◄ 
 

       Diverse noter
           Færgegaarden / Badehotellet vedrørende

                                   
       A.N.Andersen
          Landinspektør

 
 Efter sket Konference tillader Undertegnede sig at foreslaa følgende Bebyggelsesmaade af Parcellerne ... Strib.

  1) Parcellerne syd for Landeveien mellem Skoven og Færgegaardens Have, Løbe Nr. 131-164 incl. bebygges tæt med 
     Facadelinie i 8 Alen Afstand fra Landevejen og de ... Veje.

  2) De Øvrige i Udstykningsplanen anførte Parceller Nr. 1-130 og 165-179 incl. beliggende bebygges med frontliggende Bygninger
       ikke over to Etager med mindst 6 Alens Afstand til Naboskellet og ikke under 12 Alen fra Vejgrænsen.

                                                          Odense d. 24 Oktober 1897.
                                                                    M.Jacobsen             ...

      Velbaarne
                 Hr. Borgmester Carl Scharling
                                 Rd af Dg.
                                                       Fredericia.
                                                                    ------------------------------------------------------------

                
Godkendelsen af udstykningen af Færgegaarden

                                 
 By- og Herredskontoret Middelfart, den 13 Januar 1898.
   Fyens Stiftamt har under 12' ds. communiceret mig Landbrugsministeriets Skrivelse af 8' ds. saalydende:
     " Efter stedfundne Brevveksling med den tilsynsførende med de private Skove i Odense Amt Skovrider Bloch, i Anledning af det med Amtets Erklæring af 9' Oktober f.A. hertil indkomne Andragende approberes herved i Henhold til Lov af 11' Maj 1897 Udstykningen af Enkefru Schmits Gaards Jorder Matr. N 1a 1b og 1c , Strib Færgegaard m.m., Vejlby Sogn.
 
  af samlet Hartkorn Gammelskat
  11Tdr. 7Skp. 3Fdk. ¾ Alb.  128 Kr. 6 Øre
  i 2 Parceller:
 Matr. N°1a   bliver at    8  - 6  - 3  -  ¾     -    
   -       -    1b Hoved- bebygge

-

-

3  -  ¾     -

    98  -

48   -
   -       -    1c parcel inden 1½ Aar

 -

1  - 3 1½    -    
                 
  -         -   1e (Parcel af Matr. N° 1a

2  -

 5   -  1 2 ¼   -

29  -

   58  -
  -         -   1f (Parcel af Matr. N° 1b

-

-

3 1½   -

Hvilket herved tjenstligt meldes med Tilføjende, at Matrikulskortet er blevet berigtiget overensstemmende med de indkomne Oplysninger for saavidt angaar Grænsen mellem bemeldte Matr. N° 1a og Stranden uden at derved er bevirket nogen Forandring i Skyldsætningen for det paagældende Matr. N° 1a, samt at Ministeriet forventer i Indberetningen om Bondejords Behandling i Amtet for 1899 at modtage Indberetning om, hvorved Hovedparcellen er bleven forsynet med de nødvendige Gaardbygninger.
       Kortene over begge Parceller ere blevne attesterede og udsendte til Odense Amtstue til Indløsning af Landinspektør Andersen med 2 Kr. 35 Øre.
          Sluttelig Bemærkes, at det Matr. N
° 1a  paahvilende Vederlag for:

Præstetiende og halv Kongetiende
9Tdr  3 Skp  2½ Fdk Rug
   bliver at fordele saaledes  

