedtoges at sognerådet ikke ønsker at tiltræde udvalget.

Ansøgning fra elektriker Frede Borre, Strib, om tilladelse til at opsige de 2 lejere, som bor i den af ham udlejede ejendom, Vestergade i Strib, til fraflytning den 1. april 1946 i anledning af at han ønsker at nedrive ejendommen og opføre en ny på grunden.
    Det vedtoges at meddele den ansøgte tilladelse når ansøgeren godtgør, at han er i stand til at bringe den tænkte nybygning til udførelse, Fraflytningen kan dog først godkendes med ugangen af maj måned 1946.

Skrivelse fra Strib Idrætsforening med anmodning om at kommunen betaler udgifterne ved anlæg af en træningsbane i tilslutning til skoleidrætspladsen i Strib, når foreningen afholder udgifterne ved køb af jorden.
   Det vedtages at svare, at Ansøgningen ikke kunde imødekommes på nuværende tidspunkt.
30 aug. 45 Anmodning fra politimesteren i Middelfart om sognerådet erklæring til ansøgning fra Karen Ranghild og Elise Kathrine Abelone Hansen, Birkum om bevilling til at drive gæstgiveri uden udskænkning af stærke drikke i ferie- og rekreations hjemmet "Pnuel" i Strib.
     Det vedtoges at anbefale ansøgningen.

Ansøgning fra herrekoret "Capella" Strib om tilladelse til at benytte Strib skoles gymnastiksal til afholdelse at sangkoncert.
     Det vedtoges under de nuværende forhold, at meddele den ønskede tilladelse, mod at foreningen betaler pedellen for rengøringen efter koncertens afholdelse.
27 sept. 45 Ansøgning fra Strib Handels og Håndværkerforening om at kommunen istandsætter den private vej fra præstegården i Strib til "Gammel Slot".
   Det vedtoges at svare, at før sognerådet kunne tage stilling til sagen, må der foreligge ansøgninger fra samtlige ejere af vejen om tilskud til istandsættelsen.

Ansøgning fra fabrikant Chr. F. Christiansen, Strib, om tilladelse til udstykning at matr. nr. 1bd af Strib Færgegaard
    Det vedtages at der gives tilladelse til udstykning.

Ansøgning fra Strib Idrætsforening om tilskud.
   Der bevilges et tilskud på 100 kr.

Ansøgning fra Danmarks kommunistiske parti Strib afdeling, om tilladelse til at benytte Strib skoles gymnastiksal til at holde møder i.
    Det vedtoges med 6 stemmer at ansøgningen ikke kunde imødekommes.

Ansøgning fra Strib brugsforening om tilladelse til at benytte Strib skoles gymnastiksal  i anledning af foreningens 50 års jubilæum.
   Det vedtoges at henligge sagen.

Ansøgning fra lærer Th. Christiansen, Kustrup friskole om tilskud til en teaterrejse til Odense med børnene.
    Der bevilgedes et tilskud på det beløb som udgiften andrager over 2 kr. pr. barn, samt at yde samme tilskud til andre af kommunens skoler.

Klage fra Stribs medlemmer at det kommunale vagtværn over deres lønudbetalinger.
   Det vedtoges at henvise klagerne til politiet.
25 okt. 45 Fornyet behandling af lærer V.Schelde Larsens ansøgning om anskaffelse at et smalfilmsapperat til brug i kommunens skoler.
    Det vedtoges at overdrage skoleudvalget suppleret med Poul Petersen at overveje spørgsmålet og fremkomme med en indstilling til sognerådet.

Ansøgning fra fru E.Solberg, Slagelse om bevilling til at drive et lille hotel i ejendommen Rørkjærsvej 22, Strib med udskænkning af stærke drikke.
    Det vedtoges at ansøgningen ikke kunde anbefales.

Cirkulære fra justitsministeriet, angående det kommunale vagtværns udrustningsgenstande.
    Tages til efterretning.
29 nov. 45

Meddelelse fra G.S.Bune om, at han på grund af sygdom ønsker at nedlægge sit mandat.
   Pågældende var inden meddelelsens fremkomst afgået ved døden, suppleant, inspektør Sønderlund indtrådte herefter i sognerådet.

Meddelelse fra det sociale udvalg om husvildesituationen.
    Det vedtoges at bemyndige Niels Nielsen til at ... den af kurvemager Johs. Larsen tilhørende ejendom i Vejlby til midlertidig brug for husvilde. Til samme formål vedtoges det at erhverve den fabr. Gildsens, Kolding, tilhørende ejendom i Strib for en købesum af ikke over 3500 kr., at foretage det fornødne så indflytningen kan finde sted. Endvidere vedtages det midlertidig, at anbringe 3 familier i Strib skole, 1 familie i sløjdlokalerne og 2 familier i birummene til gymnastiksalen.
    Det overlades til Johansen og Olsen.

Klage fra fru Elenora Jørgensen i ejendommen Øster Allé 30, er forhøjet fra 55 kr. mdl. til 70 kr. mdl. ejendommens ejes af K.Godfredsen, Strib.
    Det vedtoges at overgive sagen til politiundersøgelse.

Ansøgning fra herrekoret "Capella", Strib, om tilladelse til at benytte Strib skoles gymnastiksal til afholdelse at koncert.
    Det vedtoges at meddele den ansøgte tilladelse.

27 dec. 45 Ansøgning fra førstelærer P.O.Poulsen, Strib om, at kommunen betaler halvdelen af hans telefonabonnement.
   Det vedtages at ansøgningen ikke kunde bevilges.

Ansøgning om skattenedsættelse fra fru Johanne Bune, Strib.
    Det vedtoges at nedsætte kommuneskatten for januar kvartal 1946 med halvdelen.

