Noget om etableringen af færgehavnen
         på Strib-Odde

 

            Middelfart Avis
                    den 18de December 1865.
- I Lørdags har Indenrigsministeren anmeldt at ville forelægge Rigsdagens Folkething et Lovudkast om Anskaffelse af en Dampfærge mellem Strib-Frederits, hvorimod man synes aldeles at have opgivet Tanken om Dampfærge paa Store Belt. Dampfærgen paa Lille Belt og det dertil nødvendige betydelige Havne-anlæg ved Striib, vil derfor, efter Alt at dømme, med-føre en altfor stor Udgift i Forhold til den Færdsel, der kan ventes mellem Jylland og Fyen.

 

           Middelfart Avis
                     den 22de December 1865.
-
Som meddelt i forr. Nr. anslaaes Udgiften til Dampfærgeanlægget mellem     Strib-Frederits til 180,000 Rd. ovudkastet anslaaer denne Sum fordelt saaledes:                                        
      Anlægget ved Strib 33,000 Rd.
  Havn osv. ved Frederits
                   127,007 -180,000 Rd.
  En Dampfærge anslaaes
             til 140,000 - 320,000 Rd.

     

                Middelfart Avis
                        den 14de September 1869
 -  Broen ved Strib har lidt Skade ved Høivande og Søgang, men det er ikke sket i Stormen forrige Søndag; det er gammel Skade, hvilket vor Meddeler har ønsket berigtiget i Anledning af Baneingeniørens Indsigelse i forr, Nr. Den betydelige Mængde Fyld, som et Par Steder mangler bag Bolværkerne, er en Skade, som Søen har tilføiet Broen ifjor, men hverken den 15de Februar eller 19de Septbr. iaar, uagtet det ser ud, som var det sket igaar.                       

 

 

 -  I den sidste Tid har Dampskibet oftere maattet lægge til ved den østre Bro, ikke fordi den vestre er daarlig - thi med Undtagelse af de betydelige Huller mangler den aldeles Intet - , men fordi Søen ved Strib meget let er tilhinder for Dampskibet, snart det ene og snart det andet Sted, hvilket undertiden er ikke saa lidt ubeleilig for de Reisende, som, naar Ind- eller Udskibningen foregaaer ved den østre Bro, have et temmelig langt og bakket Stykke Vei at gaa.                                                 ■

     

            Middelfart Avis
                   den 22de November 1870.
- Ved den i Torsdags i Aarhus afholdte skriftlige Licitation over Anlægget af en Dampfærge-Havn ved Strib bleve ifølge "Rd.A." Arkitekt Hansen og Kjøbmand M.R.Bjerring af Randers Lavestbydende med 70.000 Rd. hvilket Bud er indsendt til Ministeriets Stadfæstelse; Arbeidet, der vil blive paabegyndt snarrest muligt, skal være fuldført til 1ste September 1871.

 

           Middelfart Avis
                    den 14de September 1871
- Den til Forbindelsen mellem Strib-Frederits bestemte Dampfærge, som bygges i Newkastle, ventes hertil i Slutningen af denne Maaned. Om den samtidig kan tages i Brug, beror paa, om Havnen ved Strib bliver færdig til den Tid; thi uagtet den kontraktmæssige og under en daglig Bøde af 100 Rd. skulde afleveres færdig til 1ste. September, saa er der dog ikke saa lidet Arbeide tilbage i Henseende til Opmudring. Havnen ved Frederits er derimod saavidt færdig, at den kan benyttes.