Matr. N°  1a

7   -     2    -       ¼   -
    -       -   1e 2   -      1           2¼         -
   de Matr. N° 1a i Forening med Matr.N°  72 Røile  
   paahvilende Vederlag for:  
  Kirketiende Rug     ½ Kongetiende Rug
  6 Tdr . 2 Skp.   1 2/3Fdk 3 Tdr.  1 Skp. 2/3 Fdk.
 saaledes:    
 Matr N° 1a
  og 72 Røile
4  -       6    -         3 1/6  - 2   -       3    -    1 5/12  -
  Matr. N° 1e    1  -       3    -          2 ½  -   -       5    -     3  ¼
                 og det Matr.  N°  1a i Forening med ovennævnte
                 Matr. N° 72 og 1b paahvilende Vederlag i Byg for
                                           Smaaredselstiende for  
  Kalve og Lam Bier og Føl
   1 Skp.            2 7/8 Fdk               ¾ Fdk
 saaledes:
     Matr. N° 1a
       -        -    1b
       -             72
 1   -                  1 ¼      -                                 ½
       -             1e
       -             1f
  -    -                 1 5/8  -                                  ¼

    Hvilket herved meddeles Dem til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgørelse
 for Ejeren, Sogneraadet og andre Vedkommende.
                                                                                  Møller
                                  Til
                                     Sognefogeden i Veilby Sogns nordlige Del.

                                                                              -----------------------------------------------------
 


Kjøbecontract                       (et eksempel på en af de første udstykninger)

  Vi underskrevne: Borgmester C.Scharling, Direktør K.C.Bloch og Consul M.Rasmussen, alle af Fredericia, paa Controludvalgets Vegne i det Consortium, der ved Kjøbecontract have afkjøbt Enkefru M.B.K.Schmit en Del af den hende tilhørende Eiendom, Strib Færgegaard, Matr. N
° 1a af Strib, Veilby Sogn, hvilke Del nu er udstykket i Matr. N° 1e og 1° f af Strib, erklære herved i Henhold til den os af nævnte Consortium givne Bemyndigelse, at vi have solgt og afhændet, ligesom vi herved sælger og afhænde til:
                                                               Hr. Murmester R.Rasmussen
en Parcel af nævnte Matr. N
°1e, hvilken Parcel ifølge Attest fra Landinspecteur Koefoed i Odense er betegnet som Parcel N° 8 af Matr. N° 1e og efter samme Attest har et Areal af 3,840 9 Alen. Denne Parcel er paavist Kjøberen, og den overtages strax af denne, for hvis Regning og Risico den staar fra Dato.
     Alle de Skatter og Afgifter, som efter Udstykningen bliver paalignet den her solgte Eiendom, betales af Kjøberen fra Overtagelsen at regne. -
      Parcellen vil være at fraskille den samlede Eiendom og snarrest at udstykke ved Bistand af Landinspecteur Andersen i Odense paa Bekostning af Kjøberen. Samtlige Udgifter vedrørende denne Handel deles ligeligt imellem Sælgeren og Kjøberen.
      Med Bemærkning, at Parcellen er solgt til Bebyggelse, paalægges det herved Kjøberen at bebygge Grunden med egentlige Villaer, som ikke maa indeholde mere end 2 Beboelsesleiligheder, Bebyggelsen skal iøvrigt ske i Overensstemmelse med de almindelige, af Consortiet vedtagne Bebyggelsesregler, Kjøberen skal paabegynde Opførelsen af Bygningerne i indeværende Aar, og skulle Villaerne ialfald være fuldt færdige i Løbet af 5 Aar fra Dato at regne. Parcellen maa ikke afhændes ubebygget, medmindre Kjøberen af den ny erhvervede Kjøbesum udreder til Consortiet det Beløb, der overstiger 75 Øre pr
9 Alen, dog ikke udover et Beløb af 1 Kr. pr. 9 Alen,
     Bygningernes Facadelinier skulle have en Afstand af 12 Alen fra Landeveien og de projecterede Veie og mindst 6 Alens Afstand fra Naboskjellet. - Villaerne skulle have Facade til alle 4 Sider og bestaa af fritliggende Bygninger.
     Kjøbesummen er Accorderet til 75 Øre pr Kvadratalen, hvilket for 3,840
9 Alen udgjør  Kr. 2,880. Denne Kjøbesum erlægges i den første 11' December Termin efter at Parcellen er bleven bebygget, og af Kjøbesummen erlægges ingen Renter før fra den 1 Januar, der følger efter Udbetalingsterminen, men fra dette Tidspunkt af forrentes Summen med 5% p.a.
     Saalænge Parcellen er ubebygget, har Consortiet Brugsret over samme.
      Naar Parcellen er bebygget, og Kjøbesummen er berigtiget, som stipuleret, er Kjøberen berettiget til at fordre Skjøde udstedt. Skjødet udstedes blandt andet i Overensstemmelse med Indholdet af den imellem Enkefru Schmit og Consortiet oprindelige oprettet Kjøbekontract, hvorved navnlig bemærkes, at de deri omtalte Servitutter, hvormed Kjøberen er bekjendt, maa respekteres af ham for denne Parcels Vedkommende.
       Den private Vei, som bliver anlagt af Concortiet, langs med denne og de andre Parceller vedligeholdes af Kjøberen for den af ham erhvervede Parcels Vedkommende, saalangt hans Areal rækker. -
II  Jeg R.Rasmussen, indgaar herved paa foranstaaende Contract som forbindende for mig efter Indholdet.
                                                Fredericia, den 20 April 1898. x
                                        Carl Scharling K.C.Bloch M.Rasmussen
 