Meddelelse fra Lærer H.Hansen, Vejlby skovskole, at han fra 1. april 1946 ikke længere kan påtage sig at udføre skolerengøring
    Meddelelsen tages til efterretning. Endvidere vedtoges det at udbyde rengøringen i skolerne i landdistriktet fra 1. april 1946.
31  jan.46 Henstilling fra 25 underskrivere i de forskellige skoledistrikter udenfor Strib om, at Sognerådet foranstalter afholdt et offentlig skolemøde i første halvdel af februar 1946 med dagsorden "Det kommunale skolebyggeri."
   Det vedtoges at afholde det ønskede møde onsdag den 27 februar 1946, med amtkolekonsulent Christoffer Hansen, Mesinge og arkitekt Alfred Pedersen Fredericia som talere.

Forespørgsel fra Strib Borgerforening, om det kan forventes at sognerådet vil give bevilling til et påtænkt hotel, der tænkes indrettet i og ved en villa "Karlsborg" på Nr. Allé
  Det vedtoges at udsætte sagen

Ansøgning fra et udvalg i Strib, med Slagtermester Ejnar Nielsen, Strib, om at Sognerådet lader sig repræsentere i udvalg der er nedsat med det formål, at arbejde for bibeholdelse af Jernbaneforbindelsen mellem Strib og Middelfart til persontransport.
    Til at tiltræde udvalget valgtes A.Olsen.

Ansøgning fra 5 lodsejere i Billeshave Skov om at få bevilget noget grus til vedligeholdelse af vejen, der fører fra Chr. Eriksens ejendom i Billeshave Skov, forbi J.P. Jørgensens og Marius Madsens ejendomme, til kommunevejen ved Valdborg Banke.
    Det vedtoges at henvise sagen til vejudvalget.

Ansøgning om tilladelse til lejeforhøjelse i ejendommen Münstervej 25 i Strib fra fru Martine Petersen Aahøjrup.
     Det vedtoges at meddele tilladelse til at forhøje lejen til 35 kr. mdl. for stuelejligheden.

Ansøgning om tilladelse til lejeforhøjelse i ejendommen "Østerled", Strib fra skibsmaskinmester J.Chr. Helvard, Strib.    Det vedtoges at meddele tilladelse til at forhøje lejen til 80 kr. mdl. for førstesalslejligheden.
28 fbr. 46 Forslag fra A.Olsen om, at de penge, som kommer ind ved efterbetaling af skatter som følge af den ekstraordinære formueopgørelse pr. 23 juli 1945, hensættes til brug ved opførelsen af et alderdomshjem og alderdomsboliger.
    For forslaget stemte 5 medens 5 stemte imod hvorefter forslaget bortfaldt.

Meddelelse fra De danske Statsbaner om, at kørsel med persontog på strækningen Middelfart - Strib antagelig vil ophøre indenfor overskuelig fremtid, hvorfor Statsbanerne kan tiltræde, at alle de af beboerne ønskede overgange anlægges på betingelse af at sognerådet afholder udgifterne.
     Det vedtoges at henlægge sagen til det er afgjort om der fortsat skal benyttes tog til persontrafik.

Ansøgning fra 4 beboere i Nyskov, Stutterigården og Billeshave Skov om, at vejen fra Niels H. Mathiasens ejendom til træet hvor vejen drejer af efter Nyskov, optages på kommunens vejregulativ.
     Det vedtoges at overlade til Vejudvalget at  se på vejstykket og til at forhandle med beboerne om sagen.

Ansøgning fra region IV indenfor den fynske frihedsbevægelse, om et tilskud på 25 øre pr. indbyggere til opførelse af en mindepark på Frøbjerg Bavnehøj.
    Der bevilgedes et tilskud på 500 kr.

Ansøgning fra Børge Hüttel, strandvejen 43, om tilladelse til at opføre en kiosk på strandvejen, samt til handel derfra.
    Det overlades til vejudvalget at bese beliggenheden før tilladelse gives. 

Ansøgning fra salgsinspektør Carl Rasmussen, strandvejen 10, Køge om tilladelse til at forhøje huslejen i ejendommen Vestergade 15, Strib fra 50 kr. til 70 kr. mdl.
     Det vedtages at meddele den ønskede tilladelse.

Tilbud om leje af skolejorden i Staurby for året 1946/47 fra avlsbruger Rasmus H. Rasmussen, Staurby, for en sum af 600 kr.
     Det vedtoges at antage tilbudet. Endvidere vedtages at overlade til byggeudvalget at udbyde skolejorden i Bøgelund og Aulby til leje for sommeren 1946.

Det vedtages fra 1. april 1946 at overtage kommunekasserens telefon som C telefon.
28 marts 46 Ansøgning fra malermester Erh. Thomsen, Strib, om tilladelse til at forhandle vin og spirituosa fra sin ejendom Vestergade 26, Strib.
    Det vedtoges med 6 stemmer at anbefale A.

Ansøgning fra jernbaneudvalget i Strib, om bevilling af 110 kr. til murermester Olsens rejse til København i anledning af forhandling med trafikministeren ang. den fremtidige persontrafik mellem Middelfart og Strib
   Det vedtoges at bevilge det ansøgte beløb.
25 april 46 Ansøgning fra fru Lydia C. Emilie Hansen, Strib, om tilladelse til handel med is og konfekture fra sin butik i ejendommen vestergade 8, Strib, udover den normale lukkrtid.
    Det vedtoges at anbefale a.

Ansøgning fra Vejlby-Strib sygekasse om tilskud.
    Der bevilgedes et t. på 2000 Kr.

Ansøgning fra Strib idrætsforening om tilladelse til afholdelse af en bortlodning med 45000 lodsedler. Det er hensigten at overskudet skal anvendes til anlæg af et  stadion i Strib.
    Det vedtoges at anbefale ansøgningen. Der må dog tages forbehold mod udtalelsen i ansøgningen om at kommunen yder støtte til sagens realisation.