     
   
     

            Middelfart Avis
                   den 18de December 1871

S
Den store Dampfærgehavn ved Strib er saavidt færdig, at man igaar ventede Besigtigelseskom-missionen. Imidlertid er der endnu betydeligt Opmudrings-Arbeide tilbage at udføre, idet Bunden har vist sig langt haardere og opfyldt med store Sten end man havde antaget. Dampskibet har, som bekjendt, allerede i flere Maaneder afbenyttet Havnen og det til Damp-færgens Anløbsted anbragte Skinnespor blev iforgaars prøvet af et, med Lokomotiv forspændte Tog, saa det er sandsynligvis Meningen fremtidig at lade Togene løbe tæt til Dampskibet ved den ny Perron. Naar Dampskibet kan komme, vides endnu ikke; før hen i April eller Mai tør den næppe ventes, og før den kommer ville de Klappe og Løfteredskaber, der ere nødvendige                                                            ►

 

 for at bringe Vognene ud paa Dampfærgens Dæk, ikke blive anbragte i Havnen. Opmudringsarbeidet fortsættes hver Dag, dels ved Hjælp af en Randers Kommune tilhørende Dampmaskine og dels ved Gra-vning, men der staar, som sagt, ikke saa lidt tilbage inden man opnaaer den bestemte Dybde af 12 Fod. - Den tidligere Anløbsbro for Dampskibene udfor Stationsbygningen er nu optaget og fyldt; derimod skal den saakaldte nordre Bro sættes i bedre Stand for i paakommende Istilfælde at kunne be-nyttes. Som bekendt har Isen næsten hvert Aar fremkaldt større eller mindre Ødelæggelser ved denne Bro; nu skal Plankedækket optages og dens Indre fyldes med store Sten. Til yderligere Benyttelse skal der ved dens østlige Hjørne opføres en mægtig Skjærm for at beskytte den mod Isgangen.                                  ■

     

    Middelfart Avis
    Lørdag den 2den Marts 1872.
 - Det er, som vi erfare, ikke lykkes at sætte Dampfærgen igang imellem Strib - Frederits den 1ste Marts. Der staaer endnu endel indvendig Udbedring af selve Fartøiet tilbage, ligesom Skinneklapperne heller ikke ere i fuldkommen Orden. Mange Dage vil det dog næppe vare inden Færgen kan sættes igang.

     

                 Middelfart Avis
                          
den 1ste December 1874
I Dampfærgehavnene ved Strib og Frederits er der i denne Tid foretaget nogle ikke ganske ubetydelige Forandringer ved de Broklapper, ad hvilke de belæssede Jernveivogne føres ud paa Færgen. Der er bleven anbragte ny Kontravægte, som ere betydelige sværere end de ældre, idet disse veiede omtr. 1,800 Pd. Hver, medens de ny veie omtr. 5,000 Pd. Hver. Arbeidet har varet en Maanedstid og er Udført tildels om Natten, ialfald imellem Togene saaledes at Forbindelsen ikke noget Øieblik har været hindret af den skete Forandring ved Heiseværket.

         
 

             Middelfart Avis
                         den 7de Oktober 1885.
-  Paa det kommende Aars Finanslov bliver der af Regeringen forlangt 700.000 Kr. til ny Dampfærgehavne ved Strib-Frederits samt Udvidelse af de derværende Jernveisstationer 200.000 Kr. altsaa tilsammen ligeved en Mill. Kr. Dersom Rigsdagen gaar ind derpaa, saa maa der naturligvis ogsaa bevilges eller tages provisorisk et Par Millioner til ny Dampfærger. Regner man saa den aarlige Drift og Vedligeholdelse, saa tør man vel nok have Tvivl om det ikke var bedre istedet for at sætte Vilie og Evne ind paa Anlæg af en Brobygning over Lillebelt.

     

   Middelfart Avis
        
den 30te Juni 1889.
 - Arbeiderne ved Dampfærge-havnene ved Frederits og Strib tog deres Begyndelse Lørdag Morgen, efter at Iltoget var overført. Der arbeides ifølge "Fred. Dgbl.", med fuld Kraft af 40 Mand paa hver Side. De gamle Broklapper skulle borttages og erstattes med ny, og Arbeidet skal være færdigt til Mandag Morgen; i modsat Fald indtræder der en Timebøde, som nok ikke er saa ganske lille.

 

 Middelfart Avis
      den 27de Juni 1889.
- Fra Lørdag Morgen Kl. 5 indtil Mandag Morgen kan ved Strib-Frederits ikke overføres levende Kreaturer i Vognladninger, Gods i Vognladninger eller Kiøretøier; Reisende med deres Reisegods samt almindeligt Ilgods og Fragtgods overføres nemlig i de nævnte to Døgn med Dampskibe, fordi der Dampfærgernes Broklapper skal indlægges ny Spor.