                                                  Gjørslev, den 26 Marti 1898
                                                             R.Rasmussen
                                                                Murmester

x - datoen den 20 april er tydeligvis påført dokumentet efter at  køberen, der var medlem af konsortiet, har  accepteret. - ovennævnte Grund havde matr. nr. 1n - der er en ligelydende købsaftale på nabogrunden matr. nr. 1m - omtalte private vej er nuværende "Nørre Allé"

                                                                           _________________________________

Fuldmagt.

Vi undertegnede:
              Direkteur K.C.Bloch, Fredericia
              Brygger J.Bloch, Odense
              Murer P.K.Gulløv, Veilby
              Murer Th.L.Gulløv, Veilby
              Murmester J.Johansen, Ringsted
              Proprietær N.Møller, Staustrup
             Teglværksejer A.Poulsen, Lyngsodde
              Murmester R.Rasmussen, Gjørslev
              Konsul M.Rasmussen, Fredericia
              Borgmester C,Scharling, Rd. af Db., Fredericia og
              Fabrikant D. v. Voss, Fredericia
der udgjør det Consortium, som fra Enkefru M.B.K.Schmit, født Dehlholm, nu har erholdt thinglæst Skjøde paa Ejendommen Matr. Nomre 1e og 1f af Strib, Veilby Sogn, meddele herved medunderskrevne
                                                   Borgmester C.Scharling af Fredericia.
uindskrænket Fuldmagt til paa Concortiets Vegne og med fuld forbindende Virkning for dette at udstæde Skjøder paa samtlige de Parceller, der nu ere eller senere maatte blive afhændede fra ovennævnte Eiendom skal saaledes ethvert Skjøde, som nævnte Borgmester Scharling udstæder paa disse solgte Parceller, være lige saa retsgyldige, som om det var udstædt af det hele Consortium. -
       Nærværende Fuldmagt kan thinglyses paa Concortiets ovennævnte Eiendom Matr. Nomrene 1e og 1f af Strib, Vejlby Sogn, som Legitimation for Borgmester Scharlings Berettigelse til at bortskjøde hver enkelt af de afhændede Parceller, og ved denne Thinglæsning frafaldes enhversomhelst Anmærkning saavel om Eiendommenes Skyldsætning som om Hæftelser ect.
          I Juli Maaned 1898
                                                     (underskrevet af ovenfor omtalte fuldmagtsgivere )