Meddelelse fra a/s "Beltness" København om at kommunen kan låne bygningen "Røde Hus", i Strib til brug for husvilde.
    M. tages til efterretning. Det vedtages at overlade til Hans Johansen, A.Olsen, Popp Andersen og Hans Hansen at foretage det fornødne så de husvilde der er anbragt i Strib Skole flyttes dertil.
31 maj 46 Fornyet behandling af byggeplaner for skolerne udenfor Strib.
   Det vedtoges at tiltræde udvalgets indstilling om at lade afholde afstemning blandt beboerne i skoledistrikterne udenfor Strib, om følgende planer:
   1. Opførelse af 2 skoler med beliggenhed henholdsvis i Aulby og Bøgelund.
   2. Opførelse af en centralskole med beliggenhed syd for Røjle, samt en forskole ved Aulby og en forskole i Røjle Skov.

 Ansøgning fra Strib sygeplejeforening om forhøjelse af kommunens tilskud.
   Der bevilgedes et tilskud på 1.800 kr. for indeværende år.

Ansøgning fra Strib Skytteforening om tilskud til opførelse af en forsamlingsbygning i Strib. Eventuelt ved tegning af andele.
   Det vedtoges at Ansøgning ikke kunde imødekommes

Ansøgning fra fru Else Lyth, om sognerådets anbefaling til at hun får tilladelse til at drive biografteater i Strib
    Det vedtoges at anbefale Ansøgningen.

Henvendelse fra a/s Nordisk Læderfabrik i Strib om Sognerådets støtte ved en henvendelse til Den danske Landmandsbank a/s Fredericia, om oprettelse af en Landmandsbankfilial i Strib.
   Det vedtoges at anbefale sagen.
18 juni 46 Tirsdag den 18 juni 1946 afholdtes der afstemning i Røjle Forsamlingshus mellem beboerne i samtlige skoledistrikter, undtagen Strib, om den fremtidige ordning af kommunens skolevæsen udenfor Strib.
    På valglisterne som benyttedes, var opført1090 stemmeberettigede
    Der stemtes om følgende 2 alternativer:
 1. Opførelse af 2 hovedskoler med beliggenhed henholdsvis i Aulby og Bøgelund.
 2. Opførelse af 1 centralskole med beliggenhed syd for Røjle, samt 1 forskole ved Aulby og 1 forskole  i Røjle Skov.
   Optællingen af afgivne stemmer gav følgende resultat:
       Plan 1 - 325 stemmer
       Plan 2 - 283 stemmer
   Der var 2 ugyldige og 1 blank stemmeseddel.
27 juni 46 Fornyet behandling af kommunens skoleplan angående ordningen af skolevæsenet udenfor Strib, så de følger de krav som er beskrevet i skoleloven af 1937.
   Det vedtoges enstemmigt at søge fremmet den tidligere vedtagne plan om opførelse af 2
4-klassers skoler med beliggenhed ved Aulby og Bøgelund, med 3 lærekræfter ved hver skole.

Udskrift af Assens Amtsråds forhandlingsprotokol for mødet den 6' juni 1946 angående flytning af stien der føre fra Nørre All'e til Strandstien i Strib, hvori det er afgjort, at stien skal flyttes tilbage til dens oprindelige plads.

Forespørgsel fra telefonmontør R.Kyhe, Strib Landevej, om sognerådet kan tænke sig at give i/s Strib Forsamlingshus anbefaling til en biografbevilling.
   Det vedtoges at udsætte sagen indtil videre.

Ansøgning fra bagermester Washus, Vejlby, om tilladelse til kioskhandel på Vejlby Fed, i sommermånederne
   Det vedtoges at anbefale ansøgningen.

Anmodning fra malermester Erh. Thomsen, Strib, om at sognerådet vil tiltræde udvalget for "Det sociale boligselskab af 1945"
   Til at tiltræde udvalget valgtes Hans Chr. Hansen og V.Clement.

Ansøgning fra Erh. Thomsen, Strib om tilladelse til salg af varme pølser fra en bod på hans grund.
      Det vedtoges at anbefale ansøgningen.
25 juli 46 Ansøgning fra Strib Turistforening om tilskud.
   Der bevilgedes et tilskud på 200 kr.

Ansøgning fra Strib Grundejerforening om tilskud til Gadebelysningen i Strib
    Der bevilgedes et tilskud på 5 kr. pr. lampested.
29 aug. 46 Forespørgsel fra politimesteren i Middelfart om sognerådets stilling til, at der gives fru Mathea Sofie Hansen, traktørstedet "Klinten", Røjle Mose tilladelse til at holde sin afholdsbeværtning åben til kl. 23 aften i sommermånederne.
   Det vedtoges at anbefale at der gives ....

Det vedtoges at der gives fru Dagmar Nydal, Strib, tilladelse til at holde sin afholdsbeværtning åben til kl. 23 aften hele året.
27 sept. 46 Behandling af boligselskabet af 1945 Strib afdeling om statslån til opførelse af 15 beboelseshuse i Strib
    Det vedtoges enstemmigt at anbefale at yde kommunegaranti for 12 % af opførselssummen på 347.195 kr.= 44355 kr. og 34,000 af 1' prioriteten.

Indstilling fra skoleudvalget om anskaffelse af 6 høvlebænke med værktøj til Strib skole.
    Det vedtoges at tiltræde udvalgets indstilling.