 

             Middelfart Avis
                       
den 30te Marts 1893.
 -  Den ene af de undersøiske Telegrafkabler mellem Jylland og Fyen er ved den megen Is i Løbet af Vinteren bleven sprængt. Dampskibet "Fyen", Kapt. Axelsen, er ifølge "Fs.Venstreblad", indgaaet til Strib for at udbedre Skaden. Bolværket ved Dampskibs-havnen har ligeledes lidt endel og en større Arbeids-styrke er ogsaa der ifærd med at udbedre Skaden. _ Der er særdeles mange Reisende med Iltogene Østfra Onsdag Eftermiddag. Først kom et Extratog med to Lokomotiver; alle Vogne vare fyldte med Reisende, derpaa kom det almindelige Iltog ligeledes med to Lokomotiver og omtrent en Snes Vogne.

     

   

          Middelfart Dagblad
                   
den 24de Sept. 1897.
     8 ny Isbaade ere blevne anskaffet til Over-farten Strib - Fredericia.
 
     

   Middelfart Avis
           den 16de Juli 1898
- I Onsdags vare Befuldmægtigede for Statsjernveiene, d’Hrr. Trafikchef Vestergaard fra Aarhus og Baneingeniør Larsen, Frederits, assisteret af en Landinspektør fra Kjøbenhavn, i Strib for at forhandle med Lodseierne om Kjøb af det til det ny Færgeleie fornødne Areal. Konsortiet fik for et Stykke Jord, et Hus og en Aalegaard 9,100 Kr. Enkefru Schmit 250 Kr. og Smed Mogensen som Fæster 100 Kr. Der forventes snart at paabegyndes paa Arbeidet. Et Par Skibsladninger Tømmer ville snart blive førte til Strib.

 

Middelfart
     Venstreblad

              den 26. Juli 1898
Strib 3die Færgeleje
. Ved Licitationen den 30te Juli over Udførelse af Arbejderne ved et 3die Færgeleje ved Strib blev, efter hvad "Sorø Amtstid." erfarer, d’Hrr. Entreprenører Fr. Johansen & Saabye lavestby-dende med 99,700 Kr. Det næstlaveste Bud var fra d’Hrr Melchior og Monberg paa 105.800 Kr.

 

  Middelfart 
        Venstreblad

          den 9.September 1898

Færgefarten ved Strib
. Man er nu stærkt i Færd med at nedramme Pæle ved det ny Færgeleje ved Strib, sam-tidig med at Dampsandgraveren fra Esbjerg arbejder i Dybet med en Fær-dighed, der er aldeles forbavsende.
      At der arbejdes paa Foretagenet med al mulig Kraft, er let forklarligt, naar man hører, at for at besørge Trafikken ved de genemmgaaende Iltog om Natten er tit alle 3 Færger paa Tur over Bæltet samtidig.

         

                  Middelfart Avis
                    
den 8de Februar 1899
Det ny Færgeleje ved Strib.
Ogsaa Sandpumperen "Sandormen" forlader nu Strib. I Morgen Torsdag sejler den til Kallundborg for at tage fat der. I Gaar og i Dag har Mandskabet været i Færd med at indlade alle de mange Jernrør, der er benyttede ved den Landvinding, som alt er sket ved Strib.
      Omridsene til de ny Dæmninger ere nu færdige, men hele det indvendige Parti skal opfyldes med Sand, der ligesom det tidligere Fyld hentes fra Lillebelts Bund, hvorfra "Sandormen", naar den om nogen Tid vende tilbage til Strib, skal suge det op.
    I Mandags har det stærke Højvande gjort en Del Skade paa Dæmningen, idet det trods den anbragte Fang-dæmning har bortslikket ca. ½ Al. af den yderste Kant.
    Man er derfor nu travlt beskæftiget med Anbringelsen af det projekterede Glacis, der skal bygges ud mod Søen, og hvortil de nødvendige Sten alt findes paa Pladsen.
   Samtidig arbejdes der med en Damprambuk paa Ned-ramning af Pæle til Færgelejet, men Arbejdet gaar kun smaat fremad, idet Rambukken ikke formaar at nedslaa mere end 13 -14 Pæle daglig.

