Middelfart Avis
                          den 21de Juni 1881.
- Til Brug ved Dampfærgehavnen paa Strib er der ved Jernveiværkstedet i Aarhus bygget en 100 Fod lang Vogn med 4 Hjul paa hver Ende. Vognen skal, ifølge "Frederits. Tid.", bruges til at stille mellem Lokomotivet og de Vogne, som fra Dampfærgen skulle indlemmes i Toget. Toglokomotivet, som paa Strib benyttes dertil, er nemlig for svært til at gaa ud paa Broklappen, og anvende Tov mellem Lokomotivet og Vognene er mindre hensigtsmæssigt.

                        den 4de August 1881.
- Til Brug ved Ophaling og Udskydning af Post- og Gods-Jernveivognene ved Strib Dampfærge er der i den sidste Tid anskaffet et 50 - 70 Fod langt Jern-Mellemled, forsynet med Hjul og Bremse-Apparat. Denne Indretning forekommer os meget hensigtsmæssig til Forhindring af Ulykkestilfælde ved Dampfærgehavnen med hvad dertil hører af forskelligartet mekanisk Materiel og menneskelig Forsigtighed. - Siden Ulykken ved Frederits Dampfærgehavn Mandag Morgen den 13de Septr. ifjor, er der i det Hele taget truffet adskillige indgribende Forsigtighedsregler, saa at det gamle Ord: "Af Skade bliver man klog" ogsaa kan anvendes her. - I en Retning er man imidlertid endnu noget tilbage, og da man ikke af sig selv synes at ville tænke paa Sagen, tillade vi os at henlede Opmærksomheden paa Ønskeligheden og Nytten af, der ved vore Jernveistationer an bringes enten en let tilgængelig Brønd eller paa anden Maade en Beholder med frisk Drikkevand. Som Tilstanden er nu, er Enhver, der reiser ad Jernveien, henvist til at slukke Tørsten i Brændevin eller Bairskøl, to Slags Drikkevarer, hvis Nydelse maa betragtes som ganske særlig uheldige for Folk, der have Brug for alle deres Evner - og det have jo Alle, som "kjøre med Tog", Ingen af dem er jo nemlig i den Grad sin egen Herre, som naar han sidder paa et Værtshus, i sin egen Stue eller ligger i sin Seng, hvor det har mindre at sige, om han har tabt det Hele eller Halve Omtanke og Hoved.