Middelfart Avis
                  
den 9de Januar 1869.
-
 Da en Færgeeier Schmidt paa Strib tilhørende Aalegaard laa iveien for Dampskibsfarten mellem Frederits og Strib Jernveisstationer, har det været nødvendigt at denne Aalegaard borttoges. Den i Anledning af Jernveisanlæget udnævnte sig berettiget til at behandle Spørgsmaalet om den Færgeeieren tilkommende Erstatning, eftersom Borttagelsen ikke umiddelbart var foranlediget ved de i Lov af 10de Marts 1861 omhandlede Anlæg. Indenrigsministeriet har derfor, da mindelig Overenskomst ikke kunne opnaaes med Eieren, ladet Erstatningen ansætte ved at Retten udmeldte Taksatorer. Disse have. Ifølge "Frederits. Sttd.", tilkjendt Færgeeier Schmidt en Erstatning af 1848 Rd. 62 Sk. Med Renter heraf fra 1ste Septbr. 1867, Aalefisketidens Begyndelse i det Aar, i hvilket Borttagelsen har fundet Sted. Da dette Erstatningsbeløb ikke kan afholdes af de paa Finansloven for indeværende Aar bevilgede Summer, har Indenrigsministeren anmodet Finansudvalget om at stille Ændringsforslag derom til 2den Behandling af Tillægsbevillingsloven. Den herom fra Ministeriet sendte Skrivelse er imidlertid kommet Udvalget forsent ihænde til, at det har kunnet fatte nogen Beslutning derom, førend Betænkningen blev afgiven.