        Middelfart Avis
                        den 19de Maj. 1899
Havnearbejderne ved Strib
skrider kun lang-somt frem, og da Sandpumperen, efter hvad der fortælles, er bleven afhændet til den ene af de tre Mænd, som ejede den, maa man nu hente Fyld paa Trillebøre fra en temmelig fjernt liggende Grusgrav i Plantagen.
    Forøvrigt udtalte en sagkyndig forleden, at de udbyggede kostbare Pælemoler ikke vil kunde staa
sig i en Vinter med stærk Drivis i Bæltet.

 

         Middelfart Avis
                          den 24de Maj. 1899
Strejke paa Strib
. Ca. 50 Jordarbejdere ved det ny Færgeleje paa Strib har Fredag Formiddag ned-lagt Arbejdet.
    Arbejdet genoptoges i Gaar Morges.

     

    Middelfart Avis
             den 14de Juni 1899
Det ny Færgeleje ved Strib,
Opfyld-ningsarbejdet ved det ny Færgeleje er nu saa vidt fremskredet, at det vil være tilendebragt i Løbet af næste Uge. Fyldet tages som tidligere meddelt paa en Bakke, der ligger paa den anden Side Banen, og som har været beplantet med Graner, der omstyrtes, efterhaanden som Udgravning-en skrider fremad. Det har været et be-sværligt Arbejde at faa denne Fyld transporteret, idet man af Hensyn til de idelige Tograngeringer ved Strib ikke har kunnet lægge Spor fra Grusgraven til Opfyldningsstedet, man har maattet føre Fylden pr. Trillebør til sit Bestemmelsessted.
Ogsaa Stensætningen ud mod Søen er nu i alt væsentlig færdig, og tilbage staar saa Tømrerarbejdet, der er bleven fuldstændig standset ved Lock-outen. Som Følge af denne Standsning har det lange Udsigter med Arbejdets Aflevering, der efter Bestemmelsen skulde have fundet Sted i næste Maaned.

 

                Middelfart Avis
                                     den 5. August 1899
Det omfattende Sporanlæg ved Strib
er nu i alt væsentlig færdig. Medens der tidligere fra Hovedsporet udgik fire Sidespor, to til hver af de hidtilværende Dampfærgelejer, bliver der nu kun et Sidespor fra Hovedsporet, og fra dette Sidespor udgaar saa atter seks forskellige Spor, to til hvert Dampfærgeleje.
     Dette Arrangement har imidlertid medført at man er bleven nødt til at anbringe Sidesporet betydelig længere fra Stationen end hidtil, og dette vil atter bevirke, at Rangeringen af Jernbanevognene tager længere Tid. Man mener, at hvert Tog, der skal overføres med eller fra Færgen, vil forsinkes mindst et Par Minutter. Da Opholdet ved Strib allerede nu er uforholdsmæssigt langt, taaler det ganske vist ikke yderligere at forlænges, men derved er intet at gøre, før man gaar til at ophæve hele Færgeoverfarten og erstatte den med en fast Bro over Lillebælt.
      De tre gamle Sidespor er allerede forsvundne, og det fjerde er man i Færd med at optage.
      Samtidig er der, trods Lock-out’en, med Kraft arbejdet paa Por-talen til Dampfærgelejet og Færgeklappen. Det er en Smedemester fra Svendborg, som har dette Arbejde i Entreprise, og det er alt vidt fremskredet.
    Saa snart Lock-out’en hæves., og man atter kan tag fat paa Tømrerarbejdet, vil det derfor ikke vare længe, før det ny Dampfærgeleje staar fuldt færdigt.

     

           Middelfart Avis
             
den 30te August 1899
Ny Signalapparater ved Strib
. Ved Strib er man for Tiden i Færd med at opføre to murede Taarne, hvorfra Centralaflaasningen af det omfattende Skinnenet, som nu er anlagt ved denne Station, skal ske. Samtidig vil den store Signalmast, der for Tiden staar umiddelbart ved Stationen, blive flyttet ca. 1000 Alen længere ud paa Banelinien.