Det overlades til skoleudvalget, at lade anskaffe 4 borde og 9 stole til Strib skole.
31 okt. 46 Fornyet behandling af Boligselskabet af 1945, Stribs ansøgning om statslån til opførelse af 15 beboelseshuse i Strib, samt om kommunegaranti for 12% af opførelsessummen og af 34,000 Kr. af 1' prioriteten ialt 38,355 kr.
   Det vedtoges at anbefale Ansøgning om statslån, samt under forbehold af Amtsrådets tilladelse, at yde kommunegaranti for 12% af opførelsessummen = 44.355 kr. og 34,000 af 1' prioriteten ialt .... Sognerådet må betinge, at vandforsyningen til ejendommen sikres fra Strib vandværk, og at ... udføres efter det af civilingeniør Bille Andersen, Middelfart udarbejdede forslag, endvidere at selskabets vedtægter indsendes til Indenrigsministeriet til godkendelse med de rettelser og tilføjelser, som er .... af Sognerådet.

Meddelelse fra Amtsvejinspektøren angående fremgangsmåden med reetablering af den af bunkers afbrudte kommunale sti fra Strib strand udfor Husholdningsskolen.
   Det vedtoges at overlade til Sognerådsformanden, i forbindelse med Vejudvalget at foretage det fornødne til stiens genetablering

Anmodning fra  Amtsvejinspektøren om udtalelse fra Sognerådet angående anbringelse af en ventesal, som Fredericia-Strib overfarten agter at lade opføre i nærheden af Færgelejet ved Norden Bro  i Strib.
    Det vedtages at svare, at Sognerådet finder det formålstjenligt at der rejses en fredningssag på ? før der træffes en endelig afgørelse om ventesalens fremtidige beliggenhed.

Skrivelse fra dansk aften- og ungdomsskole for... med anbefaling af, at kommunen fremtidig yder 2 kr. pr time i tilskud til aftenskoleundervisning.
   Skrivelsen tages til efterretning.

Ansøgning om tilskud på 2,500 kr. fra Kustrup Friskole.
    Det bevilgedes for året 1946/47.

Ansøgning fra fru Margrethe Clausen, Røjle Skov, på Vejlby Husmandsforenings husholdingsudvalgs vegne, om at Sognerådet stiller gratis lokale med lys og varme i Røjle forsamlingshus til rådighed for afholdelse af sykursus efter aftenskoleloven, samt bevilge 1 kr. i tilskud pr undervisningstime.
   Det vedtoges at imødekomme ansøgningen.

Indstilling af Brandfogeder  ...
   For Strib Brandkreds:
                Brandfoged Blikkenslager H.C.Rehr, Strib
                 Assistent Snedker Th. Christensen.

Eventuelt:
    Formanden aflagde beretning om hvad der var foretaget i anledning af opførelse af et alderdomshjem og alderdomsboliger, herunder om forhandlinger der var ført med Kauslunde og Gamborg kommuner om opførelse af et alderdomshjem i fællesskab.
     Det vedtoges at overlade til udvalget at arbejde videre med sagen på det skitserede grundlag..
28 nov. 46 Udskrift af Assens Amtsråds forhandlingsprotokol for mødet den 19 nov. 1946, hvor det vedtages at meddele Vejlby sogneråd tilladelse til at yde kommune garanti for ialt 78.355 kr., af lån til boligselskabet af 1945, Strib, til opførelse af 15 huse for børnerige familier.
      Tages til efterretning.

Ansøgning fra Vejlby sogns gymnastikforening om tilskud til anskaffelse af en madras.
   Der bevilgedes et tilskud på 125 kr.

Klage fra snedkersvend Børge Kristensen, Røjle St. over en af boliganvisnings udvalgets truffet afgørelse om, at han skal oprette og udleje en i hans ejendom nedlagte lejlighed.
    Det vedtoges at klagen ikke kunde tages til følge, samt at pålægge ham at reetablere lejligheden og udleje den inden 1. november.
27 dec. 46 Ansøgning  fra Vejlby Skovs brugsforening om tilladelse til handel med stærke drikke.
    Det vedtoges at anbefale.

Ansøgning fra Husmands og Landboforeningens husholdningsudvalg om tilskud på 6 kr. pr. elev ved husholdningsundervisning i Strib.
   Det vedtoges at bevilge 6 kr. pr. elev.
30 jan. 47 Indstilling fra udvalget for alderdomshjem og aldersrenteboliger, om køb af en grund (matr. 1af) i Strib tilhørende a/s Odense Byggeselskab, grundarealet andrager ca. 10,000 kvadratalen, som eneste betaling for grunden ønskes anlagt en vej i forlængelse af Skolevej med udmunding i Vestergade mellem nr. 55 og 57.
   Det vedtoges enstemmigt at tiltræde udvalgets indstilling.

Ansøgning fra Strib Grundejerforening om, at kommunen lader istandsætte vejen fra Præstegården i Strib til Røjle Mose.
    Det overlades til vejudvalget at fremkomme med en indstilling.
8 fbr. 47 Formanden redegjorde for de forhandlinger der var ført med Strib Idrætsforening om at anlægge en sportsplads på Odense Byggeselskabs grund i Strib.
   Det godkendtes at kommunen afholder halvdelen af udgifterne til projekteringen af en sportsplads.
21 marts 47 Ansøgning fra Vilhelmine M. Troelsen, Vestergade 55 Strib om tilladelse til kioskhandel ved Strib Nordstrand i sommeren 1947.
    Det vedtoges at anbefale ansøgningen.
24 april 47 Ansøgning fra fru Lydia Hansen, Vestergade 8, Strib, om tilladelse til at holde sin konfektureforretning åben udover den normale lukketid.

Ansøgning fra Lærer Th.Christiansen, Kustrup Friskole om et tilskud til børnenes teatertur til Odense.
     Der bevilgedes et tilskud på 15 kr.
29 april 47 Beretning fra skoleudvalget om det afholdte skolesyn
   Det bemyndiges skoleudvalget til at lade udføre alle nødvendige reparationer på skolerne. Endvidere vedtoges det at anskaffe en ny centralvarmekedel til Lærer Schjelders skole i Strib til en pris af 2200 kr.