        Denne Fuldmagt udvides til tillige at omfatte Bemyndigelse for Borgmester Scharling til paa hele Concortiets Vegne at qvittere til Udslettelse af Pantebogen alle de Fæstebreve og Leiecontrakter, der maatte være noterede paa Concortiets fornævnte Eiendom eller paa de enkelte fra denne bortsolgte Parceller.    - Denne Paategning vil ligeledes være at thinglæse og notere på Eiendommens Matr. N
° 1e og 1f af Strib, ved hvilken Thinglæsning Anmærkning frafaldes.
          I Februar Maaned 1901
                                                     (underskrevet af ovenfor omtalte fuldmagtsgivere )
-----------
          Foranstaaende Fuldmagt bedes udslættet af Pantebøgerne.
                                Fredericia, 17 Juni 1908.
                                                                                      For Vedkommende
                                                                                               Reinhold Jacobsen.

                          Udslættelse af Pantebøgerne af foranstaaende Fuldmagt kan finde Sted.
                                                                                                                            8/7 1908 Carl Scharling.

                                                        ________________________________

                                                             Fuldmagt.
            Undertegnede Murermester Julius Johansen, der tidligere forgæves har tilbudt Medlemmerne af Konsortiet Strib Færgegaard mine 6 Andele i Selskabet, har under Dags Dato solgt disse til Herr Købmand J.M.Jørgensen i Fredericia for 2100 Kr. og bemyndiger Formanden for Selskabet Hr. Borgmester Scharling i Fredericia til at foretage den nødvendige Ordning af Skødet og navnlig til fuld forbindende Virkning for mig at udstede Skødet.
                                                  Ringsted, den 21 Oktober 1902.
                                                                   Julius Jensen

                                                     ___________________________________
 

         Til                                            Vends Herredscontoir
                                                                           Middelfart
   Det Consortium, der har thinglæst Adkomster paa Eiendommen "Strib Færgegaard" Matr. N
°rene 1e og 1f af Strib, Veilby Sogn, ønsker at optage et Laan af offentlige Midler i denne Eiendom, hvorfor jeg paa Concortiets Vegne skal udbede 2de Mænd udmeldte til Overensstemmelse med Loven af 19 Marts 1869, at vurdere bemeldte Eiendom med Grund, Bygninger og andet Tilbehør. -
           De Eiendommen vedrørende Documenter vedlægges, naar undtages Pantebogsattesten, der skal blive tilstillet Vurderingsmændene. - Omkostningerne bedes tagne pr. Postopkrævning. - De ikke medfølgende Documenter ville blive tilstillede Vurderingsmændene direkte herfra.....

                             Fredericia den 1 Mai 1901.
                                                        Ærbødigst
                                                                      Carl Scharling.

                                                                                             -------------------------------------------  

    Maa jeg høfligst anmode Dem om at sende mig hoslagte Kvitterings Paalydende paa den for Dem bekvemmeste Maade ? -
     Samtidig undlader jeg ikke at henlede Deres Opmærksomhed paa at undersøge, om at       Tiendefordelingen ved alle de af Dem solgte Parceller er berigtiget paa Sognepræstens Liste, da det forekommer mig, at De betaler en 3 á 4 Kr. mere ind end i Fjor, da De betalte til Hindsgavl, hvor imod De i Aar betaler til Sognepræsten; men i saa Fald kan De jo faa Beløbet refunderet. -
    Hvids det er Dem til for megen Ulejlighed skal jeg gerne faa det berigtiget hos Præsten og Tiendeyderne, hvis De vil skaffe mig samtlige Skjøder tilsendt.

                                                                Lindegd. pr Middelfart d. 9/7 07
                                                                         Ærbødigst         Hans Jørgen Hansen

Til
        Hr Borgmester Scharling !

                                                                                 -----------------------------------------------------------

Til
              Vends Herreds Retskriverkontor.

