Forpagtere og brugere af Strib Færgekro / Badehotel

Ifølge    Kjøbekontrakt /  Skøde   
 Strib Færgegaard den 27 Februar 1897   -  M.B.K. Schmit - f. Dehlholm
      at der ifølge, dels skriftelig Lejekontrakter, dels mundtlige Overenskomster bestaar følgende Lejemaal:       .....                                                                                  
       med Bager Hans Poul Hansen om Bagerhuset og om
Bestyrelse af det til Færgegaarden hørende Værtshushold
m.v.
 (Bageren var tillige brandfoged)

                                                     ------------------------------------
Uddrag af kontrakt mellem Concortiet og Laurits Nielsen
                                                                          1.
Undertegnede Borgmester Carl Scharling, som Representant for det Concortium, der ejer "Strib Færgegaard" Matr. Nr. 1e og 1f. af Vejlby Sogn, bortlejer herved til Hr. Laurits Nielsen, Strib, det paa Ejendommen værende Badehotel, bestaaende af Stuehus og Staldlænge, samt Restaurationspavillonen og Badehusene med de til disse Bygninger hørende Haver og Parkanlæg, hvilket alt er nærmere paavist Lejeren.
     Endvidere er under Lejemaalet indbefattet det paa den vedhæftede Fortegnelse (den omtalte fortegnelse er ikke nærværende) anførte til Hotellets og Pavillonens Montering fornødne Inventarium, bestaaende af Møbler, Service, Gardiner, Linned og Dækketøj m.m.
                                                                         2.
     Lejemaalet tager sin Begyndelse den 1' April 1906 og vedvarer (jfr. dog Punkt 6.) til 31' Marts 1911, hvilken Dag det uden videre ophører.
     Lejesummen erlægges skadesløst og portofrit saaledes:
           1000 Kr. den 1' April 1906 og 1000 Kr. den 1' Oktober 1906,
                     stigende år for år til
            1500 Kr. den 1' April 1910 og 1500 Kr. den 1' Oktober 1910
Forsaavidt den halvaarlige Leje ikke erlægges inden 8 Dage efter, at den er forfalden, er Udlejeren berettiget til at opsige Lejemaalet og fordre Lejerens øjeblikkelige Fraflytning  uden at denne kam gøre Krav paa Erstatning.
                                                                        3.
    Lejeren er forpligtet i hele Lejetiden at vedligeholde samtlige de lejede Bygninger .indvendig, herunder Vinduer indbefattet, medens den udvendige Vedligeholdelse samt Tagenes Vedligeholdelse paahviler Udlejeren.
    Endvidere er det Pligt for Lejeren at holde Pladsen foran Hotellet, samt Haverne og Parken i tilbørlig Stand med grusning af Gangene og Plænens samt Blomsterbedenes Tilsaaning og Beplantning, Klipning af Hækken ect., i manglende Fald er Udlejeren berettiget til paa Lejerens Bekostning at lade Arbejdet udføre.
   Frugten tilhører Lejeren. Den til Haven fornødne Gødning tager Lejeren af Gødningsbunken fra Stedet inden hvert Aars 1' November. Resten af Gødningen tilhører Udlejerne.
   Kloakernes og Skorstenenes Rensning paahviler Lejeren.
     Det udlejede Inventar samt  Badehusene, hvori er 4 Kamre, skal Lejeren holde vedlige saaledes, at det kan afleveres i samme Antal og samme Stand, som Lejeren modtog det, dog er han selvfølgelig fritaget for Ansvar for den forringelse, som kun er en Følge af naturlig Slid og Ælde.
                                                                          4.
    Lejeren er forpligtet til i hele Lejetiden og uafbrudt at drive Gjæstgiveri og Beværternæring paa Stedet, og maa han selv sørge for at erholde den til en saadan Næring fornødne Adkomst.
    Brændevinsafgiften betaler Lejeren, som endvidere er forpligtet at holde Telefon.
                                                                          5
    Skatter og Afgifter af det Lejede samt Assurance præminerne betales af Udlejeren.
                                                                          6.
     Lejemaalet er uopsigeligt fra begge Sider, dog kan i Tilfælde af Ejerskifte Lejeren opsiges
a. med 1 Maaneds Varsel og har han i dette Tilfælde Krav paa følgende Godtgørelse.
       Dersom Opsigelsen sker i 1906 af 3000 Kr  - i 1907 af 2500 Kr.-  i 1908 af 2000 Kr. - i 1909 af 1500 Kr. -  og 1910 af 1000 Kr. eller
b. med
¼ Aars Varsel til den .1' April eller 1' Oktober, og er da Godtgørelsen da for Fraflytning en 1' April  og for Fraflytning en 1' Oktober af det Beløb, der vilde have tilkommet ham for Fraflytning med en Maaneds Varsel.
                                                                          7.
    Naar Lejemaalet ophører enten fordi Kontrakttiden er udløben eller af hvilken som helst anden Aarsag, vil der straks være at foretage et Syb og Skøn ......