Skrivelse fra Strib Handels og Håndværkerforening med ønske om, at kommunekontoret afholder en eller to kontordage i Strib om ugen samt om at der anbringes en kommunal opslagstavle i Strib.
    Det  vedtoges at overlade til kasse og regnskabsudvalget at forhandle med bestyrelsen for Strib Handels og Håndværkerforening om sagen.

Ansøgning om tilskud fra Strib-Vejlby biblioteksforening
    Det vedtoges at bevilge et tilskud på 30 øre pr indbygger.

Ansøgning om tilskud fra Vejlby kommunes børnebibliotek, samt valg af en repræsentant til bestyrelsen.
    Der bevilgedes et tilskud på 150 kr. Til at repræsentere sognerådet i børnebiblioteket valgtes lærer H.Hansen Vejlby.

Ansøgning fra Vejlby Biblioteksforening til undervisningsministeriet om at Vejlby bibliotek må blive udskilt fra Strib bibliotek.

Ansøgning fra Lærer V,Schjelder i Strib om rejsepenge for 75 børn fra Strib skole som skal deltage i et skoleidrætsstævne i Middelfart den 14 juni 1947
    Det vedtoges at bevilge de nødvendige rejsepenge
26 juni 47 Forslag fra formanden om køb af ca. 390 m2 jord af gartner Chr. Hansen, Strib, for en pris af 1,250 kr. og anvende jorden som tilkørselsvej til brændselsrummet ved Strib skole, samt til at anbringe et skur på, til opbevaring af tørv.
   Forslaget vedtages enstemmigt. Endvidere vedtoges det at købe en barak i Skovby lejren for en pris af 720 kr. og anvende den til opbevaring af tørv ved Strib skole

Skrivelse fra Fyns Stiftamt angående genanlæggelse af gangstien fra Nr. Allé til Strandstien i Strib over husholdningsskolens have.
   Det vedtoges at nedsætte et udvalg på 3 medlemmer til at optage en forhandling med Fru Maria Hansen Strib Husholdningsskole om reetableringen af stien. Følgende valgtes Sognerådsformanden Niels Nielsen, Axel Petersen og Hans Hansen

Meddelelse fra Indenrigsministeriet om at der bevilget "Boligselskabet af 1945 Strib" et statslån på indtil 173,600 kr. til opførelse af 15 rækkehuse i Strib.
    Meddelelsen toges til efterretning, som kommunens tilsynsførende med selskabet valgtes kommunesekretær Th. Barløse.

Meddelelse fra Ministeriet for Offentlige Arbejde om. at der vil blive nedsat en kystkommission til behandling af spørgsmålet om ændring af de gældende kystfredningsbestemmelser i Vejlby sogn.
    Det vedtoges at afholde et møde med lodsejerne langs kysten om sagen

Meddelelse fra politimesteren i Middelfart om, at den ledige bevilling til at drive biografteater i Strib vil blive tildelt fru Else Lyth i Strib.
    M taget til efterretning

Ansøgning fra repr. Ejner Nielsen, Nr. Allé 10, Strib om tilladelse til at fjerne et træ på Nr. Allé udfor hans ejendom.
   Det vedtoges at imødekomme ansøgningen mod at træet tilfalder kommunen.

Ansøgning fra gdr. Marius Jørgensen, Røjle Mose, om tilladelse til udstykning af matr nr. 23a af Røjle, samt flytning af gl. vej.
Det vedtoges at anbefale.

Ansøgning fra Lærer A.P.Andersen, Vejlby Skovskole om et tilskud til udflugt for børnene til Sønderborg og Dybbøl.
    Der bevilgedes et tilskud på 4 kr. pr. barn
4 juli 47 afholdte kasse- og regnskabsudvalget møde på Nydals café i Strib.
   Der førtes forhandling med repræsentanter for Strib Handels og Håndværkerforening i anledning af foreningens anmodning  29 april 47, om at der afholdes en eller to kontordage om ugen i Strib, samt om at anbringe en kommunal opslagstavle i Strib.
    Det vedtoges at indstille til sognerådet at anmodningen om anbringelse af en kommunal opslagstavle i Strib imødekommes, hvorimod spørgsmålet om indførsel af kontordage i Strib udsættes til nærmere overvejelse
21 juli 47 Ansøgning fra 5 lodsejere ved vejen der fører fra Røjlemosevej til gl. Slot i Strib at vejen fremtidig må blive benævnt Gl. Slotsvej.
    Det vedtoges at imødekomme A.

Ansøgning fra Købmand Gunner Borre, i Strib, om fornyelse af hans tilladelse til at handle med stærke drikke.
   Det vedtoges at imødekomme ansøgningen.

Ansøgning fra boligselskabet af 1945, i Strib, om Dispensation fra vejvedtægten således at afstanden fra vejmidte til selskabets bygninger på Søborgvej i Strib, kommer til at andrage 6,75 meter.
    Det vedtoges at  imødekomme a.
29 aug. 47 Formanden fremlagde projekt til anlæg af en sportsplads paa a/s Odense Byggeselskabs arealer i Strib, anlægssummen andrager ca. 65000 kr.
   Udvalget bemyndiges til at forhandle videre med Strib idrætsforening om foreningens overdragelse af en passende del af udgifterne.
26 sept.47 Meddelelse fra Fyns Stiftamt om det den 16 sept. 1947 afholdte Åstedsmøde i Strib, hvor der opnåedes forlig mellem fru Maria Hansen, Klejsgård husholdningsskole og beboerne ved Nørre Allé, om den fremtidige placering af stien, der fører fra Nørre Allé til Strandstien i Strib således, at stien flyttes til matr. nr. 1m, og anlægges i dettes vestlige skel øst for det bestående hegn.
   Det vedtoges med 9 stemmer at tiltræde forliget og bringe kommunens gangstisregulativ i orden hermed. A.Olsen stemte imod. Endvidere vedtoges det at ladw stien afsætte, ?  med landinspektøren og lade arbejdet med anlæget udføre snarrest muligt.