         I Anledning af, at det meget ærede Retskriverkontor ved Thinglæsningen c 22 Juni 1903 af Panteobligationer fra Parcellerne Matr. N1br 1bq 1bt 1bu 1bv 1bp 1bs og 1bu af Strib Færgegaard har undladt at give Retsanmærkninger om, nedennævnte Fæstebreve m.v. Dokumenter, der ere thinglæste som Behæftelser fra Hovedejendommen Matr. N 1e og f af Strib Færgegaard, hvorfra bemeldte Parceller ere udgaaede, erklære vi undertegnede Byfogedfuldmægtig Carlsen af Fredericia og Sagfører Phillip Hansen af Middelfart herved,

  at de nedennævnte Hæftelser ikke vedrøre forbemeldte Parceller,
  at


 
vi in solidum indestaar Retsskriveren, Herr Borgmester, By- og Herredsfoged Ekeroth, R. af Dbg. i Middelfart for ethvert Tab, Skade eller Ansvar, der mulig maatte paaføres ham i Anledning af, at han har undladt at give bemeldte Retsanmærkninger og
  at


 
vi ligeledes in solidum forpligter os til inden tre Maaneder fra Dags Dato at fremskaffe behørig Erklæring fra de Vedkommende hvem nedennævnte Hæftelser tilkommer, om at de frafalder enhver Ret i de ovennævnte Parceller.

  De ommeldte Hæftelser ere:
(her gentages de mange tinglyste fæsteforhold, klausuler m.m. som er omtalte i skøde af 27/2 1897 - tinglæst 15/6 1898) Forholdet var jo det at de mange servitutter der var gældende for den oprindelige hovedparcel ikke skulle belaste de enkelte frasolgte grundstykker J.R.

                                                                                       -------------------------------------------------------

De Danske Statsbaner
København den 1 Juni 1904.
     Under Henvisning til Hr. Borgmesterens Skrivelse af 15' Marts d.A. vedrørende en Del forskelligartede Servitutter, der hvile paa Strib Færgegaard, skal man efter at have brevvekslet med Telegrafdirektoratet tillade sig at meddele, at man ikke har noget at indvende imod:

at Overenskomst af 3' December 1866, læst 7' Oktober 1867, om Befordring af Passagerer og Gods over Lillebelt udslettes af Pantebogen

at Overenskomst af 19' Juni, læst 28' Juni 1869, om Anbringelse af en Del Telegrafpæle indskrænkes til at hvile paa Matr. Nr. 1f og 1cm.

at Købekontrakt af 1' Oktober, læst 25' Oktober 1869, udslettes af Pantebogen dog med det Forbehold, at Bestemmelsen i dens § 3 forbliver hvilende paa Matr. Nr. 1cm.

at Overenskomsten af 22' Maj 1895, læst 10' Juni s.A. udslættes af Pantebogen.

    Derimod vil man af Hensyn til Bestemmelserne i Deklarationen af 23' November 1898 om Ret for Statsbanerne til at lande med Isbaade paa ethvert Sted af Konsortiet "Strib Færgegaards" Grund ikke kunne indgaa paa, at Deklarationen kun kommer til at hvile paa Matr. Nr. 1cc.
     Det tilføjes, at Statsbanerne ere i Besiddelse af de 4 sidstnævnte Dokumenter, medens Overenskomsten af 3' December 1866 ikke har kunnet skaffes til Veje.

             Hr. Borgmester Scharling, R. af Dbg., Dbmd.
                                                                           Fredericia

                                                                                                    -------------------------------

Kjøbenhavn, den 14' Juni 1904

    I anledning af Hr. Borgmesterens Skrivelse af 1' d.M. undlader man ikke herved at erklære,

at Bestemmelsen i Deklaration af 23' November 1898, læst 12' December s.A. angaaende Vedligeholdelsen af den nordre Færgebro ved Strib fremtidig alene skal vedrøre Matr. N
°. 1cc

