Købekontrakt
             N.C.J.Bonnesen / Harald Gutzon Münster 1910
(Uddrag)

Jeg, underskrevne Sagfører N.C.J.Bonnesen, Fredericia, sælger og afhænder herved til cand. phil. Harald Gutzon Münster af Strib den mig ifølge Udlægsskøde af 27' November 1908, thinglæst 7' December 1908, tilhørende Ejendom "Strib Færgegaard" i Veilby Sogn, Vends Herred, med samtlige dertil for Tiden hørende Bygninger, herunder Badehotel, Pavillon, Fæste- og Lejehuse samt Jorder og Skov, der er skyldsat saaledes
 her opremses 28 Matr. numre ialt Hartkorn 2 Tdr. 2 Skp. - Fdk. 1½ Alb. samt et Grundstykk paa 646 Kvadratalen af den i sin Tid fra Færgegaarden til Jernbanen afgivne Grund, hvilket Grundstykke formentlig nu er indlemmet under Matr. No 1e. Salget omfatter alt, hvad jeg af faste Ejendomme ejer paa Strib, og som jeg ikke forinden den 1' ds. har bortskjødet, altsaa ogsaa de Parceller, jeg for Tiden har solgt men endnu ej udstedt Skjøde paa til Køberne. - Med Bygningerne følger disses mur- og nagelfaste Appertinentier, herunder Komfurer, Kakkelovne og indmurede Kedler, forsaavidt disse Gjenstande tilhøre mig og ikke vedkommende Fæstere og Lejere, og endvidere medfølger i Handlen den Ret til Værtshushold (Krohold), som ifølge Kongelig Bevilling af 8' Juni 1831, thinglæst 14' November s.A. tilkommer Strib Færgegaard, hvilken Ret for Tiden udøves af Forpagteren paa Badehotellet,, saalænge han Forpagtning varer, og endelig medfølger alt det mig tilhørende Hotel Inventar m.v. Løsøre, der er overgivet Forpagteren af Hotellet, A. Varberg, til Brug i hans Forpagtningstid, og for hvilket Specifikation og hans Tilstaaelse, dateret 22' Juni 1908, for modtagelsen findes i og paa Udskrift, dateret 23' December 1907, af Vends Herreds Registreringsprotokol, der tilligemed Forpagtningskontrakten herved overleveres Køberen. - Til Ejendommen hører ikke længere Fiskerettigheder af nogen Art. -
      Overdragelsen sker iøvrigt med de Rettigheder og Forpligtigelser, Hegn og Veje, hvormed jeg hidtil har ejet og besiddet Ejendommen, der er tiendepligtig, og bemærkes det, at der paa Ejendommen findes thinglæst følgende Hæftelser:

1.)  Fæstebrev af 3' Januar 1844, læst 22' s.M. til Frits Christensen paa Matr. No. 1cd.
2.) Overenskomst af 19' Juni 1869, læst 28' s.M., hæftede paa Matr. No. 1f om 1cm, med den fyensk-jydske Jernbane om Anbringelse af nogle Telegrafpæle fra Stationen ved Strib til Søtovet.
3.)  Deklaration bestemt i Købekontrakt af 1' Oktober 1869, læst 25' s.M., hæftede paa Matr. No. 1 cm, om Afgivelse af Jord til Jernbanespor fra Broen til Stationen.
4.) Fæstebrev af 27' December 1879, læst 12' Januar 1880, hvorved 6 Fag af et Hus med et Halvtag og en tilliggende Have, Matr. No. 1ci, bortfæstes til Skibsfører Jens Rasmussen;
5.) Fæstebrev af 27' December 1879, læst 12' Januar 1880, hvorefter 5 Fag samt et Halvtag af et Hus med Have, Matr. No. 1ck, bortfæstes til Anders Hansen Andersen;
6.) Fæstebrev af 23' Maj 1880, læst 31' s.M., hvorved et Hus med Have, Matr. No. 1cg, bortfæstes til Niels Andersen;
7.) Servitut i Henhold til Skjøde af 15' August 1883, læst 20' s.M., vedrørende Matr. No 1f, angaaende Færdsel ved og til et paa Matr. No. 1d, opført Fyrtaarn samt om at holde dettes Lysvinkel fri for Beplantning, Bebyggelse og deslige;
8.) Deklaration af 23' November 1898, læst 12' December 1898, til Generaldirektoratet for Statsbanedriften, angaaende Vedligeholdelses af den nordre Færgebro m.v. som servitutstiftede paa Matr. No 1cc, forsaavidt angaar Deklarationens 1ste og anden Post, og, forsaavidt angaar den 3die Post, paa Matr. No. 1f, 1cm, 1ai, 1cn, og 1cc;
9.) Deklaration af 18' April 1900, læst 23' s.M. vedrørende Matr. No. 1cn, angaaende fri og uhindret Adgang for Fyrvæsenets Personale fra Jernbanens Terrain langs Nordstranden paa Stribs Odde til Matr. No. 1ai:
10.) Deklaration om fælles Brandgavl, læst som Hæftelse paa Matr. No 1at.