Forespørgsel fra fællesorganisationen af landkommuner med  bymæssige bebyggelse om kommunen ønsker ændringer af det bestående skoleår.
   Det vedtoges at svare, at sognerådet ønsker at bevare det nuværende skoleår.

Anmodning fra vognmand fru Gerda Hansen, Årup, om tilladelse til at køre på kommunens veje med lastvogn nr. M 15606 med en egenvægt af 40775 kg. og med last på 4,325 kg, ialt en totalvægt på 9.100 kg.
   Det vedtoges at meddele tilladelse, dog kun for strækningen Middelfart - Strib.

Ansøgning fra Generaldirektoratet for Statsbanerne om tilladelse til at befare strækningen Middelfart - Strib med rutebil nr. M. 14229 med en egenvægt af 6,850 kg. og en totalvægt med fuld last på 10,300 kg.
    Det vedtages at meddele tilladelse.

Ansøgning fra Kustrup Friskole om tilskud.
   Der bevilges et tilskud på 2500 kr.

Ansøgning fra Strib Turistforening om tilskud.
   Der bevilgedes et tilskud på 200 kr.
27 nov.47 Meddelelse fra Strib idrætsforening om at foreningen er i stand til at yde et tilskud på 9000 kr til flytning af idrætspladsen i Strib.
   Det vedtoges at henvise sagen til fornyet behandling i udvalget.

Forslag fra byggeudvalget for skolerne i Aulby og Bøgelund om køb af ejendommen matr. nr. 15r Bøgelund, tilhørende Søren Astrup, til brug ved indretning af en forskole for Røjle Tårup og Vejlby Skov skole.
    Det vedtoges at tiltræde forslaget således at ejendommen købes for en pris af 22,000 kr. + omk. ved handelen. Udvalget bemyndiges til at foretage det fornødne ved handelen.

Indstilling fra det sociale udvalg om at yde et tilskud til sygeplejen i kommunen på ca. 7000 kr. årlig
  Det vedtoges at tiltræde forslaget, udvalget bemyndiges til på kommunens vegne, at indgå i et samarbejde med Sygeplejeforeningen og Sygekassen om sagen.

Ansøgning fra Landboforeningens Husholdningsudvalg, om tilskud til sykursus i Kustrup skole.
   Der bevilgedes et tilskud på 1 kr. pr. undervisningstime + 100 kr. til lys og varme.

Ansøgning fra Vejlby sangforening om tilladelse til at holde sangøvelser i Røjle Tårup skole..
    Det vedtoges at meddele tilladelse til at benytte skolelokalet, samt til at bruge kommunens brændsel til fornøden opvarmning.

Ansøgning fra Sofie Hansen, Røjle mose, og Dagmar Nydal, Strib, om tilladelse fortsat at holde deres restauranter åbne til kl. 23.
    Det vedtoges at anbefale ansøgningerne.
19 dec, 47 afholdte kasse- og regnskabsudvalget møde på kommunekontoret, hvor der foretoges behandling af kommunens budget for året 1948/49
Budgettet der forudsatte en skatteudskrivning på 400.000 kr. og at slutte med en kassebeholdning på 138,400 kr., vedtoges at indstille til sognerådets godkendelse ved 1' behandling

Ansøgning fra blikkenslager H.C.Rehr, Strib om at blive fritaget fra hvervet som brandfoged.
   Det vedtoges at imødekomme ansøgningen - Til ny brandfoged vedtoges det at indstille blikkenslager Wagner Rehr, og til ny brandsvend vedtoges at antage snedker Marius Jespersen, Strib.
30 dec. 47 Det vedtages at meddele vognmand Jens Nielsen, Strib, tilladelse til at befare strækningen fra Middelfart til hans hjem i Strib, med lastvogn på 10,500 kg.
28 jan. 48 Tilbud fra Falcks redningskorps om abonnement på ambulanceflyvning.
   Det vedtoges ikke at modtage tilbudet,

Ansøgning fra Vejlby brugsforening om fornyelse af tilladelse til handel med stærke drikke.
  Det vedtoges at anbefale ansøgning

Forslag fra H.Johansen, om at kommunens vejmænd opsiges til fratrædelse fra deres stillinger den 1. maj 1948
    Forslaget vedtoges med 6 stemmer mod 3.

Skrivelse fra Vinhandler P.Hansen, Strib, med anmodning om, at få træerne på Nr. Allé i Strib udtyndet.
    Det overlades til vejudvalget at fremkomme med en indstilling til løsning af spørgsmålet.

Ansøgning fra Strib Idrætsforening om tilskud.
   Det vedtoges at ansøgning ikke kunde bevilges.

Ansøgning fra Cykelhandler Laurits Hansen, Røjle, om tilladelse til kioskhandel fra hans ejendom i Røjle i sommeren 1948.
   Det vedtoges enstemmigt at anbefale ansøgning.
30 marts 48 Forslag for anlæg af idrætsplads i Strib om at kommunen ub...??? et areal på 19,650 m2 af matr. no. 1of af Strib, tilhørende a/s Odense Byggeselskab for en købesum af 27.000 kr., og på arealet lade anlægge en idrætsplads efter Civilingeniør Bille Andersen, Middelfart. udarbejdede projekt i stedet for den idrætsplads, der er projekteret på Stribgårdens jord. Strib idrætsforening har i skrivelse af 12 december 1947 tilbudt at yde et tilskud til den nyplanlagte idrætsplads på 9000 kr.. Endvidere er der mellem idrætsforeningen og udvalget truffet aftale om, at betale halvdelen af projekteringsudgifterne der andrager 1992,70 kr.
   Det vedtoges enstemmigt at tiltræde forslaget. Udvalget bemyndiges til at afslutte den endelige handel, samt lade pladsen anlægge og endvidere til i forbindelse med vejudvalget, at søge fremskaffet den nødvendige muldjord til muldbeklædning af pladsen.
   Endelig bemyndiges udvalget til at købe et areal på 4500   m2 jord ved Østre Allé til en pris af ikke over 1,25 kr. pr. m2.

