Vedtægter for Vejlby – Strib lokalhistoriske forening.

§ 1.

Foreningens navn er Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening.

Foreningen er en fusion mellem Vejlby-Strib Lokalhistoriske Forening og Strib-Røjleskov Lokalhistoriske Arkivforening.

Hjemsted er Strib – Røjleskov – Vejlby sogn, 5500 Middelfart.

§ 2.

Foreningens formål er at indsamle, bevare, registrere, samt fremme og formidle kendskabet til områdets lokalhistorie.

§ 3.

Bestyrelsen har ansvaret for og vælger ledere til:

 1. Driften af Vejlby-Strib Lokalhistorisk arkiv.
 2. Formidling af områdets lokalhistorie, bl.a. ved udgivelse af Bavnen, hjemmesider og foredrag.

Bestyrelsen udarbejder arbejdsbeskrivelse for hvert udvalg.

Bestyrelsen deltager med mindst et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg.

§ 4.

Som medlem kan optages, enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner, som er interesseret i lokalhistorie og kan tilslutte sig foreningens formål.

§ 5.

Bestyrelsen består af indtil 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller når 3 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske dette.

Når intet andet er bestemt, træffes alle bestyrelsesbeslutninger ved simpel stemmeflerhed, og står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Der vælges 2 revisorer til gennemgang af regnskabet inden den ordinære generalforsamling, og vælges for 1 år ad gangen.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 6.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, hvor alle medlemmer af foreningen, som ikke er i kontingent restance, har stemmeret ved håndsoprækning, og den afholdes med følgende faste dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab/budget.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag fra medlemmer.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 i lige år, 3 i ulige år, og 2 suppleanter.
 8. Valg af revisor og 1 suppleant
 9. Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal, og indkaldes med 14 dages varsel i Bavnen og på hjemmesiden.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle forslag fra medlemmer eller bestyrelse offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter ønske fra bestyrelsen, eller når mindst      10 % af foreningens medlemmer måtte fremsætte skriftlig begæring herom, og skal indkaldes med 14 dages varsel, senest en måned efter modtagelsen.

§ 7.

Vedtægtsændringer kan ske på den ordinære generalforsamling, og kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer.

Forslag til ændringer skal fremgå af dagsordenen.

§ 8.

Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af deltagerne på en generalforsamling indkaldt alene med dette formål, stemmer herfor.

I tilfælde af foreningens ophør tager generalforsamlingen stilling til, hvorledes eventuelle midler skal anvendes, dog med hensyntagen til udvalg med egne vedtægter, som skal tilgodeses.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den xx-xx-xxxx,