Handelen er iøvrigt afsluttet paa følgende nærmere Vilkaar:
  1.
       Køberen har den 1' dennes (september 1910) overtaget Ejendommen, der fra nævnte Dag staar for hans Regning og Risiko ........
Ligeledes indtræder Køberen i Forpligtigelsen til at sørge for Gæstgiveriets (Kroholds) Drift, saaledes at saavel de Rejsende som det Offentlige er tilfreds dermed. - Ønsker Køberen at lade det saakaldte "Tantehus", der for Tiden benyttes til Kro, nedrive, har jeg intet derimod.-
2.
      Skatter, Afgifter og Tiender, der den 1' Oktober dette Aar og senere Forfalder til Betaling af Ejendommen, betaler Køberen.
3.
       Omkostningerne ved nærværende Kontrakt og ved Skjødet med Stempel, Thinglæsning og Udstedelse betaler Køberen og jeg med Halvdelen hver.-
4.
       Købesummen er fastsat til 85,000 Kr., hvoraf 77,000 Kr. regnes som Købesum for selve den faste Ejendom og 8.000 Kr. som Købesum for det i Handelen medfulgte Løsøre- ...
5.
       Køberen er berettiget til at sælge Parceller saavelsom Huse og andre Dele af Ejendommen fra denne, ....
       Saalænge Køberen ikke har faaet Skøde paa Ejendommen, er jeg pligtig til paa hans Vegne at udstede Skøde til Køberen paa de Parceller, der til Dato er solgt eller herefter sælges.
       For et af Jernbanen exproprieret Areal ved Rørkjær, for Hvilket som Forskud 17' August 1908 er betalt mig 270 Kr., tilkommer den eventuelle Restbetaling mig.
6.
      Samtidig Berigtigelse af Købesummen, som i Post 5 foran fastsat, altsaa i 11' Juni Termin 1912, eller saafremt Køberen forinden har afbetalt 25,000 Kr. paa Købesummen og samtidigt udsteder de i Post 4c ommeldte tvende Panteobligationer á 50.000 Kr. og 10,000 Kr., er jeg pligtig til at meddele Køberen lovligt Skøde paa Ejendommen, hvorved denne overdrages ham fri for anden Gæld og Besvær, end foran nævnt, og med Hjemmelspligt for mig efter Loven.
                                                                              ________________________
        I foranstaaende Købekontrakts Bestemmelser er jeg, cand. phil. H.G.Münster, Strib, som Køber enig.
                       Til Bekræftelse med vore vidnefaste Underskrifter .
                        p.t. Fredericia, den 13' September 1910.
                                                Som Sælger:                      Som Køber:
                                                Bonnesen                              H.G.Münster
                                                                 Som Vidner:
                                                      J.C.Lund.                 Ph.Hansen