Udstykningen af den del af Strib (benævnt "Strib Kirkeby"), der lå syd for skoven, blev indledt i 1910 af proprietær Niels Kaas, der havde overtaget "Stribgaarden" i 1909 - Området var den nordligste del af det areal, hvorpå "Stribgaarden" blev bygget, efter frasalget af selve Strib Odde til "Concortiet" i 1897.

 

27 august 1910                                     Købekontrakt
   Undertegnede proprietær N.Kaas sælger og afhænder herved af "Stribgaardens" jorder til Tømrermester P.V.Christensen af Strib nedennævnte parceller:
   I  En byggegrund ( Vesterg. 82 m.m.) stor 2500
al. liggende på nordsiden af den køberen påviste projekterede vej (nuv.  Rørkærsvej) med en dybde af ca. 70 al.
   II  En do stor 2000 □ al. liggende paa sydsiden af fornævnte vej (Vesterg. 84) og med en dybde af 70 al.
  III  En do stor 2000 □ al. Naboparcel til den no. II anførte (vesterg. 86 m.m.) ligeledes med en dybde 70 al.

   Køberen eller fremtidige ejere af parcellerne forpligte sig til at foranstalte parcellerne bebyggede således, at der bliver mindst 6 alens afstand fra forhus til den foran nævnte projekterede vej, og at husene ligge symmetrisk for hinanden, samt byggede i kønne stilarter, ikke toetagers. - Parcellerne kan overtages straks. - De med handelens og udstykningens berigtigelser forbundne omkostninger bæres af parterne hver med halvdelen. - Ny ejer betaler skatter og afgifter fra 1' april d.a. Prisen for hver af parcellerne andrager 500 kr., skriver fem hundrede kroner. - Købesummen andrager således 1500 kr. og af dette beløb betales 1000 kr. tillige med renter 4½ % p.a., fra juni termin d.a., medens resten 500 kr. ligeledes med renter 4½ % fra juni termin d.a. betales juni termin n.a. - Den paa, eller ved parcellerne liggende brønd skal være fælles for ialt 10 parceller, således at ejerne eller brugerne af 10 parceller uhindret skal kunne
tage vand i brønden; dog mod at deltage i den fælles vedligeholdelse af samme. - Som alt antydet skal sælgeren Proprietær Niels Kaas foranstaltet afgivet en 8 alen eventuelt 11 alen bred vel - vejbane - vejens bredde skal sælgeren selv bestemme, dog skal den være mindst 8 alen bred - førende fra Strib landevej og passerende langs Rørkæret (Rørkærsvej) til Jernbanen skel ved Strib station med afstand ca. 70 alen fra skoven, bemeldte vej skal være anlagt inden 1' novbr. 1910. - Vedligeholdelsen af vejen påhviler de respektive lodsejere, hver for sin parcels vedkommende, så at ejeren af "Stribgaard" ikke har nogensomhelst vedligeholdelsespligt . - Parcellerne sælges med de rettigheder, byrder og forpligtigelser, hvormed proprietær N.Kaas hidtil har ejet samme og i hvilken henseende henvises til hans adkomstdokumenter, dog må parcellerne være fri for gældsforpligtigelser. - Købesummen erlægges portofrit og skadesløst på sælgerens bopæl og inden den 24' i terminsmåneden. - I søgsmålstilfælde vedtages den hurtige retsforfølgning efter frd. af 25 januar 1828, og for forpligtigelser ere vore arvinger solidarisk ansvarlige. -
                   p.t. Middelfart, den 27 august 1910             Niels Kaas.   P.V.Christensen         -   til vitterlighed: Møller   -  P.M.Berg.
  -   Sagfører Gustav Møller Middelfart, befuldmægtiges herved til at modtage købesummen for fornævnte parceller og til at udstede skøde på parcellerne, der er matrikulerede under matr. no. 1ds, 1dt, 1ea, 1eb, 1ee, 1ef, 1eg, og 1eh. - Strib.
                  p.t. Middelfart d. 18' decbr. 1910      -  Niels Kaas   -   til vitterlighed: L.Hansen.   P.M.Berg.              Stempel 3 kr. 25 øre.

                                                                                         Transport
   Undertegnede tømrermester P.V.Christwnsen af Strib, transporterer herved retten til at erholde skøde paa den i foranstaaende kontrakt, under no. 2, ommeldte parcel, ( efter matrikelskortet og de anførte matr. nr., er det ikke den i nr. II, men derimod den i nr. III, angivne parcel - J.R.), der er særlig skyldsat under matr. nr. 1ds og 1ef af Strib, til Malermester Axel Meyer af Strib, der har fyldestgjort mig for den betingede købesum 500 kr.
                 p.t. Middelfart den 20' dec. 1910                    P.V.Christensen      -      til vitterlighed P.M.Berg

                                                                                           
Skøde
     I henhold til foranstående skøder og overdrager jeg herved til malermester Axel Meyer, Strib, parcellen matr. no 1ds og 1ef skyldsat i henhold til landbrugsministeriets skrivelse af 6 august d.a., for hartkorn ialt 1alb. - matr. 1ds. er tildelt
                         Præste- og ½ kongetiende:   ¼ fdk. rug -   kirketiende:    ¼ fdk. rug.  
til tømrermester P.V.Christensen, Strib  - Parcellerne matr. nr. 1dt, 1eb, 1ee, og 1en der  i henhold til landbrugsministeriets skrivelse af 6 august d.a., er skyldsat for hartkorn ialt 1¼ alb.

    Bemeldte parceller skal derfor fremtidig tilhøre de pågældende, som lovlig erhvervede og betalte og frafaldes retsbemærkninger om alle på hovedparcellerne matr. 1a, og 1b, hvilende hæftelser: Fæstebreve, deklarationer og servitutter, expropriationsforretning, interessentskabs-kontrakt (Røjle englav), overenskomst angående skolesti, samt contrakt  angående en årlig livrente, -
                   Middelfart, den 28 decbr 1910    Møller   -   til vitterlighed K.Wester.     P.M.Berg.

    Det fremgår af en låneansøgning, dateret 20 dec. 1910, på kr. 2800, at parcel matr. nr. 1ds, og 1ef, da er bebygget - debitor Axel Meyer.