Den 26ende Marts 1846
            Dagvogn fra Strib til Odense.
Dagvogn fra Strib til Odense fra 1ste April 1846 tager sin begyndelse og gaar hver Onsdag Morgen fra Strib og returnerer samme Dags Aften.
   Strib Befordringskontor d. 26de Marts 1846.

     Middelfart Avis
           
den 11te Februar 1867.
- "Vejle Avis" gjør opmærksom paa, at der foruden den ny oprettede Befordring mellem Middelfart Banegaard og Vejle, findes en Dagvognsbefordring Sted mellem Frederits-Veile-Horsens hver Dag efter Hurtigtogets Ankomst. Denne Privat - Befordring er sat igang efter Jernveiens Aabning til Strib, fordi Posten til Veile nu ligesom tidligere afgaaer fra Frederits Kl. 12 Middag, altsaa før Hurtigtogets Ankomst. - Uagtet det saaledes ikke kan siges at være afhjulpet noget Savn, vil det dog utvivlsomt være i de Reisendes Interesse at have Valget i mellem to Befor-dringer. Saalænge Jernveien mellem Frederits - Veile ikke er færdig, vil Reisen herfra over Snoghøi høist rimelig være den bekvemmeste og billigste.