Ansøgning fra Fru Lydia Hansen, Strib; om tilladelse til at holde sin iskiosk åben udover normal lukketid i tiden fra 1. april til 1. oktober.

Ansøgning fra Vognmand Jens Nielsen, Strib om tilladelse til at befare kommunens veje med bilanhænger med en bruttolast af 15 tons.
   Det vedtoges at ansøgning ikke kunde bevilges.
29 april 48 Indstilling af sognefogeder for Strib sognefogeddistrikt.
Det vedtoges at indstille følgende:
   1. Gdr. Georg Jensen, Stribgården
   2. Manufakturhandler Poul Hansen, Strib.
   3. Glarmester Anders Nielsen, Strib

Beretning fra udvalget for idrætspladsen.
    Det vedtoges at bemyndige udv. til at lade arbejdet med anlæggelse at idrætspladsen i Strib, udføre efter et af Jørgensen & Søn, Odense, indgivet tilbud. Endvidere bemyndiges udv. til at lade igangsætte arbejdet med anlæggelse af idrætspladserne ved Aulby og Bøgelund skoler i efteråret 1948.

Antagelse af en fast brandmand i stedet for Kaj O. Larsen, Kåsvej, Strib, som er afgået ved døden.
     Det vedtages at antage Murer Børge Christiansen, Jernbanevej 17, Strib

Ansøgning om tilladelse til kioskhandel ved Strib Nordstrand i sommeren 1948 fra fru Wilhelmine Marie Troelsen, Strib.
    Det vedtages at anbefale ansøgningen.

Ansøgning om tilladelse til kioskhandel i sommeren 1948 fra mælkehandler Henning Knudsen, Vestergade 45, Strib
    Det vedtages at anbefale ansøgningen.

Ansøgning om tilskud fra Strib-Vejlby biblioteksforening.
    Der bevilgedes et tilskud på 30 øre pr indbygger.
28 maj 48 Ansøgning fra boligselskabet af 1945 i Strib om at kommunen lader udføre kloakering fra selskabets ejendomme på Søborgvej i Strib udgiften andrager ca. 20,00 kr.
  Det vedtages at indanke sagen til afgørelse af en landvæsenskommission.

Forslag fra H.Popp Andersen om, at kommunen under en eller anden form træder hjælpende til, såfremt nogle af beboerne ved Jernbanevej eller Tværvej i Strib bliver nødsaget til at skaffe sig vand fra i/s Strib vandværk, og i den anledning måtte fremsætte anmodning om økonomisk støtte.
   Det vedtoges at henvise sagen til det .... udvalg.

Forslag fra Hans Johansen om, at der gives Propt. N.P.Autzen, Rubæksmølle, pålæg om at udleje den af ham ubeboede ejendom i Røjlemose matr. nr. 38d af Røjl by, Strib Røjleskov sogn.
    Forslaget vedtages enstemmigt.

Ansøgning fra Overbetjent Hartung, Strib, om indførelse af hundeskat i kommunen.
    Det vedtoges at anmodningen ikke kunde imødekommes.

Fornyet ansøgning fra montør H.Søilvand Nielsen, Strib, om tilladelse til kioskhandel i sommeren 1948 ved Havnegade 43 i Strib
    Ret vedtoges at anbefale ansøgning

Ansøgning fra Vejlby-Strib sygekasse om tilskud.
    Der bevilgedes et tilskud på 2500 kr.

Ansøgning fra 20 beboere ved Stribvejen om, at få navnet Stribvejen ændret til Strandvejen.
     Det vedtoges at imødekomme ansøgning.
24 juni 48 afholdtes sognerådsmøde i Strib forsamlingshus
Ansøgning fra exportør Søren Andersen Jensen, Strib, om tilladelse til at drive isbar og til at sælge varme pølser i ejendommen Vestergade 26, Strib, samt til at holde forretningen åben til kl. 22 aften.
    Det vedtoges at anbefale ansøgningen.

Anmodning fra I/S  "Strib Kloak" om en forhandling med Sognerådet angående en eventuel overdragelse til kommunen af den private kloak i Strib.
    Følgende udvalg valgtes til at optage en forhandling med I/S om sagen: Sognerådsformanden. Popp Andersen og A.Olsen.

Skrivelse fra Strib Turistforening med anmodning om en forhandling om opførelse af et tidsvarende nødtørftshus i forbindelse med præstegårdskloaken i Strib.
   Det vedtoges at overlade sagen til behandling i kloakudvalget. 

Anmodning fra socialdemokratisk kvindeudvalg om et tilskud på 200 kr. i anledning af indførelse af faste husmoderafløsere i kommunen.
   Det vedtoges at overlade sagen til afgørelse i socialudvalget.

Ansøgning fra Røjle badminton klub om tilskud til leje af håndboldbanen ved Røjle station.
    Det vedtoges at bevilge et tilskud på 175 kr. deraf de 100 kr. til leje af boldbanen.

Ansøgning fra Søren Lund, Strib, om indførelse af weekend for kommunens arbejdere.
    Det vedtoges at imødekomme ansøgningen.