 

           Middelfart Avis
                          den 7de September 1899
Det ny Færgeleje ved Strib
. Førstk. Fredag Morgen vil Tømrerne genoptage Arbejdet paa det ny Færgeleje ved Strib. Der vil medgaa en Maanedstid, inden de bliver færdige med deres Arbejde, og da der ikke er synderlige andet tilbage, kan man altsaa gøre Regning paa, at det ny Færgeleje til den Tid fiks og færdigt.

     

           Middelfart Avis
                      den 8. Februar 1913
Taagesignalet fra det nu nedlagte Halskov Fyrskib ved Korsør, har i disse Dage været prøvet ved Lillebælt-soverfarten, hvor det krumme Farvand i tæt Taage er meget vanskeligt at besejle, særlig paa Grund af den stærke Strøm. Efter en Prøve i Taage fra Fredericia Færgebro har Taagesignalet ikke vist sig bedre, end de nuværende Klokker. Taagesignalet vil dog blive prøvet fra Strib ved først indtrædende Taage. Hornet betjenes ved Haandkraft.
   

 

  Middelfart Avis
       den 15 Januar 1915
- Der vil nu blive anlagt elektrisk Spil ved Færgenlejerne i Strib for hurtigere at kunne overføre de gennemgaaende Person-vogne, som fremtidig tænkes befordrede af Færgerne baade over Store- og Lillebælt, saa at deres Passagerer ikke behøver at staa ud under Overfarten.

 

    Middelfart Avis
             den 27 Juli 1915
Sidste Vinter blev det meddelt, at Statsbanerne i Sommer vil forsøge at overføre en Del Passagervogne med Færgen, saaledes at de Rejsende slap for de mange Omstigninger. Paa Grund af den vældige Godstrafik har denne Reform imidlertid maattet udskydes til bedre Tider, og det er vist meget sandsynligt, at den ikke bliver realiseret før Krigen er forbi.

         
   

   Middelfart Avis
          den 11 Februar 1921
Trods Statsbanernes Forarbejder til Lillebæltsbroen foretages der stadig udvidelser af den nuværende Forbindelse. I de sidste Dage er der begyndt anlæg af et nyt Færgeleje i Strib. Det nye Leje, der ikke direkte skal betjene Person- og Gods-trafikken, men benyttes til de oplagte Færger, anlægges udenfor det nuvæ-rende tredie Færgeleje. Der er ankommen en Muddermaskine og forskelligt Materiel, og Arbejdet er alle-rede i fuld gang. Det vil dog Sand-synligvis tage det meste af Foraaret, inden Færgelejet bliver færdigt. Nogen helt billig Historie er et saadan Arbejde under de nuværende Forhold naturligvis ikke. Der anvendes til Færgelejerne Træstammer paa 16-18 Tommers tykkelse.

        Middelfart Social-Demokrat
                                      den 23. Juli 1946
                                      Tankbaad til Strib.

Slæbebaaden »Mjølner« kom i Gaar til Strib med Tankbaaden »Odin«, som medførte 500 Tons Solarolie. Olien blev pumpet op i Tamken ved Havnen. Det er den første Olietilførsel til Tankanlæget i Strib efter Krigen.
  Middelfart Venstreblad
                           den 17. Oktober 1940

De gamle Færgelejer i Strib repareres og sikres.

    Strib 1. og 2. Færgeleje, der i Fjor led meget under de svære Storme og derefter af Isgangen i Bæltet, bliver i denne Tid repareret. Det var særlig det nordlige Parti af 1. Leje, det gik ud over, idet der skete et større Skred, og her har man brugt en Del Beton fra den store Remise, hvoraf Overdelen blev fjernet i Fjor. Det er lagt ned ved en Spunsvæg, der er sat af gamle Sveller, og derefter bliver Hullet fyldt op med Jord. Det er Akts. »Beltness«, der ejer denne Del af Arealet, og lader Arbejdet udføre.