                                                                 Fredericia, den 7 Januar 1906
              for Konsortiet "Strib Færgegaard"                                             L. Nielsen
                      Carl Scharling

             Til                                                                                               Fredericia den 19/10 1907
                Herredsfogeden i Vends herred.
   Ved hoslagte Kontrakt af 7 Januar 1906 har det Concortium, der ejer Strib Færgegaard, til Hr. Lauritz Nielsen Strib, bortlejet det paa foenævnte Ejendom værende Badehotel med videre.
    Ejendommen tilhører nu Hr. Fuldmægtig Carlsen ifølge Skøde tinglæst 30' forrige Maaned. Hr. Fuldmægtig Carlsen er indtraadt i Lejemaalet, og Lejeafgiften tilkommer ham.
    Den under 1' ds. forfaldne Lejeafgift 1100 Kr. er udeblevet, og da Skyldneren stadig ikke foretager sig noget for at betale denne Leje eller stiller passende Sikerhed for Betalingen, saa agter Ejeren fornævnte Fuldmægtig Carlsen at lade foretage Arrest hos Lejeren til Sikkerhed for Betalingen af den fornævnte pr. 1' ds. forfaldne Lejeafgift. Som Sagfører for Kreditor beder jeg derfor Deres Velbaarenhed følge mig til Skyldnerens Bopæl paa Strib og der i Mangel af Betaling eller Sikkerhedsstillelse effektuere Arrest i Skyldnerens Ejendele til Sikkerhed
               for Betalingen af den   fornævnte Sum                                1100 Kr. 00
               hvortil kommer for denne Rekvisition med Stempel           11 Kr. 00
                                                                            ialt                                       1111 Kr. 00 Øre
foruden Omkostningerne med selve Forretningen. Ejerens Ret iøvrigt efter Kontrakten forbeholdes
                                            Ærbødigst        W.Johansen
L.Nielsen erkender at have misligeholdt Lejemaalet
     For Restancen 1100 Kr. har jeg idag udstedt Obligation til Hr. Fuldmægtig Carlsen.
     Jeg er pligtig til paa Anfordring at fravige det Lejede, idet jeg selvfølgelig deauagtet er pligtig at indfri Obligationen, Jeg erkender, at Kreditor iøvrigt har forbeholdt sig sin Ret ifølge Kontrakten, og at jeg intet Krav har paa den Leje, der mulig maatte indvindes af Kreditor fra Tiden til 1' April 1908, selv om Kreditor for denne Tid forlanger at jeg flytter eller lader mig udsætte af det Lejede, hvad Kreditor som anført naarsomhelst er berettiget til.
                                                                             Strib, 23 Oktober 1907.
                                                                                             L.Nielsen
                                                             Til Vitterlighed -   Fr.Olsen.      W.Johansen  

                                                                                              Fredericia, den 17/12 1907.
       Til
                Sætte- og Skifteforvalteren
         der behandler fhv. Byfogedfuldmægtig af Fredericia  F.Carlsens Konkursbo.
                                                      ----------------------------------------
       Med Hensyn til fornævnte Carlsens Mellemværende, med Restauratør L.Nielsen, Strib, tillader vi os at indberette følgende:
                  Da den under 1' Oktober 1907 forfaldne Forpagtningsafgift for Tiden fra sidstnævnte Dato til 1' April 1908 stor Kr. 1100.00 ikke rettidig erlagdes, indgav vi den 19' Oktober 1907 Begæring om Arrest til Sikkerhed for Betalingen af Afgiften.
           Arrestforretningen blev berammet til Foretagelse den 23' s.M., men ikke afholdt idet Skyldneren for Beløbet 1100,00 Kr. udstedte Obligation med Pant i sin Ejendom Matr. N
°1es af Strib Færgegaard
                                                     -----------------------------------------
                                                
By- og Herredskontoret i Middelfart

30' Oktober 1908
  Fyns Stiftsamt har under 28' d.M. kommuniceret mig Indenrigsministeriets Skrivelse af 24' s.M. saalydende:
           " I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 3' August d.A. er der efter stedfundne Brevveksling med Ministeriets for offentlige Arbejder under Dags Dato herigennem ad mandatum udfærdiget en Bevilling for Sagfører Niels Christian Julius Bonnesen af Fredericia til nuværende Ejer af Strib Færgegaard, Matr. No. 1cc og 1cr af Strib i Veilby Sogn at fortsætte det hidtil drevne Gæstgiveri (Krohold) sammesteds imod deraf at svare en aarlig Afgift til Statskassen af 32 Kr.
            Samtidig hermed er den for et Konsortium, bestaaende af  ...., som Færgegaardens daværende Ejere herigennem under 13' Maj 1898 udfærdigede lignende Bevilling foranstaltet sat ud af Kraft"
                                        Hr. Sagfører Bonnesen Fredericia.


Uddrag af Købekontrakt, dateret 13 septbr. 1910:
Jeg, underskrevne Sagfører N.C.J.Bonnesen, Fredericia, sælger og afhænder herved til cand. phil. Harald Gutzon Münster af Strib den mig ifølge Udlægsskøde af 27' November 1908, thinglæst 7' December 1908, tilhørende Ejendom "Strib Færgegaard"

  ....  og endvidere medfølger i Handlen den Ret til Værtshushold (Krohold), som ifølge Kongelig Bevilling af 8' Juni 1831, thinglæst 14' November s.A. tilkommer Strib Færgegaard, hvilken Ret for Tiden udøves af Forpagteren paa Badehotellet,, saalænge han Forpagtning varer, og endelig medfølger alt det mig tilhørende Hotel Inventar m.v. Løsøre, der er overgivet Forpagteren af Hotellet, A. Varberg, til Brug i hans Forpagtningstid, og for hvilket Specifikation og hans Tilstaaelse, dateret 22' Juni 1908, for modtagelsen findes i og paa Udskrift, dateret 23' December 1907, af Vends Herreds Registreringsprotokol, der tilligemed Forpagtnings-kontrakten herved overleveres Køberen.