    (Landinspektør O.Pedersens bemærkninger hertil: en påtegning af 24/9 1930 ang. denne servitut er, efter min mening misvisende, og ikke i overensstemmelse med en tidligere påtegning af 14/2 1905 læst 27 s.m., idet selve Badehotellet med have, pladser og veje m.v., 30 september 1908 blev fraskilt som matr. n
° 1df, for at afhændes til Sagfører Bonnesen i Fredericia, til videre salg, hvorefter kun blev nogle mindre hjørner og vejstykker tilbage af matr. n° 1cc, hvoraf en del senere er solgt, så der nu kun er et par mindre hjørner tilbage af ca. 400 kr værdi, af matr n° 1cc; men da jeg vanskeligt kunde tænke mig, at en så betydelig servitut som førstnævnte, der gentagne gange har krævet flere tusinde kr. til broens vedligeholdelse, kun skulde hæfte på den ubetydelige rest af matr. n° 1cc, har jeg med fremsættelse af foranstående oplysninger forespurgt dommerkontoret i Middelfart, om der ikke forelå en misforståelse om påtegninger af 24/9 1930, hvor til der er svaret, at forannævnte deklaration ifølge pantebogen kun hæfter på matr. n° 1cc. Det bemærkes, at a/s Færgefarten Fredericia-Strib, har købt selve færgebroen med tilstødende vejareal matr. n° 1ue, der er parcel af Badehotellet, samt et par tilstødende små grunde, 1nc hvor på der er anlagt færgeleje, samt en holdeplads matr. n° 1uf, 1xu og 1xs og overtaget vedligeholdelsen af "Norden Bro", så det egentlig var rimeligt at overføre servitutten på disse 5 sidstnævnte matr. n°, hvis a/s vil indgå på dette; i modsat fald skulde servitutten føres tilbage på Badehotellet matr. n° 1df, hvis den fremdeles har betydning. Broen er nu i fuldstændig orden, og servitutten får vel ikke videre betydning, når Lillebæltsbroen bliver færdig.
      Bestemmelsen om landing med Isbåde burde egentlig også kontrolleres, da der vist også for dennes vedkommende er mangler....) 

at Bestemmelsen i samme Deklaration om Ret for Statsbanerne til under Isforhold at lande med Isbaade paa ethvert Sted af Konsortiet  "Strib Færgegaards" Grund fremtidig kun skal vedrøre de ved Lille Bælt liggende Parceller af Færgegaarden, nemlig Matr. Nr. 1f, 1cm, 1cn, 1ak, 1al, og 1am samt en mellem Jernbanen og Bæltet liggende, under Matr. Nr. 1e hørende Grund, der ved iværksat separat Skyldsætning eventualitet  blive skyldsat under Matr. Nr. 1cq.

            Hr. Borgmester Scharling, R. af Dbg., Dbmd.
                                                                             Fredericia.
Erklæring
   I Henhold til en fra konsortiet Strib Færgegaard fremkommen Anmodning erklæres herved, at Bestemmelsen i Deklarationen af 23 November 1898 læst 12' December s.A. om fortrinsvis Ret for Statsbanedriften til at benytte nordre Færgebro paa Strib om Anlægsplads for dens Dampskibe og dens Færger for Fremtiden kun skal vedrøre Matr. No. 1cc af Strib Færgegaard, under hvilket Matrikulsnummer Strib Badehotel med Have, Plads  og Vejen fra denne til Broen samt selve Færgebroen er matrikuleret.
                                      København den 14 Februar 1

26 nov. 37 Ansøgning fra Østifternes Kreditforening, om gæstgiveri- og beværterbevilling til Strib badehotel.
     Det vedtoges at anbefale andragendet.
24 juni 38 Ansøgning fra inspektør Hans Chr. Henry Petersen, Strib, om bevilling som gæstgiver og beværter med ret til udskænkning af stærke drikke i Strib badehotel.
     Det vedtoges med 9 stemmer at anbefale ansøgningen