Ansøgning fra commis J.Henning Nielsen, Røjle Skov brugsforening om fritagelse for at betale skat  inden hans indkaldelse til militærtjeneste.
    Det vedtoges at eftergive de sidste 3 kvartaler af kommuneskatten for året 1948/49.
16 juli 48 afholdt kasse- og regnskabsudvalget møde på kommunekontoret, der foretoges kasseeftersyn, kassebeholdningen udgør 99,707. 56 kr....
     Følgende regninger anvistes:
     Hans Jørgensen & Søn, Odense, 23,339,73 for planeringen af sportspladsen i Strib.
29 juli 48 Skrivelse fra Strib Grundejerforening med ansøgning om at pladsen foran missionshuset i Strib, reguleres og anlægges på kommunens bekostning efter medsendte forslag.
    Det vedtoges at udsætte sagen til nærmere undersøgelse.

Ansøgning fra 3 beboere ved vejen som fører fra torvet i Strib, og mod øst, om at vejen må få navnet "Kastanievej".
    Det vedtoges at imødekomme ansøgningen.

Ansøgning fra samtlige brandfogeder i kommunen om, at der bevilges dem et årligt vederlag for deres arbejde.
    Det vedtoges at udsætte sagen.

Anmodning fra tennisudvalget i Strib, om en forhandling med sogneraadet om anlæg af 2 tennisbaner i forbindelse med idrætspladsen i Strib.
    Det vedtoges at overlade sagen til udvalget for anlæggelse af idrætspladsen
30 aug. 48 Forslag fra skolelæge, dr. Nørskov, Strib, om at, sygeplejerske, frk. Koch, Strib, ansættes som skolesygeplejerske fra 1. okt. d.a.
    Det vedtoges at indstille til skoledirektionen, at sygeplejerske Adele Koch, Strib ansættes som skolesygeplejerske i Vejlby-Strib kommune fra 1. 10 1948.

Ansøgning fra fru Astrid Hellesøe, Strib, om bevilling til at drive gæstgiveri og beværtning uden ret til udskænkning af stærke drikke u ejendommen vestergade 21 , Strib.
   Det vedtoges at anbefale ansøgningen.

Ansøgning fra 12 beboere på Rubæksbanke om, at den private vej der fører fra den offentlige vej over matr. 2d og 2ar tilhørende øjenlæge Johs. Nielsen og videre til matr. nr. 2x tilhørende inspekrtør frk. V.Fris må blive optaget på kommunens vejregulativ eller ved tilskud fra kommunens side blive vedligeholdt på forsvarlig vis.
     Det vedtoges at henvise sagen til undersøgelse i vejudvalget.

Ansøgning om tilskud fra turistforeningen.
    Der bevilgedes et tilskud på 200 kr.

Anmodning fra "Ministeriet for byggeri og boligvæsen", om indstilling af en tilsynsførende med "Boligselskabet af 1945" i Strib.
    Det vedtoges at indstille overpolitibetjent Th. Hartung, Strib
28 okt. 48 Forslag fra kasse- og regnskabsudvalget om, at der til dækning af forskellige udgifter vedrørende skolevæsenet m.v. optages et lån på 175,000 kr. med en afdragstid på 28 år.
    Forslaget vedtages enstemmigt. Det vedtages at bemyndige Kasse- og Regnskabs udvalget til at optage lånet.

Ansøgning fra proprietær Hjort, Strib, om at få fjernet et træ udfor sin ejendom på Nørreallé
   Det vedtoges at udsætte sagen til nærmere undersøgelse.

Ansøgning fra fru Maria Hansen, Strib, om at få fjernet et træer ved indkørselen til husholdningsskolens elevbolig.
   Det vedtoges at udsætte sagen til nærmere undersøgelse.
.11 dec. 48 Fornyet behandling af fru Maria Hansens og prop. Hjorts ansøgning om at få fjernet nogle træer udfor deres ejendomme på Nr. Allé.
    Det vedtages at foretage en udtynding af Nr. Allés træer efter udvalgets skøn.
30 dec. 48 Forslag fra udvalget til opførelse af alderdomshjem og aldersrenteboliger om, at afholde licitation over opførelse af 12 ældreboliger i Strib.
   Det vedtoges at bemyndige udvalget til at lade  ....

Ansøgning fra bager Nydahl, Strib, om fornyelse af konditorbevilling uden ret til udskænkning af stærke drikke.
   Det vedtoges at anbefale ansøgningen

Ansøgning fra grosserer Aksel Pors, Fredericia, om tilladelse til at nedlægge den over matr. nr. 1ae og 1ah, af Strib udlagte vej (Kåsvejs forlængelse).
   Sagen overlades til byplanudvalget til nærmere undersøgelse.

Ansøgning fra Boligselskabet af 1945 i Strib om istandsætelse og overtagelse af, det boligselskabet tilhørende vejstykke mod at selskabet yder en sum en gang for alle på 6000 kr.
   Sagen overlades til vejudvalget til nærmere undersøgelse.

S.Sønderlund fremsatte anmodning om tilladelse til at udtræde af sognerådet på grund af bortrejse.
    Det vedtoges at imødekomme anmodningen og til næste møde at indkalde suppleanten købmand Poul Hansen.
27 jan. 49 Ansøgning fra Strib og Røjleskov menighedsråd om en forskud betaling på 1400  kr. til menighedsrådskassen for året 1948/50 til dækning af rejser m.m. i anledning af det forestående præstevalg.
  Det vedtoges at bevilge ansøgte.
28 fbr. 49 Ansøgning fra Strib Idrætsforening om tilskud.
    Der bevilgedes et tilskud på 100 kr.
31 marts 49 Ansøgning fra Strib Handels og Håndværkerforening om at kommunen afholder udgiften på 57 kr. til det foreningen anskaffede udhængsskab i Strib.

fornyet behandlng af Boligselskabet af 1945 i Strib´s ansøgning om at kommunen istandsætter vejen udfor selskabets ejendom, samt optager den på vejregulativet mod at selskabet betaler kr. 6000 en gang for alle.
    Det vedtoges at yde boligselskabet et tilskud til vejens istandsættelse i form af materialer fra komm. grusgrav i den form det forefindes.